2017. december 13., szerda

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 32. nap - december 14 - CSÜTÖRTÖK

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

32. nap

Öröm az Úrban

„Isten arra hívta el gyermekeit, hogy Krisztust képviseljék, bemutassák az Úr jóságát és irgalmasságát. Miként Jézus is kinyilatkoztatta nékünk az Atya jellemét, úgy kell nekünk is  kinyilatkoztatnunk  a  világnak,  amely  nem  ismeri  bensőséges,  irgalommal  teljes  szeretetét. 
»Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; Én ő bennök, és te énbennem; …hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem« (Jn 17:18,23). Pál apostol így  szól  Jézus  tanítványaihoz: »Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak… levele vagytok«, »amelyet ismer és olvas minden ember« (2Kor 3:3,2). Jézus minden egyes gyermeke nyílt levél a világnak. Ha Krisztus követői vagytok, Isten annak a családnak, háznak, utcának és városnak, melyben éltek, általatok  egy levelet küld. Jézus, aki bennetek lakozik, általatok kíván szólni azokhoz, akik Őt még nem ismerik. Lehet, hogy a Bibliát nem olvassák, lapjairól a hozzájuk szóló hangot nem hallják; az Isten műveiből kiáradó szeretetet nem látják. Ha  azonban  Krisztus  őszinte  tanítványai  vagytok,  lehetséges,  hogy  általatok  istenismeretre jutnak; felfogják jó voltát, megnyerhetők, hogy Istent szeressék és Néki szolgáljanak. 
A keresztények hivatása, hogy a menny felé vezető úton a világosság hordozói legyenek, és a Krisztusról rájuk sugárzó fényt szétárasszák az egész világra. Legyen életük és jellemük olyan, hogy általa Krisztusról és szolgálatáról az emberek helyes fogalmat alkothassanak. 
Ha tényleg Krisztust képviseljük, Isten szolgálatát oly vonzónak tüntetjük fel, amilyen az a valóságban. Keresztények, akik állandóan szomorkodnak, zúgolódnak és panaszkodnak, helytelen színben tüntetik fel Istent és a keresztény életet. Azt a benyomást keltik, mintha Istennek nem tetszene gyermekeit boldognak látni, és így hamis bizonyságot tesznek mennyei Atyánkról. 
Sátán  ujjong,  ha  Isten  gyermekeinek  hitét  megingathatja,  vagy  őket  kétségbe  ejtheti. Örömére szolgál, ha bizalmatlanok vagyunk Istennel szemben, és kételkedünk abban, hogy Ő készséges és hatalmas minket megvásárolni. Örül, ha azt hisszük, hogy Isten atyai gondoskodásával kárunkat okozza. Sátán úgy tünteti fel előttünk Istent, mintha semmi részvéttel  és  irgalommal  nem  viseltetne  irántunk.  Istenre  vonatkozólag  állandóan  elferdíti  az  igazságot;  Istenről  helytelen  fogalmakkal  tölti  be  képzeletünket.  Ahelyett,  hogy elmélkednénk  mennyei  Atyánkra  vonatkozó  igazságokon,  Sátán  hamis  sugalmazásaira hallgatunk, és miközben bizalmatlankodunk Isten iránt és zúgolódunk ellene, nevére szégyent hozunk. Sátán törekszik a vallásos életet komorrá, bússá tenni, hogy fáradságosnak és nehéznek tűnjék fel. Ha pedig a keresztény életében a vallást ilyen színben mutatja be, hitetlensége által Sátán csalását támogatja. 
Sokan, életútjukon gyakran foglalkoznak hibáikkal, gyengeségeikkel, fogyatkozásaikkal, csalódásaikkal, és szívük csüggedt. Európai tartózkodásom alatt egy ilyen lélektől levelet kaptam, melyben kétségbeesésében vigasztalást kért tőlem. A levél vétele utáni éjjelen  álmot  láttam.  Nagy  kertben  jártam,  melynek  tulajdonosa  körülvezetett  mindenfelé. Én virágokat szedtem és kellemes illatukban gyönyörködtem, amikor hittestvérem, akitől az említett levelet kaptam, és aki szintén mellettem haladt, a jelentéktelen tövisekre figyelmeztetett, melyek útját állták. Szomorúan állt ott és panaszkodott. Nem követte a vezetőt a helyes ösvényen, hanem a tövisek és csalánok között botorkált ide s tova. »Nem szomorú-e – így panaszkodott –, hogy ezt a szép kertet így elcsúfítják a tövisek és a csalánok?« A vezetőnk így felelt: »Ne vesződj a tövisekkel, melyek csak megsebeznek! Szedd inkább a rózsákat, liliomokat és szegfűket!«
Nemde ti is szereztetek már életetekben szép tapasztalatokat? Vajon nem éltetek-e már át olyan becses időszakokat, amikor szívetek örömrepesve köszöntötte Isten Lelkét? Ha visszapillantotok a múlt eseményeire, nem jut-e sok drága és fenséges tapasztalat eszetekbe? Nem állnak-e Isten ígéretei – nyíló virágokhoz hasonlóan – életetek útján mindenütt? Akarjátok-e szíveteket örömest betölteni szépségükkel és pompájukkal?
A tövisek és csalánok csak megsebeznek és fájdalmat okoznak; s ha ezeket gyűjtitek és másoknak is adjátok, megvetitek Isten javait, és másokat is távol tartotok az élet útjától. Nem bölcs dolog, ha állandóan a múlt szomorú emlékeire gondolunk, ha az élet csalódásait és igazságtalanságait idézzük emlékezetünkbe, ha mindaddig beszélünk róluk és panaszkodunk, amíg csüggedés vesz rajtunk erőt. Az elcsüggedt lelket sötétség veszi körül, mely kizárja szívéből Isten világosságát, és mások életútjára is árnyékot vet.
Hála legyen az Úrnak a szemünk elé tárt kellemes és barátságos emlékekért! Olyképpen gyűjtsük egybe szeretetből fakadó ígéreteit, hogy azok minden időben szemünk előtt legyenek. Isten Fia elhagyja Atyja trónját, és istenségét emberi alakba öltözteti, hogy az embert Sátán hatalmából megválthassa; győzelme megnyitja számunkra az egeket, és bepillantást enged az isteni dicsőség birodalmába; az elbukott emberiség megmenekülése az örvényből, melybe bűnei sodorták; Istennel való közösségének újbóli visszaállítása, amikor a Megváltóba vetett hit által megállja a hit próbáját, Krisztus igazságát ölti magára és trónjához emeltetik fel – mindezek olyan képek, melyeket Isten azért tár szemeink elé, hogy felettük gondolkozzunk.
Ha Isten szeretetében kételkedünk avagy ígéreteivel szemben bizalmatlankodunk, szégyent hozunk rá, és elszomorítjuk Szentlelkét. Milyen fájdalmas érzések hasogatnák az anya keblét, ha gyermekei állandóan arról panaszkodnának, hogy anyjuk rosszakarójuk, holott egész életét gyermekei javára áldozta, hogy minden kényelmet megszerezzen számukra?! Feltéve, hogy kétségbe vonják anyjuk szeretetét, az anya szíve bizonyára megszakadna. Mit érezne az az atya, akit gyermekei ilyen bánásmódban részesítenének? És mit gondoljon mennyei Atyánk, ha nem bízunk szeretetében, mely arra indította, hogy egyszülött Fiát halálra adja érettünk, hogy ezáltal örök életet nyerjünk? Az apostol így ír: »Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?« (Róm 8:32). És mégis mily sokan mondják tetteikkel, sőt szavaikkal is: »Ez nem rám vonatkozik. Talán másokat igen, de engem nem szeret az Isten.«
Mindez saját lelketeknek árt, mert a kétkedésnek minden szava meghívó Sátán kísértései számára; megerősíti bennetek a kétkedés iránti hajlamot, és tovaűzi tőletek a szolgáló angyalokat. Ha Sátán kísért titeket, a kétely vagy hitetlenség egyetlen szavát se ejtsétek ki. Ha sugalmazásait meghalljátok, bizalmatlanság és lázadó gondolatok támadnak szívetekben. Ha érzelmeiteket kifejezésre juttatjátok, akkor a kétely minden egyes szava nemcsak magatoknak árt, hanem olyan magvetés lesz, mely mások szívében is gyökeret ver és mérges gyümölcsöt terem; lehetetlen lesz saját szavaitok káros hatását ellensúlyoznotok. Magatok talán kigyógyulhattok a kísértésekből, és kiszabadulhattok Sátán csapdájából, de mások, megfertőzve káros befolyástoktól, talán többé soha nem tudnak a hitetlenség tőréből kiszabadulni, melybe a ti hitetlenségetek vezették őket. Milyen fontos tehát, hogy csak olyan dolgokról beszéljünk, melyek lelki erőt és életet lehelnek.
Az angyalok figyelik, meghallgatják, milyen jelentéseket adtok a világnak mennyei Mesteretekről. Társalgástok Róla folyjon, aki az Atya előtt közbenjár. Ha barátaitokat üdvözölve kezeteket nyújtjátok, legyen Isten dicsérete szívetekben és ajkatokon. Így azok gondolatai is Jézusra fognak irányulni.
Mindenkit érnek megpróbáltatások, fájdalmak és szomorúságok, melyeket nehéz elviselni; kísértések környékeznek, melyeknek nehéz ellenállni. Ne egymásnak panaszoljátok el gondjaitokat, hanem vigyétek imáitokban Isten elé! Legyen életszabályotok, hogy kétely vagy csüggedés egyetlen szavát sem ejtitek ki ajkatokon! Nagyban hozzájárulhattok mások életének felvidításához, amennyiben őket a remény és vigasz szavaival megerősítitek.
Sok derék lélek van rettenetes kísértéseknek kitéve. Gyakran közel vannak az eleséshez, az önmagukkal és Sátánnal vívott küzdelemben. Ne csüggesszétek el őket nehéz harcaikban! Bátorítsátok őket reményt keltő szavakkal, amelyek buzdítóan hatnak rájuk. Ha így cselekesztek, Krisztus fénye sugárzik szét rólatok, »mert közülünk senki sem él önmagának« (Róm 14:7). Öntudatlanul is szétáradó befolyásunk vagy buzdítani és erősíteni fog másokat, vagy pedig elcsüggeszt, és Krisztustól és igazságától tovaűz.
Sokan tévesen képzelik el Krisztus jellemét és életét. Azt hiszik, hogy nem volt életében melegség és napfény, hogy mindig komoly, szigorú és örömtelen volt. Ilyen komor nézetek gyakran az egész keresztény élettapasztalatot beárnyékolják.
Gyakran hallhattuk, hogy Jézus sírt, de sohasem látták Őt nevetni. Üdvözítőnk tényleg a fájdalmak embere volt; ismerte a gondot és szomorúságot, mert szíve minden emberi nyomor előtt nyitva volt. Bár élete az önmegtagadás élete volt, melyet fájdalom és gond árnyékolt be, de kedélye, lelkülete nem volt nyomott. Arcvonásai nem mutattak haragot és bosszúságot, hanem mindig békések, derűsek voltak. Szívéből az élet kimeríthetetlen forrása áradt, s bárhová ment is, oda nyugalmat, békét, örömöt és vidámságot vitt.
Üdvözítőnk élete állandóan a legmélyebb és legszentebb komolyságot árasztotta, de sohasem volt szomorú vagy komor. Azok életét, akik Őt mintaképüknek tekintik, szent és komoly célok fogják betölteni; személyes felelősségük teljes tudatában lesznek. A könynyelműségtől tartózkodnak, többé nem találnak örömet hangos mulatozásokban, nyers tréfálkozásban. Jézus Krisztus hite a vizek árjához hasonló békét nyújt. Az öröm fényét nem oltja el, s a mosolyt nem hamvasztja el az arcokról. Krisztus nem azért jött a földre, hogy Néki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon; s ha szeretete uralja szívünket, példáját követni fogjuk.
Ha főként embertársaink szeretetlen, rosszakaratú eljárására gondolunk, lehetetlen, hogy őket úgy szeressük, mint ahogy Krisztus szeretett bennünket. Ha azonban Krisztusnak irántunk tanúsított csodálatos irgalmasságán gondolkozunk, ezt a lelkületet árasztjuk másokra is. Szeressük és becsüljük egymást annak ellenére, ha látjuk is egymás hibáit és fogyatkozásait! Gyakoroljuk az alázatosságot; a saját erőnkben ne bizakodjunk, és mások gyengeségeit türelmesen szenvedjük el! Ez kiöli a szűkkeblűséget és az önzést, és nemessé, nagylelkűvé tesz.
A zsoltáros így énekel: »Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj!« (Zsolt 37:3). »Bízzatok Istenben«. Minden napnak megvan a maga terhe, gondja és fáradsága; és milyen előszeretettel beszélünk ezekről! Hány hiábavaló gond hatol szívünkbe, hányszor beszélünk gondjaink terhéről, annyira, mintha nem volna szeretetteljes, irgalmas Megváltónk, aki mindig kész kérésünket meghallgatni, és minden időben, minden nyomorunkban segítségünkre jönni.
Jézus a barátunk. Vannak, akik állandóan félelemben élnek, gondokat okoznak maguknak. Bár napról napra láthatják Isten szeretetének kézzelfogható bizonyítékait, állandóan örvendhetnek atyai gondviselésének, de mindezt az áldást észre sem veszik. Gondolataik állandóan kellemetlen dolgoknál időznek, melyeknek bekövetkezésétől félnek. És ha tényleg vannak nehézségek, azok bár jelentéktelenek, mégis elvakítják őket mindazzal szemben, amikért hálásnak kellene lenniük. Ahelyett, hogy a felmerülő nehézségek őket Istenhez, az egyedüli Segítőhöz űznék, ellenkezőleg, elszakítják őket Tőle, mert nyugtalanságot, zúgolódást ébresztenek szívükben.
Helyesen cselekszünk-e, ha ilyen hitetlenek vagyunk? Miért lennénk hálátlanok, bizalmatlanok? Jézus a mi barátunk; az egész menny élénk részt vesz boldogulásunkban. Ne engedjük, hogy a mindennapi élet viszontagságai és küzdelmei kedélyünket izgassák, gondfelhőbe borítsanak! Ha ezt megengedjük, akkor állandóan találunk olyasmit, ami kínoz és nyugtalanít. Ne aggodalmaskodjunk, mert ez életünket felemészti és sorvasztja, de nem segít terheinket hordozni.
Üzleti, anyagi zavarokkal küzdhetünk, a jövendő sötéten állhat előttünk, veszteségek fenyegethetnek bennünket, de ne csüggedjünk, hanem vessük gondjainkat Istenre, és legyen szívünk nyugodt és vidám. Imádkozzatok bölcsességért és értelemért, hogy ügyeiteket helyesen vezethessétek, hogy így kárt és veszteséget elkerüljetek! Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy kedvező eredményeket érjetek el! Jézus megígérte segítségét, de nektek is törekednetek kell. Ha mennyei Segítőtökben bízva, minden tőletek telhetőt megtettetek, akkor nyugodtan várhatjátok az eredményt.
Isten akarata és szándéka nem az, hogy gyermekeit gondok, terhek nyomják. De az Úr nem csal meg bennünket. Nem mondja: »Ne féljetek; életetek útján nincs semmi veszély.« Tudja, hogy veszedelmek és megpróbáltatások várnak ránk, és ehhez mérten bánik velünk. Nem szándéka népét kivenni a bűnnel és bajjal telt világból, de rámutat arra a segítségre, amelyben sohasem csalódhatunk. Így imádkozik tanítványaiért: »Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól« (Jn 17:15). »E világon nyomorúságtok lészen; én meggyőztem a világot« (Jn 16:33).
Bizalom Istenben. Hegyibeszédében Jézus fenséges példázatokkal mutatott rá, hogy milyen szükséges Istenben bíznunk. Ezen tanítások célja az volt, hogy Isten gyermekeit minden időben vigasztalja és bátorítsa, s így érthetően reánk is vonatkoznak. Az Üdvözítő híveinek figyelmét az ég madaraira irányítja, melyek gondtalanul zengik dalaikat, s bár »nem vetnek, sem nem aratnak«, mennyei Atyánk mégis gondoskodik összes szükségleteikről.
Az Üdvözítő kérdezi tőlünk: »Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?« (Mt 6:26). A mindenható Gondviselő kitárja kezeit és kielégíti összes teremtményeit. Az ég madarai sem kerülik el figyelmét. Bár nem rakja csőrükbe eledelüket, de gondoskodik szükségleteikről. Nekik kell a részükre elhintett magot összeszedni, nekik kell fiókáikat táplálni. Énekkel szállnak munkájukba: hisz »mennyei Atyátok eltartja azokat.« »Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?« (Mt 6:26). Mint eszes lények, kik Őt imádjátok, nem vagytok-e sokkal becsesebbek az ég madarainál? Vajon Teremtőnk és Létfenntartónk, aki saját isteni képmására alkotott bennünket, nem fog-e a mi szükségleteinkről is gondoskodni, ha bízunk Benne?
Krisztus a mezei virágokra irányítja tanítványai figyelmét, melyek gazdag változatosságban virulnak, s melyek mennyei Atyánk irántunk, emberek iránt való szeretetének megannyi megnyilvánulásai. Így szólt: »Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek« (Mt 6:28). A természet e virágai szépségükben és egyszerűségükben felülmúlják Salamon királyi pompáját. Még a legdrágább öltözék, amit emberi művészet és ügyesség alkothat, sem versenyezhet a virágok természetes bájával, ragyogó szépségével. Jézus kérdezi: »Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?« (Mt 6:30). Ha az Úr, az isteni művész ily gazdag színpompát kölcsönöz az egyszerű virágoknak, melyek egy nap alatt elhervadnak, mennyivel inkább visel gondot azokról, akiket saját képmására teremtett?! Krisztus ezen tanítása megfeddi a hitetlen szív kétségeit, gondjait és aggodalmait.
Az Alkotó minden egyes gyermekét boldognak, békésnek és engedelmesnek szeretné látni. Jézus mondja: »Békességet hagyok néktek: az én békességemet adom néktek… Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!« (Jn 14:27) Másutt ezeket mondja: »Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék« (Jn 15:11).
A boldogság, melyre önző indokból vágyunk, mellőzve a kötelességek útját, ingatag és mulandó; csakhamar elmúlik, s a szív bánattal és fájdalommal lesz tele. Isten szolgálatában azonban teljes az öröm és az elégedettség. A keresztény nem halad bizonytalan ösvényeken, nincs kiszolgáltatva hiábavaló megbánásoknak és csalódásoknak. S bár a földi élet élvezeteiben nem veszünk részt, de örömmel tekinthetünk az eljövendő élet elé.
Hiszen már ebben az életben is a keresztények a Krisztussal való közösség örömteli részesei; szemlélhetik szeretetének fényét, és élvezhetik állandó jelenlétét. Életünk minden egyes lépése közelebb hozhat Jézushoz, mindinkább megtapasztaljuk szeretetét, és lépésről lépésre megközelíthetjük az örök béke dicső honát. Azért ne vessük el Istenbe vetett bizalmunkat, hanem legyen bizodalmunk erősebb, mint valaha! »Mindeddig megsegített minket az Úr!« (1Sám 7:12), és megsegít bennünket ezután is mindvégig! Tekintsünk, mint hatalmas emlékoszlopokra, jótéteményeinek bizonyítékaira, melyeket az Úr velünk cselekedett, hogy megvigasztaljon és kimentsen a pusztító kezéből. Legyenek állandóan élénken emlékezetünkben a kegyelem megannyi tanújelei, melyekkel Isten bennünket elhalmozott; a könnyek, melyeket felszárított; a fájdalmak, miket lecsillapított; a veszedelmek, miket elhárított; a szükségletek, miket kielégített és az áldások, melyeket reánk árasztott. Ezek erősítsenek zarándoklatunk hátralevő részén!
Az előttünk levő küzdelemben újabb, nem sejtett akadályokra számíthatunk; azonban akár a múltra, akár pedig az eljövendőre tekintünk, bátran mondhatjuk: »Mindeddig megsegített minket az Úr!« – »És életeden át tartson erőd!« (5Móz 33:25). A ránk várakozó megpróbáltatások nem fogják erőnket felülmúlni. Dolgozzunk ott, ahol alkalom kínálkozik, abban a biztos tudatban, hogy a megpróbáltatások arányában kapunk erőt.
Így majd annak idején megnyílnak az egek kapui, hogy bevonulhassanak rajtuk Isten gyermekei s a dicsőség Királyának ajkairól, mint legszebb zene érinti füleiket: »Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett!« (Mt 25:34).
Ezután üdvözölni fogják a megváltottakat abban a hazában, melyet Jézus készít számukra. Ott majd más társaságban élnek, mint a bűnös földön; ott többé nem találkoznak hazugokkal, bálványimádókkal, tisztátalanokkal, hitetlenekkel, hanem kizárólag azokkal, akik a bűnt és Sátánt legyőzték, és Isten kegyelme által tökéletes jellemekké alakultak át. Krisztus vére lemosott róluk minden bűnös hajlamot, minden tökéletlenséget, és rájuk ragyog a dicsőség fénye, mely a nap fényességét jóval felülmúlja. Az erkölcsi szépség, Krisztus jellembeli tökéletessége sugárzik le róluk, mely sokkal becsesebb az őket körülvevő külső fénynél. Mint bűntelenek állják körül a nagy fehér trónt, s részt vesznek az angyalok dicsőségében és kiváltságaiban.
Tekintve azt a dicső örökséget, mely Krisztus követőire vár, »micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?« (Mt 16:26). Bár szegény lehet, mégis oly kincse és méltósága van, melyet a világ nem adhat. A megváltott, bűntől megtisztított, s összes nemes képességeit Isten szolgálatára szentelő lélek mindent felülmúló kincs. Isten és a szent angyalok színe előtt örvend a menny minden egyes megváltott léleknek; ezt az örömet szent, győzelmi énekek visszhangozzák.” (Jézushoz vezető út, 13. fejezet.)

Isten azért teremtett, hogy egészséges elméd legyen
„Én ő bennük, és te énbennem; …hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem.” 
Keresztények, akik állandóan szomorkodnak, zúgolódnak és panaszkodnak, helytelen színben tüntetik fel Istent és a keresztény életet. Az elcsüggedt lelket sötétség veszi körül, mely kizárja szívéből Isten világosságát, és mások életútjára is árnyékot vet. És mit gondoljon mennyei Atyánk, ha nem bízunk szeretetében, mely arra indította, hogy egy- szülött Fiát halálra adja érettünk, hogy ezáltal örök életet nyerjünk? Milyen fontos tehát, hogy csak olyan dolgokról beszéljünk, melyek lelki erőt és életet lehelnek. Az angyalok figyelik, meghallgatják, milyen jelentéseket adtok a világnak mennyei Mesteretekről. Sok jó ember  van  rettenetes  kísértéseknek  kitéve.  Gyakran  közel  vannak  az  eleséshez  az önmagukkal  és  Sátánnal  vívott  küzdelemben.  Ne  csüggesszétek  el  őket  nehéz  harcaikban! Bátorítsátok őket reményt keltő szavakkal, amelyek buzdítóan hatnak rájuk. Ha így cselekesztek, Krisztus fénye sugárzik szét rólatok, „mert közülünk senki sem él önmagának”. Szeressük és becsüljük egymást, még ha látjuk is egymás hibáit és fogyatkozásait! Gyakoroljuk az alázatosságot; a saját erőnkben ne bizakodjunk, és mások gyengeségeit türelmesen  szenvedjük  el!  Ez  kiöli  a  szűkkeblűséget  és  az  önzést,  és  nemessé,  nagylelkűvé tesz. Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy kedvező eredményeket érjetek el! Jézus megígérte segítségét, de nektek is törekednetek kell. Ha mennyei Segítőtökben bízva, minden tőletek telhetőt megtettetek, akkor nyugodtan várhatjátok az eredményt. 
Nem szándéka népét kivenni a bűnnel és bajjal telt világból, de rámutat arra a segítségre,  amelyben  sohasem  csalódhatunk.  Így  imádkozik  tanítványaiért: „Nem  azt  kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól” (Jn 17:15). „E világon nyomorúságtok lészen; én meggyőztem a világot.” Ha az Úr, az isteni művész ily gazdag színpompát  kölcsönöz  az  egyszerű  virágoknak,  melyek  egy  nap  alatt  elhervadnak,  mennyivel inkább visel gondot azokról, akiket saját képmására teremtett?! Krisztus ezen tanítása megfeddi a hitetlen szív kétségeit, gondjait és aggodalmait.

„Akik  azonban magukra öltik  Isten  teljes  fegyverzetét,  s  naponta időt  szentelnek  az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az igazságot és Isten iránti kötelességeiket.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

2017. december 12., kedd

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 31. nap - december 13 - SZERDA

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

31 . nap

Hogyan lehet békéd és lelki egészséged

„Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik” (Jer 17:7-8).

Bevezető
A) Az ember félelmetes bizalmatlansági „aszály” közepette él, s ez számos betegség okozója. Ezzel ellentétben némely keresztény úgy él, mint az élő folyóvíz mellé ültetett fa. Figyeljük meg Ellen G. White üzenetét az Értelem, jellem, egyéniség című könyv első kötetéből:
1.   „Tíz betegségből kilencnek az elmében kell keresnünk az eredetét.” – 60. old.
2.   „Az énközpontúság néha betegséget hordoz.” – 63. old.
3.   „A depressziós érzelmek ártanak az egészségnek.” – 64. old.
B) Bizalom a mennyei erőben. A nyolc természetes gyógymód közül ez az egyik. Az Istenbe vetett bizalom olyan erőforrás, amely a Teremtő és Megmentő szeretetteljes jelenlétét hozza magával, hogy békét és lelki erőt nyújtson. Hogyan tudunk szert tenni erre a bizalomra? Tudjuk, hogy a bizalom isteni ajándék. Az ilyen bizalom békét hoz a megterhelt elmének, pozitívan hat a test és egész lényünk egészségi állapotára, s ekképp javul lelki egészségünk is. Tegyük fel magunknak a kérdést: Hogyan adhat békés elmét Isten, ha elménk mindenfélével meg van terhelve? Tanulmányozni fogjuk azokat az okokat, amelyek akadályozzák a bizalmat.

I. Az elme meggyógyítása (Olvasd el Zsolt 32:3­4 verseit)

A nagy Orvos lábnyomán című könyv egyik fejezete az értelmi egészségről szól. Ebből a fejezetből említünk meg hét okot, amelyek távol tartják a békét, bizalmatlanságot szülnek és beteggé teszik az elmét.
„Számos betegség a depresszió következménye. Bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás – ezek egyaránt felőrlik az életerőt, és kaput nyitnak az összeomlás és a halál felé.” (A nagy Orvos lábnyomán, 241. old.)
1. Ez történt Dáviddal is, amikor rejtegette a bűnt, s naponta küzdenie kellett a bűntudatával. Figyeljük meg a szöveget: „Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt” (Zsolt 32:3). Számos esetben egy gyomorfekély, gyomorpanasz mögött az orvosok számára láthatatlan probléma áll, amit azonban nagyon jól ismer a beteg: tiltott nemi kapcsolatok, házastársi hűtlenség, lopás, gyilkosság vagy valami hasonló.
2. Figyeljük meg Dávidot a bűnvallomása után: „Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak – és te elvetted rólam bűneimnek terhét” (Zsolt 32:5). Most már reménnyel teltnek, bizakodónak, szeretetteljesnek látjuk Dávidot. Ami vele megtörtént, veled is megtörténhet. A bűn megvallása Isten és embertársaim előtt majdhogynem helyreállítja az egészségi állapotot. Egy megelégedett és örömteli lélek egészséget nyújt a testnek és erőt a léleknek. Amikor valaki megbocsát embertársának, akkor nem csak a megbocsátott jár jól. A legnagyobb előnyt a megbocsátó ember élvezi, mert eljut oda, hogy megismeri személyesen Istent, mivel megízleli azt a szeretetet és megbocsátást, ami Isten jellemtulajdonsága. A megbocsátás lelki és értelmi aktusának eredményeként kialakuló érzelmek az egészség javulását szolgálják.
3. Mit kell tenned, amikor negatív érzelmek kerítenek hatalmukba? Biztos lehetsz abban, hogy Isten és a Szentlélek veled van. Elkeseredésed ellenére bízz Istenben, s Dánielhez hasonlóan naponta háromszor imádkozz. Hangosan imádkozz, hogy halld saját hangod, s jól megfontold mondandódat:

„Szerető Atyám, az Úr Jézus nevében, és a Szentlélek erőteljes segítségével kérlek, űzd ki szívemből a szomorúságot, a szorongást és az ellenségeskedést. Kitárom előtted a lelkem, trónusod elé járulok, hogy kegyelmet találjak. Tölts be engem örömmel, a Te jelenléteddel, hálaérzettel, bizalommal és alázatos lélekkel azok iránt, akiket megbántottam, hogy bocsánatot kérhessek, és hogy megbocsássak azoknak, akik megsebeztek.”
Továbbá minden reggel ismételd el a következő szöveget: „Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!” (Zsolt 118:24). A nap végén pedig ismételd el még egyszer.

Most pedig ismerjük meg az Istenbe vetett bizalom másik módszerét:

II. Az ima erőforrást nyújt a betegség tudományos kezelésére (Lásd Jak 5:15).
1. Egy tanulmány során a megfigyelt személyek nem tudták, hogy egy kísérlet alanyai. Nemrégiben egy amerikai kórház végezte el, olyan betegek bevonásával, akik kezelés alatt álltak.

Az intenzív osztályon a betegeket találomra két csoportra osztották: az első csoport olyan betegekből állt, akiknek minden szükséges ellátást biztosítottak, a második csoportnak pedig szintén biztosították a műtét utáni előírt ellátást (a személyzet sem tudta, hogy egy tanulmányban vesz részt), azonban ez utóbbi csoport tagjaiért egy bizonyos távolságra levő gyülekezet tagjai imádkoztak hetente (az imádkozók szintén nem tudták, hogy megfigyelik őket, továbbá nem ismerték a betegeket, és a betegek sem tudtak az imákról). Íme, az eredmények:
a) Az első csoportban a betegek több műtét utáni szövődményről panaszkodtak, s hosszabb ideig kellett az intenzív osztályon maradniuk.
b) A második csoportban a betegek kevesebb időt töltöttek az intenzív osztályon, és kevesebb szövődményről számoltak be.

A tanulmány következtetése lényegében elismeri, hogy bizonyos feltételek mellett a gyógyulás folyamatában természetfölötti erők is részt vesznek. Ilyen feltétel például az ima és a hit. Ez egy tárgyilagos, pontos és tudományos bizonyítása annak, hogy az ima ereje és az Istenbe vetett bizalom valóságos.

2. Mit jelent az ima és az ima ereje? Az ima a szív kitárása Isten előtt úgy, mint egy barát előtt. A beteg ügyét annak kezébe helyezheti, aki így szól: „Én, az Úr vagyok a te gyógyítód.”

Az ima Istenhez emel. Amikor a beteg kapcsolatba lép a végtelen erő Forrásával, s ha gyógyulása Isten dicsőségét szolgálja, akkor meggyógyul. Ha Istennek más az akarata, akkor erőt ad, vagy olyan módszereket bocsát a beteg rendelkezésére, melyek révén könnyebbé teszi a terhet, vagy enyhíti a szenvedést.
Figyeljünk meg egy gondolatot, amely jól magyarázza, ahogyan az Istenbe vetett bizalom hat az emberi szervezetre.

III. A gondolatok, érzések és érzelmek hatása az immunrendszerre
A pszichoneuro-immunológia az a tudományág, amely a gondolatok, érzelmek és érzések immunrendszerre gyakorolt hatását tanulmányozza. Vizsgálja a lelkiállapot hatását a testi betegségekre.

A lelkiállapotot különböző tényezők befolyásolják.  

Egy személy pszichikai állapotát gyakran befolyásolja az otthonról, iskolából, közösségből hozott kultúra (hiedelmek, elvárások, gyakorlatok). A kultúra alakítja vagy akár programozza a személyek pszichikai állapotát, ugyanakkor az elme is alakítja az immunrendszer  reakcióit. 
Az alábbi példa bemutatja, hogyan működik ez a fontos rendszer, és hogyan befolyásolja az elme. 
Eset: A nagymama és az édesanya arra  tanítják Andrást, hogy nem jó, ha hirtelen megváltozik a test hőmérséklete, mert könnyen megbetegedhet. „Ha ki vagy izzadva, sose zuhanyozz hideg vízzel” – mondják neki. „Várd meg, míg csökken a tested hőmérséklete. Különben  megbetegedhetsz.  Figyeld  meg,  mi  történik  a  fölmelegített  vasdarabbal,  ha vízbe tesszük: elhajlik. Tehát, a hideg zuhany veszélyes a felhevült testre.” 
S mivel ez a kijelentés folyton megismétlődött, András kultúrájának a részévé vált. Alakította és beprogramozta a gondolkodását, s ezáltal az immunrendszerét is. 
Amikor  majd  felnő,  lesz  saját  háza,  és  üzletember  lesz,  egy  nap  talán  izzadtan  tér haza.  Beáll  majd  a  zuhany  alá,  s  észreveszi,  hogy  nem  folyik  a  meleg  víz.  Megengedi a hideg vizet, ám akkor eszébe jut a gyerekkorban kapott tanács: „Hidegvíz… felhevült test… veszély.” 
András lezuhanyzik, munkába megy, s elfelejti a zuhany alatt történteket. Este azonban mégis rosszul érzi magát. Nehezen alszik azon az éjjel, s másnap mellkasi fájdalmakkal ébred, bedugult az orra, és láza is van.

Mi történt?  

Természetesen számos magyarázat létezik, ám a pszichoneuro-immunológia egyik magyarázata  az,  hogy  abban  a  pillanatban,  amikor  a  felhevült  test  megérezte  a  hideg vízsugarat, András tudatalattija ezt az információt egy súlyos következménnyel, a betegséggel társította. Szervezete azonnal reagált, immunrendszere fellépett a betegség ellen, s működésbe léptetett egy sor védekezési eszközt: láz, gyulladás stb. 
Az elme nagy hatással van a szervezetre, s ezt igencsak befolyásolja a kulturális környezet, amelyben az illető személy felnő és nevelkedik. Ebből két fontos tanulságot vonhatunk le:
a) Amikor az elme nyugodt és bízik Istenben, amikor bizakodó, hálás és a Teremtőt imádó légkörben növekszik, az agyból kiinduló elektromos áramlások a szervezetbe egészséget és életerőt szállítanak.
b) A szokások megváltozásához szükség van egy fokozatos, türelemmel véghezvitt nevelési folyamatra. Az elmében és az immunrendszerben egy új rendszer bevezetéséhez időre van szükség, mivel folyamatról beszélünk.

IV. Isten nagy és értékes ígéretei
Isten minden embernek küldött egy szerelmeslevelet – a Bibliát. Levele tele van ERŐTEL JES ÍGÉRETEKKEL minden ember számára, aki lelki elégtételre, életének értelmére és életerőre vágyik.
A Bibliában 3565 ígéret található. Hány ígéretnek örültél eddig? Hányat tettél magadévá, s hányra vonatkozóan kérted az Urat, hogy teljesítse a te életedben is?
1. A továbbiakban felsorolunk néhány ígéretet: „Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek” (Mk 11:24). „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit” (Zsolt 37:4). „Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti” (Zsolt 37:5).
2. Hogyan kérheted az ígéretek teljesedését saját életedre és családodra?
Elsősorban: Olvasd el kétszer vagy háromszor hangosan a kiválasztott ígéretet, s próbáld megérteni azt, amit Isten ígér.
Másodsorban: Fedezd fel, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy teljesedjen az ígéret, és légy kész eleget tenni ezeknek a feltételeknek.
Harmadsorban: Kérd imában, hogy teljesedjen számodra az ígéret, és mondd el, hogy vállalod a feltételeket. Előre is adj hálát imád meghallgatásáért, és azért, hogy az Úr teljesíti az ígéretet. Mondd el, hogy már eldöntötted, eleget teszel a feltételeknek.
Negyedsorban: Csodálatos eredményekre számíthatsz: békés lelkiállapotra, lelki egészségre, örömre, életerőre, ami testi erőnlétet, s közvetve teljes egészséget fog eredményezni.

V. Isten erőt ad ahhoz, hogy változtassunk rossz szokásainkon
1. Dr. César Gálvez az „Erő az életmódbeli szokások megváltoztatásához” című könyvében szemlélteti mindazt, amit közölni szeretnék veled ezen a héten:
„Már régóta egyedül élek egy panzióban, vagy éppen ott, ahol ebédidőben szoktam tartózkodni. Nyomaszt a munkám és a tanulmányaim.” Ezt egy tanár mondta, amikor segítségért folyamodott hozzám. „Az orvos azt mondja, hogy magas a vérnyomásom, a koleszterinszintem, és hogy stresszes vagyok. Azt javasolta, hogy ha el akarom kerülni a szívbetegséget, akkor mondjak le tevékenységeim egy részéről. Kérem, segítsen! Nem tudom, hogy kezdjem el!”
Elbeszélgettünk, s megtudtam, hogy biológiatanár egy híres magániskolában, és épp a mesteri diplomája megszerzésére készül. Megfigyeltem, hogy túlsúlyos, arca aggodalmat fejezett ki, kedves mosolya teljes ellentétben állt belső lelkiállapotával.
„Kész vagyok megtenni bármit, amit mond. Hogyan kezdjem el?”
Új barátom tanult, értelmes és őszinte ember, ám tanácsra volt szüksége. S habár megalapozott erkölcsi és vallási elvekkel rendelkezett (adventista volt), baj volt az életmódjával. Fizikai és pszichikai gondjai voltak.
Kezdetben azt javasoltam, hogy csupán pár változást vezessen be az étrendjébe: fogyasszon kiadós reggelit és könnyű vacsorát, délben pedig ebéd előtt egyen meg egy tál zöldséget. Emellett közösen kidolgoztunk egy mozgástervet: kezdetben gyalogoljon 35 percet naponta.
A következő lépés az volt, hogy kidolgoztunk egy stratégiát dühének féken tartására, mivel ezen igencsak változtatni szeretett volna, mert nagyon sok feszültséget keltett benne.  
A következő héten megmutatott nekem egy füzetet, amelyben kidolgozta a stratégiát.
Ez a barátom, aki jelentkezett nálam, a tudomány és az oktatás terén munkatársam, most új életmódot követ, amely olyan pszichikai erőt nyújt számára, ami a mennyei erőben való bizalom mellett segít neki minőségi életet folytatni.

Következtetés
1. Az egészségügyi üzenet azért adatott, hogy mindannyian hasonló tapasztalatot élhessünk át: hozzunk elfogadható, progresszív és kellemes változásokat, hogy örülhessünk az egészségnek.
2. Az egészségügyi üzenet pozitív, sosem negatív. Szeretném azzal zárni, hogy az Istenbe vetett bizalom sokkal több örömöt hoz, mint a munkaképesség vagy az evangélium hirdetése. Ma, eddig még sosem tapasztalt módon támasztja alá a tudomány is az egészségügyi üzenetet. Hatékony: egészséget, minőségi és hosszú életet eredményez, ha valaki gyakorlatba ülteti. Vonzó: ki ne szeretne Dánielhez és három társához hasonlítani? Ők értelmesek és lelki emberek voltak.
3. Az egészségügyi üzenet bővölködő életet jelent számodra és számomra. Szeretnél hálát adni Istennek ezért a csodálatos áldásért? Szeretnél másképp viszonyulni az egészségügyi üzenethez? Isten áldjon meg téged!
A mai elmélkedés szerzője dr. César Augusto Gálves V., a Perui Egyetem tanára.

Kiegészítés
A találkozón jelen lesznek majd mindazok, akik részt vettek a lelki szemináriumon. Ez lesz életedben a Pünkösd. Tarts ki! Örülj már most az áldásoknak.
  
Isten azért teremtett, hogy egészséges elméd legyen 
Mit kell tenned, ha negatív érzelmekkel vagy tele? Biztos lehetsz abban, hogy Isten és  a  Szentlélek  veled  van,  s  elkeseredésed  ellenére  bízzál.  Minden  reggel  ismételd  el a következő szöveget: „Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!” „Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; mert olyanná lesz, mint a víz  mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a le  vele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.” A  bűn  megvallása  Isten  és  embertársaim  előtt  helyreállítja  az  egészségi  állapotot. A megelégedett és örömteli lélek egészséget nyújt a testnek és erőt a léleknek. Amikor egy személy megbocsát embertársának, akkor nem csak a megbocsátott az egyedüli, aki jól jár. A legnagyobb előnyt a megbocsátó személy élvezi. Eljut oda, hogy megismeri személyesen Istent, mivel megízleli azt a szeretetet és megbocsátást, ami Isten jellemtulajdonsága. A megbocsátás lelki és értelmi folyamatának eredményeként kialakuló érzelmek az egészség javulását szolgálják.
A szokások terén minden egyes változáshoz szükség van egy fokozatos, türelemmel véghezvitt nevelési folyamatra. Az elmében és az immunrendszerben egy új rendszer bevezetéséhez időre van szükség, mivel folyamatról van szó.
Csodálatos eredményekre számíthatsz: békés lelkiállapotra, lelki egészségre, örömre, életerőre, ami testi erőnlétet, s közvetve teljes egészséget fog eredményezni.
Az Istenbe vetett bizalom sokkal több örömöt hoz, mint a munkaképesség vagy az evangélium hirdetése.

„Akik azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét, s naponta időt szentelnek az  elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak  kapcsolatban,  és  megmentő,  átalakító  hatást  gyakorolnak  a  körülöttük  élőkre.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

2017. december 11., hétfő

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 30. nap - december 12 - KEDD

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

30 . nap

A lelki befolyások  és az elme (2)

Sátán arra törekszik, hogy elkeserítsen, Krisztus pedig arra, hogy hitet és reménységet öntsön a szívbe.
„Egy pillanatra se higgyétek, hogy Sátán kísértései valamilyen módon a javatokat szolgálnák. Meneküljetek előle úgy, mintha magától az ellenségtől menekülnétek. Sátán arra törekszik, hogy elkeserítsen, Krisztus pedig arra, hogy hitet és reménységet öntsön a szívbe. Sátán azt sugallja, hogy bizalmunk hamis elvárásokon és ne Krisztus biztos és változhatatlan, igaz Igéjén alapuljon.” (Manuscript 31, 1911.; Our High Calling, 87. old.)

Van megoldás minden fajta kísértésre
„A kísértések minden egyes kategóriájára van sajátos megoldás. Az énünk és a bűnös természetünk elleni küzdelemben nem vagyunk magunkra hagyva, nem csak saját, korlátolt erőnkre támaszkodhatunk. Krisztus a hűséges és mindenható segítségünk. Tudva azt, hogy ilyen erő áll a rendelkezésünkre, senkinek sem kell el  csüggednie vagy elesnie.” (Review and Herald, 1884. április 8.; Our High Calling, 90. old.)

Krisztus vére az egyedüli megoldás
„Jehova törvénye mindent magában foglal. Jézus határozottan kijelentette tanítványainak, hogy Isten szent törvényét nem csak szavak és cselekedetek, hanem gondolatok, érzelmek és vágyak által is át lehet hágni. Az a szív, mely mindenekfelett Istent szereti, nem fog hajlani arra, hogy Isten törvényét felületesen vagy csak külső szabályként kezelje. Ha megérti a Törvény lelki erejét, az alávetett és hűséges lélek tökéletes engedelmességről tesz bizonyságot, s életének minden területén az isteni elveket tartja szem előtt. A parancsolatok igazi ereje csak ilyen engedelmesség által válik igazi lelki erővé. S akkor a bűn már visszataszítónak fog tűnni. Az önigazolás, önfelmagasztalás és a személyes érték hamis érzése megszűnik. Eltűnik a saját érdemeken alapuló biztonságérzet, s a lélekben helyet kap a mély meggyőződés a bűnről, valamint az egyén önmagával szembeni elégedetlensége. A méltatlanság érzésétől uralva a lélek elkeseredésében Isten Bárányának véréhez folyamodik, mert ez jelenti számára a gyógyulás egyedüli lehetőségét.” (Our High Calling, 142. old., 1888.)

Forduljunk szembe a kísértő kihívásával
„Sátán azt fogja sugallni, hogy bűnös vagy. Te azonban ne engedd, hogy befészkelje elmédbe magát az a gondolat, hogy mivel bűnös vagy, Isten elhagyott. Így válaszolj a kísértőnek: »Valóban bűnös vagyok, de éppen ezért van szükségem a Megváltóra. Megbocsátásra és megértésre van szükségem, és az Úr Jézus kijelentette, hogy nem veszek el, ha Hozzá megyek. Az van feljegyezve a levélben, amit írt, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja és megtisztít minden hamisságtól (1Jn 1:9). Én bízom Isten Igéjében, és engedek tanácsainak.« Amikor Sátán azt sugallja, hogy elveszett vagy, válaszolj neki: »Igaz, de Jézus eljött és megkeresett, hogy üdvösséget adjon az elveszetteknek. Minél nagyobb a bűnöm, annál nagyobb szükségem van a Megváltóra.«” (98b. levél, 1896.)

Fordítsuk figyelmünket a félreértésektől Isten keze munkájára
„Isten meghívja teremtményeit, hogy forduljanak el a félreértésektől és a bizonytalanságtól, mely körülveszi őket, s csodálják az Ő kezének munkáját. Az ég csillagait  érdemes csodálni. Isten alkotta azokat, hogy az ember áldására legyenek. Amikor az Ő műveit csodáljuk, angyalok csatlakoznak hozzánk, megvilágítják az elménket, s oltalmat nyújtanak a sátáni álnoksággal szemben.” (Manuscript 96,  1899; Adventista Bibliakommentár, 4. köt., 1167. old.)

A vallás befolyása
„Az igazi vallás nemesíti az elmét, finomítja az ízlést, megszenteli az ítélőképességet és birtoklóját a mennyei szentség és tisztaság részesévé fogadja. Elvezet az angyalok  közelségébe,  s  egyre  jobban  elszigetel  a  világ  lelkületétől  és  befolyásától.  Az igazi vallás minden tettünkre és társas kapcsolatunkra befolyással van, s az önuralom lelkületét nyújtja, melynek boldogság és békesség lesz az eredménye.” (Signs of the Times, 1884. október 23.; Egészségügyi tanácsok, 631. old.)

Az értelmi képességek fejlődése
„Ahogyan  Dániel  esetében  is  történt,  az  értelmi  képességek  fejlődése  egyenesen  arányos a lelki jellem fejlődésével.” (Review and Herald, 1898. március 22.; Adven  tista Bibliakommentár, 4. köt., 1189. old.)

A testi egészségi állapot javulása
„Amikor  az  elme  fejleszti  a  képességeit,  és  amikor  az  akarat  Isten  oldalára  van  állítva,  bekövetkezik  a  testi  egészségi  állapot  csodálatos  javulása.” (Medical  Mis  sionary, 1892. november–december; Egészségügyi tanácsok, 505. old.)

A helyes magatartástudat a legjobb gyógyszer
„Annak a tudata, hogy helyesen jártunk el, a legjobb gyógyszer a beteg test és elme  számára. Isten áldásainak érzülete egészséget és erőt nyújt. Akinek a lelke Istenben  nyugszik meg és hálás, a gyógyulás útjára lépett. Megalapozott elégtételt jelent az a  tudat, hogy az Úr szemei ránk tekintenek és fülei készek meghallgatni imáinkat. A tudat, hogy van egy barátunk, akiben sosem csalatkozunk, akire rábízhatjuk lelkünk  minden titkát, olyan boldogságot eredményez, amelyet szavakban nem lehet kifejezni.” (Signs of the Times, 1884. október 23.; Egészségügyi tanácsok, 629–630. old.)

Jézus szeretete kellemes légkörrel veszi körül a lelkeket
Kellemes  és  tiszta  légkör veszi körül azokat,  akik  Jézust szeretik. Vannak emberek, akik éheztetik saját lelküket. Őket nagymértékben segíteni fogja egy kedves szó vagy egy őszinte dicséret. Az Istentől ingyen és bőségesen áradó mennyei áldásokat fel kell kínálni mindazoknak, akik a befolyási körünkben  élnek. Ezáltal azt fogjuk igazolni, hogy a mennyei eredetű szeretet oly mértékben  növekszik, amilyen mértékben felhasználjuk mások áldására. Ezzel Istent dicsőítjük.” (Our High Calling, 233. old., 1899.)

Egyetlen meggondolatlan pillanat következményei
„A lelkiismeret egyetlen védőpajzsának eltávolítása, egyetlen rossz szokás dédelgetése, a kötelességek teljesítésére való magasabb rendű késztetések egyetlen elhanyagolása a hitetés ösvényének lehet a kezdete. Ez az ösvény pedig azok soraiba vezet, akik Sátánt szolgálják. Közben mégis azt vallhatod, hogy Istenért és az Ő ügyéért lángol a szíved. Pillanatnyi meggondolatlanság, egyetlen félrelépés egész életeket terelhet rossz irányba.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 397. old.)

Isten nem tesz csodát azért, hogy eltávolítsa  a hitetlenség gyümölcseit
„Isten  figyelmeztet,  tanácsol  és  dorgál,  felkínálja  a  lehetőséget,  hogy  jóvátegyük  tévedéseinket,  mielőtt  meggyökereznének  bennünk  és  második  természetünkké  válnának. Ám ha visszautasítjuk a helyreállítást, Isten nem lép közbe, s nem állít  meg  azon  az  úton,  amit  választottunk.  Nem  fog  csodát  tenni  annak  érdekében,  hogy leállítsa az általunk elvetett magvak növekedését és gyümölcstermését. Az az  ember, aki hitetlenségről vagy közönyről tesz bizonyságot a mennyei igazság iránt,  nem tesz mást, mint begyűjti azon magvak termését, amelyeket ő maga vetett el.  Sokan éltek már át ilyen tapasztalatot. A hanyagságot, közönyt és az igazsággal  szembeni  ellenállást  ápolva  eljutottak  oda,  hogy  érzéketlenül  hallgatják  azt  az  igazságot, amely valamikor megérintette a lelküket. Jéghideg ridegséggel, fémes  durvasággal,  áthatolhatatlan  és  kőkemény,  érzéketlen  lelkülettel  rendelkeznek  –  ilyenné válhat azon emberek jelleme, akik csak állítják, hogy keresztények. Így kell  érteni azt a kijelentést is, hogy az Úr megkeményítette a fáraó szívét. Isten szólt az  egyiptomi  uralkodóhoz  Mózes  által,  s  felkínálta  neki  mennyei  hatalmának  meg-  győző bizonyítékait, a fáraó azonban megátalkodottan utasította el azt a világos-  ságot, amely a megtéréshez vezette volna. Isten nem alkalmazott természetfölötti  befolyást a lázongó fáraó szíve megkeményítésére, de mivel ellenállt az igazságnak,  a Szentlélek elhagyta őt, s a saját maga választotta sötétségben és hitetlenségben  maradt. A Szentlélek folyamatos visszautasításának következményeként az emberek elszakadnak Istentől. Amikor az elme megvilágosodásának lehetőségei kimerülnek,  többé egyetlen mennyei kinyilatkoztatás sem tudja kiragadni a tévelygőt a hitetlenségből.” (Review and Herald, 1882. június 20.; Our High Calling, 162. old.)

Urald a körülményeket, hogy ne a körülmények uraljanak
„Vannak olyan bajok, amelyeket enyhíthetünk, de meg nem szüntethetünk. Ahelyett,  hogy a környezete alakítaná az embert, neki kell a környezetét alakítania, legyőzve  az akadályokat. Azzal fejlesztheti képességeit, hogy rendet és összhangot teremt a  zűrzavarban. Ebben a törekvésben számíthat Isten segítségére, ha igényli azt. Nincs  magára hagyva, hogy egyedül birkózzék meg a kísértésekkel, a saját erejével küzd  jön a próbákban. Mindenható Lény siet a segítségünkre. Jézus otthagyta a menny királyi udvarait. Szenvedett és meghalt a bűn miatt lealjasodott világon, hogy megtaníthassa az embereket, miként álljanak meg életük próbáiban, s hogyan győzzék le a kísértéseket. Ő a mi példaképünk.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 312. old.)

Isten óhaja, hogy az elme teljes mértében megújuljon
„A bűnös gondolatok és szokások szennyét teljes mértékben el kell távolítani. Isten óhaja az, hogy az elménk teljes mértékben megújuljon, szívünk pedig megteljen az igazság kincseivel.” (Our High Calling, 108, 1901.)

Bölcsen kezeljük a különböző beállítottságú embereket
„Mindannyiunknak tanulmányoznunk kell a jellemet és a modort, hogy tudjuk, hogyan bánjunk okosan a különféle gondolkodású emberekkel, hogy legkitűnőbb törekvésünkkel segítsük őket Isten szavának megértésében és az igaz keresztény élet  megélésében.  Olvassuk  velük  a  Bibliát,  gondolataikat tereljük  a  világiakról  az  örökkévaló  dolgokra. Isten gyermekeinek kötelessége, hogy az Úr küldöttei legyenek,  s megismerjék azokat, akiknek segítségre van szükségük. Ha valaki kísértés terhe  alatt roskadozik, gondos óvatossággal karoljuk fel ügyét, és bánjunk vele bölcsen – hiszen örök élete forog kockán. Így az értük fáradozók szavai és tettei élet illata az életre vagy halál illata a halálra lehetnek.” (Bizonyságtételek, 4. köt., 69. old.)

Jézus tanítványait az elvhűség jellemzi
„Állhatatos és határozott elvek vezérlik azoknak az életét, akik Jézus lábainál időznek és Tőle tanulnak.” (Review and Herald, 1882. június 20.; Our High Calling, 162. old.; Értelem, jellem, egyéniség, 1. köt., 33–38. old.)

Mikor lesz a találkozó? 
A szeminárium végén. Ha elfelejtetted, vagy ha még nem tudsz róla, vedd fel a kapcsolatot  a  lelkészeddel  vagy  a  Sáfársági Szolgálatok Osztályának  vezetőjével, s érdeklődd meg az esemény pontos idejét és helyét. Mindenki jelen lehet, aki bekapcsolódott ebbe a programba. 
Sátán arra törekszik, hogy elkeserítsen, Krisztus pedig arra, hogy hitet és reménységet öntsön a szívbe.
„Egy pillanatra se higgyétek, hogy Sátán kísértései valamilyen módon a javatokat szolgálnák. Meneküljetek előle úgy, mintha magától az ellenségtől menekülnétek. Sátán arra törekszik, hogy elkeserítsen, Krisztus pedig arra, hogy hitet és reménységet öntsön a szívbe. Sátán azt sugallja, hogy bizalmunk hamis elvárásokon s ne Krisztus biztos és változhatatlan, igaz Igéjén alapuljon.” (Manuscript 31, 1911.; Our High Calling, 87. old.)

Isten arra teremtett, hogy elméd egészséges legyen 
Sátán  arra  törekszik,  hogy  elkeserítsen,  Krisztus  pedig  arra,  hogy  hitet  és  reménységet öntsön a szívbe. Az a szív, mely Istent mindenekfelett szereti, nem fog hajlani arra, hogy  Isten  törvényét  felületesen  vagy  csak  külső  szabályként  kezelje.  Valóban  bűnös vagyok, de éppen ezért van szükségem a Megváltóra. Megbocsátásra és megértésre van szükségem, és az Úr Jézus kijelentette, hogy nem veszek el, ha Hozzá megyek.
Minél nagyobb a bűnöm, annál nagyobb szükségem van a Megváltóra.  
Az értelmi képességek fejlődése egyenesen arányos a lelki jellem fejlődésével. Akinek a lelke megnyugszik Istenben, és hálás, a gyógyulás útjára lépett.
Kellemes és tiszta légkör veszi körül azokat az embereket, akik Jézust szeretik. 
Isten figyelmeztet, tanácsol és dorgál, felkínálja a lehetőséget, hogy jóvátegyük tévedéseinket,  mielőtt  meggyökereznének  bennünk  és  második  természetünkké  válnának. A Szentlélek folyamatos visszautasításának következményeként az emberek elszakadnak Istentől. Amikor az elme megvilágosodásának lehetőségei kimerülnek, többé egyetlen mennyei kinyilatkoztatás sem tudja kiragadni őket a hitetlenségből. 
Jézus  elhagyta  a  mennyei  udvarokat,  szenvedett  és  meghalt  a  bűntől  megrontott világban azért, hogy megtanítson, hogyan viseljük el az élet kihívásait, és hogyan győzzünk a kísértések felett. Az Ő élete tökéletes példa mindannyiunk számára

„Akik  azonban  magukra öltik Isten  teljes  fegyverzetét ,  s  naponta időt szentelnek az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________