2017. április 28., péntek

5. nap - április 28

5. nap

Mit jelent az Igéről elmélkedni? (1)

Olvasd el Jn 6:47-51 verseit! 
Ma megtanuljuk, mit jelent és hogyan kell Isten Igéjéről elmélkedni. Az elmélkedés Isten  megismerésének  legfontosabb  eszköze.  Ötvözni  kell  azonban  más  módszerekkel, amelyek elősegítik a hívő ember lelki növekedését, mint például: hallgatás, tanulmányozás, memorizálás, írás, éneklés és az Isten Igéjéről való beszélgetések. 
Kezdjük el tehát azzal, hogy alaposan tanulmányozzuk az Isten Igéjéről való elmélkedés jelentőségét. Amikor elmélkedünk, befogadjuk magunkba az igazságot. Ennek értelmében tehát az elmélkedés: … 
Az Istennel való párbeszéd és az Ő üzenetének meghallgatása legyen legfontosabb tevékenységünk a nap első óráiban. 
Istennek terve van életem minden napjára vonatkozóan. A nap kezdetén személyesen kell tudomást szereznem akaratáról. Az ima és az Ige tanulmányozása elválaszthatatlanok, s amikor fölébredek, szívem legnagyobb vágya legyen az, hogy Isten elé járuljak. Krisztus  mondta: „Tévelyegtek,  mivelhogy  nem  ismeritek  sem  az  írásokat,  sem  az  Istennek hatalmát” (Mt 22:29). Ha a nap első óráiban  személyes kapcsolatot ápolunk Istennel, az kihat  ítélőképességünkre  és  életünk  minden  területére.  A  világon  semmit  sem  kellene fontosabbnak tartanunk Isten Igéjénél. Szükségünk van arra, hogy meghalljuk az Ő hangját, mivel minden hang közül ez a legfontosabb. „Ímé, napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után” (Ámos 8:11). A Bibliát föllapozva a Szentháromság élő Igéje előtt állunk, s mivel Isten nem választható el az Igétől, Ő is jelen van, rád néz, s arra vár, hogy keresd Őt. 
Naponta el kell határoznom, hogy teljes szívemből dicsőítem és magasztalom Istent. Ha nem ezt teszem, akkor a szívem nem fogja komolyan venni az Ő akaratát az adott napra vonatkozóan.
„Akik  azonban  magukra öltik  Isten  teljes  fegyverzetét ,  s  naponta időt  szentelnek   az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a  világosságra,  a  szeretetre  és  a  többi  mennyei  adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)
Hogyan rejtsem az Igét a szívembe? Sok mindent rejtesz ma a szívedbe, de a legfontosabb Isten terve, amely meg van írva a szent Könyvben, mennyei kézikönyvünkben. 
„Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem” (Jób 23:12).
Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened” (Zsolt 119:11).
„… a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem; hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról” (2Pt 3:1-2).
„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak” (Kol 3:16).
„Írja le magának könyvbe e törvénynek mását” (5Móz 17:18).
„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben,  mint  az  egész  Júdeában  és  Samariában  és  a  földnek  mind  végső  határáig” (ApCsel 1:8). 
A mai tevékenység a négy módszer gyakorlásából áll, amelyek segítenek Isten Igéjét a szívedbe rejteni: memorizálás, éneklés, másolás és bizonyságtevés.

Memorizálás 
„Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek” (Jn 14:26). 
Krisztus kijelentése azt üzeni nekünk, hogy kötelességünk és faladatunk ma feltöltődni Isten Igéjével. Így szól parancsa: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van” (Ésa 55:6). Szintén Ő parancsolta: „Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam” (Jn 5:39). Közbenjáró imájában pedig többek között a következőket mondta: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17:3). 
Elmélkedj: Ha valamilyen oknál fogva az Igét elvennék tőled, vajon túlélést jelentene számodra lelki szempontból az, amit kívülről megtanultál? A Szentlélek eszünkbe juttatja, amit hallunk, olvasunk és megtanulunk. Éppen ezért a hívőnek mindennap kihívást jelent, hogy a nap első óráiban jelenjen meg Isten előtt, elméjét az Igével töltse be, elmélkedjen arról napközben saját maga ihletésére, és hogy hitéről másoknak is bizonyságot tehessen.   
Salamon  írta: „Fiam!  Az  én  tanításomról  el  ne  felejtkezzél,  és  az  én  parancsolatimat megőrizze a te elméd” (Péld 3:1). És maga Isten mondta: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt” (2Móz 20:8). 
A  Biblia  megtanulásának  egyik  kiváló  módszere  az,  ha  imában  reagálunk  mindarra, amit Isten Igéje által közöl. Például: „Megjelentetted nékem az életnek útjait; betöltesz engem örömmel a te orcád előtt” (Csel 2:28). Tedd magad Péter helyébe, és ismételd ezt a verset imában. Aztán engedd beszélni az érzelmeidet, s mondd el Istennek, mennyire hálás vagy ezért az áldásért. 
Ilyenképpen az emlékezőtehetséged képes természetes módon rögzíteni a verseket. Amikor Isten a Biblia által beszél hozzád, és te ima által válaszolsz, könnyebben meg fogod tanulni az olvasottakat. 
Isten Igéjének tanulmányozása elmélkedéssel társulva segíteni fog minél több vers megtanulására még akkor is, ha ezt nem tudatosan teszed. Látni fogjuk majd holnap, hogy amikor szóról szóra gondolunk egy versre, s hagyjuk, hogy a Szentlélek az üzenetet életünre alkalmazza, akkor az a vers nem csak a szívünkbe, hanem az elménkbe is bevésődik.

Éneklés 
Az  Ige  tanulmányozásának  másik  módja  a  szövegek  eléneklése.  A  zsoltárok  nagy része tulajdonképpen himnusz. Több gyülekezetben is szoktak megzenésített bibliai szövegeket énekelni. Ki ne emlékezne 1Jn 4:8 versére vagy a 23. zsoltárra, de más szövegekre is, amelyek éneklés közben vésődnek bele az elménkbe? A dicsőítésre leginkább alkalmas szavak azok, amelyeket maga Isten mondott. Amikor éneklünk, memorizáljuk az Igét. 
Kérd  a  Szentlelket,  tanítson  meg  dallamokat  költeni  kedvenc  szövegeidre,  zsoltáraidra. Ezeket énekeld a személyes közösség pillanataiban, s ez minden bizonnyal kiváló lelki  gyakorlatnak  fog  bizonyulni,  hogy  lelked  megerősödjön  az  ellenség  támadásaival szemben. 
Elmélkedj  most  Dávid  és  Pál  apostol  tanácsain: „Zengedezzetek  az  Úrnak,  ti  hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét” (Zsolt 30:5). „Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón” (Zsolt 33:3). „Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak” (Eféz 5:19). Mit szólnál ahhoz, ha költenél egy dallamot kedvenc szövegedre vagy zsoltárodra, s az istentiszteleten  majd  bemutatnád?

Másolás 
A szent szövegek megtanulásának egy másik gyakorlati módja a szöveg másolása. Az elmélkedés órájában használj egy füzetet vagy a számítógépet, s írd le azokat a szövegeket, verseket, amelyek megérintettek. Írás közben értjük meg jobban a szöveg apró részleteit, így fedezzük fel, majd alkalmazzuk az életünkben mindazt, amit nem értettünk meg első olvasásra. 
A prédikátorok sok prédikációt készíthetnek ezzel a módszerrel. A legjobb prédikációk  azok,  amelyek  előbb  a  prédikátor  szívét  érintik  meg,  mert  akkor  sokkal  több  meggyőző erővel lehet őket bemutatni. Isten Mózes által Izrael jövendőbeli királyainak a következő utasításokat adta: „És mikor az ő országának királyi székére ül, írja le magának könyvbe e törvénynek mását a lévita-papokéból. És legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden igéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje” (5Móz 17:18-19).
Olvasás, másolás és éneklés által rögződik a szívünkbe Isten élő Igéje, s ez által mindenben hűségesek leszünk.

Bizonyságtevés
Az isteni Ige megtanulásának egy másik módja, ha beszélünk róla másoknak is. „Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!” (Ésa 52:7). Bőséges áldás árad mind a beszélőre, mind a hallgatóra. Jó beszélni Isten áldásairól és az Ő üzeneteiről! Malakiás emlékeztet arra, hogy az ilyen beszélgetések feljegyzésre kerülnek a mennyei könyvekbe: „Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlék  könyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét” (Mal 3:16).
Amikor egymással az Igéről társalgunk, szívünk épül és megerősödik. Ez történt az Emmaus felé tartó tanítványokkal is, akik Jézussal beszélgettek: „Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?” (Lk 24:32).
Az Igéről való beszélgetés szokását megtaláljuk már a Mózes könyveiben is: „Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra” (5Móz 6:4-9).
Minél gyakrabban elmélkedünk az Igéről, annál tartalmasabbak lesznek a beszélgetéseink és a bizonyságtevésünk.

Gyakorlat
1. Ha egy adott pillanatban Biblia nélkül maradnál, emlékezetből el tudnád ismételni azokat a szövegeket, amelyek kifejezik hited indítékait? Könnyen emlékszel szombatkezdési szövegekre?
2. Ajánlom, válassz még most egy zsoltárt vagy egy bibliai igeszakaszt, próbáld átültetni egy ének dallamára a szöveget, és énekeld el Istennel. Megfelelő erre a célra a 100. zsoltár például.
3. Miután elénekelted a zsoltárt, írd le a szövegét egy papírlapra. Jegyezd le azokat a gondolatokat is, amelyek eddig nem merültek fel benned olvasás vagy éneklés közben.
4. Ha a nap folyamán találkozol valakivel, mesélj az általad megtanult igeszakaszokról és az Isten Igéjéből kapott üzenetekről.

Kiegészítés
Utazásunk  alatt  próbáld  minden  nap  feljegyezni  azt  a  napi  programot,  amit  Isten ajánl számodra. Leírhatod, hogy mit vár el tőled Isten, de azoknak a személyeknek a neveit is, akikért imádkozol, továbbá az Istentől származó napi üzenetet számodra. Alkalmad lesz  ezt naponta megtenni, s akkor jobban megérted, hogy mennyire fontos megérezned és leírnod a rád vonatkozó, Istentől származó tervet.

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:

________________________________________________________________ _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése