2017. december 15., péntek

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 34. nap - december 16 - SZOMBAT

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

34 . nap

Személyes elhívás

„Személyes munka vár minden keresztényre.
Isten elvárja, hogy mindenki dolgozzon az Ő szőlőskertjében. Vállald a rád bízott munkát és végezd hűséggel! 
Ha közülünk mindenki élő misszionárius lenne, a jelenvaló igazság hamar elterjedne az összes országban, eljutna az összes nemzethez, törzshöz és néphez. 
Minden igazi tanítvány misszionáriusként születik Isten országába. Aki az élő vizet issza,  az  élet  forrásává  válik.  Az  áldást  elnyerő  annak  adományozójává  válik.  Krisztus  kegyelme a lélekben olyan, mint forrás a sivatagban, mely azért fakad, hogy mindenkinek a szomját oltsa, s a veszendőkben felébressze azt a vágyat, hogy akarjanak inni az élet vizéből. 
Isten  személyes  szolgálatot  vár  el  mindazoktól,  akikre  rábízta  a  jelenvaló  igazság ismeretét. Nem mindenki utazhat távoli országokba missziómunkát végezni, de mindenki lehet misszionárius saját hazájában, családjában vagy a szomszédok között. 
Krisztus  csak néhány  lépésnyire volt a  mennyei  trónustól,  amikor  elhangzott parancsa a tanítványoknak: »Elmenvén széles e világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.« Szavaival lényegében mindenkit a misszionáriusok közé sorolt, akik  hinni  fognak  az  Ő  nevében.  És őket Isten ereje fogja követni. 
A lelkek megmentése legyen mindazoknak a munkája, akik Krisztust vallják. Tartozunk a világnak azzal a kegyelemmel, amelyet Istentől kaptunk, s a világossággal, mely ránk ragyogott, valamint az igazságban felfedezett szépséggel és erővel is. 
Sokfelé hajlanak arra, hogy a szervezetek munkája vegye át a személyes erőfeszítések  helyét.  Az  emberi  bölcsesség  a  központosításra,  nagyobb  gyülekezetek  és  intézmények  építésére  hajlik.  Tömegek  hagyják  a  jótékonysági  munkát  intézményekre,  szervezetekre, s ezzel próbálják mentegetni magukat, azt állítva, hogy nincsenek kapcsolatban a világgal, de közben szívük lassan kihűl. Önmagukkal foglalkoznak, és közömbössé válnak. Isten és az emberek szeretete kihal a szívükből. 
Krisztus személyes munkát bízott követőire, olyat, amelyet nem lehet  másra átruházni. A betegekért és szegényekért végzett szolgálat, az evangélium hirdetése  az elveszetteknek olyan munka, melyet nem lehet bizottságokra vagy jótékonysági szervezetekre hagyni. A személyes felelősség, erőfeszítés és áldozat az evangélium elvárása. 
Azok, akik az isteni világosságban részesültek, világítsák meg az útját azoknak,  akik nem ismerik a Világ Világosságát.  Mindenki kapott egy feladatot, amiben őt senki sem helyettesítheti.
Mindenkinek fontos  küldetése van, amelyet nem hanyagolhat el, nem lehet közömbös iránta, mivel e küldetés  elvégzésétől mások sorsa függ, és annak elhanyagolása olyan lelkek pusztulásához vezethet, akikért Krisztus meghalt. 
Mindannyiunknak Isten munkatársaivá kell válnunk. Egyetlen rest ember sem lehet az Ő szolgája. Az egyház tagjainak meg kell érteniük, hogy magatartásukkal az egyház jólétét és  gyarapodását befolyásolják.
Minden  Krisztus  által  megmentett  léleknek  az  a  hivatása,  hogy  az  elveszettekért munkálkodjon.  Ezt  a  munkát  elhanyagolták  Izraelben. Vajon  nem  hanyagolják  el  ma  is azok, aki vallják, hogy Krisztus követői? 
Mindenkinek van tennivalója. Minden lélek, aki hisz az igazságban, foglalja el a helyét, és mondja: »Ímhol vagyok én, küldj el engemet« (Ésa 6:8). 
Minden  kereszténynek  adatott  a  lehetőség,  hogy  ne  csak  várja,  hanem  siettesse Urunk, Jézus Krisztusunk visszajövetelét. 
Attól a pillanattól kezdve, amikor valaki Isten gyermekévé válik, úgy tekintsen önmagára, mint a világ megmentése érdekében alábocsátott lánc egyik szemére, aki egy Krisztussal az Ő irgalmas tervében, s aki megkeresi és megmenti az elveszetteket. 
Mindenki talál magának tennivalót. Senki se érezze, hogy nincs számára hely, nincs mit tennie Krisztusért. Az Üdvözítő azonosul az emberiség minden gyermekével.
Mindazoknak, aki az Úrban egyesültek, és megfogadták, hogy szolgálnak, kötelességük kivenni részüket a Jézussal együtt végzett nagy és csodálatos lélekmentési munkából.
 Annyira  nagy  a  munkamező,  s  oly  nagy  a  feladat,  hogy  minden  megszentelt  szív a mennyei hatalom eszközeként állhat szolgálatba. 
Az emberek eszközök Isten kezében, akiket felhasznál annak érdekében, hogy véghez vigye kegyelmének és irgalmának terveit. Minden embernek van elvégzendő feladata; mindenki kapott egy bizonyos világosságot, amely megfelel kora szükségleteinek, és amely elégséges ahhoz, hogy el tudja végezni az Istentől kapott munkát. 
Isten  sokáig  várt,  hogy  a  szolgálat  lelkülete  váljon uralkodóvá  az  egyházon,  és hogy mindenki a képességei szerint dolgozzon. 
Amikor  elküldte  a  tizenkettő,  majd  később  a  hetven  tanítványt  Isten  országának hirdetésére, megtanította nekik a kötelességüket is: osszák meg másokkal azt, amit Tőle tanultak. Munkássága alatt Jézus végig személyes munkára képezte ki őket, hogy így gyarapodjon a tagok száma, s végül eljussanak a föld legtávolabbi részére is. 
Nem csak a hivatásos lelkészeknek felelősségük eleget tenni ennek a küldetésnek. Bárki, aki elfogadta Krisztust, arra hívatott, hogy embertársai üdvösségét szolgálja. 
Az egyház igazi jelleme nem a bizonyságtevésében mérhető le, és nem is azoknak neveiben, akik a gyülekezeti nyilvántartásban szerepelnek, hanem abban, amit a valóságban tesz a Mester érdekében, valamint kitartó és hűséges munkásainak számában. A személyes törődés és éberség sokkal többet tehet Krisztus ügyéért, mint a prédikációk vagy a bizonyságtevések. 
Ha  valahol  megalakul  egy  gyülekezet,  minden  tagnak  tevékeny  misszionáriusnak kell lennie. Látogassanak meg minden közelben élő családot, s ismerjék meg lelki szükségleteiket. 
Nem minden gyülekezeti tag hívatott arra, hogy idegen országban dolgozzon, ám mindenkinek világosságot kell árasztani. Krisztus evangéliuma élő és ható.  Isten  nagy  napján  senki  sem  menekül  majd meg,  aki  bezárkózott  saját  önző  érdekeibe.  Minden elme és kéz számára van elvégzendő feladat. Különböző felfogású és képességű emberek különböző munkákat végezhetnek  el.
Krisztus szent igazságot hagyott ránk: amikor Ő a gyülekezet tagjaiban lakozik, akkor »örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne«. Vétkesek vagytok Isten előtt, ha nem tesztek meg minden tőletek telhetőt, hogy másoknak felkínáljátok az élő vizet. 
Mi  keresztények  még  a  tizenketted  részét  sem  tesszük  meg  annak,  amit  megtehetnénk  azért,  hogy  lelkeket  nyerjünk  Krisztusnak.  A  világot  figyelmeztetni  kell.  Minden  őszinte  keresztény  legyen  idegenvezető,  hűséges  példakép,  legyen  kész  hordozni a keresztet gyorsan és határozottan, megingathatatlan hűséggel az igazság iránt, áldozatot vállalva Isten ügyéért.
Lehetőségeihez  mérten  mindenki,  aki  megkapta  az  igazság  világosságát,  ugyanolyan felelősséggel tartozik, mint Izrael prófétája, akihez a következő szavak szóltak: »És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben.« 
Minden  emberre,  aki kegyelemben részesül,  az  Úr  másokért  végzett  munkát  bíz.  A helyünkön kell állnunk, s végeznünk kell a ránk bízott feladatot. Mondjuk: »Ímhol vagyok én, küldj el engemet« (Ésa 6:8). Felelősség hárul mindannyiunkra: az Ige szolgáira, a misszionárius betegápolóra, a keresztény orvosra, az egyszerű keresztényre, legyen kereskedő vagy földműves, jogász vagy lakatos. A mi munkánk az embereknek bemutatni az üdvösség evangéliumát. Bármit is teszünk, azt ennek a célnak kell alávetnünk.
„Amikor a szolgákat szólította, a ház ura mindenkinek adott munkát. Isten minden családtagja felelősséggel tartozik Istentől kapott javainak felhasználásában. Mindenki, a legalázatosabb és legjelentéktelenebbtől a legfontosabbig, a leghíresebbig, képességekkel megáldott lelki eszköze Istennek, aki felelősséggel tartozik Isten előtt.” (Tanácsok a hatékony keresztényi szolgálathoz, 13–18. old.)

„Krisztus  szent  igazságot  hagyott  ránk;  amikor  Ő  a  gyülekezet  tagjaiban  lakozik,  akkor »örök életre buzgó víznek kútfeje lesz Őbenne«. Vétkesek vagytok Isten előtt,  ha nem tesztek meg minden tőletek telhetőt, hogy másoknak felkínáljátok az élő vizet.” (Tanácsok a hatékony keresztényi szolgálathoz, 17. old.)

Még hét nap van hátra! Közeledik a találkozó. Megvalljuk az Urat, dicsőítjük Őt, s tudni fogjuk, hogyan járjunk Istennel, míg Jézus visszajön. A találkozó napján majd egy szép igazolványt is kapsz. Ő egy szent igazságot bízott ránk: amikor a gyülekezet tagjaiban lakozik, akkor „örök életre buzgó víznek kútfeje lesz Őbenne”.

Isten azért teremtett, hogy egy küldetést teljesíts 
Krisztus kegyelme a lélekben olyan, mint forrás a sivatagban, mely azért fakad, hogy mindenkinek szomját oltsa, s a veszendőkben azt a vágyat ébressze, hogy akarjanak inni az élet vizéből. 
Mindazok, akik az isteni világosságból részesültek, világítsák meg azoknak az útját, akik nem ismerik a Világ Világosságát. Attól a pillanattól kezdve, amikor valaki Isten gyermekévé válik, úgy tekintsen önmagára, mint a világ megmentése érdekében alábocsátott lánc egyik szemére, aki egy Krisztussal az Ő irgalmas tervében, aki megkeresi és megmenti az elveszetteket. Az egyház igazi jelleme nem a bizonyságtevésében mérhető le, és nem azon nevek számában, akik  a gyülekezeti nyilvántartásban szerepelnek, hanem abban, amit a valóságban tesz a Mester érdekében, valamint kitartó és hűséges munkásainak számában.

„Akik  azonban magukra öltik  Isten  teljes  fegyverzetét,  és  naponta időt szentelnek  az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése