2017. december 21., csütörtök

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 40. nap - december 22 - PÉNTEK

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

40. nap

A Krisztus és Sátán közötti konfliktus vége

Ma két okból is különleges napod van: 
Elsősorban: Az utóbbi 39 napon győztes voltál. Sikerült Isten elé járulnod a nap első óráiban. Hiszem, hogy nem az vagy, aki az elején voltál. Minden bizonnyal értékrended és fontossági sorrended is változott. Ha Isten kerül az első helyre, az élet más értelmet nyer. 
Másodsorban: Holnaptól kezdve minden reggel egy új folyamat kezdődik. S ez az új folyamat akkor éri majd el a csúcspontját, amikor találkozunk a Megváltóval, és egy örökkévalóságon át fog tartani. Most pedig mondd el imában a Szentléleknek, hogy vállalod a kihívást. Aztán pedig mélységes hálaérzettel elmélkedj a mai üzenetről.

Nem lesz több halál, sem fájdalom!
„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21:4)

Sátán és követői örökre elpusztulnak
„Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.” (Mal 4:1)

„A tűz, amely a gonoszokat megemészti, megtisztítja a földet. Elsöpri az átok minden nyomát. Nincs örökké égő pokol, amely a megváltottakat a bűn félelmes következményeire emlékezteti.” (A nagy küzdelem, 674. old.)

Mint győzők, új eget és új földet öröklünk
„Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala. […] Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.” (Jel 21:1,7)

A Golgotán elszenvedett sebek örök emlékeztetőül szolgálnak
„A bűnnek csak egy emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke nem marad, csak a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán.” (A nagy küzdelem, 674. old.)

Nyáját mint Pásztor vezeti
„A Biblia »hazá«-nak nevezi a szentek örökségét (Zsid 11:14-16). Ott a mennyei Pásztor élő vizek forrásaihoz vezeti nyáját. Az élet fája minden hónapban megtermi gyümölcsét, és leveleivel a népeknek szolgál. Ott kiapadhatatlan, kristálytiszta vízforrások fakadnak, és a partjukon hajladozó fák árnyékot vetnek az ösvényekre, amelyen az Úr megváltottai járnak.” (A nagy küzdelem, 675. old.)

Örökre szabadon a fájdalomtól és a fáradtságtól
„»Éjszaka nem lesz« Isten városában. Nem lesz szükségünk, sem igényünk a pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőítésébe. A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten megváltott gyermekei elé. A halandóság béklyóitól megszabadult ember fáradhatatlanul szárnyal távoli világok felé.” (A nagy küzdelem, 676–677. old.)

Minden képesség fejlődni fog
„Ott a halhatatlan lények soha nem csökkenő örömmel fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen, ámító ellenség. Ott minden tehetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új dolgok serkentgetik a lélek és a test képességeit.” (A nagy küzdelem, 676. old.)

Dicsőítő énekek hangzanak örök időkön át
„És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés hatalmas kórusában. »Minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja: A királyi széken ülőé, és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké« (Jel 5:13).” (A nagy küzdelem, 678. old.)

Örökre nyilvánvalóvá válik, hogy Isten a szeretet
„A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az
egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig – tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.” (A nagy küzdelem, 678. old.)

Micsoda öröm lesz utazásunk végén látni Jézus arcát az üdvözültek otthonában! Pillanatnyilag csak egy szeminárium zárult le, melynek során Istennek szentelted életedet, s Vele jártál 40 napon át. Most már egy új szokást alakítottál ki, s az új kihívás számodra az, hogy életed hátralevő részében tartsd meg ezt a szokást.
Jézus visszajövetelének nagy napján Megváltónk kezéből vehetjük át a koronánkat, és örökre Ővele lehetünk.
Egyelőre egy szép igazolványt kapunk majd a találkozón, a szeminárium végén, mely közelebb vezetett Istenhez.
Isten tartson meg téged maga mellett, s ez a szeminárium sose szakadjon meg, hanem hosszabbítsd meg Jézus eljöveteléig. Ámen

„Akik  azonban magukra öltik  Isten  teljes  fegyverzetét,  s  naponta időt szentelnek  az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

2017. december 20., szerda

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 39. nap - december 21 - CSÜTÖRTÖK

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

39 . nap

Az odaszentelődés hangja
  
„Ez  legyen  a  ti  szívetek  vágya  is:  »Megváltóm,  mindenem  a  tied.  Lefizetted  az  árat a lelkemért, és mindenem, amim van, a Tied. Segíts, hogy ne meggondolatlan tékozlás végett keressem a pénzt, ne büszkeségem kielégítésére, hanem azért, hogy nagy neved dicsőségére használjam fel«. Ez legyen mindenben a legfőbb gondolatotok: »Így járna el az Úr is? Meg lesz elégedve azzal, amit teszek? Ő életét adta értem, én azonban mit kínál- hatok fel Neki helyette?« Csak annyit mondhatok: »Ami a Tied, Uram, azt nagylelkűen fel- ajánlom Neked«. Ha Isten neve nincs a homlokotokra írva – mivel Istennek kell elfoglalnia gondolataitokat –, nem részesülhettek a dicsőség örökségéből. Maga a Teremtő kínálta fel az egész mennyet egy csodálatos ajándékban: egyszülött Fiában. 
Isten veszi a tizedet és az adományokat, s így szól: »Az Enyém. Amikor rád bíztam a javaimat, közöltem, hogy egy részt megtarthatsz magadnak szükségleteid kielégítésére, egy másikat pedig vissza kell adnod Nekem.« Amikor hombárokba gyűjtöttétek be a termést, tisztességesen visszaadtátok Istennek a tizedet? Elhoztátok adományaitokat, hogy az Ő műve ne szenvedjen hiányt? Gondoskodtatok az árváról és az özvegyről? Ez a missziómunkának egy olyan területe, amelyet semmiképp sem lenne szabad elhanyagolni. Nincsenek  közöttetek  szegények  vagy  szenvedők,  akiknek  melegebb  ruhára,  megfelelő ételre, vagy mindenek felett együttérzésre és szeretetre van szükségük? Mit tettetek az özvegyekért, az elkeseredettekért, akik hívnak, hogy támogassátok gyermekeik vagy unokáinak neveléséért folytatott erőfeszítéseiket? Hogyan oldottátok meg ezeket a helyzeteket? Próbáltatok segíteni az árvákon? Amikor arra kértek benneteket aggódó szülők vagy nagyszülők,  sőt,  valósággal  könyörögtek,  hogy  törődjetek  velük  is,  érzéketlen  és  durva módon  utasítottátok  vissza  őket?  Ha  igen,  akkor  az  Úr  irgalmazzon  nektek,  mivel  »amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek néktek«. S még meg kell lepődnünk azon, hogy az Úr nem küldi áldásait, miközben ajándékait helytelenül és önző módon használják fel? 
Isten  folyamatosan  az  élet  áldásaival  halmoz  el.  S  amikor  megkér  benneteket, hogy mondjatok le ajándékairól az Ő műve különböző területeinek támogatása érdekében, lényegében ezzel lelki javatokat szolgálja, mivel így elismeritek, hogy Isten minden áldás forrása. Isten, a legaktívabb Munkás együtt dolgozik az emberekkel, hogy a létfenntartásukhoz szükséges eszközöket biztosíthassa, de elvárja, hogy együtt dolgozzanak Vele a lelkek megmentése érdekében. Ő helyezte szolgái kezébe azokat az eszközöket, amellyel tovább vihetik a helyi és a külföldi missziómunkát. Ám ha az embereknek csupán fele végzi el feladatát, nem lesz elég anyagi fedezet, és a mű több helyen elvégezetlen marad.” (Review and Herald, 1890. december 23.)

Válasz Krisztus egységet kérő imájára
„Az egyház sosem fog eljutni az Isten által elvárt szintre, míg nem egyesül misszionáriusaival az együttérzésben. Az az egység, amelyért imádkozott Krisztus, sosem fog létrejönni, ha a missziómunkában nem mutatkozik meg a lelkiség, s ha az egyház nem válik missziót támogató tényezővé. A misszionáriusok erőfeszítései nem járnak sikerrel, s nem érik el a kívánt célt, ha a helyi gyülekezet tagjai nem bizonyítják – nem csak szavakkal, hanem tettekkel is – azt, hogy tudatában vannak a rájuk háruló kötelességnek, a misszionáriusok nagylelkű támogatásának. Isten munkásokat hív el. Ez személyes hozzáállást igényel. Ám elsősorban megtérésre, s csak az után másokért végzett megmentési munkára van szükség.” (Review and Herald, 1903. szeptember 10.)
 
Üresítsétek meg szíveteket az önzéstől
„Sajnálatos, hogy a mai egyház kevésbé kész kifejezni háláját azért, hogy az Úr kegyelemmel ruházta fel, s hogy a pénz talentumát bízta rá, hogy az Ő kincstárába helyezzék el azt. 
Az  Úr  szőlőskertjének  terméketlen  területei  Istenhez  kiáltanak:  »Az  emberek  nem szakítottak időt arra, hogy gondozzanak bennünket.« Amikor engedik, hogy embertársaik a szükségletek és a romlás rabszolgái maradjanak, a férfiak és nők lényegében megengedik Sátánnak, hogy megvádolja Istent: nem törődik azzal, hogy gyermekei szenvednek a létszükségletek hiányában. Istent bántja azoknak közönye, akikre áldásait bízta. A választott vezetők, akik nem hajlandók észrevenni a szenvedést, amelyet enyhíthetnének, ők maguk helyezik vád alá Istent. 
Senki  se  becsülje  alá  a  felelősségét.  Ha  nem  is  fektettek  be  dollárokat,  csupán néhány centet, ne feledjétek, hogy Isten megáldja a fáradhatatlan szorgalmat. Nem nézi le a gyenge kezdeteket. Az apró dolgok bölcs felhasználása csodálatos bőséget fog gerjeszteni. Egy bölcsen felhasznált talentum két talentumot hoz Isten számára. A felajánlott tőkével arányos kamat várható. Isten elfogadja azt, amivel rendelkezik az ember, és nem várja el azt, amivel nem rendelkezik. 
Isten  elhív,  hogy  adjátok oda  mindazt,  amivel  tartoztok  Neki  a  tized  és  az  adományok terén. Odaszentelődésre szólít fel a mű minden területén. Lelkiismeretesen végezzétek el azt, ami rátok hárul. Vegyétek komolyan, emlékezzetek arra, hogy Krisztus a ti oldalatokon áll, s érdeketekben munkálkodik. »Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.« Adakozzatok örömmel, jó lelkülettel és teljes szívvel, s legyetek hálásak azért, hogy  hozzájárulhattok  Isten  országának  terjedéséhez  ezen  a  földön.  Üresítsétek  meg  szíveiteket az önzéstől, s készítsétek elméteket a keresztény szolgálatra. Ha szoros kapcsolatban vagytok Istennel, vágyakozni fogtok arra, hogy minden áldozatot meghozzatok az elveszettek üdvössége érdekében.

A lelki jólét és a keresztényi adakozó lelkület 
Az Úr nevében, forrón kérlek testvéreim, hogy a világon átsöprő eme válságban álljatok az Úr oldalára, s forduljatok ellene a gonosz erőinek! Ha visszatartjuk, ami az Úré, átkot vonunk magunkra. A lelki jólét szorosan kapcsolódik a keresztényi adakozó lelkülethez. Csak egyedül arra vágyjatok, hogy a Megváltó mennyei jótékonyságának örömét akarjátok utánozni. Értékes ígéreteket kaptunk arra vonatkozóan, hogy ajándékaitok előttetek jutnak el a mennyei udvarokba. 
Szeretnétek biztosítást kötni javaitokra és ingatlanjaitokra? Helyezzétek Annak kezébe, akinek a tenyerei a keresztre feszítés jelét viselik. Tartsatok meg magatoknak mindent, amitek van, s örök kárhozat lesz a részetek. Adjatok részt Istennek, s akkor abban a pillanatban az adományozott rész az Ő kézjelét fogja viselni, és rápecsételi változhatatlan jellemét. Szeretnétek örülni javaitoknak? Akkor használjátok arra, hogy áldást szereztek a szenvedőknek. Szeretnétek gyarapítani anyagi javaitokat? »Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi« (Péld 3:9-10).”

Isten újra megtölti az adományozó kezét
„Ha mindenki elvégezné a rá eső részt, az Úr szőlőskertjében a gyümölcs hiánya nem hozna ítéletet azokra, akik Krisztus követőinek vallják magukat. Az orvosi missziómunkának kell megnyitnia az ajtót a jelenvaló igazság előtt. A harmadik angyal üzenete legyen hallható mindenütt. Takarékoskodjatok! Vetkőzzétek le a büszkeséget! Adjátok Istennek földi kincseiteket! Adományozzatok most, amit csak tudtok, s ha együtt munkálkodtok Krisztussal, kezeitek még nagyobb adakozásra fognak nyílni. És Isten újra megtölti ezt a kezet, hogy még sok lélekhez eljusson az igazság drága kincse. Ő fog nektek adni, hogy a magatok során adhassatok másoknak.” (Review and Herald, 1901. december 10.; Tanácsok a keresztény sáfársághoz, 50–54. old.)

Kiegészítés

Holnap zárul ez a szemináriumsorozat. Rohamosan közeledik a találkozó. Felkészültél? Isten még egyszer megszólítja a szívedet. Felejthetetlen találkozóban lesz részed. S ha végigtanulmányoztad a szemináriumot, bizonyítványt is kapsz. Várunk szeretettel!
Megváltóm, mindenem a tied. Te lefizetted az árat a lelkemért, s mindenem, amim van, a Tied.

„Isten folyamatosan az élet áldásaival halmoz el. S amikor megkér benneteket,  hogy mondjatok le ajándékairól az Ő műve különböző területeinek támogatására,  lényegében ezzel lelki javatokat szolgálja, mivel így elismeritek, hogy Isten minden áldás forrása.” (Ellen G. White)

„Isten munkásokat hív el. Ez személyes hozzáállást igényel. Ám elsősorban megtérésre, és csak az után a másokért végzett megmentési munkára van szükség.” (Ellen  G. White)

„Senki se becsülje alá a felelősségét. Ha nem is fektettek be dollárokat, csupán néhány centet, ne feledjétek, hogy Isten megáldja a fáradhatatlan szorgalmat. Ő nem nézi le a gyenge kezdeteket. (Ellen G. White)

„Az  apró  dolgok  bölcs  felhasználása  csodálatos  bőséget  fog  gerjeszteni.  Egy  bölcsen  felhasznált  talentum  két  talentumot  hoz  Isten  számára.  A  befektetett  tőkével  arányos kamat várható. Isten elfogadja azt, amivel rendelkezik az ember, és nem várja el azt, amivel nem rendelkezik.” (Ellen G. White) Szeretnétek örülni javaitoknak? Akkor használjátok arra, hogy áldást szereztek a szenvedőknek.

Szeretnétek gyarapítani anyagi javaitokat? „Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi” (Péld 3:9-10)

„Akik  azonban magukra öltik  Isten  teljes  fegyverzetét,  s  naponta időt szentelnek  az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre. Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

2017. december 19., kedd

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 38. nap - december 20 - SZERDA

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

38. nap

A rostálás tanulságai

Eldöntötted, hogy keresed Istent a nap első óráiban. Ez a csodálatos tapasztalat megváltoztatta az életedet. Lelki szempontból átnevelted magad. Csak úgy maradhatsz a nap folyamán Isten jelenlétében, és állhatsz meg szilárdan, miközben egyre erőteljesebb a rostálás, ha Őt keresed már reggel korán. Ne feledd:

„Ez az a nap, amelyen ki kell fejeznetek bizodalmatokat, amelyen felelősségtudatról kell bizonyságot tennetek, és cselekednetek kell. Nemsokára eljön a számadás napja. Induljatok a rátok háruló munka elvégzésére szorgalommal és buzgó imával. Mutassátok meg gyermekeiteknek, hogy nagy előjoguk részesülni minden nap a Szentlélek keresztségében. Az Úr leljen bennetek hű segítőtársra céljai véghezvitelében. Ima által olyan tapasztalatra tehettek szert, amely sikerre vezeti gyermekeitekért végzett munkátokat.” (Tanácsok szülőknek, tanítóknak és tanulóknak, 124. old.)

„Az irgalom kedves hangja jut el ma a füleitekhez. Ma fogadjátok el a menny hívását. Ma az egész menny hív: »Jöjjetek!« A Lélek és a Menyasszony is mondja: »Jövel!«” (Review and Herald, 1869. augusztus 17.)

A tegnap tudomást szereztél arról, hogy sokan el fogják hagyni sorainkat. Ám nagyon sokan döntenek majd az igazság mellett, és csatlakoznak. Akkor Isten maradék népe nem esik el, hanem ellenkezőleg, gyarapodni fog.

„Vannak azonban személyek, akik elfogadják az igazságot, s elfoglalják azok helyét, akik ellenálltak és elhagyták az igazságot. Az Úr úgy fog munkálkodni, hogy a hálátlanok és megkeseredettek különválnak majd a hűségesektől. […] Nem apadnak el soraink. A szilárdak és hűségesek a hitet elhagyók helyébe lépnek.” (Szemelvények, 3. köt., 482–483. old.)

„Sőt, mi több, az Úr hozza be népét az egyházba: ez különösen azok javára íródott, akik ezen utolsó időben élnek. Sokan, akik nagy világossággal rendelkeztek, nem értékelték, s nem gyümölcsöztették úgy, ahogy tehették volna. Nem gyakorolták az igazságot, s ezért az Úr azokat hozza be az akolba, akik a kapott világosság fényében élnek. De akiket megáldott az igazság megértésének lehetőségével, ám mégsem hallgattak elveire, azokat legyőzik a Sátán által bemutatott önfelmagasztalás és önámítás kísértései. Megvetik az igazság elveit, és vádakkal illetik Isten ügyét.” (Szemelvények, 3. köt., 481–482. old.)

Akkor bekövetkezik a késői eső, kitöltetik teljes mértékben a Szentlélek, hogy olyan erőt kölcsönözzön nekünk, mellyel elviselhetjük a végső próbákat, és hirdethetjük az utolsó figyelmeztetést a világnak.
    
„Hallottam  a  felfegyverzettek  hangját,  amint  nagy  erővel  szólják  az  igazságot.  Ennek lesz hatása. Sokan meg voltak kötözve: egyesek férjeik, feleségeik által, egyes gyerekek pedig a szüleik által. Az őszinték, akiket akadályoztak abban, hogy engedelmeskedjenek  az  igazságnak,  most  türelmetlenül  kapaszkodnak  bele  abba. Elillant minden félelmük rokonaik miatt, s csak a magasba emelt igazság lebegett a szemeik előtt. Éhezték és szomjúhozták az igazságot, amely drágább lett az életüknél is. Megkérdeztem, hogy mi váltotta ki ezt a hatalmas változást. Egy angyal válaszolt: »A késői eső, az Úr orcájától jövő felüdülés, a harmadik angyal hangos kiáltása«.” (Testimony Treasures, 1. köt., 63. old.)

Ellen G. White írásai határozottan mutatnak rá arra, hogy a konkolynak távoznia kell. Csak a búza marad. Ezt a gondolatot találjuk meg Ámos 9:9 versében is Izrael népének megrostálására vonatkozóan: „Mert ímé, én parancsolok és szétrázom Izráel házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak; de nem esik a földre egy szemecske sem.” 
Nem a maradék fog távozni, a bűnösök távoznak a világba vagy Babilonba. Nem lesz egy újabb szervezet, újabb egyház, ez az egyház fog megállni.
A konkoly kiesik, s a maradékot azok a hívők alkotják, akik az igazság mellett döntöttek. Ez határozott módon lett kinyilatkoztatva:

„Úgy tűnik, mintha az egyház elesne, de nem esik el. Megmarad, de a bűnösök Sionból ki lesznek rostálva, a konkoly el lesz választva a drága búzától. Ez borzalmas megpróbáltatás, de meg kell történnie.” (Az utolsó napok eseményei, 180. old.)

Ellen G. White a következőket írta egy olyan személynek, aki tévtanokat terjesztett:

„Ön kiragad szövegeket a Bizonyságtételekből, melyek a kegyelemidő lezárására és Isten népe megrostálására vonatkoznak, s egy tisztább és szentebb nép megjelenéséről beszél, amely majd Isten népe közül kél fel. Ezek azonban csak az ellenségnek okoznak örömöt.” (Szemelvények, 1. köt., 210. old.) 

A maradék egyházat a Jelenések könyve Laodicea néven azonosítja. Ez az utolsó egyház. Nem lesz több. Ez az egyház marad fenn az idők végéig.

„Utasítást kaptam, hogy mondjam a világon lévő hetednapot ünneplő adventistáknak: Isten elhívott minket népeként, hogy sajátos kincse legyünk. Meghagyta: egyháza a földön tökéletes egységben álljon a Lélekben, valamint a Seregek Urának tanácsában az idők végezetéig.” (Az utolsó napok eseményei, 55. old.)

Éppen ezért, ezekben a pillanatokban, amikor tanulmányozol és keresed Istent, legyen ez legfőbb foglalatosságod, ezen a határozott utasításon elmélkedj:

„Miközben egyre sokasodnak körülöttünk a próbák, sorainkban lesznek majd szakadások és egységre törekvések is. Némelyek, akik már készek felvenni a fegyvert,  a valódi veszélyek láttán tesznek majd bizonyságot arról, hogy nem a sziklára építettek, és engednek a kísértésnek. Akik nagy világosságban és szép előjogokban  részesültek,  de  semmit  sem  tettek  azok  gyümölcsöztetésére,   különböző  okokra  hivatkozva  hagyják  el  sorainkat.  S  mivel  nem  kapták  meg  az  igazság  szeretetét,  elcsábítja  őket  az  ellenség.  Engednek  a  csábító  lelkeknek  és  a  démoni  tanoknak,  s  eltávolodnak  a  hittől.  Másfelől  pedig,  amikor  az  üldözés  vihara  zúdul  ránk,  az  igazi juhok meghallják az igazi Pásztor hangját. Érdek nélküli erőfeszítéseket fognak tenni, hogy megmentsék a veszendőket, s az akolból elcsábított sok lélek visszatér majd a Pásztorhoz. Isten népe felsorakozik, hogy egységesen szálljon szembe  az ellenséggel. A közös veszély előtt megszűnnek majd a hatalmi harcok, s nem  vitatkoznak már azon, hogy ki a nagyobb. Egyetlen igazi hívő sem fogja mondani:  »Én Pálé vagyok«, »Én Apollósé«, »Én pedig Kéfásé«. Mindenki a következő bizonyságtételt fogja magáénak vallani: »Én Krisztusba kapaszkodom, örömömet lelem Benne mint személyes Megváltómban.«” (Lift Him Up, 205. old.)

Ezért tehát most kell eldöntened, hogy az igazság, az engedelmesség és az Isten iránti teljes odaszentelődés oldalára állsz.

„Az  apostol  inti  hittestvéreit,  mondván:  »Végezetre  atyámfiai,  legyetek  erősek  az  Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy  megállhassatok.« Oh, milyen nap előtt állunk! Milyen rostálás lesz közöttünk, akik  magukat Isten gyermekeinek vallják! Igazságtalanok találtatnakaz igazak között. Akiknek nagy világosságuk volt, de akik nem jártak a szerint, a megvetett világossággal arányos sötétségben lesznek. Szívleljük meg a Pál szavaiba foglalt tanulságot: »Megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.« Az ellenség szorgalmasan dolgozik, hogy akiket csak lehet, a hitehagyók soraiba rántson. Ám az Úr hamar eljön és nemsokára minden egyes eset felett döntés születik, mindörökre. Akiknek a tevékenysége megegyezik a nekik kegyelmesen juttatott világossággal, azok az Úr oldalára kerülnek.” (Bizonyságtételek a lelkészeknek, 163. old.) 

Semmitől  sem  kell  félned,  nem  kell  aggódnod,  mert  az  Úr  melletted  áll.  Ezt  olvassuk  Róm  8:35-39  verseiben: „Kicsoda  szakaszt  el  minket  a  Krisztus  szerelmétől?  Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?  […]  De  mindezekben  felettébb  diadalmaskodunk,  az  által,  aki  minket  szeretett, mert  meg  vagyok  győződve,  hogy  sem  halál,  sem  élet,  sem  angyalok,  sem  fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” 
Ki kell használnunk ezt az időt, prédikálnunk kell ezt az üzenetet azoknak, akik még nem ismerik. Istennek még nagyon sok gyermeke van a világban szétszóródva, akik várják, hogy a  jelenvaló  igazságot elvidd nekik ,  hogy  ők  is  csatlakozhassanak  a  maradék  egyházhoz. Ne feledd, hogy egyszer valaki veled is megosztotta ezt az üzenetet. Ilyenképpen sokan várják a Jézus Krisztus általi üdvösség üzenetét, hogy ők is Isten egyházának tagjaivá válhassanak.

„A próbák idejét éljük, amikor ki fog hullni, aminek ki kell hullnia. Az Úr nem fog  megbocsátani  azoknak,  akik  ismerik  az  igazságot,  mégsem  engedelmeskednek  parancsolatainak szavaik és tetteik által. Ha semmit sem teszünk azért, hogy lelkeket  nyerjünk  meg  Krisztusnak,  számon  leszünk  kérve  azért  a  munkáért,  amit  elvégezhettünk volna, de lelki restségünk miatt nem tettünk meg. Akik az Úr országához tartoznak, a lehető legkomolyabban kell dolgozniuk a lelkek megmentése  érdekében. El kell végezniük a rájuk eső részt, hogy a tanítványok elpecsételtethessenek.” (Testimony Treasures, 2. köt., 547–548. old.)

„Sokan olvassák a Szentírást, de nem fogják fel igazi értelmét. Férfiak és nők mindenfelé  vágyakozva  tekintenek  az  ég  felé;  imák,  könnyek  és  kérdések  fakadnak fel  azok lelkéből, akik világosság, kegyelem és  Szentlélek után áhítoznak.  Sokan állnak Isten országának küszöbén és csak arra várnak, hogy oda begyűjtessenek.” (Az apostolok története, 109. old.)

Foglaljuk össze ezt a tanulmányt azzal a nagyon fontos gondolattal, hogy már elkezdődött a rostálás. És egyre erőteljesebbé válik. A konkoly ki fog hullni, ám a búza bent marad. Ma kell Istennek szentelt életet élned, s az igazság mellett döntened. Légy a Szentlélek eszköze, prédikáld ezt az üzenetet azoknak, akik éhezik Isten Igéjét. Isten áldjon meg téged!

Elmélkedj az alábbi idézeten:

„Láttam, hogy a rostálás idejét éljük. Sátán minden erejét megfeszítve munkálkodik, hogy kiragadja Krisztus kezéből a lelkeket, s rávegye arra, hogy Isten Fiát lábban tiporják. A jellem alakul. Isten angyalai felmérik az erkölcsi értékeket. Isten megpróbálja népét. Ezeket a szavakat egy angyal mondta nekem: »Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által: mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk« (Zsid 3:12-14).” (Maranatha, 50. old.)

A rostálásról szóló fejezeteket a Dél-amerikai Divízió Sáfársági Osztálya keretén belül készítette elő Heraldo Lopes, brazíliai lelkész.

Kiegészítés
Milyen lesz a találkozó? Jelen lesznek majd mindazok, akik részt vettek e lelki fejlődési szemináriumon. Akkor majd bemutatjuk az együtt töltött időszak jótékony hatásait, s megtanulunk együtt járni Istennel Jézus eljöveteléig. A programunk pedig egy úrvacsorai istentisztelettel zárul majd.
Csak úgy maradhatsz a nap folyamán Isten jelenlétében, és állhatsz meg szilárdan, miközben egyre erőteljesebb a rostálás, ha Őt keresed már reggel korán.

„Sokan, akik nagy világossággal rendelkeztek, nem értékelték, s nem gyümölcsöztették úgy, ahogy tehették volna. Nem gyakorolták az igazságot, s ezért az Úr azokat hozza be az akolba, akik a kapott világosság szerint élnek.” (Ellen G. White)

„Éhezték és szomjúhozták az igazságot, amely drágább még az életüknél is.” (Ellen  G. White)

„Úgy tűnik, mintha az egyház elesne, de nem esik el. Megmarad, de a bűnösök ki lesznek rostálva Sionból, a konkoly el lesz választva a drága búzától. Ez borzalmas  megpróbáltatás, de meg kell történnie.” (Ellen G. White)

„Másfelől pedig, amikor az üldözés vihara zúdul ránk, az igazi juhok meghallják az  igazi Pásztor hangját.” (Ellen G. White)

Ma kell Istennek szentelt életet élned, s az igazság mellett döntened.

„Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? […] De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, az által, aki minket szeretett.” – Pál apostol
Már elkezdődött a rostálás. És egyre erőteljesebbé válik. A konkoly ki fog hullni, ám a búza bent marad. Ma kell Istennek szentelt életet élned, s az igazság mellett döntened. Légy a Szentlélek eszköze, prédikáld ezt az üzenetet azoknak, akik éhezik Isten Igéjét.

„Akik  azonban magukra  öltik  Isten  teljes  fegyverzetét,  s  naponta időt szentelnek az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

2017. december 18., hétfő

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 37. nap - december 19 - KEDD

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

37 . nap

A rostálás  meghosszabbítása

Péld 8:17: „Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.”
Milyen csodálatos ígéret! A reggel csöndjében, a nap első óráiban csupán azzal is dicsőítjük az Urat, hogy megtaláljuk Őt: „És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem” (Jer 29:13). De hogyan találhatjuk meg Őt? „Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!” (Sir 3:22-23). Fogadd el ma reggel megújuló irgalmát, s döntsd el, hogy az Úr és az Ő igazságának oldalára állsz.

„Azok, akiknek alkalmuk volt hallani és elfogadni az igazságot, és egyesültek az Adventista Egyházzal, magukat Isten törvénytartó népének nevezvén, mégsem rendelkeznek több életerővel, és szentséggel, mint a névleges egyházak, Isten csapásában részesülnek éppúgy, mint azok az egyházak, amelyek szembehelyezkednek Isten törvényével.” (Az utolsó napok eseményei, 172. old.)

Mi lesz a rostálás következménye? Hányan hagynak el bennünket?

Egy nagyszámú csoport
„Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal, és azonosulnak szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani.” (A nagy küzdelem, 208. old.)

A többség
„Isten népe hamarosan próbára lesz téve rettenetes próbák által, s sokan azok közül, akik ma őszinte és valódi hívőknek tűnnek, közönséges, értéktelen fémnek bizonyulnak.” (Testimony Treasures, 2. köt., 31. old.)

Sokkal nagyobb arányban, mint azt elképzeljük
„Amikor Isten törvényét semmibe veszik, a gyülekezetet izzó próbák rostálják meg,  és  sokkal  nagyobb  arányban  adnak  helyet  a  csalárd  lelkeknek  s  az  ördögi  tanításoknak, mint gondolnánk.  Ahelyett,  hogy  a  próba megerősítené  őket,  sokan  azt  igazolják,  hogy nem élő vesszői az igaz Szőlőtőkének, nem gyümölcsöznek, s a szőlő Gazdája kiveti őket.” (Evangelizálás, 361. old.)

Sokan távoznak sorainkból
„Az Isten által végzett rostálás sokakat eltávolít, mint szél a száraz faleveleket.” (Testimony Treasures, 1. köt., 480. old.)

Tehetséges és ékesszóló férfiak
„Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak.” (A nagy küzdelem, 608. old.)

Ragyogásuk miatt csodált csillagok
„Sok »csillag«, akiknek ragyogását megcsodáltuk, eltűnik a sötétben.” (Próféták és királyok, 188. old.)

„Sokan megmutatják, nem egyek Krisztussal, nem haltak meg a világnak, hogy Vele élhessenek; és gyakori lesz a felelős állásokat betöltő emberek hitehagyása.” (Az utolsó napok eseményei, 176. old.)

„A hamarosan bekövetkező megpróbáltatás el fogja távolítani a műből azokat, akiket nem Isten hívott el, mivel Neki tiszta, őszinte, odaszentelt életű és felkészült lelkészi karra van szüksége, hogy kiáraszthassa Szentlelkét.” (Szemelvények, 3. köt., 440. old.)

Egy dologgal azonban tisztában kell lennünk. Ellen G. White írásaiban sehol sem tűnik fel ez a kijelentés: „Lelkészek gyülekezeteikkel együtt el fognak veszni.” Az Úr szolgálólánya nem írt le ilyen kijelentést. Sajnos az ellenség hintette el ezt a hazugságot éppen azért, hogy amikor valaki tanulmányozza ezt a kérdéskört, s nem találja ezt a mondatot, hitetlenség szülessen meg a lelkében bizonyos igazságokkal szemben. Nagyon óvatosnak kell lennünk az ilyen hamis idézetekkel, tévtanokkal szemben, amelyek minden oldalról meg fognak jelenni, hogy tőrbe csalják Isten népét.

Egész családok
„Napjainkban is vannak, és folyamatosan lesznek családok, akik egykor örültek az igazságban, de a rágalmak és a hamisságok miatt elvesztették hitüket, amit olyanokról mondtak nekik, akiket szerettek, és akikkel kellemesen beszélgettek. Megnyitották szívüket a konkoly vetése előtt, a konkoly felnőtt a gabona között, megerősödött, a gabona termése kevesebb és kevesebb lett, és a drága igazság számukra elvesztette erejét.” (Az utolsó napok eseményei, 176. old.)

Az egyház is elesik majd?
„Az egyház úgy tűnik, hogy elesik, de nem fog elesni. Szilárdan meg fog állni, és a Sionban levő bűnösök megrostáltatnak, a polyva külön lesz választva az értékes búzától. Ez egy igen nehéz próba lesz, de mégis meg kell történnie. Azokon kívül, akik győztek a Bárány vérében és az Ige által, senki sem lesz a hűségesek közé számlálva. Őbennük nem lesz a bűnnek nyoma sem, és szájukban nem találtatik álnokság. Le kell vetkőznünk önigazultságunkat, s fel kell öltenünk Krisztus feddhetetlenségét.” (Szemelvények, 3. köt., 436–437. old.)

A rostálás egy folyamat, melynek végcélja az egyház megtisztítása. A búza megmarad, a konkoly pedig távozik. A világ, a fanatizmus, a tévtanok konkolya távozik a világba vagy Babilonba, Isten népe pedig szilárdan megáll Jézus, az igaz egyház és az igazságok mellett a történelem végső eseményei közepette.

Hűséges szolgák jönnek elő, akik jelenleg rejtőznek
„Az  Úr  hűséges  szolgái  a  rostálásban,  a  próba  idején  láthatóvá  lesznek.  E  drága  lények,  akik  nem  hajtottak  térdet  Baálnak,  most  rejtve  vannak.  Nékik  nem  volt  ragyogó világosságuk, mely vakító fényben ragyogott volna rájuk. A nyers és nem  vonzó külső alatt a valódi keresztény jellem tiszta fényessége rejtőzött. Ha a menny  felé nézünk nappal, nem látjuk a csillagokat, pedig ott vannak az égboltra erősítve, de a szem nem érzékeli azokat. Éjjel látjuk eredeti fényüket.” (Az utolsó napok eseményei, 181. old.)

„Az üldözések alkalmával a tanúk dönthetnek Krisztus mellett vagy ellen. Azok, akik együttérzést mutatnak a gonoszul elítélt emberek iránt, akik nem keseredtek meg velük szemben, megmutatják Krisztus iránti ragaszkodásukat.” (Az utolsó napok eseményei, 181. old.)

Isten népének száma nem fog csökkenni
„A csoport számbelileg csökkent. Egyesek kirázattak, kiestek, s az útszélen maradtak. A közömbös lelkületűek, akik nem csatlakoztak a győzelmet és az üdvösséget  értékelőkhöz, s nem imádkoztak kitartóan annak megszerzéséért, nem szerezték  meg a győzelmet, lemaradtak a sötétben, helyüket pedig olyanok vették át, akik az igazságba kapaszkodtak.” (Korai írások, 271. old.)

Nagyon sok ember dönt majd az igazság mellett
„A  megtört  sorokat  betöltik  Krisztusnak  oly  képviselői,  akik  a  tizenegyedik  órában jöttek. Sokan vannak, akikkel Isten Lelke küzd. Isten pusztító ítéletének ideje  a kegyelem ideje azoknak, akiknek [most] nincs alkalmuk megismerni, hogy mi az  igazság. Az Úr szelíden néz rájuk, a kegyelem szíve érinti őket, keze ki van nyújtva  megőrzésükre: míg az ajtó be van zárva azok előtt, akik nem lépnek be a sorba.  Nagy  számban  csatlakoznak  olyanok,  akik  ezekben  az  utolsó  napokban  hallják  először az igazságot. Az Úr seregéből zászló zászló után hullt a porba, század század után csatlakozott az ellenséghez; az ellenség soraiból törzs törzs után egyesült Isten törvénytartó népével.” (Az utolsó napok eseményei, 182. old.)

Milyen legyen ma a mi magatartásunk?
„Amikor Krisztus vallását a végsőkig megvetik, amikor nem az Ő törvényét helyezik  mindenek fölé, akkor kell a legbuzgóbbaknak és a legszilárdabbaknak lennünk. Az  előttünk levő próba abban áll, hogy ki kell tartanunk az igazság és a feddhetetlenség védelmében, miközben a többség elhagy bennünket; és akkor kell megvívnunk  az  Úr  küzdelmeit,  amikor  egyre  kevesebb  a  bajnok.   Akkor  majd  mások  ridegségéből kell meleget gyűjtenünk, az ő gyávaságukból kell bátorságot szereznünk, és hűséget árulásukból.” (Testimony Treasures, 2. köt., 31. old.)

„Amikor a világ szembefordul Isten törvényével, annak milyen hatása lesz azokra,  akik valóban engedelmesek és igazságosak? Magával ragadja őket is a gonosz áradat? Mivel oly sokan csatlakoznak a sötétség fejedelmének zászlajához, az a nép is  hátat fordít, amely hűséggel ragaszkodik Isten törvényéhez? Soha! Nem pusztul el  és nem esik el egy sem, aki Krisztusban marad. Az Ő követői minden földi hatalmasságnál nagyobb tekintélynek engedelmeskednek. S miközben az Isten törvényeivel szembeni megvetés sokakat arra késztet, hogy hagyják el a hitet, a hűségesek szilárdan megállnak a megkülönböztető igazságok mellett. Nem leszünk magunkra hagyatva. Alázatos szívvel kell az Igéhez folyamodnunk tanácsért, s vessük alá Istennek akaratunkat. Semmit sem tehetünk Isten nélkül.” (Szemelvények, 2. köt., 422–423. old.)

Ez az utolsó idézet nyíltan rámutat arra, hogy ha világossággal és tisztánlátással rendelkezünk a rostálással kapcsolatosan, arra is emlékeznünk kell, hogy „Amit vet az ember, azt le is aratja” (Gal 6:7). 
Ezt a szöveget a következőképpen alkalmazhatjuk: a nap első óráiban, mindenekelőtt Istent kell keresnünk. Meg kell vallanunk ismert bűneinket, el kell hagynunk azokat, s erőt kell  kérnünk,  hogy  győzhessünk  a  nap  folyamán  jelentkező  kísértések  fölött.  Tanulmányoznunk kell a Szentírást és a Prófétaság Lelkének írásait, táplálkoznunk kell a jelenvaló igazsággal, hogy ne tudjanak becsapni bennünket a hamis elméletek és tanok. El kell döntenünk, hogy a Szentlélek ereje által szilárdan állunk meg az igazság oldalán, s a következményeket Istenre hagyjuk. Most pedig, „fel kell ismernünk Istent minden utunkban, s akkor Ő fog vezetni bennünket. Alázatos szívvel kell az Igéhez folyamodnunk tanácsért, s vessük alá Istennek akaratunkat. Semmit sem tehetünk Isten nélkül.” (Szemelvények, 2. köt., 423. old.)

Kiegészítés 
Szemináriumunk végéig csupán három nap van hátra. Már érezhetőek Isten áldásai. A találkozás napján sokkal több áldásban részesülsz majd, mint most. További utasításokat is kapsz majd, amelyek megerősítik az Istennel való kapcsolatodat.

Isten azért teremtett, hogy győzz Krisztusban 
Fogadd el ma reggel megújuló irgalmát, s döntsd el, hogy az Úr és az Ő igazságának oldalára állsz.

„Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek.” (Ellen G. White)

„Az  Isten  által  végzett  rostálás  sokakat  eltávolít,  mint  szél  a  száraz  faleveleket.” (Ellen G. White)

„Megnyitották szívüket a konkoly vetése előtt, a konkoly felnőtt a gabona között, megerősödött,  a  gabona  termése  kevesebb  és  kevesebb  lett,  és  a  drága  igazság számukra elvesztette erejét.” (Ellen G. White)

„A rostálás egy folyamat, melynek végcélja az egyház megtisztítása. A búza megmarad, a konkoly pedig távozik. „A megtört sorokat betöltik Krisztusnak oly képviselői, akik a tizenegyedik órában érkeznek.” (Ellen G. White)

„Alázatos szívvel kell az Igéhez folyamodnunk tanácsért, s vessük alá Istennek akaratunkat. Semmit sem tehetünk Isten nélkül.” (Ellen G. White)

„Akik azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét, s naponta időt szentelnek az  elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak  kapcsolatban,  és  megmentő,  átalakító  hatást  gyakorolnak  a  körülöttük  élőkre…
(FOLYTASD AZ IDÉZETET) _________________________________

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________