2018. január 17., szerda

10 napos imaközösség - 8. nap - SZERDA

A teljes anyagot itt lehet letölteni: http://adventista.hu/esemeny/tiz-napos-imakozosseg/
A napi anyagok pedig itt lehet olvasni: 
http://40reggeljezussal.blogspot.hu/

8. nap – AZ URIM ÉS TUMMIM

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Ef 5:15-17)

Az Urimot és Tummimot a főpap a vállain viselte, és ezzel adta tudtára Isten népével kapcsolatos akaratát. Lényeges megértenünk Krisztus munkáját és az Ő akaratát életünkkel kapcsolatosan.

Minden egyes ember üdvözülhet, illetve elveszhet. Mindenkinek az ügye függőben van Isten ítélőszéke előtt. Mindenkinek szemtől szemben kell a nagy Bíróval találkoznia. Milyen fontos tehát, hogy mindenki sokat elmélkedjen ezeken az ünnepélyes jeleneteken: az ítélők leülnek, a könyvek megnyílnak, és a napoknak végén Dániellel együtt minden egyes ember felkel sorsára. (Evangelism, 222. oldal)
Az élet kisebb és nagyobb dolgaiban az első kérdés ez legyen: Mi Isten akarata? „többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél.” Krisztus felszólítja gyermekeit, hogy szabaduljanak meg minden önzéstől, minden kapzsiságtól és minden tisztátalanságtól. „Jöjjetek énhozzám” – mondja, „és én nyugalmat adok nektek.” Vessétek alá magatokat az én képzésemnek. Vessétek alá akaratotokat az én akaratomnak, utaitokat az én utaimnak. Életetek váljon eggyé az én életemmel. Így olyan kincset szereztek, amely megmarad az örökkévalóságra. (Signs of the Times, 1902. február 19.)
Mi Isten akarata? Mit tehetek, hogy megdicsőítsem Istent? Elköteleztem magam arra, hogy osztatlan ragaszkodással szolgálom Megváltómat. Mindent szemétnek ítélek azért, hogy megnyerjem Krisztust. A menny, az örök élet mindent megérnek nekem, és Krisztus meghalt azért, hogy az enyém legyen a dicsőség örök ajándéka… (That I May Know Him, 203. oldal)
Férfias dolog minden erőfeszítés a rossz szokásokkal való szakításra. Isten akarata, hogy eltökélt erőfeszítéssel eljussunk a tiszta élet méltóságára; az Istentől kapott képességek gyakorlásával lelki és erkölcsi erőt nyerünk. A mennyei angyalok örülnek akkor, amikor a fiatalok határozott győzelmet aratnak Jézus Krisztus nevében. (The Youth’s Instructor, 1896. november 12.)
„Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek” (1Thess. 4:3) – írja Pál apostol. Isten mindazzal, amit gyermekeiért tesz, a gyülekezet megszentelődését célozza. Örök időktől fogva kiválasztotta őket, hogy szentek legyenek. Fiát odaadta érettük a halálba, hogy megszentelődjenek az igazság iránti engedelmességük által, és megszabaduljanak minden kicsinyességtől. Személyes munkát követel tőlük. Személyes odaadást. Istent hitvallói csak úgy tisztelhetik, ha igyekeznek képére áthasonulni, ha engedelmeskednek vezetésének. Akkor hirdethetik, mint az Üdvözítő tanúbizonyságai, hogy mit művelt éttük az isteni kegyelem. (Az apostolok története. Budapest, 1978, Advent Kiadó, 383. oldal)
„Mert ez az Isten akarata”, veletek, „a ti szentté lételetek.” (1Thess. 4:3) Vajon ez a ti óhajotok is? Ha bűneitek, mint magas hegyek állják el utatokat, de megvalljátok azokat, ha megalázkodtok és bíztok a megfeszített és feltámadott Üdvözítő érdemeiben, akkor megbocsát nektek, és megtisztít minden igazságtalanságtól. Isten teljes engedelmességet, alkalmazkodást követel tőletek törvénye iránt. Törvénye visszhangja szavának, amely így kiált felétek: Legyetek szentek, mindig szentebbek! Kérjétek Krisztus kegyelmének teljességét. Teljen meg szívetek forró vággyal szentsége, igazsága után, amelyről igéje kijelenti: „És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.” (Az apostolok története, 388. oldal)
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5:17)
Sok gondoskodás történt abból a célból, hogy Isten népe elérje a jellem tökéletességét. Az apostol azt mondja, hogy „Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek.” Mindenki merítsen a maga számára az erkölcsi és értelmi erő kimeríthetetlen forrásából, hogy az igazság cselekedeteit cselekedje. A Golgota keresztje által minden adottság rendelkezésre áll, amely által az ember egységben lehet embertársával és összhangban Krisztussal az Istenben. Az Atya azt mondja, hogy Ő annyira szereti azokat, akik hisznek abban, hogy Krisztus meghalt érettük, mint ahogyan az Ő egyszülött Fiát szereti. A Golgota keresztje biztosíték, hogy mi teljesek lehetünk Őbenne. „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Krisztusban kiválóság, értelmi nagyság és erkölcsi erő van. (Review and Herald, 1897. november 30.)
Isten most felszólít, hogy fél kézzel ragadjátok meg hatalmas karját, s a másikkal, a szeretettel, nyúljatok a pusztulásba rohanó emberek után. Krisztus az út, az igazság és az élet. Kövessétek Őt! Ne a test szerint járjatok, hanem a lélek szerint! Tegyetek úgy, amint ő tett! Isten akarata ugyanis az, hogy szentté legyetek. Az a kötelességetek, hogy végrehajtsátok annak akaratát, aki az ő dicsőségére tartja fenn életeteket. Ha csak magatokért serénykedtek, mit sem használ nektek. Ha viszont másokért fáradoztok, ha kevesebbet gondoltok magatokra, s ha buzgóbban Istennek szenteltek mindent, az majd elfogadható lesz előtte, és gazdag áldásával jutalmaz meg érte. (Testimonies for the Church, 2. kötet, 170. oldal)

A közös ima javasolt formája

Dicsőítés
·          Urunk dicsőítünk téged azért, aki vagy – Vezetőnk és Barátunk.
·          Köszönjük, hogy a Biblia nagyon világossá teszi akaratodat.
·          Dicsőítünk azért, hogy elküldted Jézust, aki kinyilatkoztatta a te akaratodat nekünk.
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
·          Atyánk, kérünk, mutasd meg nekünk, hogy mely bűnöket kell személyesen megvallanunk. Győzelmet kérünk ezek fölött a bűnök fölött.
·          Kérünk, bocsásd meg azokat az eseteket, amikor nem akartuk követni a te akaratodat, amelyet a te Igédben találhatunk meg.
·          Köszönjük, hogy megbocsátasz nekünk 1Jn 1:9 szerint.
Könyörgés és közbenjárás
·          Urunk, segíts emlékeznünk Jer 29:11 ígéretére: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.
·          Adj nekünk olyan szívet, amely nem a saját akaratának, hanem a te akaratodnak teljesítésében leli örömét!
·          Add, hogy mindannyian kövessük Jézus példáját, aki nem azért jött, hogy saját akaratát teljesítse, hanem az Atya akaratát (Jn 6:38).
·          Urunk, adj bölcsességet, amikor a te akaratodat keressük konkrét helyzetekben. Adjad, hogy téged keressünk és engedelmeskedjünk a te Szavadnak!
·          Imádkozunk fiataljainkért, hogy megértsék akaratodat párválasztásukban.
·          Kérünk, vezesd és mutasd meg a te akaratodat azoknak, akiket az egyház vezetésére hívtál el! 
·          Imádkozunk bibliatanulmányaink, brosúráink és könyveink szélesebb körben való terjesztéséért, mint például a Jézushoz vezető út című könyv. Adjad, hogy ezek az eszközök elhintsék az igazság magvait az emberek szívében, és elvezessék őket a Szentírás tanulmányozására!
·          Add, hogy a gyülekezeti tagok, lelkészek szerte a világon naponta táplálkozzanak a te Igédből! Adjad, hogy naponta keressünk téged személyes imában! Emlékeztess bennünket arra, hogy nélküled semmit sem tehetünk! 
·          Urunk, tégy készségessé, hogy kövessünk téged életünk minden részletében. Amikor hitben meg kell tennünk az engedelmesség következő lépését, mutasd meg nekünk, hogy mi az.
·          Kérünk, növeld a szombatiskolai látogatottságot szerte a világon. Vezess el gyülekezeti tagokat és vendégeket egy életet megváltoztató közösségre, misszióra, bibliatanulmányozásra és bizonyságtevésre!
·          Urunk, imádkozunk azért a hét (vagy több) személyért, akik a személyes imalistáinkon szerepelnek. A te Szentlelked mutassa meg nekik a te akaratodat!
·          Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért is.
Hálaadás                                                                 
·          Urunk, köszönjük, hogy kész vagy kinyilatkoztatni akaratodat számunkra.
·          Köszönjük Péld 3:5-6 ígéretét: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.”
·          Köszönjük, hogy Jézus az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14:6).


Javasolt énekek: Átadom ma életemet; Én életemnek Istene (HÉ 40); Nyisd meg a szemem; Csak téged dicsér mindenkor (HÉ 45); Tégy foglyoddá Uram (HÉ 192); Ne én, csak Krisztus (HÉ 215); Nagy kegyelmed árad (HÉ 57); Szent Bibliámat szeretem (HÉ 73); Jó pásztorom nékem (karének)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése