2017. április 30., vasárnap

7. nap - április 30


7 . nap

Elmélkedés és lelki növekedés

(Ésa 59:2) „Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.”
(Zsolt 1:2) „Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.”
(Zsolt 37:4) „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.”
A lelki növekedés időigényes folyamat, a bibliai elmélkedés pedig az igazság befogadásának elengedhetetlen eszköze.
Ma meg fogjuk ismerni azokat az alapfeltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az elmélkedés elvezessen a lelki növekedéshez.

Első feltétel: Szakadj el a bűntől
A Biblia azt mondja 1Jn 3:4 versében, hogy a bűn törvénytelenség, vagyis a törvény áthágása. Ha mélyebben megvizsgálod a „törvénytelenség” szó jelentését, megérted, hogy a bűnben élő ember szembehelyezkedik Istennel. A bűnhöz való közeledés és a bűn szeretete éket ver az Atyával ápolt közvetlen és mélységes kapcsolatba. A bűn megakadályoz abban, hogy tisztánlátással rendelkezzünk az Istennel való kapcsolatunkban, amelyet szeretne kialakítani velünk a nap folyamán.
Érthető a mennyei tanács: „Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké” (1Jn 2:15-17).
A hívő ember, aki a nap első óráiban már keresi Istent az Igéről való elmélkedés által, végül természetszerűleg gyűlölni fogja a világot és annak kívánságait.

Mit értünk a „világ” alatt?
Ez nem a földgolyót jelenti, hanem az emberi cselekedeteket, mint az erkölcstelenség, iszákosság, erőszakosság, gőg, büszkeség vagy hiúság. Meg kell értenünk, hogy a hívő ember küzdelme nem az evilági dolgok ellenében folyik: ház, autó technológia, munkahely, tanulmányok, kutatás, tudomány stb. „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világ bírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak” (Eféz 6:12).
Ebből a szövegből azt értjük meg, hogy Isten minden egyes fia a világi lelkülettel, a bűnös, újjá nem született természettel küzd. Az ilyen lelkületet, akár a gyülekezetben, akár azon kívül nyilvánul meg, el kell, hogy utasítsák azok, akik Istent szeretik.
Ennek következtében, a „világ” kifejezés mindarra vonatkozik, ami beékelődhet az Istennel való állandó kapcsolatunkba.

Második feltétel: Örömmel járulj Isten elé 
Az  Isten  színe  elé  járulás  alapvető  feltétele  annak,  hogy  az  elmélkedés  meghozza a lelki növekedést a nap folyamán. A Vele való találkozásnak kell a nap legvártabb és legérdekesebb eseményének lennie. Minden imádkozót át kell járnia az Isten iránti mélységes hála érzete mindenért, amit Ő tesz. Ez által még hálásabbak és boldogabbak leszünk az Ő jelenlétében. 
Péter apostol Dávid szavait idézte, amikor erről a tapasztalatról beszélt: „Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orcád előtt” (Csel 2:28).
A  zsoltáros  kijelentette,  hogy  az  elmélkedés  az  öröm  és  a  gyönyörűség  pillanata. Dávid  minden  írásában  megtaláljuk  azt  az  örömöt  és  gyönyörűséget,  amit  Isten  Igéje hozott számára. A 119. zsoltárban az öröm több kifejeződését is megtaláljuk. Olvasd el ezt a zsoltárt, és tedd magad Dávid helyébe, akkor minden bizonnyal több okod lesz átélni azokat az érzelmeket, amelyeket ő érzett. Olvasd imádsággal és elmélkedéssel.
Figyeld meg a 119. zsoltár alábbi szakaszait, melyeket kiválasztottam számodra:
„És gyönyörködöm a te parancsolataidban, amelyeket szeretek” (47. vers)
„A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim” (24. vers)
„A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst” (72. vers)
„Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesebb az az én számnak!” (103. vers)
„Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.” (140. vers)
„Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.” (162. vers) 
Megfigyelted, hogy mennyire más az Ige tanulmányozása és az elmélkedés, ha ezeket a feltételeket gyakorlatba ülteted? Miért nem tűnik már egyhangú és fárasztó tevékenységnek? Íme, ennek a főbb okai:
1. Öröm az Úrban: A Biblia Isten Igéje. S mivel nem választható el egy személy a hangjától vagy a beszédétől, ha az Igének örülünk, az Úrnak, az Ige Szerzőjének is örülünk. Ezt tapasztalta meg Dávid, s minden bizonnyal ez lesz a mi tapasztalatunk is. Ő az Istennel való kapcsolat által fejlesztette ki ezt az érzést. Ezzel bizonyította, hogy szereti Istent. Örömét lelte az Úrban. Isten volt az élete.
2. Öröm Isten akaratában: Aki Istenben és az Ő Igéjében örül, igyekszik megtudni akaratát, hogy azt betöltve örömben legyen része. A Biblia határozottan kijelenti, mit kell tennünk, hogy örömöt szerezzünk Istennek. „És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte” (1Jn 3:22). 
Ilyen volt Dávid magatartása. Ő mondta: „Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van” (Zsolt 40:9). 
Nekem, mint Isten fiának, keresnem kell minden nap kezdetén Atyám akaratát. Jobb a nap kezdetén megtudni akaratát, mint a nap végén bocsánatot kérni az elkövetett hibákért. Tudatában kell lennünk annak, hogy ez a keresés nem kötelességből kell fakadjon, hanem abból a megelégedésből, amelyet megtapasztalunk, ha megismerjük az Atya tervét arra a napunkra vonatkozóan. Jeremiás mondta: „Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek” (Jer 29:11).
Amikor személyesen felismerem az Igéből az Atya akaratát és azt befogadom a szívembe, a Szentlélek örömöt ad és erőt az engedelmességhez. Meg vagyok győződve, hogy Isten akarata a legfontosabb és a legjobb számomra. Teljes mértékben átadom magam Neki és az Ő akaratának. Ez elengedhetetlen alapfeltétele az isteni akarat megismerésének. Pál a következő felhívást intézi hozzánk: „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata” (Róm 12:1-2).
3. Öröm az Ő Igéjében: E közösségi találkozó során Isten az Ige által szól hozzám, én pedig imában beszélek Hozzá. S ennek következtében örömömet lelem az Ő akaratában. A Vele töltött idő kellemes lesz számomra. Ha a nap kezdetén találkozom az Úrral, hallom szavát és szemlélem arcát, egyre nagyobb örömben lesz részem.  Ez  által  az  elmélkedés  elengedhetetlen  gyakorlatává  válik  lelki  fejlődésünknek, mivel általa ápoljuk a kapcsolatot Istennel, közösségünk van Ővele, s Őneki velünk.

Isten azért teremtett, hogy kapcsolatot ápolj Vele
Az Igéről való elmélkedés az igazság befogadásának elengedhetetlen eszköze.
Ne feledd: Isten szeretné elfoglalni az első helyet az életedben
Állj meg és gondolkozz: Van-e életemnek olyan vetülete, amelyben a világias lelkület elsőbbséget élvez? Minden reggel előbb Istent kerestem? Vagy talán mást is tettem, mielőtt kerestem volna Őt?      
„Akik azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét, s naponta időt szentelnek  az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre. Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.).

Imádkozz tovább azért a hét barátodért, akiket megmutatott neked a Szentlélek. S miközben te közbenjársz, Ő munkálkodni fog.

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:

________________________________________________________________ _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


2 megjegyzés:

  1. Minden reggel előbb Istent kerestem? Vagy talán mást is tettem, mielőtt kerestem volna Őt?

    Kérdés: Én reggel megszoktam inni két kávét,mert anélkül még látni sem látok. Azt is tegyem félre míg elolvasom az üzenetet?

    Áldás Békesség néktek!

    VálaszTörlés
  2. Mindenkinek a saját lelkiismeretétől függ. Azokat a dolgokat kell félretennünk, amelyek a gondolatainkat elterelik Istenről.

    VálaszTörlés