2018. január 12., péntek

10 napos imaközösség - 3. nap - PÉNTEK

Ebben a 10 napban az egész világon imaközösségeket alkotnak testvérek és gyülekezetek. Legyél te is része.

A teljes anyagot itt lehet letölteni: http://adventista.hu/esemeny/tiz-napos-imakozosseg/
A napi anyagok pedig itt lehet olvasni: 
http://40reggeljezussal.blogspot.hu/
3. nap MEZÍTLÁB
Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz!.”  (2Móz 3:5)

Isten arra intette Mózest, hogy ne közeledjen hozzá tiszteletlenül. A saru levetése azt a tiszteletteljes magatartást jelképezi, amelyre szükség van az igazi imádathoz. 

Alázatosság és tisztelet kell jellemezze azok viselkedését, akik Isten jelenlétében állnak. (Pátriárkák és Próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 210. oldal )
Jézus nevében bizalommal járulhatunk Isten elé, de nem közelíthetjük meg őt elbizakodottan, mintha egy szinten lenne velünk. Vannak, akik úgy szólítják meg a nagy, a mindenható és szent Istent - aki a megközelíthetetlen mennyei világosságban lakozik - mintha velük egyenlő, vagy alsóbbrendű lény volna. Vannak, akik úgy viselkednek Isten házában, ahogy nem merészelnének viselkedni egy földi uralkodó termében… Istent nagy tiszteletben kell részesítenünk és mindazok, akik jelenlétének tudatában vannak, alázattal hajolnak meg előtte. (Uo.)
Az igazi alázatosság nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve, a terhek lerázását. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva, végrehajtja a Menny szándékát. (God’s Amazing Grace, 270. oldal)
De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja.” (Jak 4:6)
Isten maga választja ki az emberi eszközöket. Néha egészen egyszerű embereket a legnagyobb feladatokkal bíz meg, mert hatalma az emberi gyengeség által mutatkozik meg. Nekünk megvan a saját mércénk, és ahhoz mérten jelentjük ki az egyik dolgot nagynak, a másikat pedig kicsinek. Isten azonban nem a mi normánkkal mér. Ne gondoljuk, hogy Istennek nagy, ami nekünk nagy; vagy ami nekünk kicsi, neki is az.
Rosszul tesszük, ha saját érdemeinkkel büszkélkedünk… Nem a cselekedeteinkért kapjuk a jutalmat, nehogy bárki is dicsekedjék. Minden jutalom kegyelemből van…
Az „én” felmagasztalása nem egyeztethető össze a vallással. Akinek öndicsőítés a célja, az nélkülözi azokat a jellemvonásokat, amelyek hatékony munkássá tehetik Krisztus szolgálatában. A gőg és elbizakodottság lerontja a munkát…
A keresztény, aki magánéletében is keresztény; aki bizonyságot tesz kereszténységéről naponkénti önmegtagadásával, szándékai őszinteségével, gondolatai tisztaságával, a bosszúságok közötti szelídségével, hitével és kegyességével, a kicsi dolgokban való megbízhatóságával; aki családi életében Krisztus jellemét képviseli, Isten szemében még a világszerte ismert misszionáriusnál és mártírnál is becsesebb lehet… (God’s Amazing Grace, 270. oldal)
Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején” (1Pt 5:6). Az egész Menny partnerségi kapcsolatba lép azokkal, akik az örök élet elnyeréséért Krisztushoz jönnek, alárendelik magukat neki, mint azok, akik mindenüket alárendelték Istennek. Isten elvárja szolgáitól, hogy álljanak Immánuel véráztatta zászlaja alá, igyekezve az Ő erejével megtartani az igazság elveit tisztán és makulátlanul. Soha nem távolodhatnak el az alázat és önmegtagadás ösvényétől, amelyen minden igaz keresztény halad. Amint együttműködnek Istennel, Krisztus kiábrázolódik bennük, mint a „dicsőség reménysége.” „Szelídségébe és alázatosságába öltözve, a legnagyobb örömüket lelik az Ő szolgálatában. A világi ambíciók utat engednek a Mester szolgálata vágyának. (Review and Herald, 1897. május 11, 14. bekezdés)  
Közelebb kell húzódnunk Istenhez és meg kell vizsgálnunk, van-e bennünk féltékenység, gonosz gondolkodásmód, amely az Üdvözítőt távol tartaná. Az önzés és önelégültség Jézus előtt bezárja a szív ajtaját. Az ilyen ember ezt mondja: „Nem a te utadat választom, hanem az enyémet.”  Alázzátok meg magatokat Isten keze alatt és Ő felemel benneteket. Ha egyszerűen és őszintén megvalljátok keményszívűségeteket, világiasságotokat, a feltűnés és az élvezetek szeretetét, Isten meghallgat benneteket és e bűnökre úgy fogtok tekinteni, ahogyan a szent Isten látja azokat. (Testimonies to Southern Africa, 78. oldal).
Az Úr kijelöl embereket az Ő művében való szolgálatra, és addig használja őket, amíg alávetik magukat az Isten jó akarata szerint való használatra. Soha senkit sem használhat, aki valaki mást akar megalázni. Testvéreim, önmagatokat alázzátok meg. Amikor ezt teszitek, a szent angyaloknak lehetővé válik, hogy kapcsolatba lépjenek veletek, és előnyös helyzetbe hozzanak benneteket. Így nem fogtok eltévelyedni és tapasztataitok tele lesznek örömmel. Igyekezzetek összhangba kerülni Isten vezetésével, és akkor fogékonyak lesztek a Szentlélek hatalmára. (North Pacific Union Gleaner, 1910. március 23.)
Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz!.”  (2Móz 3:5)
A közös ima javasolt formája
Dicsőítés
·          Urunk, azzal szeretnénk kezdeni imánkat, hogy dicsőítünk téged azért, aki vagy – páratlan jellemedért és isteni szeretetedért!
·          Dicsőítünk téged Jézus példájáért, aki alázatosságba öltözött.
·          Dicsőítünk téged, aki magasságban és szentségben lakozol, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Aki felüdíti az alázatosak lelkét, és a megtörtek szívét (Ésa 57:15)
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
·          Urunk, kérünk, mutass rá minden bűnre, amelyet személyesen meg kell vallanunk! Győzelmet kérünk ezek fölött a bűnök fölött.
·          Kérünk, bocsáss meg nekünk azokért az esetekért, amikor nem rendelkeztünk alázatos szívvel!
·          Bocsáss meg nekünk azokért az alkalmakért, amikor a büszkeségünk nem engedte meg, hogy teljesen elismerjük vétkességünket és azt, hogy rád van szükségünk!
Könyörgés és közbenjárás
·          Urunk, kérünk, taníts meg arra, mit jelent az, hogy „Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején” (1 Pt 5:6).
·          Kérünk, mutasd meg, hogyan vegyük magunkra a te igádat, és hogyan tanuljuk meg tőled, hogy te szelíd és alázatos lelkű vagy (Mt 11:29)!
·          Kérünk, mutasd meg életünk azon területeit, ahol alázatot kell tanulnunk!
·          Urunk, kérünk hívj el istenfélő, alázatos egyházi vezetőket, akik krisztusi jellemet tanúsítanak szavaikban és tetteikben! Mutasd meg azt, hogyan támogathatjuk vezetőinket imával, bátorítással és készséges szolgálattal!
·          Add, hogy egyházunk hűségesen és teljességgel hirdesse Jelenések 14 hármas angyali üzenetét! Adj bölcsességet, hogy Krisztus igazságát ezen üzenetek középpontjába tudjuk helyezni!
·          Kérünk, áldjad meg a befolyásközpontok létesítésére tett erőfeszítéseinket a nagyobb városokban! Add, hogy meglássuk minden város igazi szükségletét! Adj kreativitást arra, hogy válaszolni tudjunk ezekre a szükségletekre! Mutasd meg, hogyan vezethetünk embereket szeretettel hozzád! 
·          Urunk, imádkozunk hozzád megújulásért és reformációért saját életünkben, családjainkban, az egyházban és környezetünkben. Kezdd azzal, hogy átalakítod a szívünket, hogy a te kegyelmed áramolhasson rajtunk keresztül másokra.
·          Urunk, kérünk, indítsd a hetednapi adventistákat szerte a világon, hogy úgy imádkozzanak, mint még eddig soha. Add, hogy együtt könyörögjünk a Szentlélek késői esőjéért! Kérjük Jóel 2, Hóseás 6 és ApCsel 2 ígéreteinek teljesedését.
·          Urunk imádkozunk azért a hét (vagy több) személyért, akik a személyes imalistáinkon szerepelnek. Add, hogy alázatosan megengedjék azt, hogy a Szentlélek tanítsa őket.
·          Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért is.
Hálaadás                                                                 
·          Urunk, köszönjük ezt az ígéretet: „Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat” (Zsolt 25:9).
·          Köszönjük Jézust, aki „megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2.8).
·          Köszönjük azt, hogy az alázat a tisztesség előtt jár (Péld 15:33).


Javasolt énekek: Tisztítsd meg a szívemet; Mint látod hűtlen szolgaként (HÉ 177); Várj ember szíve készen (HÉ 193); Már hallom, Jézusom (HÉ 195), Átadom ma életemet

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése