2017. április 27., csütörtök

4. nap - április 27

4. NAP

Hogyan értheted meg a krisztusi nyelvezetet

Az  Istennel  való  beszélgetés   legyen  a  legfontosabb  tevékenység,  amit  megteszünk a nap első órájában. Az Úr parancsa mindazokhoz szól, akik szeretnék komolyan venni  a  lelki  növekedést: „Minden  reggel  első  dolgotok  legyen  magatokat  Istennek  felajánlani. Így imádkozzatok: »Fogadj el, Uram, a Te tulajdonodnak! Összes terveimet lábaidhoz teszem. Használj fel ma is szolgálatodra! Maradj velem s engedd, hogy minden munkámat Tebenned végezzem!« Ez mindennapi kötelességetek legyen. Minden egyes reggel újból szenteljétek magatokat az Úrnak” (Jézushoz vezető út, 69–70. old.)

„Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat” (Jn 8:43).  
„Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok” (Mk 4:24). Olvasd el 5Móz 30:20, valamint Józs 22:5 versét. 
Istennek programja és terve van életem minden napjára. A nap kezdetén szükségem van arra, hogy megismerjem az Igéből életemre vonatkozó akaratát. Hogyan fedezhetem fel ezt minden nap? Vizsgáljunk meg néhány módszert, melyek segítségével felfedezhetjük akaratát mindennapjainkra: ima, az Ige olvasása, meghallgatása, engedelmesség és az Ige megtartása.

Az ima 
Ima által beszélünk Istennel, a Biblia tanulmányozása által pedig válaszolunk és reagálunk szavaira. Az ima és az Ige tanulmányozása egymástól elválaszthatatlanok. Amikor felébredek, lelkem ég a vágytól, hogy az Ő jelenlétében lehessek, s a Bibliából és a Prófétaság Lelke írásaiból megtudhassam, hogy mi a terve számomra. 
Ezen a találkozón a hívő szabadon elmondhat bármit, amit csak akar Istennek. Különböznek  a  szükségleteink,  s  azokat   fenntartás  nélkül  kell  az   Atya  lábai  elé  helyeznünk. Többek között a következőket tartalmazhatja az imánk: hálaadás, ráhagyatkozás, közbenjárás a családért és öt nem hívő barátért. Kérd a Szentlélek vezetését a Biblia és a Prófétaság Lelke által, hogy megismerhesd Isten mai napodra vonatkozó tervét.

Isten Igéjének olvasása 
A kommunikációs eszközök nyújtják a nap híreit, közleményeit, s ahhoz, hogy napirenden legyünk mindazzal, ami történik körülöttünk, meg kell állnunk, hogy elolvassuk és meghalljuk az eseményeket. Hasonlóképpen kínálja fel Isten is az Igét, amely bemutatja azt a napi programot, amit Ő szán nekünk. Ebben találjuk meg az Atya tanácsait, melyek által semlegesíthetjük azt a munkát, amit Sátán folytat a mai hívők ellen. 
Isten  akaratának  megismerése  minden  reggel  elengedhetetlen  annak  érdekében, hogy győzelmet arathassunk mind lelki, mind anyagi téren. A jó és a gonosz megkülönböztetésének a képességét az határozza meg, hogy milyen mértékben szereztünk tudomást e tervről és vállaltuk azt. Krisztus erre a szükségre utalva jelentette ki: „Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát” (Mt  22:29).  Ha  nem ápolunk naponkénti kapcsolatot a nap első óráiban Istennel, akkor károsodhat józan ítélőképességünk az élet minden területén.
Annyiszor  olvassuk  el  a  szöveget,  amennyiszer  szükséges.  Törekedjünk  helyesen megérteni Isten akaratát, hisz ebben rejlik aznapi sikerünk. 
A testi ember nem érti a Lélek dolgait. Ezért kell figyelnünk arra, nehogy becsapjuk magunkat. Jézus a tanítványainak szegezte a kérdést: „Szemeitek lévén, nem láttok-é? És füleitek lévén, nem hallotok-é?” (Mk 8:18). 
Isten minden gyermekének a következő szeretetteljes meghívást teszi a nap kezdetén: „Akinek van füle, hallja, mint mond a Lélek a gyülekezeteknek” (Jel 2:7).

Hallgatás és engedelmesség 
Kire figyeljünk, miközben ilyen sokféle hang vesz körül? A felénk áradó hangok fontossági sorrendjének meghatározása a mi feladatunk. Szabadon eldönthetjük, kire figyeljünk jobban, ám az a szabadság nem adatott meg nekünk, hogy döntéseink következményeit is meghatározzuk. 
Ezen a világon Isten Igéjénél semmire sem kellene jobban figyelni. Elsősorban arra van szükségünk, hogy Isten hangjára figyeljünk, mert ez a legfontosabb. Érdemes hangsúlyoznunk, hogy nem elég hallgatni, figyelni is kell az elhangzottakra.
Ebben a pillanatban imádkozz Istenhez a következőképpen:
„Atyám, szeretném érthetően, tisztán hallani a hangodat, s közöld velem, hogy mit vársz el tőlem. Szeretnélek dicsőíteni ma Téged, amiért megteremtettél. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Most pedig olvasni fogok az Igédből, mert szeretném, ha lelkem teljes mértékben rád figyelne.”
„Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén” (Péld 8:34).
Ámos próféta jövendölte: „Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után” (Ámos 8:11).
Csak az Isten Igéjének lelki kenyere képes kielégíteni a lélek fontos szükségleteit. A fizikai, testi kenyér hatása gyorsan eltűnik, a lelki kenyéré azonban örökre megmarad.
A nap kezdetén mi a lelked leghőbb vágya? Ha válaszod a következő: „Hogy járjak Isten előtt és fedezzem fel akaratát életemre vonatkozóan”, akkor folytasd így, és mélyítsd ezt a vágyat. Ha azonban nincs jelen ilyen érzelem az életedben, azonnal állj meg és vizsgáld meg a fontossági sorrendet.
Egyszer hallottam, amint egy testvér kijelentette: „A válságok azért vannak, hogy láthatóvá váljék, ki kicsoda.” Mennyire igaz ez a kijelentés! Ha valaki nem alakítja úgy szokásait, hogy békeidőben már a kora reggeli órákban Isten közelségét keresse, akkor mit fog tenni válság idején? Az, aki ébredés után elsőként Istent keresi, sokkal jobban fel fog készülni a mindennapi válságokra, és boldogabb lesz.
Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van” (Jel 1:3).

Hallás és betöltés
Amikor belelapozunk a Bibliába, a Szentháromság élő Igéje van előttünk, s mivel az Igét nem lehet elválasztani Istentől, Ő is jelen van, ránk tekint és vágyik arra, hogy keressük Őt.
Ebben az ünnepélyes és szent pillanatban a következőkre kell figyelnünk:
1. Hit: Ez a te találkozásod Istennel, Jézussal és a Szentlélekkel. Érezd meg az Atya ölelését, Jézus barátságát és a Szentlélek törődését, hogy megkaphasd a mára szükséges táplálékot. Próbáld magad elé képzelni ezt a képet, s higgy abban, amit látsz és hallasz. 
Ha készek vagyunk mindenekelőtt Istent keresni a nap kezdetén, áldásban lesz részünk és átváltozunk, mivel megtaláljuk Őt, s magát az Úr Jézust csodálhatjuk. Ő mondta: „Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak” (Péld  8:17). „És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem” (Jer 29:13).
2. Hallás: Törekedj arra, hogy különleges figyelemmel kövess minden szót, ami az Atyától, a Fiútól és a Szentlélektől származik. Élet van minden szóban, amit Isten mond a szívednek. 
3. Párbeszéd Istennel: Ne csupán hallgass, hanem imában beszélj is. Minden megértett üzenetre vagy szóra reagálj, ismételd el, folytass párbeszédet, adj hálát, dicsőítsd, s örülj minden szónak, amit Isten mond a szívednek. Fogadd meg, hogy teljes komolysággal figyelsz midenre, amit hallasz. Ne feledd: A Biblia tanulmányozásának és az imának együtt kell járnia. 
4. Tartsd meg: Érthető és határozott a bibliai parancs: „Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet  szerinti ábrázatát: Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt” (Jak 1:22-24). 
Naponta el kell határoznom, hogy tisztelem és dicsérem Istent teljes szívemből. Ha nem így járok el, akkor a szívem nem fogja komolyan venni az aznapra szóló isteni akaratot.

Következtetés 
Krisztus kortársai nem értették meg szavait, mert képtelenek voltak meghallani azokat. Mit mondhatunk azonban a mai nemzedékről? 
A lelki dolgok megértéséhez nincs szükségünk másra, csak arra, hogy lelki emberek legyünk. Mi a lelki ember első dolga? Isten elé járul azonnal, ahogy felébred, s keresi a Bibliában és a Prófétaság Lelkének írásaiban Isten akaratát arra a napra vonatkozóan. Utána pedig az Ő jelenlétében marad a nap további részében, és minden tevékenység végzése közben. 
Ahol jelen van valaki, aki hisz a mennyei akaratban, tulajdonképpen az élő Isten egyik imádója van jelen. A legtöbb esetben lehetőségünk van arra is, hogy napi teendőink végzésével egy időben hallgassuk Isten Igéjét. Például meghallgathatunk hangfelvételeket az autóban  vagy  a  munkahelyen  (ha  erre  van  lehetőség).  Bibliai  üzeneteket  akár  te  is  rögzíthetsz különböző készülékeken, amelyeket zenei kísérettel meghallgathatsz. Alkalmas és alkalmatlan időben szívd magadba az Igét, s bármikor valld meg a szeretetteljes Megváltót.  
Szeretnék egy másik észrevételt is tenni. Mától kezdve próbáljunk meg teljes figyelmet fordítani az Igére, amikor valaki fölolvassa. Ugye, hogy odafigyelsz, amikor felcsendül a nemzeti himnusz? Nem kellene hasonlóképpen tennünk az Igével is?

Találkozás 
Fölvetted-e már a kapcsolatot azzal a hét személlyel, akiket szeretnél bevonni a 40 reggelen át tartó közbenjárói tervedbe? Ne vesztegesd az időt, a Szentlélek dolgozni fog, te pedig az általa felhasznált eszköz leszel, hogy Ő eljusson szeretteid szívéhez. 
Ne feledd: Számunkra a legnagyobb kihívás ebben az elvilágiasodott társadalomban a bibliai elvek alapján hinni és cselekedni. Éppen  ezért  minél több időt töltesz Isten Igéjének hallgatásával, annál jobban fogsz növekedni lelkileg.

Isten azért teremtett, hogy kapcsolatot ápolj Vele 
A mai tevékenység során gyakorolj négy módszert, amely által szívedben őrizheted Isten Igéjét: memorizálás, dicsőítés, írás és bizonyságtevés.
Gyakorlat:
1.     Ha egy adott pillanatban Biblia nélkül maradnál, emlékezetből el tudnád ismételni  azokat  a  szövegeket,  amelyek  kifejezik  hited  indítékait?  Könnyen  tudsz idézni szövegeket a szombatkezdési áhítaton?
2.     Ajánlom, válassz még most egy zsoltárt vagy egy bibliai igeszakaszt, próbáld  egy ének dallamára átültetnia a szöveget, és énekeld el Istennek. Például a 100. zsoltár megfelelő lehet erre  a célra .
3.     Miután elénekelted a zsoltárt, írd le a szövegét egy papírlapra. Jegyezd fel azokat a gondolatokat, amelyek még eddig nem merültek fel benned olvasás vagy éneklés közben.
4.     Ha a nap folyamán találkozol valakivel, beszélj az általad megtanult igeszakaszokról és az Isten Igéjéből kapott üzenetekről. 

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:

________________________________________________________________ _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


2017. április 26., szerda

3. nap - április 26

3. NAP

Egy lelki recept (2)

Úgy tudok megismerni valakit, ha…
1. Beszélgetek vele.
2. Meghallgatom, amit mondani akar nekem.
3. Együtt járok és dolgozom vele.
  
Isten adta a Vele való személyes kapcsolat eme módozatait számunkra. Csak akkor ismerem meg, ha megtanulom, hogy ki is Ő (ima által), meghallgatom azt, amit mondani akar nekem (az Ige tanulmányozása által), s akkor együtt fogunk járni és dolgozni (keresztény bizonyságtevés). 
S bár a keresztényi élet lényege Jézus megismerése és a Vele való naponkénti kapcsolat, gyakran történik, hogy nem hisszük el, hogy ez könnyen elérhető. Sátán arra pró- bál rávenni, hogy saját hitünket és tökéletességünket munkáljuk, s miután azzal töltöttük el  az  időt,  hogy  ellene  harcoljunk,  már  nem  marad  elég  időnk  megismerni  Jézust. Tudjuk, hogy szükségünk van Isten minden fegyverzetére a győzelemhez (Eféz 6:11-17), mégsem értjük meg, hogy az Ő fegyverzetének használata lényegében azt jelenti, hogy fel kell öltöznünk Jézus Krisztust (Róm 13:14). 
Ezért  tehát  folytassuk  hitéletünket  annak  tudatában,  hogy  mit  is  jelent  naponta térdre borulni Isten megnyitott Igéje előtt. Isten megismerésének nincs más módja, csak a személyes kapcsolat és közösség útja. 
Nincs miért elnézést kérnem azért, hogy erről írok.  Igencsak nyilvánvaló számos keresztény életében a jelentőségteljes közösségi élet hiánya. Ismertem lelkészt, aki elcsüggedt, mert gyülekezetének tagjai valós nehézségekkel szembesültek, s amikor segítségért folyamodtak hozzá, beismerték, hogy nem szenteltek kellő időt az evangéliumok tanulmányozására, s a nap egyetlen pillanatát sem fordították a Jézussal való találkozásra.
Függetlenül attól, hogy ki vagy, ma a következő kérdést teszem fel neked: „Tudod-e, mit jelent naponta időt szentelni az Istennel való személyes elmélkedésre?” 
Egy legalista személy azt hiheti, hogy sok időt tölt Jézussal és ismeri Őt, a valóságban azonban csak információkat és érveket gyűjt a vitatkozásaihoz. Lehet, hogy egy kerek órát töltök  azzal,  hogy  mások  hibái  és  meggyőződésbeli  hiányosságai,  esetleg  magatartása fölött sajnálkozom, ám ez nem jelent személyes imaéletet, mivel a hangsúly nem Istenre esik. 
Mit is jelent az imaélet? Különleges időt, amely során igyekszem megismerni Istent. Sosem találtam erre jobb módszert, mint azt, hogy egy órát szentelek Krisztus életének és tanításainak tanulmányozására az evangéliumokból. 
Valaki  érvelhet  a  következőképpen: „Ó,  és  mi  lesz  a  Biblia  többi  részével?  Mi  lesz a hitalapelvekkel?” 
Barátom, figyelj rám! A Bibliában csak kétféle információ létezik: egy, amely képzésre szolgál, s egy másik, amelyik ihletésre szolgál. Ha keressük Istent, Ő elvezet a Biblia kiképzést nyújtó részeihez, ám ezek nem helyettesítik azokat az igeszakaszokat, amelyek által megismerhetjük Jézust, személyes Megváltónkat.

Naponkénti, csak Istennel töltött idő
A csak Vele töltött idő többet jelent egy futtában elolvasott szövegrésznél. Az Ige olvasását jelenti, a kommunikáció figyelembe vételével. Olvasok arról, hogy Ő találkozott olyan emberekkel, akik olyanok voltak, mint te vagy én. S akkor az olvasottak értelmében imádkozom, beleképzelem magam a leírásba. Én vagyok a meggyógyult bélpoklos, a látását visszanyerő vak. S miközben személyessé válik számomra az olvasmány, megtanulom megismerni Őt.
Csodálatosak a gyülekezetben az istentiszteletek vagy a családi áhítatok. Ezek is fontosak. Ám csak akkor válnak áldássá, ha mindegyikünknek van személyes kapcsolata Istennel. És Isten azt várja el, hogy keressük reggel korán az Ő erejét, hogy a nap további részét is az Ő jelenlétében éljük ahelyett, hogy este majd a bocsánatát kérnénk azért, mert elhanyagoltuk Őt.
Egyesek azért vitatják ezt a receptet, mert nem tartják előnyösnek. Így érvelnek:
– De hát én egész nap kommunikálok Istennel. Imádkozom a munkahelyen. Egész nap kapcsolatban vagyok Vele!
– Az jó, de szoktál félretenni egy különleges időt, amikor személyesen, csak Vele ápolod a kapcsolatot?
– Nem, mert nem érzem szükségét!
Csodálatos dolog egész nap kapcsolatban lenni Istennel. Lényegében ez a Neki szentelt idő célja. Nem az a cél, hogy „sarokba szorítsuk” Őt egy eldugott ösvényen, hanem olyan kapcsolatot kell kialakítanunk, amely összhangban tart Ővele egész napon át. Ámde fölfedeztem, hogy a kijelentés, miszerint „én egész nap kapcsolatban vagyok Vele, de nincs időm egy különleges időre” lényegében felületes kapcsolatról árulkodik. Maga Jézus mondta, hogy nem élhetsz lelki életet, ha nem szakítasz időt a lelki táplálkozásra.
Furcsa lenne azt mondani az orvosnak: „Nincs szükségem ételre. Nincs szükségem napi három étkezésre, mert rájöttem, hogy én egész nap táplálkozhatok.”
A fizikai világban ennek semmi értelme, mivel a táplálkozás és a pihenés, amely egy folyamatos körforgást képez az emberi szervezetben, lényegében annak az eredménye, hogy pontosan elkülönített időt szentelünk az étkezéseknek. Éppen ilyen furcsa kijelenteni a lelki életre vonatkozóan is: „Nincs szükségem arra, hogy különleges időt töltsek Istennel. Én egyszerűen egész nap tartom a kapcsolatot Vele.”
Tulajdonképpen azt az álláspontot szeretném képviselni, hogy az igazi hitéletben nem tartható fenn valós módon az igazi kapcsolat Istennel egész napon át, ha nem szentelünk különleges időt a Vele való találkozásra.
„Nekem erre nincs időm” – mondhatná valaki. Barátom, hallgass rám: Ha nincs időd imádkozni és keresni Istent, azt jelenti, hogy nincs időd élni, mivel Isten semmire sem taníthat meg, ha nem időzöl a lábainál. Biztosítlak, hogy ha naponta szakítasz időt Rá, sokkal hatékonyabb leszel a tevékenységedben. 
Sosem fogom elfelejteni azt a tapasztalatot, ami rádöbbentett erre. Kezdtem megérteni az Istennel töltött személyes idő fontosságát. Az egyik táborban én feleltem a fiatalok sátrainak felügyeletéért. Napközben számos programot kellett szerveznem, s amint beesteledett, találkozónk volt a vezetőkkel. Ekkor beszéltük meg a másnapi terveket és kihívásokat. Mire végeztünk, már este tizenegy óra lett. S mivel a reggeli tevékenységek előtt még más feladataim is voltak, arra eszméltem, hogy hajnali fél ötkor kell kelnem, hogy személyes időt tölthessek Istennel. 
Így hát, arra kértem az Urat, hogy ébresszen fel fél ötkor, ha szeretné, hogy Vele töltsem a reggeli órákat. Nem állítottam be a csörgőórát, úgy feküdtem le. Hirtelen riadtam fel. Az órára néztem: 4:30-at mutatott. A pszichiáterek természetesen azt mondanák, hogy előre beprogramoztam az agyamat, hogy fölébredjek, de én ebben kételkedem. Ha tanulmányozod Jézus életét, felfedezheted, hogy Isten minden reggel azért ébresztette fel Fiát, hogy felkészítse egy új napra (Ésa 50:4). 
Felfedeztem, hogy az alvási időszak egy részét kell feláldoznom arra, hogy időt tölthessek kettesben Istennel, s ha ezt teszem, akkor az alvásból elszakított minden egyes óra helyett kétórányi erőt ad. Azt olvassuk Ésa 40:28-31 verseiben, hogy Isten ad erőt a megfáradottaknak. 
Az Istennel töltött idő lelki receptje misztikusnak és a valóságtól elrugaszkodottnak tűnhet.  Némelyek  közülünk  annyira  magunkba  zárkóztunk,  folyamatosan  mérlegelve viselkedésünk  alapján  a  kereszténységünket  (a  külső  forma,  a  tiltások  és  megengedett dolgok, a „tedd vagy ne tedd” fényében), hogy egyszerűen nehezünkre esik változtatni. 
Sok esetben teljes hittel és Jézustól való függőséggel indulunk útra, egy idő után azonban úgy gondoljuk, hogy nélküle is erényes életet élhetünk. Kezdünk a külső cselekedeteinkre hangsúlyt fektetni. Ez kétségtelenül így történik. Amikor egy külsőségekkel foglalkozó személy megpróbálja megváltoztatni a kapcsolati magatartását, elvárja, hogy azonnali eredményt hozzon a Krisztussal együtt töltött idő. S ha nem jelentkezik azonnali győzelem, egy hétre megszakítja a közösséget, majd újból próbálkozik. Ezt nevezik „időszakos” vallásnak. Egy nap igen, egy nap nem. Ilyenkor eljön hozzám és azt mondja: „Nem vált be a lelki recepted.” 
Hát persze, hogy nem! Lehet olyan vallásod, amely boldogtalanná tud tenni tenni, ám nem tud megmenteni. Azt olvassuk Lk 9:23 versében, hogy a naponkénti és személyes tapasztalat Krisztussal élő és jelentőségteljes kell, hogy legyen. 
Isten azt akarja, hogy a Vele való kapcsolatunk és helyes eljárásaink az Ő ereje bennünk lakozásának az eredménye legyen. Ezáltal válnak kézzelfoghatóvá az elérhetetlennek  és  érthetetlennek  tűnő  kifejezések,  amelyekkel  leírjuk  a  keresztény  tapasztalatot, s válnak valóságossá naponkénti imaéletünkben egy személyes Krisztus oldalán. 
Megtörténhet, egyesek azt gondolják, hogy az Istennel töltött személyes idő lényegében  kötelesség,  melynek  teljesítésével  bejuthatunk  a  mennybe.  Csakhogy,  ha  egy ember eszik vagy iszik, még nem jelenti, hogy egészséges is! Nincs egyetlen más módszer sem Isten megismerésére, csak a naponkénti tapasztalatok. 
Arra szeretnélek bátorítani, hogy függetlenül attól, amit érzel, holnap reggel kezdd el Krisztus megismerésének eme tapasztalatát. Ha föllapozod a Bibliát, és olvasol életéről és jelleméről, ha megérted azt, hogy szükséged van az Ő jelenlétére az életedben, s ha bármi is  történik,  tovább  keresed  Őt,  fokozatosan  meg  fogsz  változni,  vágyódni  fogsz  ezekre a csendes pillanatokra Istennel. Láttam ezt megvalósulni saját életemben és a másokéban is.
Ha naponta törekszel arra, hogy ápold a kapcsolatot Krisztussal, s megengeded, hogy dolgozzon benned, fel fogod fedezni az alábbi valóságot:
„Látszólag nincs tehetetlenebb, valójában mégis legyőzhetetlenebb, mint az a lélek, aki átérzi gyarlóságát, és teljesen a Megváltó érdemeiben bízik. Ima, valamint Isten Igéjének tanulmányozása által, és mert hiszi, hogy Isten állandóan jelen van, a leggyengébb ember is kapcsolatban lehet az élő Krisztussal, aki fogja kezét, és soha nem engedi el.” (A nagy Orvos lábnyomán, 182. old.) 
Az „Egy  lelki  recept”  című  fejezeteket  lényegében  Morris Venden, Hogyan  tehetjük valóságossá a kereszténységet című könyv 5. fejezetéből vettük át. Utazásunk alatt próbáld felírni az életedre vonatkozó isteni programot. Jegyezd fel, hogy mit vár el tőled, de azon személyek neveit is, akikért imádkozol, továbbá a mai napra szóló isteni üzenetet is. Alkalmad nyílik ezt minden nap megtenni, s megérted majd, mennyire fontos élned és felírnod azt a programot, amit Isten szán neked minden nap.

Isten azért teremtett, hogy kapcsolatot ápolj Vele!
Sikerül megismernem egy személyt, ha…
1. Beszélgetek vele.
2. Meghallgatom, amit mondani akar nekem.
3. Együtt járok és dolgozom vele.

„Akik  azonban  Isten  teljes  fegyverzetét  magukra öltik ,  s  naponta időt szentelnek   az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.).

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra: 

________________________________________________________________ _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

2017. április 25., kedd

2. nap - április 25

2. NAP

Egy lelki recept (1)

Olvasd el Jn 3. fejezetét 

Mi könnyebb: kereszténnyé válni, vagy megmaradni kereszténynek? Amikor feltettem ezt a kérdést, felfedeztem, hogy ifjak és idősek egyaránt azt hiszik, hogy sokkal nehezebb megmaradni kereszténynek. Lehet, hogy egy evangelizációs kampány vagy egy vallásos tábor során tértek meg, talán megérintette őket egy ének vagy prédikáció, aztán az idő teltével elillant az érzelem, s visszatértek oda, ahonnan elindultak. Talán felfedezték a hibát, ami saját megszentelődésük vagy hitük előmozdításában rejlik, és feladták a küzdelmet. Miért történik így? Meglehet, hogy nem értették meg, hogyan kell keresztényi életet élni? De mi is a keresztényi élet alapja? 
Akár fiatal, akár  idősebb  vagy,  te  is  belebotlasz  ezekbe  a  kérdésekbe.  Hogyan  válhat fontossá az életedben a kereszténység? Hogyan ismerheted meg személyesen Jézust? Szeretném elmesélni az én tapasztalatomat.

Az én szomorú valóságom 
Miután már három éve szolgáltam lelkészként, hirtelen nagy nehézségekkel kerül- tem szembe. Addig sikerült megszereznem mások prédikációit, beleértve az édesapámét és a nagybátyámét is. Prédikáltam a végidei eseményekről, az egyház hitalapelveiről, egy napon azonban rájöttem, hogy ezek a szónoklatok nem azt tükrözik, amit én hiszek, és nem is árulkodnak a Krisztussal szerzett személyes kapcsolatomról. Szerepet játszottam, s folytattam a szokásos életemet anélkül, hogy tudtam volna, mi is a keresztényi élet. Lelkészként azonban kötelességemnek éreztem azt, hogy szakember legyek ezen a téren is. 
Egyik nap megpróbáltam Jézusról prédikálni, s akkor hirtelen úgy éreztem, csapdába estem. Beszéltem valakiről, akit nem is ismertem személyesen. Egyre jobban elkeseredtem, amint megértettem, hogy az evangélium lényege maga Jézus, és hogy Ő nem az első helyet foglalja el az életemben. Hidd el, nincs szégyenletesebb dolog egy lelkész számára, mint az, hogy nem ismeri Jézust. Miközben bensőmben harc dúlt, fájdalommal állapítottam meg, hogy nem sikerült megismernem Jézus Krisztust személyes tapasztalat által, így hát jobb, ha más foglalkozás után nézek.

Önvizsgálat 
Eldöntöttem tehát, hogy mindent megteszek azért, hogy a kereszténység eme kérdésére választ találjak. Az egyik lelkészi találkozón, miközben a társaim épp a sátraikat állították fel, egyenként magamhoz hívtam néhány barátomat, s kérdéseket tettem fel nekik a hitről, vallásról, és arról, hogy mindezek hogyan válhatnának valósággá az életemben. Szégyelltem  azonban  a  munkatársaimnak  beismerni,  hogy  ezek  személyes  kérdéseim, ezért harmadik személyben tettem fel őket: 
– Tegyük fel, hogy a gyülekezetemben van valaki, aki nem tudja, miként nyerhetne üdvösséget? Mit kellene mondanom neki?
– Mondd meg neki, hogy fentről jövő új életre van szüksége.
– Jó, de ezt hogyan szerezheti meg?
– Mondd azt, hogy nyújtsa ki a kezét, s ragadja meg Isten karját.
– Ezt hogyan teheti meg?
– Essen a Szegletkőre, hogy összetöressék.
– És ez mit jelent?
– Azt jelenti, hogy a Bárányra kell tekintenie.  
Sajnos még zavarodottabban értem haza. Tanácsadás vagy prédikálás közben én magam is használtam ezeket a válaszokat, csakhogy személyes keresésemre vonatkozóan ezeknek semmi értékük nem volt. Fájdalommal állapítottam meg, hogy vallásos nyelvezetünk és kifejezésmódunk valószínűleg sok embernek semmit sem jelent. 
Mintha egy más világból származtak volna ezek a kifejezések, amelyeket az avatatlanok nem is értenek meg. Már el is határoztam, hogy otthagyom a lelkészi szolgálatot, amikor valaki a következőt mondta nekem: „Még nem fejezted be a keresést, mivel a könyvekben még nem kerested a választ.”

Olvasás és aláhúzás 
Be kellett ismernem, hogy csak akkor olvastam a Bibliát, és akkor imádkoztam, ami- kor kötelességemnek éreztem. A válaszkeresés miatt azonban sikerült újból tanulmányoznom, konkrét módszereket kerestem, hogy érthetőbben megfogalmazhassam a távolinak tűnő kifejezéseket. 
Könyveket vásároltam, amelyek a hitről, Jézusról és a bűn fölötti győzelemről szóltak. Abban az időben nem sok volt kapható, de rátaláltam a Jézushoz vezető út című könyvre,  amely kellően vékony kötet volt ahhoz, hogy gyorsan elolvashassam. Régen egyszer már  fellapoztam a tanulmányaim idején, de nem találtam túl érdekfeszítőnek. Most azonban  sikerült  újraolvasnom,  s  mindent  aláhúztam,  amiről  úgy  gondoltam,  hogy  az  én  feladataimmal  kapcsolatos.  Elképzelhetitek,  hogy  szinte  az  egész  könyvet  aláhúztam.  Azt  is  felfedeztem,  hogy  honnan  származnak  ezek  az  érthetetlennek  tűnő  kifejezések:  ebből a könyvből. Amikor elolvastam, annyira dühös voltam, hogy képes lettem volna a tűzbe dobni. Az aláhúzott kifejezések továbbra is elérhetetlenek voltak számomra.

Három tényező 
Amikor  egy  olvasási  szünetet  tartottam,  hogy  elmélkedjek  ezeken  a  kifejezéseken, észrevettem,  hogy  valami  furcsa  dolog  megy  végbe  a  bensőmben.  Megmagyarázhatatlannak tűnt, s bár nem találtam meg azt, amit kerestem, eldöntöttem, hogy folytatom a kutatást. Sikerült újra elolvasnom, ám ekkor dupla vonallal húztam alá a konkrét, kivitelezhető dolgokat. S nagy meglepetésemre három dolgot húztam alá: a Biblia tanulmányozása, az ima és a bizonyságtevés. Nem voltak számomra kellemes dolgok. A Bibliánál szívesebben olvastam a telefonkönyvet! Ám mégis úgy gondoltam, megér egy próbát. 
Megkaptam tehát a siker mágikus receptjét: Olvasni minden nap a Bibliát és imádkozni annyit, amennyivel Isten is elégedett. Majd ezt a keveréket fél órára a sütőbe kell tenni, s máris kész a győzelmi desszert. Nos, ez a győzelmi recept nem sikerült a sütőben!  Tudni akartam, hol hibáztam el. Egyik nap Nikodémus történetére bukkantam. Nikodémus éjjel ment Jézushoz beszélgetni. A következőképpen szólt hozzá: „Uram, Te nagy tanító  vagy,  beszélgetni  szeretnék  veled  fontos  teológiai  elméletekről.”  Estél-e  hasonló csapdába?  Ő  beszélgetni,  elemezni  szeretett  volna,  ám  Jézus  a  lehető  legegyszerűbb választ adta: az üdvösséghez ismerned kell Istent. 
Újra alkalmazni kezdtem a „bibliatanulmányozás + ima” receptet, csakhogy most már azzal a céllal tanulmányoztam a Szentírást, hogy megismerjem Jézust az evangéliumokban leírt életének és tanításainak tanulmányozása által. S ez már egészen más volt! Felfedeztem, hogy saját erőmből nem érhetem el a tökéletességet. A tökéletesség egy ajándék, amelyet Isten ajándékoz nekünk, miközben megismerjük Jézust. 
És attól kezdve új módszerek után kutattam, hogy folytatni tudjam keresztényi tapasztalatomat. Olyan módszereket kerestem, amelyek által megismerhetem Jézust, de sosem találtam újat. Minden más jó cselekedet a Jézussal naponta eltöltött idő eredménye. Egyedül még csak hitet sem szerezhetek magamnak, mert az is Isten ajándéka. Ennek értelmében tehát, a keresztényi élet alapja, hogy megismerd Jézust és személyes kapcsolatot ápolj Vele. 
Jézus  a  következőképpen  határozza  meg  a  Vele  való  naponkénti  kapcsolatot: „Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha… Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek” (Jn 6:35,53). 
Ugye, hogy érthetetlennek tűnik ez a szöveg? Képzeld el, milyen véleményük lenne, és  mit  kezdenének  a  déltengeri  szigetek  emberevő  őslakói  a  kereszténységgel,  ha  ez lenne ez egyedüli dolog, amit tudnának róla. Jézus itt a lelki életről beszél: „Az én szavaim lélek és élet”. Ha a fejezet további szövegeiben mérlegeled szavait, rájössz, hogy szemé- lyes kapcsolatról beszél. A naponkénti közösséget, azt az időt határozza meg, amit Vele töltünk, és Ő velünk.
Annyira személyes kapcsolatra kell eljutnunk, hogy saját akaratunkat teljes mértékben elnyelje az Ő akarata. Krisztus mondta, hogy csak akkor lehetünk élő keresztények, ha naponta keressük Őt. Csak akkor lehet valaki élő keresztény, ha személyes tapasztalatot szerez Istennel. 
Mit jelent lelki szempontból Krisztus testét enni és vérét inni? Azt, hogy személyes tapasztalatot  szerzel  Jézussal,  amely  a Vele  való  naponkénti  kapcsolaton  alapul.  Elfogadni az Igét, a mennyei kenyeret ugyanaz, mint elfogadni magát Jézus Krisztust. Amikor Isten Igéje befogadást nyer a szívbe, Isten Fia testének és vérének a részesei leszünk. 
Ahogyan a testben is az elfogyasztott étel hozzájárul  a vér megújulásához, úgy alakul ki bensőnkben Isten Fiának teste és vére Isten Igéjének befogadása által. S ha ezen Igének aláveted magad, mennyei természet részesévé válsz. Úgy kell Isten Igéjének a naponkénti lelki szükségletek kielégítésére szolgáló lelki eledellé válnia, mint ahogyan a testnek is  szüksége van a mindennapi eledelre. Ez biztosítja az életet a test számára… 
A leépülés és a veszteségek miatt a testnek meg kell újítania a vért, amelyet az elfogyasztott élelem tesz lehetővé. Így kell állandóan táplálnunk magunkat az Igével, aminek az ismerete örök életet jelent. Az Ige legyen táplálékunk és italunk. Csak általa lel élelemre és erőre a lélek. Ezért tehát, úgy táplálom keresztényi tapasztalatomat, hogy naponta időt szakítok Isten megismerésére. Hit által élek Krisztusban, az Ige és az ima által maradok meg Őbenne.

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra: ________________________________________________________________ _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

2017. április 22., szombat

1. nap - április 24

1. NAP

Naponként megváltva

Ha gyakorlatba ülteted a mai üzenetet, akkor a 41 nap végén győztes lehetsz.
Isten áldjon meg ezen utazás minden egyes napján! Imádkozz és kezdd el! 
Isten minden nap megvált engem már a kora reggeli óráktól kezdődően, hogy szent lehessek egész napon át. Ha nem kapom meg minden nap az Ige erejét, nem sikerül Isten gyermekeként élnem, mert „akik ... befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek” (Jn  1:12).  Ha   nem az az első minden  egyes  nap, hogy megkapom  Isten  erejét,  akkor saját természetem ösztönei fognak vezérelni. 
Ezt a fontos célkitűzést fogjuk követni a 40 reggel során: Isten keresését a nap korai óráiban, hogy a keresztényi élet mindennapi teendői közben szentek lehessünk. 
Egy napra megváltva. Mit is tanít a Biblia erre vonatkozóan? Miként kellene befolyásolnia fontosabb napi teendőimet annak a ténynek, hogy a megváltás egy napra szól? Honnan ered az elv, miszerint a megváltást egy napnak nevezett mértékegységnyi időre kapom? 
Kezdetben Isten azért lépett közbe, hogy mindent rendbe tegyen: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet” (1Móz 1:1). Hasonlóképpen szeretne minden nap kezdetén közbe lépni, hogy az Ő akarata szerint tegyen rendet az életünkben. 
Meghívlak, tanulmányozzuk azokat az okokat, amelyekért keresnünk kell Istent a mindennapok első óráiban.

1. Ezt maga Jézus parancsolta meg
Ő parancsolta: „Hanem keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek” (Mt 6:33). A hívőnek úgy kell minden nap ébrednie, hogy Jézust lélegzi be. Isten Igéje iránti éhséggel és szomjúsággal kell fölkelnie. Mint ahogy a testnek is táplálékra van szüksége bármilyen tevékenység megkezdése előtt. 
Mi lelked leghőbb vágya reggel, amikor felébredsz? Ha elsődleges vágyad nem az, hogy Isten elé járulj imádkozni és a Szentírásból tanulmányozni, akkor valami nincs rendben az életedben. 
Jézus parancsa az, hogy Isten foglalja el az első helyet. Ezért, amint felkelsz az ágyból, mielőtt megmosakodnál, felöltöznél vagy bármi mást – még a legjelentéktelenebb dolgot is– tennél, előbb járulj Isten elé, hogy lelked erőt kapjon az aznapi megszentelődéshez. Ezen erő nélkül a napod minden téren kudarcot vall. 
Miért van szükség arra, hogy Isten foglalja el az első helyet? El fog árulni a szíved, ha reggel felébredsz, és bármilyen egyszerű dolgot is elvégzel. A szívünk természetünkből fakadóan arra törekszik, hogy Isten a második  helyre  kerüljön.  Ha így jársz el,  megcsal téged a szíved. Azt olvastuk 5Móz 11:16 versében, hogy vigyáznunk kell, nehogy megcsaljon bennünket a szívünk. Álnok és hamis a szív, ezért kell nagyon vigyáznunk rá, hiszen belőle árad naponta az élet. Amikor reggel felébredek, nem kell kibúvókat keresnem, nem kell más terveket szőnöm. Istennek kell elfoglalnia az első helyet, és kész.

2. Istennek napi programja van az életemre vonatkozóan 
„Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük” – olvassuk Zsolt 139:16 versében. 
Mit is jelent a „tervezés”?  A szó számos meghatározása közül figyeljük meg a következőt: A tervezés a kívánt tevékenységek előre meghatározását vagy leírását jelenti egy  meghatározott  időre  vonatkozóan. 
A felolvasott zsoltárból határozottan kitűnik, hogy Istennek napi terve van minden személyre vonatkozóan, aki szeretne szentségben élni. 
Amikor reggel felkelek, ez legyen első dolgom, hogy megkérdezzem: Milyen terve van mára Istennek az én életemmel? Hol van megírva ez a terv? Isten minden napra vonatkozó terve az Ő könyvében, a Bibliában található. Lapjain megtalálható az Ő teljes akarata  arra vonatkozóan, hogy a napod áldott legyen, és hogy szentül élj. 
Mit kell tennem, hogy felfedezzem az Isten által nekem szánt napi programot? Ami- kor reggel felébredek, minden más tevékenység előtt vennem kell a Bibliát, s minden előfeltételezéstől mentesen, Jézustól való teljes függőségben kell kérnem a Szentlelket, hogy értesse meg velem a Szentírásban kijelentett isteni akaratot. 
Engedd, hogy Isten szóljon hozzád, válaszoljon az imáidra, miközben feltárul előtted az Ő akarata. Tegyük fel, hogy a Szentlélek a 119. zsoltárhoz vezetett, s hirtelen felfedezel valamit a 105. vers olvasása közben. Mit kell tenned? Imában szólítsd meg Őt, mondd el, hogy szereted, dicsőítsd a nevét, adj hálát az Igéért, amely útmutatóul szolgál arra a napra. Mondd el, hogy a rendelkezésedre álló világosság nélkül szakadékba zuhannál, ámde hallod Őt, mivel aznapra határozott és érthető látást kaptál arra az útra vonatkozóan, amelyen járnod kell. Folytasd az olvasást, s miközben Isten szól hozzád a Biblia lapjain, te is beszélj Hozzá imában. Így a Szentlélek erőt fog adni, hogy szentségben élj egész nap. 
Sátánnak is van napi terve személyes életedre vonatkozóan. Azt olvassuk Mt 6: 34-ben, hogy „elég minden napnak a maga baja”. 
Isten tervének az a célja, hogy naponta semlegesítse életed ellenségének ténykedéseit. Szeretnéd keresni Istent minden nap, már az első órákban, hogy élhess, vagy inkább a Sátán által naponta felkínált gonoszság rabszolgája akarsz lenni? 
Az Istennel való naponkénti kapcsolat hiánya megrontja ítélőképességünket az élet minden területén, de különösen a lelkiekben.

3. Naponta meg kell újítani a belső embert
A Biblia határozott és világos tanítást ad erre vonatkozóan: a bűn hatalmától való szabadulás egy napra szól. Nem biblikus az „egyszer megváltva örökre megváltva " elmélet. A bűntől a Jézusban való hit által megváltott embereknek, akik az örök élet és a bűntől való szabadulás útjára lépnek (amikor majd eljön Jézus és átalakít bennünket), sosem szabad elfelejteniük, hogy a bűn hatalmától megszabadító üdvösség naponkénti, ezért minden nap „félelemmel és rettegéssel” kell véghezvinni.
Figyeljük meg, mint mond a Biblia:
2Kor 4:16 – „a belső emberünk megújul napról napra.”
1Kor 15:31 – „Naponként halál révén állok.”
 2Kor 7:1 – „Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket.”
Róm 12:2 ___________________________________________________
Zsid 3:13,15 _________________________________________________
2Kor 6:2 ____________________________________________________  
Józs 3 _______________________________________________________

4. Szívem öröme és boldogsága
„Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!” – olvassuk Jer 15:16 versében.
A szöveg három vetületére érdemes kitérnünk:
• „Ha szavaidat hallattad” (más fordításokban: „megtaláltam szavaidat”): Ahhoz, hogy valamit  megtaláljunk,  keresnünk  kell.  Ezért  tehát,  amikor  reggel  felébredek,  nem  várom, hogy az Ige keressen, hanem én keresem az Igét. Keresnem kell Istent a nap első óráiban, s ezt nem csak felületesen, hanem teljes szívből kell tennem. Jeremiás a következőkép- pen írja le ezt a fajta keresést: „És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek  engem”  (Jer  29:13).  A lelkemnek  minden  reggel  szüksége  van  az  Üdvözítőre. Nélküle üres, zavart és tévelygő marad a lélek.
• „Élveztem azokat” (más fordításokban: „megettem azokat”): Nem elég kijelentened, hogy az Ige fontos, jó, mennyei és üdvösséget ad. Fogyasztanod kell az Igét, a mennyei táplálé- kot a szívedbe kell raktároznod. Csak így juthatnak a vérkeringésedbe azok a tápanyagok, amelyek közvetlenül Istentől származnak.
• „A te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára”: Aki elhatározza, hogy a reggel első óráiban már keresni kezdi Istent, békességben és nyugalomban lesz része egész napon át.

Következtetés
Az Istennel járás és a Vele való kapcsolat elmélyítése hatással van az életünkre, a hosszú életre. A következőt olvassuk 5Móz 30:20 versében: „Hogy szeressed az Urat, a te Istene- det, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága”
A naponkénti Istennel járás segít abban, hogy igazi keresztényi életet éljünk. A Szentlélek  naponkénti  kenetének  elfogadása  magával  hozza  Krisztus  életét  és  erejét,  amely segít abban, hogy minden helyzetben győzedelmeskedjünk. 
A naponkénti Istennel járás egységben tart a mennyel, és általa közvetlenül Jézus  Krisztustól kapjuk meg az átalakító befolyást.

Kiegészítés 
Utazásunk  alatt  próbáld  minden  nap  feljegyezni  azt  a  napi  programot,  amit  Isten ajánl számodra. Leírhatod, hogy mit vár el tőled,  de azoknak neveit is, akikért imádkozol, továbbá az Istentől származó napi üzenetet. Alkalmad lesz ezt naponta megtenni, és akkor jobban megérted, hogy mennyire fontos megérezned és leírnod a rád vonatkozó isteni tervet.

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel:  ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

Délben:__________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1. _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________