2018. január 11., csütörtök

10 napos imaközösség - 1. nap - SZERDA

Kedves Testvérek!

A tegnap kezdődött el a 10 napos imaközösség. Sok gyülekezetben és csoportban gyűltek össze testvérek imádkozni. Biztosan olyanok is vannak, akinek erre nem volt lehetőségük, ezért naponta el fogom küldeni az imaanyagokat. Nagyon szép és hasznos volt a tegnapi is, és a többi is hasonló lesz. Sok áldásban fog részesülni az is, aki elolvassa és magában imádkozik ezekért az imacélokért!

A teljes anyagot itt lehet letölteni: http://adventista.hu/esemeny/tiz-napos-imakozosseg/
A napi anyagok pedig itt: http://40reggeljezussal.blogspot.hu/

A felkenetési olaj
Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára!” Zsolt 133:1-2

Az olaj, amellyel a papokat felkenték a Szentlelket jelképezi. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk missziós erőfeszítéseinkben, szükségünk van a Szentlélekre, az egyetlenre, aki egységet tud teremteni az egyházban.
Életünket el kell rejtenünk Krisztussal az Istenben. Személyesen kell ismernünk Jézust, mert csak így tudjuk Őt megfelelően képviselni a világ előtt. Bárhol legyünk, ragyognunk kell Isten dicsőségét jó cselekedeteinkkel. Ez életünk nagy és fontos feladata. Azok, akik valóban a Szentlélek befolyása alatt vannak, az örök igazság elveinek gyakorlati alkalmazásával mutatják be az Ő hatalmát. Bemutatják azt, ahogy a szent olaj a két olajágból a lélek templomának kamráiba áramlik. Szavaik átitatódnak a Szentlélek hatalmával, hogy meglágyítsák és meghódítsák a szívet. Nyilvánvalóvá lesz, hogy a kimondott szavak lélek és élet. (Reflecting Christ, 130. oldal).
Az, aki érzi gyengeségét és Jákobhoz hasonlóan megküzd az Istennel, és aki Isten ősi szolgájához hasonlóan felkiált: „nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem,” megkapja a Szentlélek friss kenetét. Az ilyen embert mennyei légkör veszi körül. Befolyása pozitív erő lesz Krisztus vallásának a javára… (Medical Ministry, 203. oldal)
Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. (Jn 16:13)
Növekedjünk az igazság ismeretében, dicsőítsük és magasztaljuk azt, Aki egy az Atyával. Keressük szorgalmasabban a mennyei olajat, a Szentlelket. Legyen tiszta és növekvő a kereszténységünk, hogy a mennyei udvarban végül teljesnek nyilváníttassunk Krisztusban! (Reflecting Christ, 219. oldal)
A bevételnek és a kiadásnak, az elfogadásnak és az adakozásnak együtt kell járnia. Ez köt össze bennünket, Isten munkatársait. Ez a keresztény ember életműve. Aki elveszti életét, megtalálja azt.
A szent olaj befogadásának képessége, amit a két olajfából kapunk, növekszik, ahogy a befogadó kiüríti magából ezt az olajat a világba és cselekszik annak érdekében, hogy mások szükségleteiről gondoskodjon. Ez a munka egy értékes és megelégedést adó munka – hogy folyamatosan kapunk és folyamatosan adunk. 
Szükséges és elengedhetetlen az, hogy minden nap új utánpótlást kapjunk. És hány embernek segíthetnénk, ha továbbadnánk belőle nekik! Az egész menny közvetítőkre vár, akiken át szent olaját tölti ki mások örömére és áldására. Aki eggyé válik Krisztussal, nem kell félnie, hogy ügyetlen munkát végez. Ha Krisztus bennünk lakik, szüntelenül és fáradhatatlanul fogunk tevékenykedni, s munkánk maradandó lesz. Az odaszentelt emberi eszközön át Isten teljessége áramlik mások számára. (Testimonies for the Church, 6. kötet, 116-117 oldal)
Ha a Szentlélek uralja gyülekezeteink tagjainak szívét, akkor gyülekezeteinkben sokkal magasabb színvonalú beszédet, szolgálatot és lelkiséget látunk majd. A gyülekezetek tagjait fel fogja üdíteni az élet vize és a munkások Krisztus vezetésével Mesterüket tükrözik majd lelkületükben, szavaikban és cselekedeteikben. Egymást bátorítva haladnak majd előre a nagy befejező munkában, amelyben tevékenykednek. Egészséges fogunk növekedni az egységben és szeretetben, és ez bizonyság lesz az emberek előtt arról, hogy Isten azért küldte el Fiát e világra, hogy meghaljon a bűnösök megváltásáért. Az isteni igazság felmagasztaltatik, és ahogy égő lámpaként világít, mindig jobban és jobban megértjük. (Counsels for the Church 100. oldal)
Közeledünk a történelem végéhez, s az Úr felszólít minket, emeljük magasra a zászlót, a felirattal: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét.” Az Úr felhívja népét, hogy dolgozzon tökéletes összhangban. A gyógyító szolgálattal foglalatoskodókat egységre hívja a lelkészi szolgálatot végzőkkel. Szólítja a lelkészeket, egyesüljenek az egészségügyi misszionáriusokkal. S felhívja a gyülekezetet, vegye vállára kijelölt kötelességét, emelje magasra az igazi reformáció zászlaját a maga területén, s tegye szabaddá a képzett és tapasztalt munkásokat, hogy új területekre juthassanak be. Egyetlen csüggesztő szót se szóljunk senkihez, mert ez elszomorítja Krisztust, s nagyon tetszik az ellenfélnek. Valamennyien rászorulunk a Szentlélek keresztségére. Tartózkodjunk a bíráló, leszóló megjegyzésektől, s húzódjunk közelebb Krisztushoz, hogy átérezhessük a súlyos felelősséget, amelyet Krisztus munkatársai hordanak. „Tartsatok össze, tartsatok össze!”, ezek a mennyei Oktató szavai. Egységben az erő, széthúzásban pedig a gyengeség és vereség. (Counsels on Health, 517-518. oldal)

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára!” Zsolt 133:1-2
A közös ima javasolt formája
Dicsőítés
·          Urunk, dicsőítünk téged a te Szentlelked ígéretéért.
·          Dicsőítünk azért, hogy Szentlelkedet adod mindazoknak, akik kérik.
·          Köszönjük, hogy a Szentlélek egységet tud teremteni a gyülekezeti tagok között

Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
·          Urunk, kérünk, mutass rá, hogy milyen bűnöket kell megvallanunk szívünkben! Győzelmet kérünk ezek fölött a bűnök fölött!
·          Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy nem nyitottuk meg teljesen a szívünket Szentlelked munkája előtt!
·          Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy nem mindig élünk és dolgozunk egységben másokkal.
Könyörgés és közbenjárás
·          Atyánk, segíts meglátnunk azt, hogy szükségünk van a te Szentlelkedre% A te Lelked vezessen el bennünket minden igazságra (Jn 16:13).
·          Adj alázatos szívet, amely békességre és a szent életre törekszik, amely nélkül senki sem látja meg az Urat (Zsid 12:14)!
·          Kérünk, add Szentlelkedet nekünk, aki mindenre megtanít minket, és eszünkbe juttatja mindazt, amit nekünk mondtál (Jn 14:26).
·          Urunk, a te Szentlelked segítsen bennünket a mi gyengeségeinkben és tanítson meg minket imádkozni (Róm 8:26).
·          Atyánk, add, hogy egyházad felmagasztalja a megfeszített Krisztusit, aki újra visszajön az övéiért. Adj felelőségérzetet az elveszettekért!
·          Kérünk, áldd meg a missziós törekvéseket ebben az évben! Különösképpen imádkozunk a Teljes tagbevonás kezdeményezésekért Japánban, Zambiában és a Fülöp szigeteken.
·          Imádkozunk lelki megújulásért a hetednapi adventista fiatalok között, akik nem az egyház által működtetett főiskolákon és egyetemeken tanulnak szerte a világon. Add, hogy élettel teli képviselőid lehessenek!
·          Urunk, kérünk, áldd meg az Adventista missziót. Adj munkásainknak bölcsességet, amint a gyülekezetalapítás munkáját koordinálják szerte a világon és pénzügyi forrásokat keresnek ahhoz, hogy globálmissziós úttörőket küldjenek a még el nem ért területekre.
·          Áldd meg kérünk a hűséges gyülekezeti tagokat, akik a te munkádat támogatják, akár kisebb, akár nagyobb adományokkal!  Kérünk, indíts arra, hogy jó szívvel adakozzunk és megtapasztaljuk a hűséges sáfárság áldásait!
·          Kérünk, áldd meg az Adventista Kápláni Szolgálatok Osztályát, amint káplánokat és önkénteseket képeznek, akik börtönökben, kórházakban, a hadseregben és egyéb helyeken szolgálnak.
·          Urunk, imádkozunk azért a hét (vagy több) emberért, akik a személyes imalistáinkon vannak. Add, hogy engedjenek a Szentlélek munkájának életükben!
·          Imádkozunk e jelenlevők személyes szükségleteiért is.
Hálaadás                                                                                 
·          Köszönjük Istenünk, hogy olyan sok ígéretet adtál nekünk Szentlelkedről!
·          Köszönjük Lk 11:13 ígéretét: „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?”
·          Köszönjük, hogy a te Szentlelked elvezet bennünket az igazságra.
Javasolt énekek:  Te csak az Istennek országát keresd (kottás ének); Vonj engem Jézus (HÉ 200); Ó, jöjj el Isten Lelke (HÉ 159); Isten Lelke égi fény (HÉ 157)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése