2017. április 29., szombat

6. nap - április 29


6. NAP

Mit jelent az Igéről elmélkedni? (2)

Olvasd el Jn 6:47-51 verseit.
Ma az „elmélkedés” szó értelméről fogunk tanulni, valamint arról, hogy miként elmélkedjünk Isten Igéjéről. Az elmélkedés az egyik legfontosabb eszköz, amely által megismerhetjük Istent, s amelyet olyan más eszközökkel kell társítanunk, amelyek elősegítik a lelki növekedést, mint például: hallgatás, olvasás, tanulmányozás, memorizálás, másolás, éneklés és az Isten Igéjéről való beszélgetések.
Kezdjük tehát azzal, hogy mélyrehatóan tanulmányozzuk az Igéről való elmélkedés jelentőségét. Amikor elmélkedünk, befogadjuk lényünkbe az igazságot. Ennek értelmében tehát az elmélkedés jelentése a következő:
1. A bensőmbe rejtem Isten Igéjét. „Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem” (Jób 23:12).
2. A Szentlélek vezetése alatt nyitott szívvel elmélkedek az igeszakaszról, s akkor a Szentlélek elvezet minden igazságra, amelyre szüksége van a lelkemnek.
3. Engedem, hogy a Szentlélek hasonlítsa össze azt a keresztényt, aki most vagyok, azzal a kereszténnyel, akivé válnom kellene az Ige fényében.
4. Egy bibliai személy helyébe helyezem magam és kijelentem: „Uram, dolgozz úgy az életemben, ahogyan dolgoztál az ő életében.” Ez azt jelenti, hogy megengedem: Isten használjon fel és változtassa meg az életem.
5. Fogyasszam el, tegyem magamévá az Élet Kenyerét, hogy egész napon át új életet éljek.

Gyakoroljuk az elmélkedést
„Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!” (Jer 15:16).
Elmélkedjünk erről a szövegről a következő tényezők figyelembe vételével:
1.    „Ha szavaidat hallattad” (más fordítás szerint: „Amikor rátaláltam szavaidra”): Mit sugall a „rátaláltam” szó?
A keresésre utal: Milyen kell, hogy legyen ez  a keresés? „És kerestek engem és megtaláltok,  mert  teljes  szívetekből  kerestek  engem” (Jer  29:13).  A  42.  zsoltár megjegyzi,  hogy  a  lelkemnek  szüksége  van  Istenre  ahhoz,  hogy  éljen.  Erre a  keresésre  a  következőképpen  utal  a  zsoltáros: „Mint  a  szarvas  kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!” (Zsolt 42:2). Amikor reggel felébredsz, mi lelked leghőbb vágya? Úgy ébredsz, hogy Isten és az Ige erejét lélegzed be?
2. „Élveztem azokat” (más fordítás szerint: „Megettem azokat”): Ezt értelmezhetjük úgy is, mint kóstolást vagy az élelem megrágását, mígnem a tápanyagok bejutnak a lélek vérkeringésébe. S e folyamatnak köszönhetően élek egész napon át. Isten közelségében kell maradnom, mígnem érzem, hogy lelki táplálékot nyertem. Nem járulhatok az Atya elé csak egy kis kóstolás erejéig.
3. „Szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vigasságára”: Ezt érzi az a személy, aki a nap kezdetén a vezetést átengedi Istennek. Az ilyen kapcsolat erőt és boldogságot eredményez. Megfigyelted, hogyan fogalmazhatod át a szöveget élőbb és vonzóbb formára? Folytasd az elmélkedést, s akkor új igazságok tárulnak eléd!
Az Igéről való elmélkedés folyamata olyan, mint a táplálkozás. Ahogyan élelmiszert kell juttatnom a szervezetembe, hogy kivonhassam belőle a tápanyagokat, úgy kell bensőmbe fogadnom Isten élő Igéjét. A naponkénti közösség nyújtotta táplálék nélkül gyengének és üresnek fogod érezni magad, éppen úgy, ahogyan a szervezet is erőtlennek és reagálásra képtelennek érzi magát, ha nem kap elegendő táplálékot.
Most pedig elmélkedj Ezékiel próféta szavain: „Te pedig, embernek fia, halld meg, amit én néked szólok. Ne légy pártos, mint ez a pártos ház, nyisd föl szádat, és egyed, amit én adok néked. […] És megevém azt, és lőn az én számban, mint az édes méz” (Ezék 2:8; 3:3).

Több életet
Jézus a következő kijelentést tette: „A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet” (Jn 6:63).
Minél jobban elmélyedek az Igében, annál nagyobb életerőt kapok. Minél többet iszom ebből a forrásból, annál többet tudok befogadni. Szavai a „lélek és élet” szavai. Amikor Sátán megkísértette Jézust a pusztában, a következőket mondta: „Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké” (Mt 4:3). Jézus egy ószövetségi szöveget idézve válaszolt: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik” (Mt 4:4).
Isten Igéje életet tartalmaz. Ha nem táplálkozom belőle minden nap, nem lesz erőm élni, mivel Istennek köszönhetően vagyok részese az életnek és Krisztus ígéreteinek. Ezt a magyarázatot igazolja Péter apostol is: „Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon” (2Pt 1:4).

Több megértést
Az igazság önmagában nem csupán életet jelent, hanem megértést és tisztánlátást is. A zsoltáros mondta: „A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket” (Zsolt 119:130).
Minél többet táplálkozunk az Igéből, és minél több igazságot fogadunk be, annál tisztábban látjuk a dolgokat. Jézus mondta: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5:14). És minél inkább megengedjük Isten Igéjének, hogy behatoljon a szívünkbe, annál jobban fogunk világítani.

Teljes alárendeltség Isten vezetésének
Az igazi elmélkedés az elme Szentléleknek való teljes alárendeltségét is feltételezi. Az elmélkedés azt jelenti, hogy befogadjuk Krisztust az Ige által. A bibliai leírás alapján elfogadott lelki igazság önmagában nem érinti meg mélységes módon az életünket.
A kívánt átváltozás érdekében szívünk rejtekébe kell befogadnunk az igazságot. Csak a Szentlélek képes ezt a munkát elvégezni, felkínálni a kinyilatkoztatást a maga teljes igazságában. Abban a meggyőződésben kell Isten elé járulnunk, hogy teljes mértékben Tőle függünk, s akkor megkapjuk a naponkénti lelki táplálékot. 
Pál világított rá igen jól erre: „Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk” (1Kor 2:9-12).
A Szentlélek révén kapjuk meg Isten megismerésének áldását. A lelki dolgok megértése érdekében nem kellene saját felfogóképességükben, vagy értelmi adottságainkban bíznunk.

Salamon példája 
Példaértékű az a magatartás – ami az Isten elé járulás megfelelő voltát illeti –, amit tanúsított Salamon uralkodásának kezdeti szakaszában. Nem sokkal az után, hogy elfoglalta Izrael trónját,  Isten  megjelent  neki  álomban,  s  a  következőket  mondta: „Kérj,  amit akarsz”. S e csodálatos mennyei felszólításra a következő válasz érkezett: „És most, óh én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királlyá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsiny gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni… Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?” (1Kir 3:7,9). 
Salamon esetében természetes reakció volt a mennyei kinyilatkoztatásnak való teljes alárendeltség. A 3. vers a következőképpen hangzik: „Szereté pedig Salamon az Urat, járván Dávidnak, az ő atyjának parancsolatiban.” Ugyanezeket a feltételeket várja el Isten tőlünk is, hogy kinyilatkoztathassa minden nap életünkre vonatkozó tervét. 
Az alárendeltség mellett Salamonnak más tulajdonságai is voltak, amelyeket érdemes megemlítenünk:
1. Olyan volt, mint egy gyermek – teljes mértékben mennyei Atyjától függött. „Én pedig kicsiny gyermek vagyok” – mondta az Úrnak. Isten megáldja az alázatos lelkű embert, és kinyilatkoztatja magát neki. Ezért van szükségünk az alázatosságra és a gyermeki függőségre. Salamon esetében ez a függőségi érzés, a bizalom és az őszinteség eredményezték azt, hogy Isten legyen életében a legfontosabb. Egyik nap Jézus magához szólított egy gyereket, a térdére ültette, majd így szólt a tanítványokhoz: „Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában” (Mt 18:3-4). Az alázatos ember elismeri, hogy a Szentlélek közbelépésére van szüksége ahhoz, hogy megérthesse Isten kinyilatkoztatásait.
2. Király volt – tehát nagy volt a felelőssége. Annak ellenére, hogy még gyermeknek érezte magát, Salamon tudatában volt annak a pozíciónak, ahová helyezte őt Isten. „Te  tetted  a  te  szolgádat  királlyá.” Így  kell  eljárnunk.  Amikor  Istenhez közeledünk, hogy kinyilatkoztassa és megmutassa igazságait, el kell ismernünk, hogy  az  Ő  kegyelme  által  tesz  bennünket  fiaivá  és  Krisztussal  együtt  örökösökké. Kapcsolatot ápolunk vele, örülünk közelségének, s Ő szívesen szól hozzánk,  hogy  tanítson,  vigasztaljon,  tanácsoljon  és  építsen,  mivel  Ővele  egyek  vagyunk. Készségesen mutatkozik meg azoknak, akik alárendelik magukat Neki.
Jézus mondta: „Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak” (Jn 14:21).

Következtetés 
Az elmélkedés a Szentírás és a Prófétaság Lelkének írásai fölött való gondolkodást, a szöveg elemzését jelenti a Szentlélektől való teljes függőségi magatartással, abból a célból, hogy felfedezzük az ihletett Írásba foglalt igazságok jelentőségét. S akkor az elfogadás és az üzenetnek való alárendeltség által befogadjuk azt. 
Ha elmélkedés közben alázatosságot, bizalmat és engedelmességet tanúsítunk, az igazság befogadása életet és tisztánlátást fog eredményezni. 
Az  elmélkedés  azt  jelenti,  hogy  befogadjuk  az  igazságot  a  bensőnkbe,  hogy  Krisztussal, az Élet Kenyerével és az Igével táplálkozzunk. Az „elmélkedés” szó a latin medicalus szóból ered, amelynek jelentése „orvoslás, gyógyítás”. Mint tudjuk, az orvosságot úgy aján- latos bevenni, ahogy az orvos felírta.

Gyakorlat
1. Mit jelent az elmélkedés? Írd ide a válaszodat.
2. Milyen  alapvető  magatartás  szükséges  ahhoz,  hogy  a  Szentlélek  feltárja  előttünk a Szentírás igazságait?
3. Van-e az életednek olyan területe, amely még nincs alárendelve a Szentlélek vezetésének?

Isten azért teremtett, hogy kapcsolatot ápolj Vele
„Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké.”  (Jézus)
Az elmélkedés Isten megismerésének fontos eszköze. Amikor reggel felébredsz, mi lelked leghőbb vágya? A naponkénti közösségből fakadó táplálék nélkül gyengének és üresnek fogod érezni magad, mint ahogyan a test is erőtlen és reakcióra képtelen, ha nem kap megfelelő táplálékot. Isten Igéjében élet van. Táplálék nélkül nem lesz erőd élni, mivel ez a táplálék tesz Krisztus életének és ígéreteinek részesévé. Az igazi elmélkedés elméd Szentléleknek való teljes alárendeltségét feltételezi. 
Azzal a meggyőződéssel kell Isten elé járulnunk, hogy csak úgy kapjuk meg a naponkénti  lelki  táplálékot,  ha  teljes  mértékben Tőle  függünk.  A  Szentlélek  által  kapjuk  meg Isten megismerésének áldásait. A lelki dolgok megértéséhez nem saját értelmünkben és felfogóképességünkben kell bíznunk.

„Akik  azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét,  s  naponta időt szentelnek    az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Még velem tartasz? Igen? Minden nap áttanulmányoztad az anyagot? Gratulálok! Csak így tovább! Egy szép igazolványt is kapsz majd a végén!

Isten terve ma az életemmel

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:

________________________________________________________________ _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése