2017. december 18., hétfő

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 37. nap - december 19 - KEDD

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

37 . nap

A rostálás  meghosszabbítása

Péld 8:17: „Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.”
Milyen csodálatos ígéret! A reggel csöndjében, a nap első óráiban csupán azzal is dicsőítjük az Urat, hogy megtaláljuk Őt: „És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem” (Jer 29:13). De hogyan találhatjuk meg Őt? „Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!” (Sir 3:22-23). Fogadd el ma reggel megújuló irgalmát, s döntsd el, hogy az Úr és az Ő igazságának oldalára állsz.

„Azok, akiknek alkalmuk volt hallani és elfogadni az igazságot, és egyesültek az Adventista Egyházzal, magukat Isten törvénytartó népének nevezvén, mégsem rendelkeznek több életerővel, és szentséggel, mint a névleges egyházak, Isten csapásában részesülnek éppúgy, mint azok az egyházak, amelyek szembehelyezkednek Isten törvényével.” (Az utolsó napok eseményei, 172. old.)

Mi lesz a rostálás következménye? Hányan hagynak el bennünket?

Egy nagyszámú csoport
„Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal, és azonosulnak szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani.” (A nagy küzdelem, 208. old.)

A többség
„Isten népe hamarosan próbára lesz téve rettenetes próbák által, s sokan azok közül, akik ma őszinte és valódi hívőknek tűnnek, közönséges, értéktelen fémnek bizonyulnak.” (Testimony Treasures, 2. köt., 31. old.)

Sokkal nagyobb arányban, mint azt elképzeljük
„Amikor Isten törvényét semmibe veszik, a gyülekezetet izzó próbák rostálják meg,  és  sokkal  nagyobb  arányban  adnak  helyet  a  csalárd  lelkeknek  s  az  ördögi  tanításoknak, mint gondolnánk.  Ahelyett,  hogy  a  próba megerősítené  őket,  sokan  azt  igazolják,  hogy nem élő vesszői az igaz Szőlőtőkének, nem gyümölcsöznek, s a szőlő Gazdája kiveti őket.” (Evangelizálás, 361. old.)

Sokan távoznak sorainkból
„Az Isten által végzett rostálás sokakat eltávolít, mint szél a száraz faleveleket.” (Testimony Treasures, 1. köt., 480. old.)

Tehetséges és ékesszóló férfiak
„Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak.” (A nagy küzdelem, 608. old.)

Ragyogásuk miatt csodált csillagok
„Sok »csillag«, akiknek ragyogását megcsodáltuk, eltűnik a sötétben.” (Próféták és királyok, 188. old.)

„Sokan megmutatják, nem egyek Krisztussal, nem haltak meg a világnak, hogy Vele élhessenek; és gyakori lesz a felelős állásokat betöltő emberek hitehagyása.” (Az utolsó napok eseményei, 176. old.)

„A hamarosan bekövetkező megpróbáltatás el fogja távolítani a műből azokat, akiket nem Isten hívott el, mivel Neki tiszta, őszinte, odaszentelt életű és felkészült lelkészi karra van szüksége, hogy kiáraszthassa Szentlelkét.” (Szemelvények, 3. köt., 440. old.)

Egy dologgal azonban tisztában kell lennünk. Ellen G. White írásaiban sehol sem tűnik fel ez a kijelentés: „Lelkészek gyülekezeteikkel együtt el fognak veszni.” Az Úr szolgálólánya nem írt le ilyen kijelentést. Sajnos az ellenség hintette el ezt a hazugságot éppen azért, hogy amikor valaki tanulmányozza ezt a kérdéskört, s nem találja ezt a mondatot, hitetlenség szülessen meg a lelkében bizonyos igazságokkal szemben. Nagyon óvatosnak kell lennünk az ilyen hamis idézetekkel, tévtanokkal szemben, amelyek minden oldalról meg fognak jelenni, hogy tőrbe csalják Isten népét.

Egész családok
„Napjainkban is vannak, és folyamatosan lesznek családok, akik egykor örültek az igazságban, de a rágalmak és a hamisságok miatt elvesztették hitüket, amit olyanokról mondtak nekik, akiket szerettek, és akikkel kellemesen beszélgettek. Megnyitották szívüket a konkoly vetése előtt, a konkoly felnőtt a gabona között, megerősödött, a gabona termése kevesebb és kevesebb lett, és a drága igazság számukra elvesztette erejét.” (Az utolsó napok eseményei, 176. old.)

Az egyház is elesik majd?
„Az egyház úgy tűnik, hogy elesik, de nem fog elesni. Szilárdan meg fog állni, és a Sionban levő bűnösök megrostáltatnak, a polyva külön lesz választva az értékes búzától. Ez egy igen nehéz próba lesz, de mégis meg kell történnie. Azokon kívül, akik győztek a Bárány vérében és az Ige által, senki sem lesz a hűségesek közé számlálva. Őbennük nem lesz a bűnnek nyoma sem, és szájukban nem találtatik álnokság. Le kell vetkőznünk önigazultságunkat, s fel kell öltenünk Krisztus feddhetetlenségét.” (Szemelvények, 3. köt., 436–437. old.)

A rostálás egy folyamat, melynek végcélja az egyház megtisztítása. A búza megmarad, a konkoly pedig távozik. A világ, a fanatizmus, a tévtanok konkolya távozik a világba vagy Babilonba, Isten népe pedig szilárdan megáll Jézus, az igaz egyház és az igazságok mellett a történelem végső eseményei közepette.

Hűséges szolgák jönnek elő, akik jelenleg rejtőznek
„Az  Úr  hűséges  szolgái  a  rostálásban,  a  próba  idején  láthatóvá  lesznek.  E  drága  lények,  akik  nem  hajtottak  térdet  Baálnak,  most  rejtve  vannak.  Nékik  nem  volt  ragyogó világosságuk, mely vakító fényben ragyogott volna rájuk. A nyers és nem  vonzó külső alatt a valódi keresztény jellem tiszta fényessége rejtőzött. Ha a menny  felé nézünk nappal, nem látjuk a csillagokat, pedig ott vannak az égboltra erősítve, de a szem nem érzékeli azokat. Éjjel látjuk eredeti fényüket.” (Az utolsó napok eseményei, 181. old.)

„Az üldözések alkalmával a tanúk dönthetnek Krisztus mellett vagy ellen. Azok, akik együttérzést mutatnak a gonoszul elítélt emberek iránt, akik nem keseredtek meg velük szemben, megmutatják Krisztus iránti ragaszkodásukat.” (Az utolsó napok eseményei, 181. old.)

Isten népének száma nem fog csökkenni
„A csoport számbelileg csökkent. Egyesek kirázattak, kiestek, s az útszélen maradtak. A közömbös lelkületűek, akik nem csatlakoztak a győzelmet és az üdvösséget  értékelőkhöz, s nem imádkoztak kitartóan annak megszerzéséért, nem szerezték  meg a győzelmet, lemaradtak a sötétben, helyüket pedig olyanok vették át, akik az igazságba kapaszkodtak.” (Korai írások, 271. old.)

Nagyon sok ember dönt majd az igazság mellett
„A  megtört  sorokat  betöltik  Krisztusnak  oly  képviselői,  akik  a  tizenegyedik  órában jöttek. Sokan vannak, akikkel Isten Lelke küzd. Isten pusztító ítéletének ideje  a kegyelem ideje azoknak, akiknek [most] nincs alkalmuk megismerni, hogy mi az  igazság. Az Úr szelíden néz rájuk, a kegyelem szíve érinti őket, keze ki van nyújtva  megőrzésükre: míg az ajtó be van zárva azok előtt, akik nem lépnek be a sorba.  Nagy  számban  csatlakoznak  olyanok,  akik  ezekben  az  utolsó  napokban  hallják  először az igazságot. Az Úr seregéből zászló zászló után hullt a porba, század század után csatlakozott az ellenséghez; az ellenség soraiból törzs törzs után egyesült Isten törvénytartó népével.” (Az utolsó napok eseményei, 182. old.)

Milyen legyen ma a mi magatartásunk?
„Amikor Krisztus vallását a végsőkig megvetik, amikor nem az Ő törvényét helyezik  mindenek fölé, akkor kell a legbuzgóbbaknak és a legszilárdabbaknak lennünk. Az  előttünk levő próba abban áll, hogy ki kell tartanunk az igazság és a feddhetetlenség védelmében, miközben a többség elhagy bennünket; és akkor kell megvívnunk  az  Úr  küzdelmeit,  amikor  egyre  kevesebb  a  bajnok.   Akkor  majd  mások  ridegségéből kell meleget gyűjtenünk, az ő gyávaságukból kell bátorságot szereznünk, és hűséget árulásukból.” (Testimony Treasures, 2. köt., 31. old.)

„Amikor a világ szembefordul Isten törvényével, annak milyen hatása lesz azokra,  akik valóban engedelmesek és igazságosak? Magával ragadja őket is a gonosz áradat? Mivel oly sokan csatlakoznak a sötétség fejedelmének zászlajához, az a nép is  hátat fordít, amely hűséggel ragaszkodik Isten törvényéhez? Soha! Nem pusztul el  és nem esik el egy sem, aki Krisztusban marad. Az Ő követői minden földi hatalmasságnál nagyobb tekintélynek engedelmeskednek. S miközben az Isten törvényeivel szembeni megvetés sokakat arra késztet, hogy hagyják el a hitet, a hűségesek szilárdan megállnak a megkülönböztető igazságok mellett. Nem leszünk magunkra hagyatva. Alázatos szívvel kell az Igéhez folyamodnunk tanácsért, s vessük alá Istennek akaratunkat. Semmit sem tehetünk Isten nélkül.” (Szemelvények, 2. köt., 422–423. old.)

Ez az utolsó idézet nyíltan rámutat arra, hogy ha világossággal és tisztánlátással rendelkezünk a rostálással kapcsolatosan, arra is emlékeznünk kell, hogy „Amit vet az ember, azt le is aratja” (Gal 6:7). 
Ezt a szöveget a következőképpen alkalmazhatjuk: a nap első óráiban, mindenekelőtt Istent kell keresnünk. Meg kell vallanunk ismert bűneinket, el kell hagynunk azokat, s erőt kell  kérnünk,  hogy  győzhessünk  a  nap  folyamán  jelentkező  kísértések  fölött.  Tanulmányoznunk kell a Szentírást és a Prófétaság Lelkének írásait, táplálkoznunk kell a jelenvaló igazsággal, hogy ne tudjanak becsapni bennünket a hamis elméletek és tanok. El kell döntenünk, hogy a Szentlélek ereje által szilárdan állunk meg az igazság oldalán, s a következményeket Istenre hagyjuk. Most pedig, „fel kell ismernünk Istent minden utunkban, s akkor Ő fog vezetni bennünket. Alázatos szívvel kell az Igéhez folyamodnunk tanácsért, s vessük alá Istennek akaratunkat. Semmit sem tehetünk Isten nélkül.” (Szemelvények, 2. köt., 423. old.)

Kiegészítés 
Szemináriumunk végéig csupán három nap van hátra. Már érezhetőek Isten áldásai. A találkozás napján sokkal több áldásban részesülsz majd, mint most. További utasításokat is kapsz majd, amelyek megerősítik az Istennel való kapcsolatodat.

Isten azért teremtett, hogy győzz Krisztusban 
Fogadd el ma reggel megújuló irgalmát, s döntsd el, hogy az Úr és az Ő igazságának oldalára állsz.

„Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek.” (Ellen G. White)

„Az  Isten  által  végzett  rostálás  sokakat  eltávolít,  mint  szél  a  száraz  faleveleket.” (Ellen G. White)

„Megnyitották szívüket a konkoly vetése előtt, a konkoly felnőtt a gabona között, megerősödött,  a  gabona  termése  kevesebb  és  kevesebb  lett,  és  a  drága  igazság számukra elvesztette erejét.” (Ellen G. White)

„A rostálás egy folyamat, melynek végcélja az egyház megtisztítása. A búza megmarad, a konkoly pedig távozik. „A megtört sorokat betöltik Krisztusnak oly képviselői, akik a tizenegyedik órában érkeznek.” (Ellen G. White)

„Alázatos szívvel kell az Igéhez folyamodnunk tanácsért, s vessük alá Istennek akaratunkat. Semmit sem tehetünk Isten nélkül.” (Ellen G. White)

„Akik azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét, s naponta időt szentelnek az  elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak  kapcsolatban,  és  megmentő,  átalakító  hatást  gyakorolnak  a  körülöttük  élőkre…
(FOLYTASD AZ IDÉZETET) _________________________________

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése