2017. december 12., kedd

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 31. nap - december 13 - SZERDA

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

31 . nap

Hogyan lehet békéd és lelki egészséged

„Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik” (Jer 17:7-8).

Bevezető
A) Az ember félelmetes bizalmatlansági „aszály” közepette él, s ez számos betegség okozója. Ezzel ellentétben némely keresztény úgy él, mint az élő folyóvíz mellé ültetett fa. Figyeljük meg Ellen G. White üzenetét az Értelem, jellem, egyéniség című könyv első kötetéből:
1.   „Tíz betegségből kilencnek az elmében kell keresnünk az eredetét.” – 60. old.
2.   „Az énközpontúság néha betegséget hordoz.” – 63. old.
3.   „A depressziós érzelmek ártanak az egészségnek.” – 64. old.
B) Bizalom a mennyei erőben. A nyolc természetes gyógymód közül ez az egyik. Az Istenbe vetett bizalom olyan erőforrás, amely a Teremtő és Megmentő szeretetteljes jelenlétét hozza magával, hogy békét és lelki erőt nyújtson. Hogyan tudunk szert tenni erre a bizalomra? Tudjuk, hogy a bizalom isteni ajándék. Az ilyen bizalom békét hoz a megterhelt elmének, pozitívan hat a test és egész lényünk egészségi állapotára, s ekképp javul lelki egészségünk is. Tegyük fel magunknak a kérdést: Hogyan adhat békés elmét Isten, ha elménk mindenfélével meg van terhelve? Tanulmányozni fogjuk azokat az okokat, amelyek akadályozzák a bizalmat.

I. Az elme meggyógyítása (Olvasd el Zsolt 32:3­4 verseit)

A nagy Orvos lábnyomán című könyv egyik fejezete az értelmi egészségről szól. Ebből a fejezetből említünk meg hét okot, amelyek távol tartják a békét, bizalmatlanságot szülnek és beteggé teszik az elmét.
„Számos betegség a depresszió következménye. Bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás – ezek egyaránt felőrlik az életerőt, és kaput nyitnak az összeomlás és a halál felé.” (A nagy Orvos lábnyomán, 241. old.)
1. Ez történt Dáviddal is, amikor rejtegette a bűnt, s naponta küzdenie kellett a bűntudatával. Figyeljük meg a szöveget: „Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt” (Zsolt 32:3). Számos esetben egy gyomorfekély, gyomorpanasz mögött az orvosok számára láthatatlan probléma áll, amit azonban nagyon jól ismer a beteg: tiltott nemi kapcsolatok, házastársi hűtlenség, lopás, gyilkosság vagy valami hasonló.
2. Figyeljük meg Dávidot a bűnvallomása után: „Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak – és te elvetted rólam bűneimnek terhét” (Zsolt 32:5). Most már reménnyel teltnek, bizakodónak, szeretetteljesnek látjuk Dávidot. Ami vele megtörtént, veled is megtörténhet. A bűn megvallása Isten és embertársaim előtt majdhogynem helyreállítja az egészségi állapotot. Egy megelégedett és örömteli lélek egészséget nyújt a testnek és erőt a léleknek. Amikor valaki megbocsát embertársának, akkor nem csak a megbocsátott jár jól. A legnagyobb előnyt a megbocsátó ember élvezi, mert eljut oda, hogy megismeri személyesen Istent, mivel megízleli azt a szeretetet és megbocsátást, ami Isten jellemtulajdonsága. A megbocsátás lelki és értelmi aktusának eredményeként kialakuló érzelmek az egészség javulását szolgálják.
3. Mit kell tenned, amikor negatív érzelmek kerítenek hatalmukba? Biztos lehetsz abban, hogy Isten és a Szentlélek veled van. Elkeseredésed ellenére bízz Istenben, s Dánielhez hasonlóan naponta háromszor imádkozz. Hangosan imádkozz, hogy halld saját hangod, s jól megfontold mondandódat:

„Szerető Atyám, az Úr Jézus nevében, és a Szentlélek erőteljes segítségével kérlek, űzd ki szívemből a szomorúságot, a szorongást és az ellenségeskedést. Kitárom előtted a lelkem, trónusod elé járulok, hogy kegyelmet találjak. Tölts be engem örömmel, a Te jelenléteddel, hálaérzettel, bizalommal és alázatos lélekkel azok iránt, akiket megbántottam, hogy bocsánatot kérhessek, és hogy megbocsássak azoknak, akik megsebeztek.”
Továbbá minden reggel ismételd el a következő szöveget: „Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!” (Zsolt 118:24). A nap végén pedig ismételd el még egyszer.

Most pedig ismerjük meg az Istenbe vetett bizalom másik módszerét:

II. Az ima erőforrást nyújt a betegség tudományos kezelésére (Lásd Jak 5:15).
1. Egy tanulmány során a megfigyelt személyek nem tudták, hogy egy kísérlet alanyai. Nemrégiben egy amerikai kórház végezte el, olyan betegek bevonásával, akik kezelés alatt álltak.

Az intenzív osztályon a betegeket találomra két csoportra osztották: az első csoport olyan betegekből állt, akiknek minden szükséges ellátást biztosítottak, a második csoportnak pedig szintén biztosították a műtét utáni előírt ellátást (a személyzet sem tudta, hogy egy tanulmányban vesz részt), azonban ez utóbbi csoport tagjaiért egy bizonyos távolságra levő gyülekezet tagjai imádkoztak hetente (az imádkozók szintén nem tudták, hogy megfigyelik őket, továbbá nem ismerték a betegeket, és a betegek sem tudtak az imákról). Íme, az eredmények:
a) Az első csoportban a betegek több műtét utáni szövődményről panaszkodtak, s hosszabb ideig kellett az intenzív osztályon maradniuk.
b) A második csoportban a betegek kevesebb időt töltöttek az intenzív osztályon, és kevesebb szövődményről számoltak be.

A tanulmány következtetése lényegében elismeri, hogy bizonyos feltételek mellett a gyógyulás folyamatában természetfölötti erők is részt vesznek. Ilyen feltétel például az ima és a hit. Ez egy tárgyilagos, pontos és tudományos bizonyítása annak, hogy az ima ereje és az Istenbe vetett bizalom valóságos.

2. Mit jelent az ima és az ima ereje? Az ima a szív kitárása Isten előtt úgy, mint egy barát előtt. A beteg ügyét annak kezébe helyezheti, aki így szól: „Én, az Úr vagyok a te gyógyítód.”

Az ima Istenhez emel. Amikor a beteg kapcsolatba lép a végtelen erő Forrásával, s ha gyógyulása Isten dicsőségét szolgálja, akkor meggyógyul. Ha Istennek más az akarata, akkor erőt ad, vagy olyan módszereket bocsát a beteg rendelkezésére, melyek révén könnyebbé teszi a terhet, vagy enyhíti a szenvedést.
Figyeljünk meg egy gondolatot, amely jól magyarázza, ahogyan az Istenbe vetett bizalom hat az emberi szervezetre.

III. A gondolatok, érzések és érzelmek hatása az immunrendszerre
A pszichoneuro-immunológia az a tudományág, amely a gondolatok, érzelmek és érzések immunrendszerre gyakorolt hatását tanulmányozza. Vizsgálja a lelkiállapot hatását a testi betegségekre.

A lelkiállapotot különböző tényezők befolyásolják.  

Egy személy pszichikai állapotát gyakran befolyásolja az otthonról, iskolából, közösségből hozott kultúra (hiedelmek, elvárások, gyakorlatok). A kultúra alakítja vagy akár programozza a személyek pszichikai állapotát, ugyanakkor az elme is alakítja az immunrendszer  reakcióit. 
Az alábbi példa bemutatja, hogyan működik ez a fontos rendszer, és hogyan befolyásolja az elme. 
Eset: A nagymama és az édesanya arra  tanítják Andrást, hogy nem jó, ha hirtelen megváltozik a test hőmérséklete, mert könnyen megbetegedhet. „Ha ki vagy izzadva, sose zuhanyozz hideg vízzel” – mondják neki. „Várd meg, míg csökken a tested hőmérséklete. Különben  megbetegedhetsz.  Figyeld  meg,  mi  történik  a  fölmelegített  vasdarabbal,  ha vízbe tesszük: elhajlik. Tehát, a hideg zuhany veszélyes a felhevült testre.” 
S mivel ez a kijelentés folyton megismétlődött, András kultúrájának a részévé vált. Alakította és beprogramozta a gondolkodását, s ezáltal az immunrendszerét is. 
Amikor  majd  felnő,  lesz  saját  háza,  és  üzletember  lesz,  egy  nap  talán  izzadtan  tér haza.  Beáll  majd  a  zuhany  alá,  s  észreveszi,  hogy  nem  folyik  a  meleg  víz.  Megengedi a hideg vizet, ám akkor eszébe jut a gyerekkorban kapott tanács: „Hidegvíz… felhevült test… veszély.” 
András lezuhanyzik, munkába megy, s elfelejti a zuhany alatt történteket. Este azonban mégis rosszul érzi magát. Nehezen alszik azon az éjjel, s másnap mellkasi fájdalmakkal ébred, bedugult az orra, és láza is van.

Mi történt?  

Természetesen számos magyarázat létezik, ám a pszichoneuro-immunológia egyik magyarázata  az,  hogy  abban  a  pillanatban,  amikor  a  felhevült  test  megérezte  a  hideg vízsugarat, András tudatalattija ezt az információt egy súlyos következménnyel, a betegséggel társította. Szervezete azonnal reagált, immunrendszere fellépett a betegség ellen, s működésbe léptetett egy sor védekezési eszközt: láz, gyulladás stb. 
Az elme nagy hatással van a szervezetre, s ezt igencsak befolyásolja a kulturális környezet, amelyben az illető személy felnő és nevelkedik. Ebből két fontos tanulságot vonhatunk le:
a) Amikor az elme nyugodt és bízik Istenben, amikor bizakodó, hálás és a Teremtőt imádó légkörben növekszik, az agyból kiinduló elektromos áramlások a szervezetbe egészséget és életerőt szállítanak.
b) A szokások megváltozásához szükség van egy fokozatos, türelemmel véghezvitt nevelési folyamatra. Az elmében és az immunrendszerben egy új rendszer bevezetéséhez időre van szükség, mivel folyamatról beszélünk.

IV. Isten nagy és értékes ígéretei
Isten minden embernek küldött egy szerelmeslevelet – a Bibliát. Levele tele van ERŐTEL JES ÍGÉRETEKKEL minden ember számára, aki lelki elégtételre, életének értelmére és életerőre vágyik.
A Bibliában 3565 ígéret található. Hány ígéretnek örültél eddig? Hányat tettél magadévá, s hányra vonatkozóan kérted az Urat, hogy teljesítse a te életedben is?
1. A továbbiakban felsorolunk néhány ígéretet: „Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek” (Mk 11:24). „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit” (Zsolt 37:4). „Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti” (Zsolt 37:5).
2. Hogyan kérheted az ígéretek teljesedését saját életedre és családodra?
Elsősorban: Olvasd el kétszer vagy háromszor hangosan a kiválasztott ígéretet, s próbáld megérteni azt, amit Isten ígér.
Másodsorban: Fedezd fel, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy teljesedjen az ígéret, és légy kész eleget tenni ezeknek a feltételeknek.
Harmadsorban: Kérd imában, hogy teljesedjen számodra az ígéret, és mondd el, hogy vállalod a feltételeket. Előre is adj hálát imád meghallgatásáért, és azért, hogy az Úr teljesíti az ígéretet. Mondd el, hogy már eldöntötted, eleget teszel a feltételeknek.
Negyedsorban: Csodálatos eredményekre számíthatsz: békés lelkiállapotra, lelki egészségre, örömre, életerőre, ami testi erőnlétet, s közvetve teljes egészséget fog eredményezni.

V. Isten erőt ad ahhoz, hogy változtassunk rossz szokásainkon
1. Dr. César Gálvez az „Erő az életmódbeli szokások megváltoztatásához” című könyvében szemlélteti mindazt, amit közölni szeretnék veled ezen a héten:
„Már régóta egyedül élek egy panzióban, vagy éppen ott, ahol ebédidőben szoktam tartózkodni. Nyomaszt a munkám és a tanulmányaim.” Ezt egy tanár mondta, amikor segítségért folyamodott hozzám. „Az orvos azt mondja, hogy magas a vérnyomásom, a koleszterinszintem, és hogy stresszes vagyok. Azt javasolta, hogy ha el akarom kerülni a szívbetegséget, akkor mondjak le tevékenységeim egy részéről. Kérem, segítsen! Nem tudom, hogy kezdjem el!”
Elbeszélgettünk, s megtudtam, hogy biológiatanár egy híres magániskolában, és épp a mesteri diplomája megszerzésére készül. Megfigyeltem, hogy túlsúlyos, arca aggodalmat fejezett ki, kedves mosolya teljes ellentétben állt belső lelkiállapotával.
„Kész vagyok megtenni bármit, amit mond. Hogyan kezdjem el?”
Új barátom tanult, értelmes és őszinte ember, ám tanácsra volt szüksége. S habár megalapozott erkölcsi és vallási elvekkel rendelkezett (adventista volt), baj volt az életmódjával. Fizikai és pszichikai gondjai voltak.
Kezdetben azt javasoltam, hogy csupán pár változást vezessen be az étrendjébe: fogyasszon kiadós reggelit és könnyű vacsorát, délben pedig ebéd előtt egyen meg egy tál zöldséget. Emellett közösen kidolgoztunk egy mozgástervet: kezdetben gyalogoljon 35 percet naponta.
A következő lépés az volt, hogy kidolgoztunk egy stratégiát dühének féken tartására, mivel ezen igencsak változtatni szeretett volna, mert nagyon sok feszültséget keltett benne.  
A következő héten megmutatott nekem egy füzetet, amelyben kidolgozta a stratégiát.
Ez a barátom, aki jelentkezett nálam, a tudomány és az oktatás terén munkatársam, most új életmódot követ, amely olyan pszichikai erőt nyújt számára, ami a mennyei erőben való bizalom mellett segít neki minőségi életet folytatni.

Következtetés
1. Az egészségügyi üzenet azért adatott, hogy mindannyian hasonló tapasztalatot élhessünk át: hozzunk elfogadható, progresszív és kellemes változásokat, hogy örülhessünk az egészségnek.
2. Az egészségügyi üzenet pozitív, sosem negatív. Szeretném azzal zárni, hogy az Istenbe vetett bizalom sokkal több örömöt hoz, mint a munkaképesség vagy az evangélium hirdetése. Ma, eddig még sosem tapasztalt módon támasztja alá a tudomány is az egészségügyi üzenetet. Hatékony: egészséget, minőségi és hosszú életet eredményez, ha valaki gyakorlatba ülteti. Vonzó: ki ne szeretne Dánielhez és három társához hasonlítani? Ők értelmesek és lelki emberek voltak.
3. Az egészségügyi üzenet bővölködő életet jelent számodra és számomra. Szeretnél hálát adni Istennek ezért a csodálatos áldásért? Szeretnél másképp viszonyulni az egészségügyi üzenethez? Isten áldjon meg téged!
A mai elmélkedés szerzője dr. César Augusto Gálves V., a Perui Egyetem tanára.

Kiegészítés
A találkozón jelen lesznek majd mindazok, akik részt vettek a lelki szemináriumon. Ez lesz életedben a Pünkösd. Tarts ki! Örülj már most az áldásoknak.
  
Isten azért teremtett, hogy egészséges elméd legyen 
Mit kell tenned, ha negatív érzelmekkel vagy tele? Biztos lehetsz abban, hogy Isten és  a  Szentlélek  veled  van,  s  elkeseredésed  ellenére  bízzál.  Minden  reggel  ismételd  el a következő szöveget: „Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!” „Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; mert olyanná lesz, mint a víz  mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a le  vele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.” A  bűn  megvallása  Isten  és  embertársaim  előtt  helyreállítja  az  egészségi  állapotot. A megelégedett és örömteli lélek egészséget nyújt a testnek és erőt a léleknek. Amikor egy személy megbocsát embertársának, akkor nem csak a megbocsátott az egyedüli, aki jól jár. A legnagyobb előnyt a megbocsátó személy élvezi. Eljut oda, hogy megismeri személyesen Istent, mivel megízleli azt a szeretetet és megbocsátást, ami Isten jellemtulajdonsága. A megbocsátás lelki és értelmi folyamatának eredményeként kialakuló érzelmek az egészség javulását szolgálják.
A szokások terén minden egyes változáshoz szükség van egy fokozatos, türelemmel véghezvitt nevelési folyamatra. Az elmében és az immunrendszerben egy új rendszer bevezetéséhez időre van szükség, mivel folyamatról van szó.
Csodálatos eredményekre számíthatsz: békés lelkiállapotra, lelki egészségre, örömre, életerőre, ami testi erőnlétet, s közvetve teljes egészséget fog eredményezni.
Az Istenbe vetett bizalom sokkal több örömöt hoz, mint a munkaképesség vagy az evangélium hirdetése.

„Akik azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét, s naponta időt szentelnek az  elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak  kapcsolatban,  és  megmentő,  átalakító  hatást  gyakorolnak  a  körülöttük  élőkre.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése