2018. január 19., péntek

10 napos imaközösség - 10. nap - PÉNTEK

A teljes anyagot itt lehet letölteni: http://adventista.hu/esemeny/tiz-napos-imakozosseg/
A napi anyagok pedig itt lehet olvasni: 
http://40reggeljezussal.blogspot.hu/

10. nap – CSENGETTYŰK ÉS GRÁNÁTALMÁK

„Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok!” (Mt 21:28)

A csengettyűk a főpap ruháján hallható jelét adták annak, hogy él és közbenjár értük a Szentek szentjében. Ahogy Jézus közbenjár értünk a Szentek szentjében, noha nem halljuk a csengettyűk hangját a ruháján, figyelnünk kell azokra a jelekre, amelyek jelzik, hogy befejezi főpapi szolgálatát és eljön, mint Bíró és Király.

A főpap egy évben csak egyszer mehetett be a Szentek szentébe a leggondosabb és legünnepélyesebb előkészület után. Halandó szem nem láthatta annak a helynek szent nagyszerűségét, csak a főpap, mivel a nép eközben ünnepélyes csendben várta visszatérését. Komolyan vágyakoztak Isten áldására. A kegyelem királyi széke előtt Isten társalgott a főpappal. Ha a főpap a szokottnál hosszabb ideig maradt a Szentek szentében, a nép gyakran megrettent attól való félelmében, hogy bűneik vagy a főpap bűne miatt Isten dicsősége megölte őt. Amikor azonban hallották a ruháján levő csengők csilingelését, nagyon megélénkültek, megörültek. Ekkor a főpap kijött, és megáldotta a népet. (The Spirit of Prophecy, 1. kötet, 274-275. oldal)
Midőn Jézus kilépett a Szentek szentjéből, hallom ruhája szegélyén lévő csengők szavát; s miután elhagyta azt, sötétség borult a föld lakóira. Most már nem volt többé Közbenjáró a bűnös emberek és a megbántott Isten között. (Early Writings, 280. oldal)
Krisztus meghagyta népének, hogy figyeljen adventjének jeleire, és örvendezzen, amikor látja Királya közeledtének jeleit. „Mikor pedig ezek kezdenek meglenni – mondta –, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.” Felhívta követői figyelmét a tavasz rügyező fáira, és így szólt: „Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatokról tudjátok, hogy közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.” Lk. 21:28, 30–31. (A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház, 276. oldal)
Krisztus az Olajfák hegyén második adventjéről beszélt tanítványainak. Felsorolt jeleket, amelyek jövetelének közelségét jelzik. Arra szólította tanítványait, hogy vigyázzanak, és legyenek készen. Figyelmeztetését megismételte: "Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek Fia eljő." Azután elmondta, mit jelent vigyázni. Az időt nem tétlen várakozással, hanem szorgalmas munkával kell tölteni. (Krisztus példázatai. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 223. oldal)
Ma is sokan élnek a földön, akik behunyják szemüket olyan jelek előtt, amelyeket Jézus adott az embereknek, hogy figyelmeztesse őket az újra-jövetele előtti időkre. Minden aggodalmukat elaltatják; közben pedig a végidők jelei gyorsan teljesednek és a világ rohamosan közeledik ahhoz az időponthoz, amikor az Emberfia megjelenik az égnek felhőiben. Pál arra tanít, hogy nagy bűn közönyösen viselkedni azon jelekkel szemben, amelyek megelőzik Krisztus visszajövetelét. Aki ezt a mulasztást elköveti, azt az éjszaka és a sötétség gyermekének nevezi. A buzgókat és ébereket ekképpen bátorítja: „De ti atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.” (Az apostolok története. Budapest, 1978, Advent Kiadó, 175. oldal)
Mély szomorúságot érzünk egyházunk állapota fölött, amelynek tagjai régóta birtokában vannak azon jelek ismeretének, amelyek a prófétai történelem teljesedéseképpen meg fognak történni az idők végéhez közeledve. Krisztus jön hatalommal és nagy dicsőséggel, és „a halottak a könyvbe írottak alapján megítéltetnek cselekedeteik szerint.” Az a valaki, aki közbenjárójuk volt, aki meghallgatta minden könyörgésüket és bűnbánatukat, akinek a fejét szivárvány övezte – ami a kegyelem és szeretet jelképe –, nemsokára befejezi szolgálatát a mennyei szentélyben. A kegyelem és az irgalom leszállnak a trónról és helyüket az igazság foglalja el. Ő, akit népe annyira várt, elfoglalja jogos szerepét – a Legfelsőbb bíró szerepét. „az Atya… az ítéletet egészen a Fiúnak adta;  És hatalmat adott néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia…” Ő volt az, akiről Péter azt mondta, hogy „ítélni fog eleveneket és holtakat.” Mert „rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt.” (Review and Herald, 1889. január 1.)

A közös ima javasolt formája

Dicsőítés
·          Urunk, köszönjük, hogy kinyilatkoztattad nekünk második eljöveteled jeleit.
·          Dicsőítünk téged azért, hogy Jézus visszajön, hogy örökre hazavigyen bennünket.
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
·          Urunk, kérünk, mutass rá, hogy mely bűnöket kell nyilvánosan megvallanunk és melyeket személyesen! Győzelmet kérünk ezek fölött a bűnök fölött!
·          Bocsáss meg, kérünk, hogy annyira elkényelmesedtünk ebben a világban és elmulasztottuk észrevenni visszajöveteled jeleit!
·          Köszönjük, hogy megbocsátasz nekünk 1Jn 1:9 szerint)
Könyörgés és közbenjárás
·          Urunk, imádkozunk a körülöttünk élő emberekért, akik nem vesznek tudomást második eljöveteledről. Kérünk, ébreszd fel lelküket!
·          Kérünk, mutass rá azokra a dolgokra életünkben, amelyeket nem rendeltünk alá neked. Neked adjuk ezeket, és megkérünk, hogy újítsd meg a szívünket!
·          Kérünk, folytasd jellemünk csiszolását, és készíts fel bennünket a te eljöveteledre!
·          Urunk, vond magadhoz közelebb azokat az embereket, akik félnek eljöveteledtől. Add, hogy alárendeljék életüket neked!
·          Kérünk, használj fel bennünket arra, hogy elmondjuk az evangélium jó hírét másoknak is!
·          Mutasd meg, hogyan gondoskodhatunk a menekültek gyakorlati és lelki szükségleteiről! Add, hogy egyházunkat arról ismerjék, hogy szeretnünk minden embert, függetlenül attól, hogy honnan származnak!
·          Különösen azokért a menekültekért imádkozunk, akik olyan országokból érkeztek, amelyek zárva vannak az evangélium előtt. Ahogy szükségleteikről gondoskodunk, és őket hozzád vezetjük, kérünk, nyiss lehetőséget arra, hogy visszatérjenek országaikba, hogy megosszák a te szeretetedet másokkal is.
·          Atyánk, kérünk, add, hogy érezzük, mennyire sürgős az, hogy érted szolgáljunk! Add, hogy nap mint nap abban a reménységben éljünk, hogy Jézus nemsokára jön, hogy mindent rendbe tegyen!
·          Urunk, kérünk, hogy áldd meg a hetednapi adventista oktatókat szerte a világon! Erősítsd meg a tanárokat, a szülőket, asz ifjúságvezetőket, a szombatiskola tanítókat, akik a fiatalok generációját felkészítik a te szolgálatodra.
·          Kérünk, áldd meg a Fogyatékkal Élők Szolgálatát! Adj együttérzést, amikor azok szükségleteinek kielégítésén dolgozunk, akik siketek, vakok vagy fizikai illetve lelki területen sérültek.
·          Urunk, imádkozunk azért a hét (vagy több) személyért, akik a személyes imalistáinkon szerepelnek. Add, hogy meglássák szükségleteiket és kinyissák szívüket a Szentlélek előtt!
·          Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért is.
Hálaadás                                                                 
·          Urunk, köszönjük ezt az ígéretedet: „aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. (Fil 1:6)
·          Urunk, köszönjük, hogy minden településen vannak olyan emberek, akik vágyakozva tekintenek fel az égre.
·          Köszönjük, hogy munkálkodsz azoknak az embereknek a szívében, akikért imádkozunk.


Javasolt énekek: Ó, Jézus a szívem úgy vár! (HÉ 136); Néped oly várva vár (HÉ 137); Mondd miért szunnyadsz (HÉ 138); Ó! Jöjj, ó, jöjj, Immánuel (HÉ 139); Úgy várjuk visszajöttödet (HÉ 140; Élj bennem drága Jézus (HÉ 212); Én Jézusom téged (HÉ 213); Ne én, de Krisztus (HÉ 215); Egy drága forrást ismerek (HÉ 132); Megváltva (karének); Tudom és érzem (HÉ 187)  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése