2017. április 30., vasárnap

7. nap - április 30


7 . nap

Elmélkedés és lelki növekedés

(Ésa 59:2) „Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.”
(Zsolt 1:2) „Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.”
(Zsolt 37:4) „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.”
A lelki növekedés időigényes folyamat, a bibliai elmélkedés pedig az igazság befogadásának elengedhetetlen eszköze.
Ma meg fogjuk ismerni azokat az alapfeltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az elmélkedés elvezessen a lelki növekedéshez.

Első feltétel: Szakadj el a bűntől
A Biblia azt mondja 1Jn 3:4 versében, hogy a bűn törvénytelenség, vagyis a törvény áthágása. Ha mélyebben megvizsgálod a „törvénytelenség” szó jelentését, megérted, hogy a bűnben élő ember szembehelyezkedik Istennel. A bűnhöz való közeledés és a bűn szeretete éket ver az Atyával ápolt közvetlen és mélységes kapcsolatba. A bűn megakadályoz abban, hogy tisztánlátással rendelkezzünk az Istennel való kapcsolatunkban, amelyet szeretne kialakítani velünk a nap folyamán.
Érthető a mennyei tanács: „Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké” (1Jn 2:15-17).
A hívő ember, aki a nap első óráiban már keresi Istent az Igéről való elmélkedés által, végül természetszerűleg gyűlölni fogja a világot és annak kívánságait.

Mit értünk a „világ” alatt?
Ez nem a földgolyót jelenti, hanem az emberi cselekedeteket, mint az erkölcstelenség, iszákosság, erőszakosság, gőg, büszkeség vagy hiúság. Meg kell értenünk, hogy a hívő ember küzdelme nem az evilági dolgok ellenében folyik: ház, autó technológia, munkahely, tanulmányok, kutatás, tudomány stb. „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világ bírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak” (Eféz 6:12).
Ebből a szövegből azt értjük meg, hogy Isten minden egyes fia a világi lelkülettel, a bűnös, újjá nem született természettel küzd. Az ilyen lelkületet, akár a gyülekezetben, akár azon kívül nyilvánul meg, el kell, hogy utasítsák azok, akik Istent szeretik.
Ennek következtében, a „világ” kifejezés mindarra vonatkozik, ami beékelődhet az Istennel való állandó kapcsolatunkba.

Második feltétel: Örömmel járulj Isten elé 
Az  Isten  színe  elé  járulás  alapvető  feltétele  annak,  hogy  az  elmélkedés  meghozza a lelki növekedést a nap folyamán. A Vele való találkozásnak kell a nap legvártabb és legérdekesebb eseményének lennie. Minden imádkozót át kell járnia az Isten iránti mélységes hála érzete mindenért, amit Ő tesz. Ez által még hálásabbak és boldogabbak leszünk az Ő jelenlétében. 
Péter apostol Dávid szavait idézte, amikor erről a tapasztalatról beszélt: „Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orcád előtt” (Csel 2:28).
A  zsoltáros  kijelentette,  hogy  az  elmélkedés  az  öröm  és  a  gyönyörűség  pillanata. Dávid  minden  írásában  megtaláljuk  azt  az  örömöt  és  gyönyörűséget,  amit  Isten  Igéje hozott számára. A 119. zsoltárban az öröm több kifejeződését is megtaláljuk. Olvasd el ezt a zsoltárt, és tedd magad Dávid helyébe, akkor minden bizonnyal több okod lesz átélni azokat az érzelmeket, amelyeket ő érzett. Olvasd imádsággal és elmélkedéssel.
Figyeld meg a 119. zsoltár alábbi szakaszait, melyeket kiválasztottam számodra:
„És gyönyörködöm a te parancsolataidban, amelyeket szeretek” (47. vers)
„A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim” (24. vers)
„A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst” (72. vers)
„Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesebb az az én számnak!” (103. vers)
„Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.” (140. vers)
„Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.” (162. vers) 
Megfigyelted, hogy mennyire más az Ige tanulmányozása és az elmélkedés, ha ezeket a feltételeket gyakorlatba ülteted? Miért nem tűnik már egyhangú és fárasztó tevékenységnek? Íme, ennek a főbb okai:
1. Öröm az Úrban: A Biblia Isten Igéje. S mivel nem választható el egy személy a hangjától vagy a beszédétől, ha az Igének örülünk, az Úrnak, az Ige Szerzőjének is örülünk. Ezt tapasztalta meg Dávid, s minden bizonnyal ez lesz a mi tapasztalatunk is. Ő az Istennel való kapcsolat által fejlesztette ki ezt az érzést. Ezzel bizonyította, hogy szereti Istent. Örömét lelte az Úrban. Isten volt az élete.
2. Öröm Isten akaratában: Aki Istenben és az Ő Igéjében örül, igyekszik megtudni akaratát, hogy azt betöltve örömben legyen része. A Biblia határozottan kijelenti, mit kell tennünk, hogy örömöt szerezzünk Istennek. „És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte” (1Jn 3:22). 
Ilyen volt Dávid magatartása. Ő mondta: „Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van” (Zsolt 40:9). 
Nekem, mint Isten fiának, keresnem kell minden nap kezdetén Atyám akaratát. Jobb a nap kezdetén megtudni akaratát, mint a nap végén bocsánatot kérni az elkövetett hibákért. Tudatában kell lennünk annak, hogy ez a keresés nem kötelességből kell fakadjon, hanem abból a megelégedésből, amelyet megtapasztalunk, ha megismerjük az Atya tervét arra a napunkra vonatkozóan. Jeremiás mondta: „Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek” (Jer 29:11).
Amikor személyesen felismerem az Igéből az Atya akaratát és azt befogadom a szívembe, a Szentlélek örömöt ad és erőt az engedelmességhez. Meg vagyok győződve, hogy Isten akarata a legfontosabb és a legjobb számomra. Teljes mértékben átadom magam Neki és az Ő akaratának. Ez elengedhetetlen alapfeltétele az isteni akarat megismerésének. Pál a következő felhívást intézi hozzánk: „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata” (Róm 12:1-2).
3. Öröm az Ő Igéjében: E közösségi találkozó során Isten az Ige által szól hozzám, én pedig imában beszélek Hozzá. S ennek következtében örömömet lelem az Ő akaratában. A Vele töltött idő kellemes lesz számomra. Ha a nap kezdetén találkozom az Úrral, hallom szavát és szemlélem arcát, egyre nagyobb örömben lesz részem.  Ez  által  az  elmélkedés  elengedhetetlen  gyakorlatává  válik  lelki  fejlődésünknek, mivel általa ápoljuk a kapcsolatot Istennel, közösségünk van Ővele, s Őneki velünk.

Isten azért teremtett, hogy kapcsolatot ápolj Vele
Az Igéről való elmélkedés az igazság befogadásának elengedhetetlen eszköze.
Ne feledd: Isten szeretné elfoglalni az első helyet az életedben
Állj meg és gondolkozz: Van-e életemnek olyan vetülete, amelyben a világias lelkület elsőbbséget élvez? Minden reggel előbb Istent kerestem? Vagy talán mást is tettem, mielőtt kerestem volna Őt?      
„Akik azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét, s naponta időt szentelnek  az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre. Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.).

Imádkozz tovább azért a hét barátodért, akiket megmutatott neked a Szentlélek. S miközben te közbenjársz, Ő munkálkodni fog.

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:

________________________________________________________________ _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


2017. április 29., szombat

6. nap - április 29


6. NAP

Mit jelent az Igéről elmélkedni? (2)

Olvasd el Jn 6:47-51 verseit.
Ma az „elmélkedés” szó értelméről fogunk tanulni, valamint arról, hogy miként elmélkedjünk Isten Igéjéről. Az elmélkedés az egyik legfontosabb eszköz, amely által megismerhetjük Istent, s amelyet olyan más eszközökkel kell társítanunk, amelyek elősegítik a lelki növekedést, mint például: hallgatás, olvasás, tanulmányozás, memorizálás, másolás, éneklés és az Isten Igéjéről való beszélgetések.
Kezdjük tehát azzal, hogy mélyrehatóan tanulmányozzuk az Igéről való elmélkedés jelentőségét. Amikor elmélkedünk, befogadjuk lényünkbe az igazságot. Ennek értelmében tehát az elmélkedés jelentése a következő:
1. A bensőmbe rejtem Isten Igéjét. „Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem” (Jób 23:12).
2. A Szentlélek vezetése alatt nyitott szívvel elmélkedek az igeszakaszról, s akkor a Szentlélek elvezet minden igazságra, amelyre szüksége van a lelkemnek.
3. Engedem, hogy a Szentlélek hasonlítsa össze azt a keresztényt, aki most vagyok, azzal a kereszténnyel, akivé válnom kellene az Ige fényében.
4. Egy bibliai személy helyébe helyezem magam és kijelentem: „Uram, dolgozz úgy az életemben, ahogyan dolgoztál az ő életében.” Ez azt jelenti, hogy megengedem: Isten használjon fel és változtassa meg az életem.
5. Fogyasszam el, tegyem magamévá az Élet Kenyerét, hogy egész napon át új életet éljek.

Gyakoroljuk az elmélkedést
„Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!” (Jer 15:16).
Elmélkedjünk erről a szövegről a következő tényezők figyelembe vételével:
1.    „Ha szavaidat hallattad” (más fordítás szerint: „Amikor rátaláltam szavaidra”): Mit sugall a „rátaláltam” szó?
A keresésre utal: Milyen kell, hogy legyen ez  a keresés? „És kerestek engem és megtaláltok,  mert  teljes  szívetekből  kerestek  engem” (Jer  29:13).  A  42.  zsoltár megjegyzi,  hogy  a  lelkemnek  szüksége  van  Istenre  ahhoz,  hogy  éljen.  Erre a  keresésre  a  következőképpen  utal  a  zsoltáros: „Mint  a  szarvas  kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!” (Zsolt 42:2). Amikor reggel felébredsz, mi lelked leghőbb vágya? Úgy ébredsz, hogy Isten és az Ige erejét lélegzed be?
2. „Élveztem azokat” (más fordítás szerint: „Megettem azokat”): Ezt értelmezhetjük úgy is, mint kóstolást vagy az élelem megrágását, mígnem a tápanyagok bejutnak a lélek vérkeringésébe. S e folyamatnak köszönhetően élek egész napon át. Isten közelségében kell maradnom, mígnem érzem, hogy lelki táplálékot nyertem. Nem járulhatok az Atya elé csak egy kis kóstolás erejéig.
3. „Szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vigasságára”: Ezt érzi az a személy, aki a nap kezdetén a vezetést átengedi Istennek. Az ilyen kapcsolat erőt és boldogságot eredményez. Megfigyelted, hogyan fogalmazhatod át a szöveget élőbb és vonzóbb formára? Folytasd az elmélkedést, s akkor új igazságok tárulnak eléd!
Az Igéről való elmélkedés folyamata olyan, mint a táplálkozás. Ahogyan élelmiszert kell juttatnom a szervezetembe, hogy kivonhassam belőle a tápanyagokat, úgy kell bensőmbe fogadnom Isten élő Igéjét. A naponkénti közösség nyújtotta táplálék nélkül gyengének és üresnek fogod érezni magad, éppen úgy, ahogyan a szervezet is erőtlennek és reagálásra képtelennek érzi magát, ha nem kap elegendő táplálékot.
Most pedig elmélkedj Ezékiel próféta szavain: „Te pedig, embernek fia, halld meg, amit én néked szólok. Ne légy pártos, mint ez a pártos ház, nyisd föl szádat, és egyed, amit én adok néked. […] És megevém azt, és lőn az én számban, mint az édes méz” (Ezék 2:8; 3:3).

Több életet
Jézus a következő kijelentést tette: „A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet” (Jn 6:63).
Minél jobban elmélyedek az Igében, annál nagyobb életerőt kapok. Minél többet iszom ebből a forrásból, annál többet tudok befogadni. Szavai a „lélek és élet” szavai. Amikor Sátán megkísértette Jézust a pusztában, a következőket mondta: „Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké” (Mt 4:3). Jézus egy ószövetségi szöveget idézve válaszolt: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik” (Mt 4:4).
Isten Igéje életet tartalmaz. Ha nem táplálkozom belőle minden nap, nem lesz erőm élni, mivel Istennek köszönhetően vagyok részese az életnek és Krisztus ígéreteinek. Ezt a magyarázatot igazolja Péter apostol is: „Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon” (2Pt 1:4).

Több megértést
Az igazság önmagában nem csupán életet jelent, hanem megértést és tisztánlátást is. A zsoltáros mondta: „A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket” (Zsolt 119:130).
Minél többet táplálkozunk az Igéből, és minél több igazságot fogadunk be, annál tisztábban látjuk a dolgokat. Jézus mondta: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5:14). És minél inkább megengedjük Isten Igéjének, hogy behatoljon a szívünkbe, annál jobban fogunk világítani.

Teljes alárendeltség Isten vezetésének
Az igazi elmélkedés az elme Szentléleknek való teljes alárendeltségét is feltételezi. Az elmélkedés azt jelenti, hogy befogadjuk Krisztust az Ige által. A bibliai leírás alapján elfogadott lelki igazság önmagában nem érinti meg mélységes módon az életünket.
A kívánt átváltozás érdekében szívünk rejtekébe kell befogadnunk az igazságot. Csak a Szentlélek képes ezt a munkát elvégezni, felkínálni a kinyilatkoztatást a maga teljes igazságában. Abban a meggyőződésben kell Isten elé járulnunk, hogy teljes mértékben Tőle függünk, s akkor megkapjuk a naponkénti lelki táplálékot. 
Pál világított rá igen jól erre: „Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk” (1Kor 2:9-12).
A Szentlélek révén kapjuk meg Isten megismerésének áldását. A lelki dolgok megértése érdekében nem kellene saját felfogóképességükben, vagy értelmi adottságainkban bíznunk.

Salamon példája 
Példaértékű az a magatartás – ami az Isten elé járulás megfelelő voltát illeti –, amit tanúsított Salamon uralkodásának kezdeti szakaszában. Nem sokkal az után, hogy elfoglalta Izrael trónját,  Isten  megjelent  neki  álomban,  s  a  következőket  mondta: „Kérj,  amit akarsz”. S e csodálatos mennyei felszólításra a következő válasz érkezett: „És most, óh én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királlyá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsiny gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni… Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?” (1Kir 3:7,9). 
Salamon esetében természetes reakció volt a mennyei kinyilatkoztatásnak való teljes alárendeltség. A 3. vers a következőképpen hangzik: „Szereté pedig Salamon az Urat, járván Dávidnak, az ő atyjának parancsolatiban.” Ugyanezeket a feltételeket várja el Isten tőlünk is, hogy kinyilatkoztathassa minden nap életünkre vonatkozó tervét. 
Az alárendeltség mellett Salamonnak más tulajdonságai is voltak, amelyeket érdemes megemlítenünk:
1. Olyan volt, mint egy gyermek – teljes mértékben mennyei Atyjától függött. „Én pedig kicsiny gyermek vagyok” – mondta az Úrnak. Isten megáldja az alázatos lelkű embert, és kinyilatkoztatja magát neki. Ezért van szükségünk az alázatosságra és a gyermeki függőségre. Salamon esetében ez a függőségi érzés, a bizalom és az őszinteség eredményezték azt, hogy Isten legyen életében a legfontosabb. Egyik nap Jézus magához szólított egy gyereket, a térdére ültette, majd így szólt a tanítványokhoz: „Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában” (Mt 18:3-4). Az alázatos ember elismeri, hogy a Szentlélek közbelépésére van szüksége ahhoz, hogy megérthesse Isten kinyilatkoztatásait.
2. Király volt – tehát nagy volt a felelőssége. Annak ellenére, hogy még gyermeknek érezte magát, Salamon tudatában volt annak a pozíciónak, ahová helyezte őt Isten. „Te  tetted  a  te  szolgádat  királlyá.” Így  kell  eljárnunk.  Amikor  Istenhez közeledünk, hogy kinyilatkoztassa és megmutassa igazságait, el kell ismernünk, hogy  az  Ő  kegyelme  által  tesz  bennünket  fiaivá  és  Krisztussal  együtt  örökösökké. Kapcsolatot ápolunk vele, örülünk közelségének, s Ő szívesen szól hozzánk,  hogy  tanítson,  vigasztaljon,  tanácsoljon  és  építsen,  mivel  Ővele  egyek  vagyunk. Készségesen mutatkozik meg azoknak, akik alárendelik magukat Neki.
Jézus mondta: „Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak” (Jn 14:21).

Következtetés 
Az elmélkedés a Szentírás és a Prófétaság Lelkének írásai fölött való gondolkodást, a szöveg elemzését jelenti a Szentlélektől való teljes függőségi magatartással, abból a célból, hogy felfedezzük az ihletett Írásba foglalt igazságok jelentőségét. S akkor az elfogadás és az üzenetnek való alárendeltség által befogadjuk azt. 
Ha elmélkedés közben alázatosságot, bizalmat és engedelmességet tanúsítunk, az igazság befogadása életet és tisztánlátást fog eredményezni. 
Az  elmélkedés  azt  jelenti,  hogy  befogadjuk  az  igazságot  a  bensőnkbe,  hogy  Krisztussal, az Élet Kenyerével és az Igével táplálkozzunk. Az „elmélkedés” szó a latin medicalus szóból ered, amelynek jelentése „orvoslás, gyógyítás”. Mint tudjuk, az orvosságot úgy aján- latos bevenni, ahogy az orvos felírta.

Gyakorlat
1. Mit jelent az elmélkedés? Írd ide a válaszodat.
2. Milyen  alapvető  magatartás  szükséges  ahhoz,  hogy  a  Szentlélek  feltárja  előttünk a Szentírás igazságait?
3. Van-e az életednek olyan területe, amely még nincs alárendelve a Szentlélek vezetésének?

Isten azért teremtett, hogy kapcsolatot ápolj Vele
„Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké.”  (Jézus)
Az elmélkedés Isten megismerésének fontos eszköze. Amikor reggel felébredsz, mi lelked leghőbb vágya? A naponkénti közösségből fakadó táplálék nélkül gyengének és üresnek fogod érezni magad, mint ahogyan a test is erőtlen és reakcióra képtelen, ha nem kap megfelelő táplálékot. Isten Igéjében élet van. Táplálék nélkül nem lesz erőd élni, mivel ez a táplálék tesz Krisztus életének és ígéreteinek részesévé. Az igazi elmélkedés elméd Szentléleknek való teljes alárendeltségét feltételezi. 
Azzal a meggyőződéssel kell Isten elé járulnunk, hogy csak úgy kapjuk meg a naponkénti  lelki  táplálékot,  ha  teljes  mértékben Tőle  függünk.  A  Szentlélek  által  kapjuk  meg Isten megismerésének áldásait. A lelki dolgok megértéséhez nem saját értelmünkben és felfogóképességünkben kell bíznunk.

„Akik  azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét,  s  naponta időt szentelnek    az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Még velem tartasz? Igen? Minden nap áttanulmányoztad az anyagot? Gratulálok! Csak így tovább! Egy szép igazolványt is kapsz majd a végén!

Isten terve ma az életemmel

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:

________________________________________________________________ _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

2017. április 28., péntek

5. nap - április 28

5. nap

Mit jelent az Igéről elmélkedni? (1)

Olvasd el Jn 6:47-51 verseit! 
Ma megtanuljuk, mit jelent és hogyan kell Isten Igéjéről elmélkedni. Az elmélkedés Isten  megismerésének  legfontosabb  eszköze.  Ötvözni  kell  azonban  más  módszerekkel, amelyek elősegítik a hívő ember lelki növekedését, mint például: hallgatás, tanulmányozás, memorizálás, írás, éneklés és az Isten Igéjéről való beszélgetések. 
Kezdjük el tehát azzal, hogy alaposan tanulmányozzuk az Isten Igéjéről való elmélkedés jelentőségét. Amikor elmélkedünk, befogadjuk magunkba az igazságot. Ennek értelmében tehát az elmélkedés: … 
Az Istennel való párbeszéd és az Ő üzenetének meghallgatása legyen legfontosabb tevékenységünk a nap első óráiban. 
Istennek terve van életem minden napjára vonatkozóan. A nap kezdetén személyesen kell tudomást szereznem akaratáról. Az ima és az Ige tanulmányozása elválaszthatatlanok, s amikor fölébredek, szívem legnagyobb vágya legyen az, hogy Isten elé járuljak. Krisztus  mondta: „Tévelyegtek,  mivelhogy  nem  ismeritek  sem  az  írásokat,  sem  az  Istennek hatalmát” (Mt 22:29). Ha a nap első óráiban  személyes kapcsolatot ápolunk Istennel, az kihat  ítélőképességünkre  és  életünk  minden  területére.  A  világon  semmit  sem  kellene fontosabbnak tartanunk Isten Igéjénél. Szükségünk van arra, hogy meghalljuk az Ő hangját, mivel minden hang közül ez a legfontosabb. „Ímé, napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után” (Ámos 8:11). A Bibliát föllapozva a Szentháromság élő Igéje előtt állunk, s mivel Isten nem választható el az Igétől, Ő is jelen van, rád néz, s arra vár, hogy keresd Őt. 
Naponta el kell határoznom, hogy teljes szívemből dicsőítem és magasztalom Istent. Ha nem ezt teszem, akkor a szívem nem fogja komolyan venni az Ő akaratát az adott napra vonatkozóan.
„Akik  azonban  magukra öltik  Isten  teljes  fegyverzetét ,  s  naponta időt  szentelnek   az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a  világosságra,  a  szeretetre  és  a  többi  mennyei  adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)
Hogyan rejtsem az Igét a szívembe? Sok mindent rejtesz ma a szívedbe, de a legfontosabb Isten terve, amely meg van írva a szent Könyvben, mennyei kézikönyvünkben. 
„Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem” (Jób 23:12).
Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened” (Zsolt 119:11).
„… a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem; hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról” (2Pt 3:1-2).
„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak” (Kol 3:16).
„Írja le magának könyvbe e törvénynek mását” (5Móz 17:18).
„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben,  mint  az  egész  Júdeában  és  Samariában  és  a  földnek  mind  végső  határáig” (ApCsel 1:8). 
A mai tevékenység a négy módszer gyakorlásából áll, amelyek segítenek Isten Igéjét a szívedbe rejteni: memorizálás, éneklés, másolás és bizonyságtevés.

Memorizálás 
„Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek” (Jn 14:26). 
Krisztus kijelentése azt üzeni nekünk, hogy kötelességünk és faladatunk ma feltöltődni Isten Igéjével. Így szól parancsa: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van” (Ésa 55:6). Szintén Ő parancsolta: „Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam” (Jn 5:39). Közbenjáró imájában pedig többek között a következőket mondta: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17:3). 
Elmélkedj: Ha valamilyen oknál fogva az Igét elvennék tőled, vajon túlélést jelentene számodra lelki szempontból az, amit kívülről megtanultál? A Szentlélek eszünkbe juttatja, amit hallunk, olvasunk és megtanulunk. Éppen ezért a hívőnek mindennap kihívást jelent, hogy a nap első óráiban jelenjen meg Isten előtt, elméjét az Igével töltse be, elmélkedjen arról napközben saját maga ihletésére, és hogy hitéről másoknak is bizonyságot tehessen.   
Salamon  írta: „Fiam!  Az  én  tanításomról  el  ne  felejtkezzél,  és  az  én  parancsolatimat megőrizze a te elméd” (Péld 3:1). És maga Isten mondta: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt” (2Móz 20:8). 
A  Biblia  megtanulásának  egyik  kiváló  módszere  az,  ha  imában  reagálunk  mindarra, amit Isten Igéje által közöl. Például: „Megjelentetted nékem az életnek útjait; betöltesz engem örömmel a te orcád előtt” (Csel 2:28). Tedd magad Péter helyébe, és ismételd ezt a verset imában. Aztán engedd beszélni az érzelmeidet, s mondd el Istennek, mennyire hálás vagy ezért az áldásért. 
Ilyenképpen az emlékezőtehetséged képes természetes módon rögzíteni a verseket. Amikor Isten a Biblia által beszél hozzád, és te ima által válaszolsz, könnyebben meg fogod tanulni az olvasottakat. 
Isten Igéjének tanulmányozása elmélkedéssel társulva segíteni fog minél több vers megtanulására még akkor is, ha ezt nem tudatosan teszed. Látni fogjuk majd holnap, hogy amikor szóról szóra gondolunk egy versre, s hagyjuk, hogy a Szentlélek az üzenetet életünre alkalmazza, akkor az a vers nem csak a szívünkbe, hanem az elménkbe is bevésődik.

Éneklés 
Az  Ige  tanulmányozásának  másik  módja  a  szövegek  eléneklése.  A  zsoltárok  nagy része tulajdonképpen himnusz. Több gyülekezetben is szoktak megzenésített bibliai szövegeket énekelni. Ki ne emlékezne 1Jn 4:8 versére vagy a 23. zsoltárra, de más szövegekre is, amelyek éneklés közben vésődnek bele az elménkbe? A dicsőítésre leginkább alkalmas szavak azok, amelyeket maga Isten mondott. Amikor éneklünk, memorizáljuk az Igét. 
Kérd  a  Szentlelket,  tanítson  meg  dallamokat  költeni  kedvenc  szövegeidre,  zsoltáraidra. Ezeket énekeld a személyes közösség pillanataiban, s ez minden bizonnyal kiváló lelki  gyakorlatnak  fog  bizonyulni,  hogy  lelked  megerősödjön  az  ellenség  támadásaival szemben. 
Elmélkedj  most  Dávid  és  Pál  apostol  tanácsain: „Zengedezzetek  az  Úrnak,  ti  hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét” (Zsolt 30:5). „Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón” (Zsolt 33:3). „Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak” (Eféz 5:19). Mit szólnál ahhoz, ha költenél egy dallamot kedvenc szövegedre vagy zsoltárodra, s az istentiszteleten  majd  bemutatnád?

Másolás 
A szent szövegek megtanulásának egy másik gyakorlati módja a szöveg másolása. Az elmélkedés órájában használj egy füzetet vagy a számítógépet, s írd le azokat a szövegeket, verseket, amelyek megérintettek. Írás közben értjük meg jobban a szöveg apró részleteit, így fedezzük fel, majd alkalmazzuk az életünkben mindazt, amit nem értettünk meg első olvasásra. 
A prédikátorok sok prédikációt készíthetnek ezzel a módszerrel. A legjobb prédikációk  azok,  amelyek  előbb  a  prédikátor  szívét  érintik  meg,  mert  akkor  sokkal  több  meggyőző erővel lehet őket bemutatni. Isten Mózes által Izrael jövendőbeli királyainak a következő utasításokat adta: „És mikor az ő országának királyi székére ül, írja le magának könyvbe e törvénynek mását a lévita-papokéból. És legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden igéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje” (5Móz 17:18-19).
Olvasás, másolás és éneklés által rögződik a szívünkbe Isten élő Igéje, s ez által mindenben hűségesek leszünk.

Bizonyságtevés
Az isteni Ige megtanulásának egy másik módja, ha beszélünk róla másoknak is. „Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!” (Ésa 52:7). Bőséges áldás árad mind a beszélőre, mind a hallgatóra. Jó beszélni Isten áldásairól és az Ő üzeneteiről! Malakiás emlékeztet arra, hogy az ilyen beszélgetések feljegyzésre kerülnek a mennyei könyvekbe: „Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlék  könyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét” (Mal 3:16).
Amikor egymással az Igéről társalgunk, szívünk épül és megerősödik. Ez történt az Emmaus felé tartó tanítványokkal is, akik Jézussal beszélgettek: „Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?” (Lk 24:32).
Az Igéről való beszélgetés szokását megtaláljuk már a Mózes könyveiben is: „Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra” (5Móz 6:4-9).
Minél gyakrabban elmélkedünk az Igéről, annál tartalmasabbak lesznek a beszélgetéseink és a bizonyságtevésünk.

Gyakorlat
1. Ha egy adott pillanatban Biblia nélkül maradnál, emlékezetből el tudnád ismételni azokat a szövegeket, amelyek kifejezik hited indítékait? Könnyen emlékszel szombatkezdési szövegekre?
2. Ajánlom, válassz még most egy zsoltárt vagy egy bibliai igeszakaszt, próbáld átültetni egy ének dallamára a szöveget, és énekeld el Istennel. Megfelelő erre a célra a 100. zsoltár például.
3. Miután elénekelted a zsoltárt, írd le a szövegét egy papírlapra. Jegyezd le azokat a gondolatokat is, amelyek eddig nem merültek fel benned olvasás vagy éneklés közben.
4. Ha a nap folyamán találkozol valakivel, mesélj az általad megtanult igeszakaszokról és az Isten Igéjéből kapott üzenetekről.

Kiegészítés
Utazásunk  alatt  próbáld  minden  nap  feljegyezni  azt  a  napi  programot,  amit  Isten ajánl számodra. Leírhatod, hogy mit vár el tőled Isten, de azoknak a személyeknek a neveit is, akikért imádkozol, továbbá az Istentől származó napi üzenetet számodra. Alkalmad lesz  ezt naponta megtenni, s akkor jobban megérted, hogy mennyire fontos megérezned és leírnod a rád vonatkozó, Istentől származó tervet.

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:

________________________________________________________________ _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


2017. április 27., csütörtök

4. nap - április 27

4. NAP

Hogyan értheted meg a krisztusi nyelvezetet

Az  Istennel  való  beszélgetés   legyen  a  legfontosabb  tevékenység,  amit  megteszünk a nap első órájában. Az Úr parancsa mindazokhoz szól, akik szeretnék komolyan venni  a  lelki  növekedést: „Minden  reggel  első  dolgotok  legyen  magatokat  Istennek  felajánlani. Így imádkozzatok: »Fogadj el, Uram, a Te tulajdonodnak! Összes terveimet lábaidhoz teszem. Használj fel ma is szolgálatodra! Maradj velem s engedd, hogy minden munkámat Tebenned végezzem!« Ez mindennapi kötelességetek legyen. Minden egyes reggel újból szenteljétek magatokat az Úrnak” (Jézushoz vezető út, 69–70. old.)

„Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat” (Jn 8:43).  
„Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok” (Mk 4:24). Olvasd el 5Móz 30:20, valamint Józs 22:5 versét. 
Istennek programja és terve van életem minden napjára. A nap kezdetén szükségem van arra, hogy megismerjem az Igéből életemre vonatkozó akaratát. Hogyan fedezhetem fel ezt minden nap? Vizsgáljunk meg néhány módszert, melyek segítségével felfedezhetjük akaratát mindennapjainkra: ima, az Ige olvasása, meghallgatása, engedelmesség és az Ige megtartása.

Az ima 
Ima által beszélünk Istennel, a Biblia tanulmányozása által pedig válaszolunk és reagálunk szavaira. Az ima és az Ige tanulmányozása egymástól elválaszthatatlanok. Amikor felébredek, lelkem ég a vágytól, hogy az Ő jelenlétében lehessek, s a Bibliából és a Prófétaság Lelke írásaiból megtudhassam, hogy mi a terve számomra. 
Ezen a találkozón a hívő szabadon elmondhat bármit, amit csak akar Istennek. Különböznek  a  szükségleteink,  s  azokat   fenntartás  nélkül  kell  az   Atya  lábai  elé  helyeznünk. Többek között a következőket tartalmazhatja az imánk: hálaadás, ráhagyatkozás, közbenjárás a családért és öt nem hívő barátért. Kérd a Szentlélek vezetését a Biblia és a Prófétaság Lelke által, hogy megismerhesd Isten mai napodra vonatkozó tervét.

Isten Igéjének olvasása 
A kommunikációs eszközök nyújtják a nap híreit, közleményeit, s ahhoz, hogy napirenden legyünk mindazzal, ami történik körülöttünk, meg kell állnunk, hogy elolvassuk és meghalljuk az eseményeket. Hasonlóképpen kínálja fel Isten is az Igét, amely bemutatja azt a napi programot, amit Ő szán nekünk. Ebben találjuk meg az Atya tanácsait, melyek által semlegesíthetjük azt a munkát, amit Sátán folytat a mai hívők ellen. 
Isten  akaratának  megismerése  minden  reggel  elengedhetetlen  annak  érdekében, hogy győzelmet arathassunk mind lelki, mind anyagi téren. A jó és a gonosz megkülönböztetésének a képességét az határozza meg, hogy milyen mértékben szereztünk tudomást e tervről és vállaltuk azt. Krisztus erre a szükségre utalva jelentette ki: „Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát” (Mt  22:29).  Ha  nem ápolunk naponkénti kapcsolatot a nap első óráiban Istennel, akkor károsodhat józan ítélőképességünk az élet minden területén.
Annyiszor  olvassuk  el  a  szöveget,  amennyiszer  szükséges.  Törekedjünk  helyesen megérteni Isten akaratát, hisz ebben rejlik aznapi sikerünk. 
A testi ember nem érti a Lélek dolgait. Ezért kell figyelnünk arra, nehogy becsapjuk magunkat. Jézus a tanítványainak szegezte a kérdést: „Szemeitek lévén, nem láttok-é? És füleitek lévén, nem hallotok-é?” (Mk 8:18). 
Isten minden gyermekének a következő szeretetteljes meghívást teszi a nap kezdetén: „Akinek van füle, hallja, mint mond a Lélek a gyülekezeteknek” (Jel 2:7).

Hallgatás és engedelmesség 
Kire figyeljünk, miközben ilyen sokféle hang vesz körül? A felénk áradó hangok fontossági sorrendjének meghatározása a mi feladatunk. Szabadon eldönthetjük, kire figyeljünk jobban, ám az a szabadság nem adatott meg nekünk, hogy döntéseink következményeit is meghatározzuk. 
Ezen a világon Isten Igéjénél semmire sem kellene jobban figyelni. Elsősorban arra van szükségünk, hogy Isten hangjára figyeljünk, mert ez a legfontosabb. Érdemes hangsúlyoznunk, hogy nem elég hallgatni, figyelni is kell az elhangzottakra.
Ebben a pillanatban imádkozz Istenhez a következőképpen:
„Atyám, szeretném érthetően, tisztán hallani a hangodat, s közöld velem, hogy mit vársz el tőlem. Szeretnélek dicsőíteni ma Téged, amiért megteremtettél. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Most pedig olvasni fogok az Igédből, mert szeretném, ha lelkem teljes mértékben rád figyelne.”
„Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén” (Péld 8:34).
Ámos próféta jövendölte: „Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után” (Ámos 8:11).
Csak az Isten Igéjének lelki kenyere képes kielégíteni a lélek fontos szükségleteit. A fizikai, testi kenyér hatása gyorsan eltűnik, a lelki kenyéré azonban örökre megmarad.
A nap kezdetén mi a lelked leghőbb vágya? Ha válaszod a következő: „Hogy járjak Isten előtt és fedezzem fel akaratát életemre vonatkozóan”, akkor folytasd így, és mélyítsd ezt a vágyat. Ha azonban nincs jelen ilyen érzelem az életedben, azonnal állj meg és vizsgáld meg a fontossági sorrendet.
Egyszer hallottam, amint egy testvér kijelentette: „A válságok azért vannak, hogy láthatóvá váljék, ki kicsoda.” Mennyire igaz ez a kijelentés! Ha valaki nem alakítja úgy szokásait, hogy békeidőben már a kora reggeli órákban Isten közelségét keresse, akkor mit fog tenni válság idején? Az, aki ébredés után elsőként Istent keresi, sokkal jobban fel fog készülni a mindennapi válságokra, és boldogabb lesz.
Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van” (Jel 1:3).

Hallás és betöltés
Amikor belelapozunk a Bibliába, a Szentháromság élő Igéje van előttünk, s mivel az Igét nem lehet elválasztani Istentől, Ő is jelen van, ránk tekint és vágyik arra, hogy keressük Őt.
Ebben az ünnepélyes és szent pillanatban a következőkre kell figyelnünk:
1. Hit: Ez a te találkozásod Istennel, Jézussal és a Szentlélekkel. Érezd meg az Atya ölelését, Jézus barátságát és a Szentlélek törődését, hogy megkaphasd a mára szükséges táplálékot. Próbáld magad elé képzelni ezt a képet, s higgy abban, amit látsz és hallasz. 
Ha készek vagyunk mindenekelőtt Istent keresni a nap kezdetén, áldásban lesz részünk és átváltozunk, mivel megtaláljuk Őt, s magát az Úr Jézust csodálhatjuk. Ő mondta: „Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak” (Péld  8:17). „És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem” (Jer 29:13).
2. Hallás: Törekedj arra, hogy különleges figyelemmel kövess minden szót, ami az Atyától, a Fiútól és a Szentlélektől származik. Élet van minden szóban, amit Isten mond a szívednek. 
3. Párbeszéd Istennel: Ne csupán hallgass, hanem imában beszélj is. Minden megértett üzenetre vagy szóra reagálj, ismételd el, folytass párbeszédet, adj hálát, dicsőítsd, s örülj minden szónak, amit Isten mond a szívednek. Fogadd meg, hogy teljes komolysággal figyelsz midenre, amit hallasz. Ne feledd: A Biblia tanulmányozásának és az imának együtt kell járnia. 
4. Tartsd meg: Érthető és határozott a bibliai parancs: „Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet  szerinti ábrázatát: Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt” (Jak 1:22-24). 
Naponta el kell határoznom, hogy tisztelem és dicsérem Istent teljes szívemből. Ha nem így járok el, akkor a szívem nem fogja komolyan venni az aznapra szóló isteni akaratot.

Következtetés 
Krisztus kortársai nem értették meg szavait, mert képtelenek voltak meghallani azokat. Mit mondhatunk azonban a mai nemzedékről? 
A lelki dolgok megértéséhez nincs szükségünk másra, csak arra, hogy lelki emberek legyünk. Mi a lelki ember első dolga? Isten elé járul azonnal, ahogy felébred, s keresi a Bibliában és a Prófétaság Lelkének írásaiban Isten akaratát arra a napra vonatkozóan. Utána pedig az Ő jelenlétében marad a nap további részében, és minden tevékenység végzése közben. 
Ahol jelen van valaki, aki hisz a mennyei akaratban, tulajdonképpen az élő Isten egyik imádója van jelen. A legtöbb esetben lehetőségünk van arra is, hogy napi teendőink végzésével egy időben hallgassuk Isten Igéjét. Például meghallgathatunk hangfelvételeket az autóban  vagy  a  munkahelyen  (ha  erre  van  lehetőség).  Bibliai  üzeneteket  akár  te  is  rögzíthetsz különböző készülékeken, amelyeket zenei kísérettel meghallgathatsz. Alkalmas és alkalmatlan időben szívd magadba az Igét, s bármikor valld meg a szeretetteljes Megváltót.  
Szeretnék egy másik észrevételt is tenni. Mától kezdve próbáljunk meg teljes figyelmet fordítani az Igére, amikor valaki fölolvassa. Ugye, hogy odafigyelsz, amikor felcsendül a nemzeti himnusz? Nem kellene hasonlóképpen tennünk az Igével is?

Találkozás 
Fölvetted-e már a kapcsolatot azzal a hét személlyel, akiket szeretnél bevonni a 40 reggelen át tartó közbenjárói tervedbe? Ne vesztegesd az időt, a Szentlélek dolgozni fog, te pedig az általa felhasznált eszköz leszel, hogy Ő eljusson szeretteid szívéhez. 
Ne feledd: Számunkra a legnagyobb kihívás ebben az elvilágiasodott társadalomban a bibliai elvek alapján hinni és cselekedni. Éppen  ezért  minél több időt töltesz Isten Igéjének hallgatásával, annál jobban fogsz növekedni lelkileg.

Isten azért teremtett, hogy kapcsolatot ápolj Vele 
A mai tevékenység során gyakorolj négy módszert, amely által szívedben őrizheted Isten Igéjét: memorizálás, dicsőítés, írás és bizonyságtevés.
Gyakorlat:
1.     Ha egy adott pillanatban Biblia nélkül maradnál, emlékezetből el tudnád ismételni  azokat  a  szövegeket,  amelyek  kifejezik  hited  indítékait?  Könnyen  tudsz idézni szövegeket a szombatkezdési áhítaton?
2.     Ajánlom, válassz még most egy zsoltárt vagy egy bibliai igeszakaszt, próbáld  egy ének dallamára átültetnia a szöveget, és énekeld el Istennek. Például a 100. zsoltár megfelelő lehet erre  a célra .
3.     Miután elénekelted a zsoltárt, írd le a szövegét egy papírlapra. Jegyezd fel azokat a gondolatokat, amelyek még eddig nem merültek fel benned olvasás vagy éneklés közben.
4.     Ha a nap folyamán találkozol valakivel, beszélj az általad megtanult igeszakaszokról és az Isten Igéjéből kapott üzenetekről. 

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:

________________________________________________________________ _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________