2017. június 2., péntek

40. nap - június 2 - PÉNTEK


40. nap

A Krisztus és Sátán közötti konfliktus vége

Ma két okból is különleges napod van: 
Elsősorban: Az utóbbi 39 napon győztes voltál. Sikerült Isten elé járulnod a nap első óráiban. Hiszem, hogy nem az vagy, aki az elején voltál. Minden bizonnyal értékrended és fontossági sorrended is változott. Ha Isten kerül az első helyre, az élet más értelmet nyer. 
Másodsorban: Holnaptól kezdve minden reggel egy új folyamat kezdődik. S ez az új folyamat akkor éri majd el a csúcspontját, amikor találkozunk a Megváltóval, és egy örökkévalóságon át fog tartani. Most pedig mondd el imában a Szentléleknek, hogy vállalod a kihívást. Aztán pedig mélységes hálaérzettel elmélkedj a mai üzenetről.

Nem lesz több halál, sem fájdalom!
„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21:4)

Sátán és követői örökre elpusztulnak
„Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.” (Mal 4:1)

„A tűz, amely a gonoszokat megemészti, megtisztítja a földet. Elsöpri az átok minden nyomát. Nincs örökké égő pokol, amely a megváltottakat a bűn félelmes következményeire emlékezteti.” (A nagy küzdelem, 674. old.)

Mint győzők, új eget és új földet öröklünk
„Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala. […] Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.” (Jel 21:1,7)

A Golgotán elszenvedett sebek örök emlékeztetőül szolgálnak
„A bűnnek csak egy emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke nem marad, csak a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán.” (A nagy küzdelem, 674. old.)

Nyáját mint Pásztor vezeti
„A Biblia »hazá«-nak nevezi a szentek örökségét (Zsid 11:14-16). Ott a mennyei Pásztor élő vizek forrásaihoz vezeti nyáját. Az élet fája minden hónapban megtermi gyümölcsét, és leveleivel a népeknek szolgál. Ott kiapadhatatlan, kristálytiszta vízforrások fakadnak, és a partjukon hajladozó fák árnyékot vetnek az ösvényekre, amelyen az Úr megváltottai járnak.” (A nagy küzdelem, 675. old.)

Örökre szabadon a fájdalomtól és a fáradtságtól
„»Éjszaka nem lesz« Isten városában. Nem lesz szükségünk, sem igényünk a pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőítésébe. A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten megváltott gyermekei elé. A halandóság béklyóitól megszabadult ember fáradhatatlanul szárnyal távoli világok felé.” (A nagy küzdelem, 676–677. old.)

Minden képesség fejlődni fog
„Ott a halhatatlan lények soha nem csökkenő örömmel fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen, ámító ellenség. Ott minden tehetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új dolgok serkentgetik a lélek és a test képességeit.” (A nagy küzdelem, 676. old.)

Dicsőítő énekek hangzanak örök időkön át
„És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés hatalmas kórusában. »Minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja: A királyi széken ülőé, és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké« (Jel 5:13).” (A nagy küzdelem, 678. old.)

Örökre nyilvánvalóvá válik, hogy Isten a szeretet
„A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az
egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig – tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.” (A nagy küzdelem, 678. old.)

Micsoda öröm lesz utazásunk végén látni Jézus arcát az üdvözültek otthonában! Pillanatnyilag csak egy szeminárium zárult le, melynek során Istennek szentelted életedet, s Vele jártál 40 napon át. Most már egy új szokást alakítottál ki, s az új kihívás számodra az, hogy életed hátralevő részében tartsd meg ezt a szokást.
Jézus visszajövetelének nagy napján Megváltónk kezéből vehetjük át a koronánkat, és örökre Ővele lehetünk.
Egyelőre egy szép igazolványt kapunk majd a találkozón, a szeminárium végén, mely közelebb vezetett Istenhez.
Isten tartson meg téged maga mellett, s ez a szeminárium sose szakadjon meg, hanem hosszabbítsd meg Jézus eljöveteléig. Ámen

„Akik  azonban magukra öltik  Isten  teljes  fegyverzetét,  s  naponta időt szentelnek  az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése