2018. január 13., szombat

10 napos imaközösség - 4. nap - SZOMBAT

Szerdán  kezdődött el a 10 napos imaközösség. Sok gyülekezetben és csoportban gyűltek össze testvérek imádkozni. Biztosan olyanok is vannak, akinek erre nem volt lehetőségük, ezért naponta el fogom küldeni az imaanyagokat. Sok áldásban fog részesülni az is, aki elolvassa és magában imádkozik ezekért az imacélokért!

A teljes anyagot itt lehet letölteni: http://adventista.hu/esemeny/tiz-napos-imakozosseg/
A napi anyagok pedig itt lehet olvasni: 
http://40reggeljezussal.blogspot.hu/

4. nap – A PALÁST

„Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám.” Ésa 61:10

A palást Krisztus igazságának a jelképe, amely betakarja mezítelenségünket akkor, amikor elfogadjuk azt.

Mindazok, akik felöltözködnek Krisztus igazságának ruháiba, úgy állnak majd előtte, mint választottak, hűségesek és igazak. Sátánnak nincs hatalma arra, hogy kiragadja őket Krisztus kezéből. Krisztus egyetlen olyan embert sem hagy az ellenség hatalmában, aki bűnbánattal és hittel kéri segítségét. Így szól: Avagy fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem (Ésa 27:5). A Józsuénak adott ígéret mindenkinek szól: Ha az én útaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, ...ki- s bejárást engedek néked ez itt állók között” (Zak 3:7). Isten angyalai kísérik őket már ezen a földön és végül az Isten trónját körülvevő angyalok között fognak állni. (Counsels for the Church, 351-352. oldal)

Krisztus igazsága teszi a bűnbánó bűnöst elfogadhatóvá Isten előtt és munkálja az ő megigazulását. Akármilyen bűnös volt az élete, ha hisz Jézusban, mint személyes Megváltójában, Isten előtt Krisztus neki tulajdonított igazságának makulátlan ruhájában áll. (Faith and Works, 106. oldal)

Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. (Fil 3:9)

A bűnös, aki eddig halott volt a bűneiben, feltámad a Jézusban való hit által. Hit által meglátja, hogy Jézus a Megváltója, aki örökkön örökké él és „üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Az engesztelésben, amely érette történik, a hívő megláthatja hatékonyságának szélességét és hosszúságát, mélységét és magasságát – láthatja a megváltás teljességét, amelyért olyan végtelen árat fizettek, így a lelke megtelik dicsőítéssel és hálaadással. Mint egy tükörben látja az Úr dicsőségét, és ugyanazon ábrázatra elváltozik Isten Lelke által. Látja Krisztus igazságának palástját, amely a mennyei szövőszéken készült, az Ő engedelmessége által lett megmunkálva és a bűnbánó léleknek lett tulajdonítva az Ő nevében való hit által. 

Amikor a bűnös meglátja Jézus páratlan kedvességét, a bűn már nem vonzza őt, mert ő meglátta azt, Aki tízezer közül is kitetszik, aki mindenestől kedves. Személyes tapasztalatból ismeri az evangélium hatalmát, amelynek a szépségét, csak a célszerűségének értéke éri utol.

Midőn Isten népe megszaggatja szívét az Úr előtt, és tiszta szívért könyörög, elhangzik a parancs: Vegyétek le róluk a szennyes ruhákat!”, és e bátorító szavakat intézik hozzájuk: „Íme, levettem rólad a te álnokságodat és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!” Isten megpróbált, megkísértett, de mégis hűséges gyermekeit felöltöztetik Krisztus igazságának szeplőtlen palástjába. A megvetett maradékot dicső ruhákba öltöztetik, hogy a romlott világ többé sose szennyezze őket. Nevük ott marad az élet könyvében minden korszak hűségesei között. Ők ellenálltak a csaló fortélyainak. A sárkány ordítása se térítette el őket hűségüktől, ezért most örökre biztonságban vannak a kísértő csalásai ellen. Bűneiket ráhelyezték a bűn szerzőjére, okozójára. (Counsels for the Church, 353. oldal)

Az általános hit nem elég. Magunkra kell öltenünk Krisztus igazságának palástját és nyíltan, bátran, elszántan kell viselnünk, bemutatva Krisztust. Ne várjunk túl sokat a véges embertől, hanem szüntelenül nézzünk Jézusra, és bűvöljön el bennünket az Ő jellemének tökéletessége. Így személyesen be fogjuk mutatni Krisztus jellemét, és nyilvánvalóvá tesszük, hogy bennünket az igazság éltet, mivel megszenteli a lelket és foglyul ejt minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. (Reflecting Christ, 108. oldal)

Az őszinte igazak, akik valóban szeretik Istent, bőségben és nélkülözésben egyaránt viselik Krisztus igazságosságának palástját. Azok, akik igazán kapcsolatban vannak Istennel, az önmegtagadás, önfeláldozás, jóság, kedvesség, szeretet, türelem, erő és keresztényi bizalom gyümölcseit termik naponként. Lehet, hogy tetteiket nem ismeri el a világ, ők mégis naponta küzdenek a gonosszal, és értékes győzelmet aratnak a kísértések és a rossz felett. (God’s Amazing Grace, 31. oldal)

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. (1Pt 2:24)

Mindegyikünknek heves harcot kell vívni, hogy leküzdjük a bűnt a saját szívünkben. Időnként ez fájdalmas és csüggesztő feladat, mert jellemünk torz oldalait nézegetjük, ahelyett, hogy tekintetünket Jézusra függesztenénk, és magunkra öltenénk az Ő igazságos tetteinek ruháját. Mindenki, aki belép Isten városának gyöngykapuin, az győztesen megy be, és legnagyobb győzelme a saját énje felett aratott győzelem lesz. (God’s Amazing Grace, 31. oldal)

Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. (Zsolt 23:3)

A közös ima javasolt formája

Dicsőítés
·          Istenünk, dicsőítünk téged azért, aki vagy – Te igaz, tiszta és hatalmas vagy!
·          Köszönjük, hogy kész vagy nekünk adni Krisztus igazságának a palástját.
·          Dicsőítünk azért, hogy „Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké” (Ésa 32:17).
Bűnvallás és a bűn feletti győzelem kérése
·          Urunk, kérünk, mutass rá, hogy mely bűnöket kell megvallanunk neked!
·          Bocsáss meg azokért az alkalmakért, amikor Krisztus igazságának a palástja helyett, saját igazságunk ruháját viseltük!
·          Bocsásd meg önelégültségünket!
Könyörgés és közbenjárás
·          Urunk, kérünk, vezess el bennünket oda, hogy elfogadjuk Krisztus igazságának a palástját!
·          Segíts mindannyiunkat, hogy rájöjjünk arra, hogy „minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha” (Ésa 64:5). Segíts úgy látnunk a mi igazságunkat, ahogyan te látod! Kérünk, taníts meg minket arra, hogyan kerüljük el az ifjúkori kívánságokat és hogyan törekedjünk az igazságra, a hitre, a szeretetre és a békességre (2Tim 2:22).
·          Taníts minket, hogy ne test szerint járjunk, hanem Lélek szerint, azért,  hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk (Róm 8:4)!
·          Kérünk, gyarapíts bennünket az igazság gyümölcsében.
·          Kérünk, oltalmazd fiataljainkat a világi kísértésektől! Irányítsd tekintetüket Jézusra!
·          Atyánk, kérünk, taníts meg minket arra, hogyan oszthatjuk meg az Élet kenyerét másokkal. Adj erőt, amikor gyengék vagyunk! Adj bátorságot, amikor félünk.
·          Imádkozunk megújult érdeklődésért Dániel és Jelenések könyveinek és egyéb bibliai próféciák tanulmányozása iránt. Adj egyházunknak biztos reménységet a jövőre és add, hogy világosan megértsük a Krisztus és Sátán közötti küzdelmet!
·          Urunk, taníts meg bennünket arra, hogyan tanulmányozzuk a te Igédet személyesen minden nap! Indíts több embert, hogy bekapcsolódjanak a Higgyetek az Ő prófétáinak programba, hogy mint világegyház együtt olvassuk a Bibliát és a Prófétaság Lelkének írásait.
·          Segíts, hogy értékeljük és kutassuk azt az ihletett bölcsességet, amelyet egyházunknak a Prófétaság Lelkének írásaiban adományoztál! Add, hogy ezek a tanácsok mélyebben elvezessenek bennünket a Szentírás üzeneteibe.
·          Urunk, imádkozunk azért a hét (vagy több) személyért, akik a személyes imalistáinkon szerepelnek. A te Szentlelked formálja át az ő elméjüket és szívüket.
·          Imádkozunk a jelenlevők személyes szükségleteiért is.
Hálaadás                                                                 
·          Köszönjük Urunk, hogy mindazok, akik vágynak Krisztus igazságára, ingyen megkaphatják!
·          Köszönjük neked Jézus életét és halálát, melyek által megkaphatjuk a te igazságodat!


Javasolt énekek: Emeld fel szemed Jézusra; Tudom és érzem, Jézus enyém (HÉ 187)Ne én, de Krisztus (HÉ 215); Egy drága forrást ismerek (HÉ 132), Szent Bibliámat szeretem (HÉ 73); Isten küldte drága szózat (HÉ 74); A megnyitott szent Biblia (HÉ 476)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése