2017. május 31., szerda

38. nap - május 31 - SZERDA


38. nap

A rostálás tanulságai

Eldöntötted, hogy keresed Istent a nap első óráiban. Ez a csodálatos tapasztalat megváltoztatta az életedet. Lelki szempontból átnevelted magad. Csak úgy maradhatsz a nap folyamán Isten jelenlétében, és állhatsz meg szilárdan, miközben egyre erőteljesebb a rostálás, ha Őt keresed már reggel korán. Ne feledd:

„Ez az a nap, amelyen ki kell fejeznetek bizodalmatokat, amelyen felelősségtudatról kell bizonyságot tennetek, és cselekednetek kell. Nemsokára eljön a számadás napja. Induljatok a rátok háruló munka elvégzésére szorgalommal és buzgó imával. Mutassátok meg gyermekeiteknek, hogy nagy előjoguk részesülni minden nap a Szentlélek keresztségében. Az Úr leljen bennetek hű segítőtársra céljai véghezvitelében. Ima által olyan tapasztalatra tehettek szert, amely sikerre vezeti gyermekeitekért végzett munkátokat.” (Tanácsok szülőknek, tanítóknak és tanulóknak, 124. old.)

„Az irgalom kedves hangja jut el ma a füleitekhez. Ma fogadjátok el a menny hívását. Ma az egész menny hív: »Jöjjetek!« A Lélek és a Menyasszony is mondja: »Jövel!«” (Review and Herald, 1869. augusztus 17.)

A tegnap tudomást szereztél arról, hogy sokan el fogják hagyni sorainkat. Ám nagyon sokan döntenek majd az igazság mellett, és csatlakoznak. Akkor Isten maradék népe nem esik el, hanem ellenkezőleg, gyarapodni fog.

„Vannak azonban személyek, akik elfogadják az igazságot, s elfoglalják azok helyét, akik ellenálltak és elhagyták az igazságot. Az Úr úgy fog munkálkodni, hogy a hálátlanok és megkeseredettek különválnak majd a hűségesektől. […] Nem apadnak el soraink. A szilárdak és hűségesek a hitet elhagyók helyébe lépnek.” (Szemelvények, 3. köt., 482–483. old.)

„Sőt, mi több, az Úr hozza be népét az egyházba: ez különösen azok javára íródott, akik ezen utolsó időben élnek. Sokan, akik nagy világossággal rendelkeztek, nem értékelték, s nem gyümölcsöztették úgy, ahogy tehették volna. Nem gyakorolták az igazságot, s ezért az Úr azokat hozza be az akolba, akik a kapott világosság fényében élnek. De akiket megáldott az igazság megértésének lehetőségével, ám mégsem hallgattak elveire, azokat legyőzik a Sátán által bemutatott önfelmagasztalás és önámítás kísértései. Megvetik az igazság elveit, és vádakkal illetik Isten ügyét.” (Szemelvények, 3. köt., 481–482. old.)

Akkor bekövetkezik a késői eső, kitöltetik teljes mértékben a Szentlélek, hogy olyan erőt kölcsönözzön nekünk, mellyel elviselhetjük a végső próbákat, és hirdethetjük az utolsó figyelmeztetést a világnak.
    
„Hallottam  a  felfegyverzettek  hangját,  amint  nagy  erővel  szólják  az  igazságot.  Ennek lesz hatása. Sokan meg voltak kötözve: egyesek férjeik, feleségeik által, egyes gyerekek pedig a szüleik által. Az őszinték, akiket akadályoztak abban, hogy engedelmeskedjenek  az  igazságnak,  most  türelmetlenül  kapaszkodnak  bele  abba. Elillant minden félelmük rokonaik miatt, s csak a magasba emelt igazság lebegett a szemeik előtt. Éhezték és szomjúhozták az igazságot, amely drágább lett az életüknél is. Megkérdeztem, hogy mi váltotta ki ezt a hatalmas változást. Egy angyal válaszolt: »A késői eső, az Úr orcájától jövő felüdülés, a harmadik angyal hangos kiáltása«.” (Testimony Treasures, 1. köt., 63. old.)

Ellen G. White írásai határozottan mutatnak rá arra, hogy a konkolynak távoznia kell. Csak a búza marad. Ezt a gondolatot találjuk meg Ámos 9:9 versében is Izrael népének megrostálására vonatkozóan: „Mert ímé, én parancsolok és szétrázom Izráel házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak; de nem esik a földre egy szemecske sem.” 
Nem a maradék fog távozni, a bűnösök távoznak a világba vagy Babilonba. Nem lesz egy újabb szervezet, újabb egyház, ez az egyház fog megállni.
A konkoly kiesik, s a maradékot azok a hívők alkotják, akik az igazság mellett döntöttek. Ez határozott módon lett kinyilatkoztatva:

„Úgy tűnik, mintha az egyház elesne, de nem esik el. Megmarad, de a bűnösök Sionból ki lesznek rostálva, a konkoly el lesz választva a drága búzától. Ez borzalmas megpróbáltatás, de meg kell történnie.” (Az utolsó napok eseményei, 180. old.)

Ellen G. White a következőket írta egy olyan személynek, aki tévtanokat terjesztett:

„Ön kiragad szövegeket a Bizonyságtételekből, melyek a kegyelemidő lezárására és Isten népe megrostálására vonatkoznak, s egy tisztább és szentebb nép megjelenéséről beszél, amely majd Isten népe közül kél fel. Ezek azonban csak az ellenségnek okoznak örömöt.” (Szemelvények, 1. köt., 210. old.) 

A maradék egyházat a Jelenések könyve Laodicea néven azonosítja. Ez az utolsó egyház. Nem lesz több. Ez az egyház marad fenn az idők végéig.

„Utasítást kaptam, hogy mondjam a világon lévő hetednapot ünneplő adventistáknak: Isten elhívott minket népeként, hogy sajátos kincse legyünk. Meghagyta: egyháza a földön tökéletes egységben álljon a Lélekben, valamint a Seregek Urának tanácsában az idők végezetéig.” (Az utolsó napok eseményei, 55. old.)

Éppen ezért, ezekben a pillanatokban, amikor tanulmányozol és keresed Istent, legyen ez legfőbb foglalatosságod, ezen a határozott utasításon elmélkedj:

„Miközben egyre sokasodnak körülöttünk a próbák, sorainkban lesznek majd szakadások és egységre törekvések is. Némelyek, akik már készek felvenni a fegyvert,  a valódi veszélyek láttán tesznek majd bizonyságot arról, hogy nem a sziklára építettek, és engednek a kísértésnek. Akik nagy világosságban és szép előjogokban  részesültek,  de  semmit  sem  tettek  azok  gyümölcsöztetésére,   különböző  okokra  hivatkozva  hagyják  el  sorainkat.  S  mivel  nem  kapták  meg  az  igazság  szeretetét,  elcsábítja  őket  az  ellenség.  Engednek  a  csábító  lelkeknek  és  a  démoni  tanoknak,  s  eltávolodnak  a  hittől.  Másfelől  pedig,  amikor  az  üldözés  vihara  zúdul  ránk,  az  igazi juhok meghallják az igazi Pásztor hangját. Érdek nélküli erőfeszítéseket fognak tenni, hogy megmentsék a veszendőket, s az akolból elcsábított sok lélek visszatér majd a Pásztorhoz. Isten népe felsorakozik, hogy egységesen szálljon szembe  az ellenséggel. A közös veszély előtt megszűnnek majd a hatalmi harcok, s nem  vitatkoznak már azon, hogy ki a nagyobb. Egyetlen igazi hívő sem fogja mondani:  »Én Pálé vagyok«, »Én Apollósé«, »Én pedig Kéfásé«. Mindenki a következő bizonyságtételt fogja magáénak vallani: »Én Krisztusba kapaszkodom, örömömet lelem Benne mint személyes Megváltómban.«” (Lift Him Up, 205. old.)

Ezért tehát most kell eldöntened, hogy az igazság, az engedelmesség és az Isten iránti teljes odaszentelődés oldalára állsz.

„Az  apostol  inti  hittestvéreit,  mondván:  »Végezetre  atyámfiai,  legyetek  erősek  az  Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy  megállhassatok.« Oh, milyen nap előtt állunk! Milyen rostálás lesz közöttünk, akik  magukat Isten gyermekeinek vallják! Igazságtalanok találtatnakaz igazak között. Akiknek nagy világosságuk volt, de akik nem jártak a szerint, a megvetett világossággal arányos sötétségben lesznek. Szívleljük meg a Pál szavaiba foglalt tanulságot: »Megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.« Az ellenség szorgalmasan dolgozik, hogy akiket csak lehet, a hitehagyók soraiba rántson. Ám az Úr hamar eljön és nemsokára minden egyes eset felett döntés születik, mindörökre. Akiknek a tevékenysége megegyezik a nekik kegyelmesen juttatott világossággal, azok az Úr oldalára kerülnek.” (Bizonyságtételek a lelkészeknek, 163. old.) 

Semmitől  sem  kell  félned,  nem  kell  aggódnod,  mert  az  Úr  melletted  áll.  Ezt  olvassuk  Róm  8:35-39  verseiben: „Kicsoda  szakaszt  el  minket  a  Krisztus  szerelmétől?  Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?  […]  De  mindezekben  felettébb  diadalmaskodunk,  az  által,  aki  minket  szeretett, mert  meg  vagyok  győződve,  hogy  sem  halál,  sem  élet,  sem  angyalok,  sem  fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” 
Ki kell használnunk ezt az időt, prédikálnunk kell ezt az üzenetet azoknak, akik még nem ismerik. Istennek még nagyon sok gyermeke van a világban szétszóródva, akik várják, hogy a  jelenvaló  igazságot elvidd nekik ,  hogy  ők  is  csatlakozhassanak  a  maradék  egyházhoz. Ne feledd, hogy egyszer valaki veled is megosztotta ezt az üzenetet. Ilyenképpen sokan várják a Jézus Krisztus általi üdvösség üzenetét, hogy ők is Isten egyházának tagjaivá válhassanak.

„A próbák idejét éljük, amikor ki fog hullni, aminek ki kell hullnia. Az Úr nem fog  megbocsátani  azoknak,  akik  ismerik  az  igazságot,  mégsem  engedelmeskednek  parancsolatainak szavaik és tetteik által. Ha semmit sem teszünk azért, hogy lelkeket  nyerjünk  meg  Krisztusnak,  számon  leszünk  kérve  azért  a  munkáért,  amit  elvégezhettünk volna, de lelki restségünk miatt nem tettünk meg. Akik az Úr országához tartoznak, a lehető legkomolyabban kell dolgozniuk a lelkek megmentése  érdekében. El kell végezniük a rájuk eső részt, hogy a tanítványok elpecsételtethessenek.” (Testimony Treasures, 2. köt., 547–548. old.)

„Sokan olvassák a Szentírást, de nem fogják fel igazi értelmét. Férfiak és nők mindenfelé  vágyakozva  tekintenek  az  ég  felé;  imák,  könnyek  és  kérdések  fakadnak fel  azok lelkéből, akik világosság, kegyelem és  Szentlélek után áhítoznak.  Sokan állnak Isten országának küszöbén és csak arra várnak, hogy oda begyűjtessenek.” (Az apostolok története, 109. old.)

Foglaljuk össze ezt a tanulmányt azzal a nagyon fontos gondolattal, hogy már elkezdődött a rostálás. És egyre erőteljesebbé válik. A konkoly ki fog hullni, ám a búza bent marad. Ma kell Istennek szentelt életet élned, s az igazság mellett döntened. Légy a Szentlélek eszköze, prédikáld ezt az üzenetet azoknak, akik éhezik Isten Igéjét. Isten áldjon meg téged!

Elmélkedj az alábbi idézeten:

„Láttam, hogy a rostálás idejét éljük. Sátán minden erejét megfeszítve munkálkodik, hogy kiragadja Krisztus kezéből a lelkeket, s rávegye arra, hogy Isten Fiát lábban tiporják. A jellem alakul. Isten angyalai felmérik az erkölcsi értékeket. Isten megpróbálja népét. Ezeket a szavakat egy angyal mondta nekem: »Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által: mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk« (Zsid 3:12-14).” (Maranatha, 50. old.)

A rostálásról szóló fejezeteket a Dél-amerikai Divízió Sáfársági Osztálya keretén belül készítette elő Heraldo Lopes, brazíliai lelkész.

Kiegészítés
Milyen lesz a találkozó? Jelen lesznek majd mindazok, akik részt vettek e lelki fejlődési szemináriumon. Akkor majd bemutatjuk az együtt töltött időszak jótékony hatásait, s megtanulunk együtt járni Istennel Jézus eljöveteléig. A programunk pedig egy úrvacsorai istentisztelettel zárul majd.
Csak úgy maradhatsz a nap folyamán Isten jelenlétében, és állhatsz meg szilárdan, miközben egyre erőteljesebb a rostálás, ha Őt keresed már reggel korán.

„Sokan, akik nagy világossággal rendelkeztek, nem értékelték, s nem gyümölcsöztették úgy, ahogy tehették volna. Nem gyakorolták az igazságot, s ezért az Úr azokat hozza be az akolba, akik a kapott világosság szerint élnek.” (Ellen G. White)

„Éhezték és szomjúhozták az igazságot, amely drágább még az életüknél is.” (Ellen  G. White)

„Úgy tűnik, mintha az egyház elesne, de nem esik el. Megmarad, de a bűnösök ki lesznek rostálva Sionból, a konkoly el lesz választva a drága búzától. Ez borzalmas  megpróbáltatás, de meg kell történnie.” (Ellen G. White)

„Másfelől pedig, amikor az üldözés vihara zúdul ránk, az igazi juhok meghallják az  igazi Pásztor hangját.” (Ellen G. White)

Ma kell Istennek szentelt életet élned, s az igazság mellett döntened.

„Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? […] De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, az által, aki minket szeretett.” – Pál apostol
Már elkezdődött a rostálás. És egyre erőteljesebbé válik. A konkoly ki fog hullni, ám a búza bent marad. Ma kell Istennek szentelt életet élned, s az igazság mellett döntened. Légy a Szentlélek eszköze, prédikáld ezt az üzenetet azoknak, akik éhezik Isten Igéjét.

„Akik  azonban magukra  öltik  Isten  teljes  fegyverzetét,  s  naponta időt szentelnek az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

2017. május 30., kedd

37. nap - május 30 - KEDD


37. nap

A rostálás  meghosszabbítása

Péld 8:17: „Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.”
Milyen csodálatos ígéret! A reggel csöndjében, a nap első óráiban csupán azzal is dicsőítjük az Urat, hogy megtaláljuk Őt: „És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem” (Jer 29:13). De hogyan találhatjuk meg Őt? „Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!” (Sir 3:22-23). Fogadd el ma reggel megújuló irgalmát, s döntsd el, hogy az Úr és az Ő igazságának oldalára állsz.

„Azok, akiknek alkalmuk volt hallani és elfogadni az igazságot, és egyesültek az Adventista Egyházzal, magukat Isten törvénytartó népének nevezvén, mégsem rendelkeznek több életerővel, és szentséggel, mint a névleges egyházak, Isten csapásában részesülnek éppúgy, mint azok az egyházak, amelyek szembehelyezkednek Isten törvényével.” (Az utolsó napok eseményei, 172. old.)

Mi lesz a rostálás következménye? Hányan hagynak el bennünket?

Egy nagyszámú csoport
„Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal, és azonosulnak szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani.” (A nagy küzdelem, 208. old.)

A többség
„Isten népe hamarosan próbára lesz téve rettenetes próbák által, s sokan azok közül, akik ma őszinte és valódi hívőknek tűnnek, közönséges, értéktelen fémnek bizonyulnak.” (Testimony Treasures, 2. köt., 31. old.)

Sokkal nagyobb arányban, mint azt elképzeljük
„Amikor Isten törvényét semmibe veszik, a gyülekezetet izzó próbák rostálják meg,  és  sokkal  nagyobb  arányban  adnak  helyet  a  csalárd  lelkeknek  s  az  ördögi  tanításoknak, mint gondolnánk.  Ahelyett,  hogy  a  próba megerősítené  őket,  sokan  azt  igazolják,  hogy nem élő vesszői az igaz Szőlőtőkének, nem gyümölcsöznek, s a szőlő Gazdája kiveti őket.” (Evangelizálás, 361. old.)

Sokan távoznak sorainkból
„Az Isten által végzett rostálás sokakat eltávolít, mint szél a száraz faleveleket.” (Testimony Treasures, 1. köt., 480. old.)

Tehetséges és ékesszóló férfiak
„Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak.” (A nagy küzdelem, 608. old.)

Ragyogásuk miatt csodált csillagok
„Sok »csillag«, akiknek ragyogását megcsodáltuk, eltűnik a sötétben.” (Próféták és királyok, 188. old.)

„Sokan megmutatják, nem egyek Krisztussal, nem haltak meg a világnak, hogy Vele élhessenek; és gyakori lesz a felelős állásokat betöltő emberek hitehagyása.” (Az utolsó napok eseményei, 176. old.)

„A hamarosan bekövetkező megpróbáltatás el fogja távolítani a műből azokat, akiket nem Isten hívott el, mivel Neki tiszta, őszinte, odaszentelt életű és felkészült lelkészi karra van szüksége, hogy kiáraszthassa Szentlelkét.” (Szemelvények, 3. köt., 440. old.)

Egy dologgal azonban tisztában kell lennünk. Ellen G. White írásaiban sehol sem tűnik fel ez a kijelentés: „Lelkészek gyülekezeteikkel együtt el fognak veszni.” Az Úr szolgálólánya nem írt le ilyen kijelentést. Sajnos az ellenség hintette el ezt a hazugságot éppen azért, hogy amikor valaki tanulmányozza ezt a kérdéskört, s nem találja ezt a mondatot, hitetlenség szülessen meg a lelkében bizonyos igazságokkal szemben. Nagyon óvatosnak kell lennünk az ilyen hamis idézetekkel, tévtanokkal szemben, amelyek minden oldalról meg fognak jelenni, hogy tőrbe csalják Isten népét.

Egész családok
„Napjainkban is vannak, és folyamatosan lesznek családok, akik egykor örültek az igazságban, de a rágalmak és a hamisságok miatt elvesztették hitüket, amit olyanokról mondtak nekik, akiket szerettek, és akikkel kellemesen beszélgettek. Megnyitották szívüket a konkoly vetése előtt, a konkoly felnőtt a gabona között, megerősödött, a gabona termése kevesebb és kevesebb lett, és a drága igazság számukra elvesztette erejét.” (Az utolsó napok eseményei, 176. old.)

Az egyház is elesik majd?
„Az egyház úgy tűnik, hogy elesik, de nem fog elesni. Szilárdan meg fog állni, és a Sionban levő bűnösök megrostáltatnak, a polyva külön lesz választva az értékes búzától. Ez egy igen nehéz próba lesz, de mégis meg kell történnie. Azokon kívül, akik győztek a Bárány vérében és az Ige által, senki sem lesz a hűségesek közé számlálva. Őbennük nem lesz a bűnnek nyoma sem, és szájukban nem találtatik álnokság. Le kell vetkőznünk önigazultságunkat, s fel kell öltenünk Krisztus feddhetetlenségét.” (Szemelvények, 3. köt., 436–437. old.)

A rostálás egy folyamat, melynek végcélja az egyház megtisztítása. A búza megmarad, a konkoly pedig távozik. A világ, a fanatizmus, a tévtanok konkolya távozik a világba vagy Babilonba, Isten népe pedig szilárdan megáll Jézus, az igaz egyház és az igazságok mellett a történelem végső eseményei közepette.

Hűséges szolgák jönnek elő, akik jelenleg rejtőznek
„Az  Úr  hűséges  szolgái  a  rostálásban,  a  próba  idején  láthatóvá  lesznek.  E  drága  lények,  akik  nem  hajtottak  térdet  Baálnak,  most  rejtve  vannak.  Nékik  nem  volt  ragyogó világosságuk, mely vakító fényben ragyogott volna rájuk. A nyers és nem  vonzó külső alatt a valódi keresztény jellem tiszta fényessége rejtőzött. Ha a menny  felé nézünk nappal, nem látjuk a csillagokat, pedig ott vannak az égboltra erősítve, de a szem nem érzékeli azokat. Éjjel látjuk eredeti fényüket.” (Az utolsó napok eseményei, 181. old.)

„Az üldözések alkalmával a tanúk dönthetnek Krisztus mellett vagy ellen. Azok, akik együttérzést mutatnak a gonoszul elítélt emberek iránt, akik nem keseredtek meg velük szemben, megmutatják Krisztus iránti ragaszkodásukat.” (Az utolsó napok eseményei, 181. old.)

Isten népének száma nem fog csökkenni
„A csoport számbelileg csökkent. Egyesek kirázattak, kiestek, s az útszélen maradtak. A közömbös lelkületűek, akik nem csatlakoztak a győzelmet és az üdvösséget  értékelőkhöz, s nem imádkoztak kitartóan annak megszerzéséért, nem szerezték  meg a győzelmet, lemaradtak a sötétben, helyüket pedig olyanok vették át, akik az igazságba kapaszkodtak.” (Korai írások, 271. old.)

Nagyon sok ember dönt majd az igazság mellett
„A  megtört  sorokat  betöltik  Krisztusnak  oly  képviselői,  akik  a  tizenegyedik  órában jöttek. Sokan vannak, akikkel Isten Lelke küzd. Isten pusztító ítéletének ideje  a kegyelem ideje azoknak, akiknek [most] nincs alkalmuk megismerni, hogy mi az  igazság. Az Úr szelíden néz rájuk, a kegyelem szíve érinti őket, keze ki van nyújtva  megőrzésükre: míg az ajtó be van zárva azok előtt, akik nem lépnek be a sorba.  Nagy  számban  csatlakoznak  olyanok,  akik  ezekben  az  utolsó  napokban  hallják  először az igazságot. Az Úr seregéből zászló zászló után hullt a porba, század század után csatlakozott az ellenséghez; az ellenség soraiból törzs törzs után egyesült Isten törvénytartó népével.” (Az utolsó napok eseményei, 182. old.)

Milyen legyen ma a mi magatartásunk?
„Amikor Krisztus vallását a végsőkig megvetik, amikor nem az Ő törvényét helyezik  mindenek fölé, akkor kell a legbuzgóbbaknak és a legszilárdabbaknak lennünk. Az  előttünk levő próba abban áll, hogy ki kell tartanunk az igazság és a feddhetetlenség védelmében, miközben a többség elhagy bennünket; és akkor kell megvívnunk  az  Úr  küzdelmeit,  amikor  egyre  kevesebb  a  bajnok.   Akkor  majd  mások  ridegségéből kell meleget gyűjtenünk, az ő gyávaságukból kell bátorságot szereznünk, és hűséget árulásukból.” (Testimony Treasures, 2. köt., 31. old.)

„Amikor a világ szembefordul Isten törvényével, annak milyen hatása lesz azokra,  akik valóban engedelmesek és igazságosak? Magával ragadja őket is a gonosz áradat? Mivel oly sokan csatlakoznak a sötétség fejedelmének zászlajához, az a nép is  hátat fordít, amely hűséggel ragaszkodik Isten törvényéhez? Soha! Nem pusztul el  és nem esik el egy sem, aki Krisztusban marad. Az Ő követői minden földi hatalmasságnál nagyobb tekintélynek engedelmeskednek. S miközben az Isten törvényeivel szembeni megvetés sokakat arra késztet, hogy hagyják el a hitet, a hűségesek szilárdan megállnak a megkülönböztető igazságok mellett. Nem leszünk magunkra hagyatva. Alázatos szívvel kell az Igéhez folyamodnunk tanácsért, s vessük alá Istennek akaratunkat. Semmit sem tehetünk Isten nélkül.” (Szemelvények, 2. köt., 422–423. old.)

Ez az utolsó idézet nyíltan rámutat arra, hogy ha világossággal és tisztánlátással rendelkezünk a rostálással kapcsolatosan, arra is emlékeznünk kell, hogy „Amit vet az ember, azt le is aratja” (Gal 6:7). 
Ezt a szöveget a következőképpen alkalmazhatjuk: a nap első óráiban, mindenekelőtt Istent kell keresnünk. Meg kell vallanunk ismert bűneinket, el kell hagynunk azokat, s erőt kell  kérnünk,  hogy  győzhessünk  a  nap  folyamán  jelentkező  kísértések  fölött.  Tanulmányoznunk kell a Szentírást és a Prófétaság Lelkének írásait, táplálkoznunk kell a jelenvaló igazsággal, hogy ne tudjanak becsapni bennünket a hamis elméletek és tanok. El kell döntenünk, hogy a Szentlélek ereje által szilárdan állunk meg az igazság oldalán, s a következményeket Istenre hagyjuk. Most pedig, „fel kell ismernünk Istent minden utunkban, s akkor Ő fog vezetni bennünket. Alázatos szívvel kell az Igéhez folyamodnunk tanácsért, s vessük alá Istennek akaratunkat. Semmit sem tehetünk Isten nélkül.” (Szemelvények, 2. köt., 423. old.)

Kiegészítés 
Szemináriumunk végéig csupán három nap van hátra. Már érezhetőek Isten áldásai. A találkozás napján sokkal több áldásban részesülsz majd, mint most. További utasításokat is kapsz majd, amelyek megerősítik az Istennel való kapcsolatodat.

Isten azért teremtett, hogy győzz Krisztusban 
Fogadd el ma reggel megújuló irgalmát, s döntsd el, hogy az Úr és az Ő igazságának oldalára állsz.

„Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek.” (Ellen G. White)

„Az  Isten  által  végzett  rostálás  sokakat  eltávolít,  mint  szél  a  száraz  faleveleket.” (Ellen G. White)

„Megnyitották szívüket a konkoly vetése előtt, a konkoly felnőtt a gabona között, megerősödött,  a  gabona  termése  kevesebb  és  kevesebb  lett,  és  a  drága  igazság számukra elvesztette erejét.” (Ellen G. White)

„A rostálás egy folyamat, melynek végcélja az egyház megtisztítása. A búza megmarad, a konkoly pedig távozik. „A megtört sorokat betöltik Krisztusnak oly képviselői, akik a tizenegyedik órában érkeznek.” (Ellen G. White)

„Alázatos szívvel kell az Igéhez folyamodnunk tanácsért, s vessük alá Istennek akaratunkat. Semmit sem tehetünk Isten nélkül.” (Ellen G. White)

„Akik azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét, s naponta időt szentelnek az  elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak  kapcsolatban,  és  megmentő,  átalakító  hatást  gyakorolnak  a  körülöttük  élőkre…
(FOLYTASD AZ IDÉZETET) _________________________________

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

2017. május 29., hétfő

36. nap - május 29 - HÉTFŐ

https://40reggeljezussal.blogspot.hu/

36. nap

A rostálás okai

Ma új nap van. Milyen jó Isten jelenlétében kezdeni a napot! Isten adjon bölcsességet, hogy Jézus és az Ő igazsága mellett dönthess, és hogy a mai nap forgatagában győzhess. Kérlek,  olvasd  el  a  következő  igeszakaszt: „Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait” (Lk  22:31-32).  Jézus figyelmeztette Pétert a rá váró nagy próbára, de biztosította, hogy imádkozni fog érte. 
Ez a biztatás nekünk is szól. A rostálás idején Jézus velünk van, nem hagy magunkra. A rostálás már megkezdődött, sőt egyre erőteljesebbé válik:
 
„Egy  nagy  rostálás  következik.  A  polyvát  időben  külön  kell  választani  a  búzától. Sokakban a szeretet azért hűl ki, mert túl sok a konkoly. Most van az ideje annak, hogy az igazi hívő megerősödjön.” (46. levél, 1887.)

„Dátán  és  Abirám  lázadásának  esete  megismétlődik,  és  ismétlődni  fog  az  idők végezetéig. Ki fog az Úr oldalára állni? Ki enged az ámításnak, és a maga során ki  válik ámítóvá?” (15. levél, 1892.)

„Az  Úr  hamarosan  eljön.  Minden  gyülekezetben  végbe  kell  mennie  egy  tisztulási, vizsgálati folyamatnak, mivel sorainkban vannak hitetlenek, akik nem szeretik az igazságot, és nem szereznek tisztességet Istennek.” (Review and Herald, 1895. március 19.)

„A próbák idejét éljük, amikor ki fog hullni, aminek ki kell hullani. Az Úr nem fog megbocsátani azoknak, akik ismerik az igazságot, de nem engedelmeskednek parancsolatainak, szavaik és tetteik által.” (Testimony Treasures, 2. köt., 547–548. old.)

Melyek lesznek a rostálás okai?
Minden okkal történik. Ellen G. White írásai segítenek jobban megértenünk ezt a kérdéskört. Ennek érdekében felsorolunk néhány okot:
1. Az üldözés az egyházon kívüli ellenségtől fog érkezni
„Az Isten szavának becsületes követői lázadóknak fognak minősülni. Szülők, akiket Sátán elvakított, durvák és kemények lesznek hívő gyermekükhöz. A gazda és a gazdasszony sanyargatja az Isten parancsolatait megtartó szolgát. »A szeretet meghidegül!« Gyermekek elvesztik örökségüket és otthonukat. Szó szerint fognak teljesedni Pál szavai: »Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak« (2Tim 3:12). Az igazság egyes követőit, akik nem hajlandók megünnepelni a vasárnapot, börtönbe vetik, másokat elűznek hazájukból, egyesek pedig rabszolgasorsra jutnak. […] Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal, és azonosulnak szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani.” (A nagy küzdelem, 608. old.)

„A jólét gyarapítja azon emberek számát, akik vallásosnak vallják magukat. Az üldözés azonban eltávolítja őket a gyülekezetből.” (Szemelvények, 3. köt., 257. old.)

„Minthogy üldözés nem folyik ellenünk, sorainkba sodródtak olyanok, akik látszólag keresztényi életmódot folyatnak, de akik, ha üldözés indulna meg ellenünk, azonnal távoznának.” (Evangelizálás, 360. old.)

Sajnos egyesek csak azért szolgálják az Urat, hogy nyugalmuk, kényelmük legyen és áldásokban részesüljenek. Amikor a végső válság eljön a földre, mindannyian dönteni fognak az igazság mellett vagy ellen, s akkor sajnos sokan távoznak sorainkból. Ne feledd, hogy ma, a következő szombat megérkezése előtt sokan, akik Isten népéhez tartozónak vallják magukat, el kell dönteniük, hogy dolgozni fognak-e vagy sem, hogy tanulmányoznak vagy inkább vizsgára jelentkeznek ezen a szent napon, hogy munkahelyük megtartásáért megvesztegetnek valakit, vagy tovább folytatják azt a tevékenységet, amiből élnek; dönteniük kell, hogy talán paráznaságra adják a testüket, hogy megtarthassák a munkahelyüket, vagy hogy szerződést köthessenek, esetleg kicsikarjanak egy fizetésemelést. Sokan szenvednek éppen most amiatt, mert szilárdan kiállnak az igazságért. Ami azonban ránk vár, az sokkal nehezebb lesz.
Éppen ezért, ma kell eldöntenünk, hogy Isten akaratának teszünk eleget, és megfogadjuk, hogy igényeljük a Szentlélek erejét.
„Isten népe hamarosan próbára lesz téve rettenetes próbák által, és sokan azok közül, akik ma őszinte és valódi hívőnek tűnnek, közönséges, értéktelen fémnek bizonyulnak. Ahelyett, hogy megerősödnének a fenyegetések és a visszaélések láttán, gyáván az ellenséghez csatlakoznak.” (Testimony Treasures, 2. köt., 31. old.)

2. Ellenszegülés a hű és igaz Tanú közvetlen bizonysága ellen
„Megkérdeztem, hogy mi az általam látott rostálás jelentése, és megmutatták, hogy  az az egyenes üzenet váltotta ki, amit a Hű Tanúbizonyság tett  Laodiceára vonatkozóan. Ez fog hatni a befogadó ember szívére, ennek következtében  képes  lesz  magasba  emelni  a  zászlót  és  kertelés  nélkül  hirdetni  az  igazságot. Egyesek nem fogják eltűrni ezt az egyenes üzenetet. Ellenállnak, és ez az,  ami megrázza Isten népét. Láttam, hogy a Tanú üzenetének még a felére sem  figyeltek. Az ünnepélyes üzenetet, amelytől az egyház sorsa függ, nem értékelik kellő módon, vagy talán teljesen figyelmen kívül hagyják. Ennek az üzenetnek mély megtérést kell eredményeznie, és mindazok, akik elfogadják és neki alávetik magukat, megtisztulnak.” (Korai írások, 270. old.) 

A  Jel  3:14-21  verseiben  találhatóak  azok  a  határozott  figyelmeztetések,  melyeket Jézus a laodiceai gyülekezethez intézett. A tanács tisztán érhető:
„A Laodiceához intézett üzenet arra a népre vonatkozik, amely vallja, hogy hisz a jelenvaló igazságban. E népet zömmel lágymeleg egyének alkotják, akiknek van egy nevük, ám nincs bennük buzgóság. […] Vallják, hogy szeretik az igazságot, ám hiányosságaik vannak az odaszentelődés és a keresztény buzgóság tekintetében. Nincs bátorságuk teljes mértékben hátat fordítani az igazságnak, nem akarnak a hitetlenek sorsára jutni, ám nem is képesek meghalni az énnek, és követni hitünk alapelveit. A laodiceaiak számára az egyetlen reménység az, hogy ismerjék fel azt az állapotot, mellyel megállnak Isten előtt, s ismerjék be hiányosságaikat.

Ők azok, akik sem hidegek, sem forrók. Semleges álláspontot foglalnak el, s közben azzal kérkednek, hogy mindenük megvan. A Hű Tanú gyűlöli a lágymelegséget. Utálattal tekint ezen személyek közönyére. Ezt mondja: »Vajha hideg lennél vagy hév!« A langyos vízhez hasonlóan arra ingerlik az Urat, hogy kivesse őket a szájából. Ezek az emberek nem teljesen közömbösek, és nem is megátalkodottan önző személyek. Nem is szentelik oda teljesen magukat Isten ügyére, nem azonosulnak teljes mértékben az Ő érdekeivel, inkább távol maradnak, s készek otthagyni a helyüket, amikor személyes és világi érdekeik úgy kívánják. Szívükből hiányzik a kegyelem belső munkája. Róluk mondja az Ige: »Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen…«” (Szemelvények, 3. köt., 253–254. old.)

„A Laodiceához intézett üzenet azokra az adventistákra vonatkozik, akik sok világossággal rendelkeznek, mégsem járnak világosságban. Akik bizonyságot tettek hitükről, s mégsem felelnek meg az Úr elvárásainak, ezért ha nem térnek meg, Isten kiveti őket.” (Szemelvények, 2. köt., 75. old.)

Lágymeleg vagy? Lehetsz akár forró is. Az Úr kivethet a szájából, de nem kell így történnie. Szegény vagy? Megkaphatod a hit és a szeretet aranyát. Vak vagy? Láthatsz a Szentlélek által. Mezítelen vagy? Krisztus igazságába öltözhetsz. Megengeded, hogy Jézus megérintse a szíved? Engedd, hogy lakozzon a szívedben. Add át magad teljesen Neki már ebben a pillanatban, s újítsd meg ezt a döntésedet minden reggel. Hallgasd meg a felhívást: „Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg” (Jel 3:19).

3. A mai egyháztagok hamis tanai

„Az ellenség hamis tanokat szeretne behozni, például azt, hogy a szentély nem is létezik. Ez éppen az a hittétel, amely miatt sokan eltávolodnak a hittől.” (Evangelizálás, 224. old.)

„Az úgynevezett tudományt és a vallást szembeállítják egymással, mert véges emberek nem tudják felfogni Isten hatalmát és nagyságát. A Szentírás szavait tárták elém: »Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.« Ez bizonyára meg fog mutatkozni Isten népe között.” (Evangelizálás, 524. old.)

„Mivel nem fogadták be az igazság szeretetét, hallgatni fognak az ellenség félrevezetésére. Elpártolnak a hittől, s megtévesztő szellemekre és ördögi tanításra figyelnek.” (Bizonyságtételek, 6. köt., 401. old.)

„A világot elárasztják az ámító csalások. Aki elfogadja ezeket a csalásokat, az más emberek elméjére is befolyással lesz, hogy felcseréljék Isten igazságának értékes bizonyítékait a hazugsággal. Ezeket az embereket bukott angyalok csapják be, miközben nekik hűséges védelmezőknek kellett volna maradniuk, lelkek fölött kellett volna őrködniük, és számot kellett volna adniuk. Letették a fegyvert, hogy ámító lelkeket kövessenek. Elferdítik Isten tanácsait, félreteszik figyelmeztetéseit és feddéseit, s nyilvánvalóan Sátán oldalára állnak.” (The Upward Look, 315. old.)

Akkor így szól majd az ellenség:

„»Ott lesznek a helyszínen ügynökeim, emberek, akik igazsággal kevert hamis tanokat hirdetnek, hogy lelkeket megtévesszenek. Lesznek jelen hitetlenek is, akik kételyeiket fejezik ki az Úr intő üzeneteivel szemben, melyeket egyházának küld. Ha az emberek olvasnák és elhinnék ezeket az intelmeket, akkor nem volna esélyünk legyőzni őket. Ám ha elterelhetjük figyelmüket ezekről az intelmektől, akkor tudatlanok maradnak hatalmunk és fortélyunk felől, s végül is a magunk oldalára állíthatjuk őket.« Ám Isten nem engedi, hogy szavát büntetlenül mellőzzék. Ha lelkeket csak kis időre is megtéveszthetünk, Isten elvonja irgalmát, s átengedi őket a mi uralmunknak.” (Bizonyságtételek a lelkészeknek, 475. old.)

Mit látunk jelenleg magunk körül? Embereket, akik különbnél különb elméletekkel érkeznek. Az egyház egységes a Szentlélek, az istenség harmadik Személyéről való meggyőződés tekintetében. Ezek az emberek azonban nem egységesek abban, amit hisznek, de abban sem, amit nem hisznek. Nem hiszik üzenetünket úgy, ahogy prédikáljuk és hisszük a Hetednapi Adventista Egyházban. Kételyt, széthúzást és a jelenvaló igazsággal szembeni bizalmatlanságot szórnak, s az igazságot összekeverik a hamissággal. Nagy buzgalommal védik álláspontjukat, mert bizalmunkba akarnak férkőzni, s így akarják bevezetni tévtanaikat. Jól látható a prófétikus üzenet ilyen téren való beigazolódása napjainkban. Eme üzenet szerint a búza szilárd marad, a tévtanok konkolya pedig ki lesz vetve, ám magával ránt másokat is.
Van-e kétely a szívedben? Van-e benned a bizalmatlanság egyetlen nyoma is a Hetednapi Adventista Egyházzal kapcsolatosan? Ma reggel kérd Istent, hogy mutassa meg az igazságot, s döntsd el, hogy szilárdan megállsz Jézus és egyháza oldalán.

4. Kritikák, vádaskodások és hazugságok

„Napjainkban  is  vannak,  sőt  lesznek  egész  családok,  akik  valamikor  az  igazságnak örvendtek, de elvesztik hitüket, barátaikra vonatkozó rágalmak és hamis hírek  következtében, akiket szerettek, s akikkel meghitten tanácskoztak. Feltárták szívüket a konkolyvetésre, a konkoly kikelt a búza között, megerősödött, végül elnyomta a  búzatermést.  A  drága  igazság  nem  hat  többé  rájuk.” (Bizonyságtételek  a  lelkészeknek, 411. old.)

5. Borzalmas elvilágiasodás, mivel képtelenek befogadni az igazság szeretetét, s nem szentelődnek meg az igazság iránti engedelmesség által

„Nincs messze az idő, amikor minden lélek próbára lesz téve. A fenevad bélyegét ránk akarják erőszakolni. Azok, akik lépésről lépésre engedtek a világi kívánságoknak és alkalmazkodtak a világi szokásokhoz, inkább engednek az erőnek, minthogy alávessék magukat a kicsúfolásnak, a sértésnek, a fenyegető bebörtönzésnek és a halálnak. Verseny van az Isten és az ember parancsolata között. Ebben az időben az egyházban az arany elválasztódik a salaktól.” (Az utolsó napok eseményei, 173. old.)

„Különösen ünnepélyesen hangzik az apostol kijelentése azokról, akik nem akarják befogadni »az igazság szeretetét«. Azokról, akik az igazság üzenetét tudatosan elvetik, ezt hirdeti: »Ezért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.« Az emberek nem mellőzhetik büntetlenül a figyelmeztetéseket, melyeket Isten kegyelemből küld nekik. Akik állhatatosan elzárkóznak ezen figyelmeztetések elől, azoktól Isten elvonja Lelkét és átengedni őket a csalásnak, melyet annyira kedvelnek.” (Az apostolok története, 266. old.)

„Csak azok lesznek felvértezve az egész világot foglyul ejtő hatalmas csalással szemben, akik szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, és szeretik az igazságot. A Biblia bizonyságtétele nyomán felismerik az álcázott csalót. A próba senkit sem fog elkerülni. A kísértés rostája megmutatja, ki az igazi keresztény. Vajon Isten népe olyan szilárdan ragaszkodik az Igéhez, hogy érzékei nem fogják megcsalni? Fog-e ragaszkodni a Bibliához – és csakis a Bibliához – ebben a válságban?” (A nagy küzdelem, 625. old.)

„Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal, és azonosulnak szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani.” (A nagy küzdelem, 208. old.)

Isten Igéje a következőképpen figyelmeztet: „Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete” (1Jn 2:15).
Figyeld meg a figyelmeztetést az alábbi idézetben is. Amikor íródott, az emberek folyóiratokból és könyvekből olvastak regényeket. Ma a szappanoperákat nézik. Az elv azonban ugyanaz. Legyél nagyon figyelmes, hogy lelki döntést hozhass, s elszakadhass mindattól, ami által a világ betör az életünkbe és az otthonunkba.
„Azoknak, akik úgy érzik, hogy szabadon olvashatnak meséket és regényeket, a következőket mondhatom: Olyan magot vetnek, amelyet aratáskor majd nem gyűjthetnek be a hombárba. Ilyen olvasmányból nem nyerhettek lelkierőt. Sőt, inkább elvon benneteket a tiszta Ige szeretetétől. A regények és a mesék eme ügynöke által Sátán azt éri el, hogy az elmét, mely szorgosan kellene tanulmányozza Isten Igéjét, valótlan és alantas gondolatokkal tölti meg. Ezáltal ezreket foszt meg idejüktől, energiájuktól és önfegyelmüktől, melyekre szükségük lenne az élet nagy kihívásaiban.” (Tanácsok szülőknek, tanítóknak és tanulóknak, 115–116. old.)

Éppen ezért, használd ki a nap első óráit, s szentelt oda életedet és gondolataidat Istennek. Az alábbi idézetet vésd az elmédbe, s elmélkedj rajta egész nap, majd zárd a napot Istennel.
„Miközben egyre sokasodnak körülöttünk a próbák, sorainkban lesznek majd különválások és egységre törekvések is. Némelyek, akik már készek felvenni a fegyvert, a valódi veszélyek láttán tesznek majd bizonyságot arról, hogy nem a sziklára  építettek,  és  engednek  a  kísértésnek.  Akik  nagy  világosságban  és  szép  előjogokban részesültek, de semmit sem tettek azok gyümölcsöztetésére, különböző okokra  hivatkozva elhagyják  sorainkat.  S  mivel  nem  kapták  meg  az  igazság  szeretetét,  elcsábítja  őket  az  ellenség.  Engednek  a  csábító  lelkeknek  és  a  démoni  tanoknak, s eltávolodnak a hittől.” (Lift Him Up, 205. old.)

Kiegészítés
A Szentlélek munkálkodjon ma benned! Még 1, 2, 3, 4 nap van hátra… Imádkoztál már a találkozóért? Elképzelted, milyen lesz? Felejthetetlen!

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________