2017. május 1., hétfő

8. nap - május 1


8 . NAP

Az elmélkedés gyakorlása (1)

A tegnap megtanultuk, hogy a lelki növekedés folyamatának elengedhetetlen eszköze az elmélkedés, mivel így ivódik bensőnkbe az igazság. Ma és holnap pedig a bibliai elmélkedés gyakorlati vonatkozásairól fogunk beszélni.
Olvasd el nagy figyelemmel a következő igeszakaszokat:
„Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala; és ő úgy tőn, mintha tovább menne. De kényszeríték őt, mondván: Maradj velünk, mert immár beestvéledik, és a nap lehanyatlott! Beméne azért, hogy velök maradjon. És lőn, mikor leült velök, a kenyeret vévén, megáldá, és megszegvén, nékik adá. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltűnt előlük. […] És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat” (Lk 24:28-31, 44-45).

Olvasd el újra ezt az igeszakaszt. Gondolkodj azokon a részleteken, amelyeket nem sikerült megértened első olvasásra. Sikerült találnod valamit, ami „érinti” életed valamelyik vetületét?
Most pedig imában beszélj Istennek arról, amit kiemeltél a szövegből, valamint a gyakorlati tanulságokról, amelyeket sikerült levonnod a mai napodra vonatkozóan.
Segítségképpen elemezzünk néhány tanulságot, amelyek levonhatóak ebből a szövegből, s amelyeket meg kell tanulnunk, amikor elmélkedünk Isten Igéjéről.

1.    Elmélkedés Isten jelenlétében
Figyeljük meg ezt a pontosítást: „És lőn, mikor leült velük”. Ne feledd: Amikor föllapozom a Bibliát, Isten jelenlétében vagyok, mivel az Ige nem választható el Szerzőjétől. Amikor az Istennel való közösséged helyére mész a nap első óráiban, az Úr is veled megy, melléd ül vagy talán épp szembe veled, hogy beszéljen hozzád, és hogy meghallgasson. Az elmélkedés termékeny gyakorlásának ez az első követelménye.
Ünnepélyes pillanat ez, amikor a Teremtő Isten által alkotott lény és a Megváltó közösségben van egymással. Ilyenkor a Szentlélek irányítja a hívő elméjét, hogy megismerhesse ima és tanulmányozás által az életére vonatkozó isteni akaratot.
Valahányszor kész vagyok időt tölteni Vele, Ő is kész lesz velem időzni. Ennek érdekében az elmélkedést az Úrra várakozó magatartással kell kezdeni, miközben kitárjuk szívünket és elménket a Szentlélek előtt, amely elvezet majd Istenhez és az Igéhez.
Ez az én találkozóm Istennel, és semminek sem szabad megzavarnia ezt a szent pillanatot. Lelkemnek naponta szüksége van rá, hogy életet nyerjen. Szükségem van arra, hogy az Atya árnyékában időzzek. Salamon írta: „Az ő árnyékában felette igen kívánok ülni, és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek” (Énekek 2:3).
Az Atya mellett beszélgethetünk, elolvashatunk szövegeket, énekelhetünk egy dicséneket vagy egyszerűen csak csendben maradhatunk az Ő jelenlétében. 
Csak itt, az Istennel ápolt közösség idején törethetnek össze életem gonosz erői. Erre nincs más lehetőség. „Csak egyetlen hatalom törheti meg a gonosz erejét az emberi szívben:  Isten  hatalma  Jézus  Krisztusban.  Csakis  a  Megfeszítettnek  vére  által  tisztulhatunk meg a bűntől. Csakis az Ő kegyelme képesíthet arra, hogy elbukott természetünk hajlamainak ellenálljunk.” (Evangelizálás, 601. old.). 
Fontos  tehát  megjegyeznünk,  hogy  az  Isten  Igéjéről  való  elmélkedésre  nincs  egy mindenkire  érvényes  képlet.  Csak  az  Atya  akarata  megismerésének  a  készsége  számít. A Szentlélek mindenkinek a rendelkezésére bocsátja azt a legjobb módszert, mely által megismerheti Istent. Ma csupán néhány ajánlatot közlünk. S ha ez elősegíti a közösségápolást Istennel, akkor alkalmazd. Ha nem, akkor kérd a Szentlelket, hogy mutasson egy számodra találóbb módszert.

2. Az Úr hangjának meghallása 
Már  tanultunk  arról,  hogy  az  elmélkedés  Isten  hangjának  meghallását  jelenti  az Ige által, valamint beszélgetést Vele ima által. Ahhoz, hogy tisztán és érthetően hallható legyen az Ő hangja, az alábbiakra kell odafigyelni: 
Krisztus uralma az életem fölött valóság? Kulcskérdés lehet a következő is: Van-e az életemnek olyan területe, amely nincs a Szentlélek ellenőrzése alatt? A megosztott szív megakadályozhat abban, hogy mélyebben megértsem Isten Igéjét.
A meg nem vallott bűn is megakadályoz abban, hogy felismerjem Isten hangját.
Nem fogom jól érezni magam Jézus jelenlétében, ha bűnt melengetek az életemben. Ha képmutatóan és tudatosan engedetlen vagyok a Biblia tanításaival szemben, akkor ez közvetlen befolyással lesz az Istennel való kapcsolatomra.
Dávid írta: „Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram.” De mivel a szíve igaz volt Isten előtt, a következő versben kijelenthette: „Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára” (Zsolt 66:18-19).

3. Krisztus táplálékának elfogadása
A Bibliában Jézus úgy mutatkozik be mint Kenyér, és mint aki felkínálja a Kenyeret. A kenyerek megsokasításakor Ő adta át a kenyeret kiosztás végett, az emmausi tanítványokról szóló leírásban pedig azt olvassuk, hogy leült velük az asztalhoz, „a kenyeret vévén”. Valahányszor a Bibliához folyamodunk, hogy megismerjük Istent, felfedezzük, hogy mellettünk van Az, aki a kenyeret felkínálja. A Szentlélek által Ő fogja megismertetni velünk az Atya akaratát. Amikor eldöntjük, hogy elfogadjuk ezt a kenyeret a nap első óráiban, akkor teljes mértékben megelégszünk ezzel a kenyérrel. Az emmausi tanítványok tapasztalata azt igazolja, hogy amikor az Úr asztalánál ülünk, akkor bőséges táplálékot nyerünk az Igéből. Az Úr szívesen táplál bennünket. A felolvasott szövegben megfigyelhető, hogy miközben Jézus asztalhoz ült velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta.
Ez fog történni velünk is ebben az időszakban, de életünk minden napján is. Az Úr elé járulunk, alázatosan keresve az Ő akaratát, és Isten minden gyermekének ki fogja nyilatkoztatni magát.
Vajon nem ez történt az emmausi tanítványokkal is? Ezt olvassuk a Bibliában: „És megnyilatkozának az ő szemeik”. Ismerjük a szöveget, amely azt mondja, hogy szemlélvén változunk el és hiszünk, mivel amikor az Úr elé járulunk a nap első óráiban, nem csak az igazságot nyilatkoztatja ki, hanem magát Krisztust.
S habár Jézus eltűnt a tanítványok szemei elől, a szöveg határozottan beszél arról, hogy jelenlétének boldogsága, öröme és szépsége velük maradt. Ezért lángoló szívvel szaladtak, hogy elvigyék Jeruzsálembe társaiknak is a hírt.
Ha az Úr jelenlétében elmélkedünk minden reggel, az eredmények láthatóvá válnak az életünkben: örömmel élünk az Ő jelenlétében, Krisztus tanúi és hírnökei leszünk, s betöltjük az isteni tervet arra a napunkra vonatkozóan.
Befejezés előtt gondoljunk a menny három, nekünk szánt igazgyöngyére: 
a) 2Móz 33:15: „Ha a te orcád nem jár velünk, ne vígy ki minket innen.”
b) „Látszólag nincs tehetetlenebb, valójában mégis legyőzhetetlenebb, mint az a lélek, aki érzi semmiségét, és teljesen a Megváltó érdemeiben bízik. Ima, valamint Isten Igéjének tanulmányozása által, és mert hiszi, hogy Isten állandóan jelen van, a leggyengébb ember is kapcsolatban lehet az élő Krisztussal, aki fogja kezét, és soha nem ereszti el.” (A nagy Orvos lábnyomán, 182. old.).
c) „Szánj időt arra, hogy a Megváltót válaszd mindennapi társaddá és meghitt barátoddá! Szakíts időt a Szentírás tanulmányozására.” (Boldog otthon, 110. old). 
Hogyan  érzed  magad  lelki  szempontból?  Érzed  a  növekedést?  Ha  eldöntöd,  hogy továbbra is minden nap keresed Istent, sokkal boldogabb leszel Krisztusban.

Isten azért teremtett, hogy kapcsolatot ápolj Vele
Ma és holnap a bibliai elmélkedés gyakorlati vetületeivel foglalkozunk.
Amikor az Istennel való közösséged helyét elfoglalod a nap első óráiban, az Úr is veled megy, melléd ül vagy talán épp szembe veled, hogy beszéljen hozzád, és hogy meghallgasson. Ilyenkor a Szentlélek irányítja a hívő elméjét, hogy megismerhesse ima és tanulmányozás által az életére vonatkozó isteni akaratot. Csak az Atya akarata megismerésére való készség számít. A Szentlélek mindenkinek a rendelkezésére bocsátja Isten megismerésének legjobb módszerét. A Biblia tanításai iránti nyílt és tudatos engedetlenség közvetlen módon befolyásolni fogja kapcsolatomat Istennel. Amikor az Úr elé járulok, alázattal igyekszem megismerni akaratát, és megértést találok. A közösség által Isten kinyilatkoztatja magát minden gyermekének.

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése