2017. május 26., péntek

33. nap - május 26 - PÉNTEK


33. nap

A világosság csatornái  és az áldások

„Odaszentelt  életű  csatornáknak  kell  lennünk,  amelyeken  átáramolhat  mások  felé a mennyei élet. A Szentlélek fogja bátorítani és betölteni az egész egyházat, minden szívet meg fog tisztítani és meg fog erősíteni. 
Krisztus minden követőjének feladata van. Krisztus misszionáriusa kell, hogy legyen a  családban,  a  faluban  vagy  a  városban,  ahol  él.  Mindazok,  akik  odaszentelik  életüket Istennek, a világosság csatornáivá válnak. Isten az igazság eszközeivé teszi őket, hogy másoknak közvetíthessék az igazság világosságát. 
Jézus munkásságának eredménye, miközben Ő éhesen és fáradtan ült a kútnál, széles körben elterjedt áldássá gyarapodott. Az egyetlen lélek, aki segítségért folyamodott Hozzá, olyan eszközzé vált, mely által eljuthatott az Üdvözítő másokhoz is. Ez volt minden időben az a mód, ahogyan Isten műve előre haladt ezen a földön. Engedjétek, hogy világosságotok ragyogjon, s akkor mások is világítani kezdenek. 
Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy függetlenül az Ő földi követőitől csak Krisztusnak köszönhetik a világosságot és a megszerzett tapasztalatokat. Jézus a bűnösök barátja, s szívét megindítja a fájdalom. Övé minden hatalom mennyen és földön, ám az egyházban levő bűnösöket, akiket a világosság csatornáivá tett, Ő vezeti. 
A korai egyházra a folyamatos növekedés munkája hárult: a világosság és az áldások központjainak létrehozása mindenütt, ahol őszinte lelkek készek voltak átadni magukat a krisztusi szolgálatra. 
Ahogyan a napsugarak eljutnak a föld legtávolabbi zugaiba is, úgy juttatja el Isten az evangélium világosságát minden lélekhez ezen a földön. Ha Krisztus egyháza eleget tett volna Urunk tervének, akkor a világosság már kiáradt volna azokra, akik még sötétségben vannak a halál árnyékának völgyében.         
Minden léleknek kiváltsága, hogy élő csatornaként továbbítsa a világnak Isten kegyelmének kincseit, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. Krisztus mindennél jobban vágyik olyan eszközökre, akik megismertetik a világgal Lelkét és jellemét. A világnak pedig mindennél nagyobb szüksége van arra, hogy emberek bemutassák a Megváltó szeretetét. Az egész menny olyan eszközökre vár, akik által az emberek örömét és áldását szolgáló szent olajat áraszthatja. 
Isten egyházának győzelme a tagok hitéletétől függ, mivel ebben rejlik Krisztus hatalmának titka. Isten őszinte gyermekeinek befolyása talán kis értéket képvisel,  ám érezhetővé válik az idők folyamán, és az azt megillető  módon nyilvánul meg a végső napon. Az igazi keresztény világossága, amely kitartó kegyességgel és tántoríthatatlan hittel  ragyog, az élő Megváltó hatalmát mutatja be a világnak. Krisztus követőiben megmutatkozik  az  »örök  életnek  kútfeje«.  S  még  ha  kevésbé  ismeri  is  őket  a  világ,  Isten  különleges népeként vannak számon tartva, mint a megváltás választott edényei és csatornák,  amelyeken át a világosság kiárad a világra.
Gyülekezeti tagok, ragyogjon a fényetek! Alázatos imákban  legyen  hallható  a hangotok,  miközben  bizonyságot  tesztek  e  világ  féktelenségéről, balgaságáról és szórakozásáról, és hirdetitek a jelenvaló igazságot! Hangotok, befolyásotok, időtök – mind Isten ajándékai, amelyeket arra kell használnotok, hogy lelkeket nyerjetek Krisztusnak. 
Megmutatták nekem, hogy Krisztus tanítványai az Ő képviselői ezen a földön, s Isten azt  szeretné,  hogy  világosságul  szolgáljanak  e  világ  sötétségében,  miközben  szétszélednek a városokban, falvakban, mint »látványossága a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek«
A tanítvány legyen a világ világossága, azonban Isten nem kér tőle emberfeletti erőfeszítést, hogy ragyoghasson. Nem engedélyez egyetlen erőkifejtést sem saját magunk elégtételére,  hogy  felsőbbrendű  jósággal  büszkélkedhessünk.  Azt  akarja,  hogy  lelkünk teljen be a mennyei elvekkel, mert csak így fogjuk a bennük levő világosságot a világ felé árasztani. Az Ő hűsége, amellyel az élet minden vetületéhez viszonyul, lesz a világosság eszköze. 
Amikor  a  vak  tévelygés  és  előítéletek  közepette  Saul  felfedezte  az  általa  üldözött Krisztust,  közvetlen  kapcsolatba  került  az  egyházzal,  a  világ  világosságával.  Ebben  az esetben Anániás képviselte Krisztust, ugyanakkor Krisztus földi követőit is képviselte, akik elhívattak a munkára. Krisztus helyetteseként Anániás megérintette Saul szemeit, hogy visszanyerje látását. Krisztus helyett helyezte kezeit rá, s imádkozott Krisztus nevében, és Saul részesült a Szentlélekben. Mindezek a Krisztus nevében, s az Ő ereje által történtek meg. Krisztus a forrás, az egyház pedig a csatorna. 
Azoknak, akikre Isten igazságának kincseit bízta, meg kell engedniük a világosságnak, hogy ragyogjon az erkölcsi sötétség közepette. 
Isten  azt  kéri  népétől,  hogy  a  világ  világosságaként  ragyogjon.  Ezt  nem  csak  a  lelkészektől  kéri,  hanem  Krisztus  minden  tanítványától.  Beszélgetésük  legyen  mennyei. S miközben örülnek az Istennel való közösségnek, kapcsolatra vágynak embertársaikkal azért, hogy tetteik és szavaik által kifejezhessék Isten szeretetét, amely lelkesíti őket. Ez által válnak a világ világosságává, s az általuk közvetített világosság nem fog kialudni. 
Krisztus  követői  legyenek  az  igazság  eszközei,  munkások,  élő  kövek,  a  világosság hordozói, hogy elősegítsék a mennyei angyalok jelenlétét. Küldetésük, hogy  olyan csatornák legyenek, amelyeken átáramolhat az igazság és igazságosság lelkülete. 
Az Úr rendelte, hogy egyháza a mennyei befolyás őrzője legyen. Az egész világegyetem arra vár, hogy a tagok váljanak csatornákká, melyeken át az élő víz a világ felé folyhat, s így sokan megtérjenek, hogy a maguk során ők is csatornákká váljanak, hogy Krisztus kegyelme megöntözhesse az Úr szőlőskertjének kiszáradt területeit. 
Mindazok, akik kapcsolatban állnak Istennel, árasztják a világosságot mások felé. Ha valakinek nincs felkínálni való világossága, azt jelenti, hogy nincs kapcsolatban a világosság forrásával. 
Isten rendelte el, hogy minden gyermeke világosságot árasszon mások felé, s ha nem teszik, s a lelkek a bűn sötétségében maradnak, azért van, mert népe nem végzi azt a feladatot, amelyet el kellett volna végeznie a Szentlélek bátorításával. Ezért majd számot kell adniuk Isten előtt. A sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívattunk el, hogy hirdessük Krisztus dicsőségét. 
Mindazok, akik Istennek szentelték életüket, a világosság csatornáivá válnak. Isten eszközökké teszi őket, hogy kegyelmének gazdagságát másokhoz is eljuttassa. Másokra gyakorolt  befolyásunk  nem  attól  függ,  hogy  mit  mondunk,  hanem  inkább  attól,  amik vagyunk. Az emberek megcáfolhatják és lenézhetik a mi nézeteinket, ellenkezhetnek a felhívásunkkal, ám egy érdekek nélküli, szeretetteljes élet olyan érv, amelynek nem lehet ellenállni. Az az élet, melyben a cselekedetek megegyeznek a szavakkal, s amelyet krisztusi alázatosság jellemez, igazi erőt képez ezen a földön. 
Akiknek  azonban  világítaniuk  kellett  volna,  csak  halványan  és  betegesen  világítottak.  Mi  a  világosság?  Irgalom,  jóság,  igazság,  szeretet;  az  igazság  kifejeződése  jellemben  és  életben.  Az  evangélium  élő ereje a  hívők  személyes  lelkiségétől  függ, s Isten elrendelte, hogy szeretett Fia halála által bármely lélek kész lehessen a nemes munkára. Minden léleknek ragyogó világosságnak kell lennie, amely hirdeti annak dicsőségét, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Isten munkatársai vagyunk. Valóban munkások; ez azonban azt jelenti, hogy szorgosan kell dolgoznunk Isten szőlőskertjében. Vannak lelkek a gyülekezeteinkben, szombatiskoláinkban és a szomszédságunkban, akiket meg kell mentenünk. 
A másokért végzett munka az a módszer, amely által a hívők saját lelküket életben tartják. Ha Jézus munkatársaivá válnak, a gyülekezeteinkben levő világosság folyamatosan gyarapodni és ragyogni fog, és sugarai áthatolnak a sötétség határain. 
»Ti vagytok a világ világossága.« A zsidók saját nemzetükre korlátozták az üdvösség áldásait, Krisztus azonban rámutatott, hogy az üdvösség olyan, mint a napfény. Az egész világot elárasztja. 
Azoknak  szíve,  akik  válaszolnak  a  Szentlélek  befolyására,  csatornává  válik,  melyen át kiáradnak Isten áldásai. Ha Isten szolgái elragadtatnának a földről, és ha a Szentlélek visszavonulna az emberek közül, ez a világ Sátán uralmának és pusztításának esne áldozatul.  Habár  a  gonoszok  nem  ismerik  el,  de  mulandó  áldásaikat  is  Isten  népe  jelenlétének köszönhetik, annak a népnek, amelyet lenéznek és elnyomnak. Ám ha csak névleges keresztények, olyanok, mint a só, amely ízét veszítette, sehogyan sem tudják jóra befolyásolni a világot. S mivel tévesen mutatják be Istent, gonoszabbak a hitetleneknél.

Mennyei küldetés 
Azt a munkát kell végeznünk, amit a tanítványok végeztek. Minden kereszténynek misszionáriusnak kell lennie. Szolgáljunk kedvességgel és együttérzéssel azokért, akiknek segítségre van szükségük, önzés nélkül igyekezzünk enyhíteni az emberek szenvedésein. 
Mielőtt  Jézus  Krisztus  felment  a  mennybe,  feladatot  bízott  tanítványaira,  s  azt mondta, hogy ők lesznek azok az örökösök, akikre az örök élet kincseit hagyta. 
Az első tanítványokra bízott feladat hárul minden idők összes hívőjére. Aki elfogadta az evangéliumot, a szent igazságot is megkapta, amit hirdetnie kell a világon. Akik Isten hűséges népét alkotják, minden időben buzgó misszionáriusok, s minden erejükkel azon vannak, hogy tisztességet szerezzenek az Ő nevének, és bölcsen használják fel képességeiket az Ő szolgálatára.” (Tanácsok a hatékony keresztényi szolgálathoz, 24–29. old.)

Kiegészítés 
Lelki szempontból jobban érzed magad? Szeretnél ebben a hangulatban maradni Krisztus visszajöveteléig? Várd a találkozó napját! Tudomást szereztél-e már az időpontról és a találkozó helyéről? Ha még nem, akkor érdeklődd meg. 
Továbbra is imádkozz azokért a személyekért, akiknek a neveit felírtad. Lehet, Isten azt akarja, hogy ezeket a lelkeket megnyerd az Ő országa számára. Gondolj ki egy stratégiát, melyet felhasználva beszélhetsz nekik Jézusról. Tervezd el, hogy velük együtt tanulmányozod a Bibliát, s készülj, hogy meghívd őket is a találkozóra.

Isten azért teremtett, hogy egy küldetést teljesíts 
Mindazok, akik odaszentelik életüket Istennek, a világosság csatornáivá válnak. Isten az igazság eszközeivé teszi őket, hogy másoknak közvetíthessék a világosságot. Ahogyan a napsugarak eljutnak a föld legtávolabbi zugaiba, úgy juttatja el Isten az evangélium világosságát minden lélekhez ezen a földön. Isten egyházának győzelme tagjai lelkiségétől  függ, mivel ebben rejlik Krisztus hatalmának titka. Azt akarja, hogy lelkük teljen  be a mennyei elvekkel, mert csak így tudják a bennük levő világosságot a világ felé árasztani. Az Ő hűsége, amellyel az élet minden vetületéhez viszonyul, lesz a világosság eszköze. Isten azt kéri népétől, hogy a világ világosságaként ragyogjon. Ezt nem csak a lelkészektől kéri, hanem Krisztus minden tanítványától. Beszélgetésük legyen mennyei. S miközben  az Istennel való közösségnek örülnek, kapcsolatra vágynak embertársaikkal is. Ha valakinek  nincs felajánlani való világossága, azt jelenti, hogy nincs kapcsolatban a világosság forrásával. Mi a világosság? Irgalom, jóság, igazság, szeretet; az igazság kifejeződése jellemben  és életben.

„Akik  azonban  magukra  öltik Isten  teljes  fegyverzetét,  s  naponta időt szentelnek  az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)


Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése