2017. december 3., vasárnap

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 22. nap - december 4 - HÉTFŐ

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

22. nap

Amikor Isten népe  imádkozik

Ezt és a következő három fejezetet a „Prayer makes a difference” című, Mark Finley által írt füzetből vettük át (a Dél-amerikai Divízió engedélyével).  
„Engedjétek meg, hogy a második világháború egyik legfontosabb jelenetéhez kalauzoljalak  el.  Hitler  bombázó  repülőgépei  a  szövetséges  állásokat  támadták.  Páncélos hadosztályai  pedig  átszelték  Európát.  A  szövetségesek  a  La  Manche  csatornáig  vonultak  vissza.  Innen  már  nem  volt  hova  visszavonulni. Winston  Churchill  rádióbeszédében mondta el ezt a híres mondatot: »Ma éjjel egész Európában kihunytak a fények.« 
Igaza volt. Európa nagyobb része elesett. Ám ebben a válságos helyzetben is történt egy figyelemreméltó dolog. 
A történészeknek mai napig nehéz megmagyarázniuk az eseményeket. Európa kontinentális részén eleredt az eső. Ez szokatlan volt abban az évszakban. S az egyre hevesebbé váló vihar igencsak megnehezítette Hitler páncélos járműveinek az előre nyomulását. 
A La Manche csatornára nehezedő ködfüggöny hirtelen fölszállt. Winston Churchill azonnal  kihasználta  ezt  a  kis  lehetőséget.  A  Dunkerke  partszakaszon  körbefogott  több ezer  szövetséges  katonát  azonnal  kimenekítették.  A  kimondatlan  történelmi  igazság azonban az, hogy több héten át a csatorna mentén levő falusi templomokban égve hagyták a lámpásokat. A lelkészek imára szólították fel a híveket. Férfiak, nők és gyerekek százai keresték fáradhatatlanul Istent. Közbenjártak, hogy az Úr tegyen csodát, s változtassa meg az emberiség történelmének menetét. 
A  brit  tranzakciókat  délben  leállították,  hogy  imatalálkozót  tarthassanak.  A  parlament az ima helyévé vált. A tanárok megszakították a tanórát, hogy imádkozzanak. S e hatalmas közbenjárásnak köszönhetően teljesen megváltozott a történelem.

Ima-mozgalom Lipcsében 
Lépjünk előre 45 évet a történelemben. 1989-et írtunk. Európán a szabadság szele söpört végig, s a totalitárius rendszerek homokvárként omlottak össze. Nemzet nemzet után választotta a politikai szabadságot. 
Az egyik európai diktatúra, a kelet-német kommunista rendszer volt, amely az ellenzékiekkel különleges kegyetlenséggel bánt. 
Lipcse egyik templomában hívek egy csoportja már 1985-ben ima-mozgalmat kezdeményezett. Szerények voltak a kezdetek. Öt-tíz személy találkozott minden hétfőn este. Teltek a hónapok, s egyre többen csatlakoztak. Az 1989-es év őszére ezrek gyűltek össze Németország-szerte imádkozni. 
Kelet-Berlinben néhány embert megérintett a lipcsei mozgalom, s ők is imádkozni kezdtek. Hamarosan már több ezren voltak. Ez az ima-mozgalom gyújtotta meg a szabadság lángját. Imájuk sokat nyomott a latba azon az éjszakán, amikor leomlott a berlini fal. A katonák úgy döntöttek, hogy korábbi szokásuktól eltérően, most nem lőnek rá a tüntetőkre.
Letaglózva, mozdulatlanul és némán álltak, miközben a tömeg ellepte a Nyugat-Berlin felé vezető kapukat. Aztán ők is ünnepelni kezdtek a tömeggel, s közben leomlott a fal. 
A New Republic Magazine című humanista folyóirat a következőképpen kommentálta az esetet: »Egy régi közmondás szerint az ima változtatja meg a dolgokat. Nem tudjuk megmagyarázni az ima működését, ám azok a személyek, akik imádkoztak,  megváltoztatták a modern Európa történelmének menetét.«

Közbenjáró ima 
A közbenjáró ima bibliai eredetű. Talán nem sokat tudunk róla vagy arról, ahogyan működik. Talán nem értjük meg teljességében, ám attól, hogy valamit nem értünk, még nem jelenti azt, hogy nem is létezik. 
Például, lehet, hogy nem igazán érted, hogyan közvetítik a mozgó képsorokat a tévében. Ez azonban nem akadályoz meg abban, hogy megnyomd a távirányító gombját, és nézd a képernyőt. 
Lehet, hogy nem értesz túl sokat az elektronikához, ez azonban nem akadályoz meg abban, hogy használd a mikrohullámú sütőt. Ha nem is értünk teljes mértékben valamit, az még nem gátol meg abban, hogy élvezzük az előnyeit. 
Ha valami végtelen, nem azt jelenti, hogy semmit sem tudsz róla. Inkább azt, hogy bármennyit is tudnál róla, még mindig marad felfedeznivalód. Minél többet tanulmányozol, annál inkább rájössz, hogy még milyen sokat kell tanulnod.
A hithősök évszázadokon át hittek a közbenjáró imában. A közbenjáró ima biblikus.
Pál apostol mondja: »Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, nem szűnök meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben« (Eféz 1:15-16).

Pál példája 
Pál másfél évet töltött Efézusban, s most eszébe jutottak ottani barátai. Azokra gondolt, akiket személyesen ismert. 
Római börtönben volt, távol barátaitól. Ám annak ellenére, hogy a római kormány megfosztotta őt a szabadságától, letérdelt, és így imádkozott: »Szerető Atyám, emlékezzél meg efézusi barátaimról. Lépj közbe az életükben. Uram, bátorítsd őket és adj reménységet nekik. Emeld föl a lelküket és ihlesd őket.«

Pál hitt a közbenjáró imában 
Tudta,  hogy  a  római  kormány  láncra  verheti  a  testét,  ám  nem  akadályozhatja  az imádkozásban.  Börtönbe  zárhatták,  imái  azonban  áttörték  a  cella  mennyezetét,  és  eljutottak Isten trónja elé. S mivel imádkozott, bekövetkezhetett egy olyan esemény, amely semmiképp sem történt volna meg, ha nem kereste volna imában az Urat. 
Pál nem tartotta az imát amolyan pszichoterápiának, amelynek az a célja, hogy jobban érezze magát. Ő hitte, hogy ima által megérintheti Isten szívét. Meg volt győződve, hogy Isten az imák által visz véghez csodákat. A Fil 1:3-5 verseiben így ír erről: »Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben, mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén, mivelhogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mind ez ideig.« 
Az apostol hitte, hogy amikor imádkozik, csodák történnek, melyek nem történhet- nek meg, ha nem imádkozik. »Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, mindenkor ti értetek könyörögvén« – mondja Kol 1:3 versében.
Csatornákká válunk, amelyeken keresztül Isten kiárasztja az élet vizét.
Miért imádkozott Pál? Erre Kol 1:9 versében kapunk választ: »Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben.« Pál válasza pedig ez: »Imádkozom. Azért imádkozom, hogy ti megismerjétek Isten akaratát. Imádkozom, hogy jó döntéseket hozzatok. Imádkozom, hogy bölcsek legyetek. Imádkozom, hogy növekedjetek a kegyelemben. Imádkozom, hogy ne keményedjen meg a szívetek. Imádkozom, hogy a Szentlélek védelmezzen benneteket.«

A közbenjáró ima fontosabb jellemzői
– Csodálatos tudni azt, hogy egy barátod imádkozik éretted!
– Csodálatos tudni azt, hogy olyan férjed/feleséged van, aki imádkozik éretted!
– Csodálatos tudni azt, hogy a lányod vagy a fiad imádkozik a szüleiért!
– Csodálatos tudni azt, hogy valaki imádkozik éretted! 

De  álljunk  csak  meg…  Ez  újabb  kérdést  vet  fel:  Nem  tesz  meg  Isten  minden Tőle telhetőt azért, hogy megáldjon egy családot akár imádkozik, akár nem? Nem tesz meg Ő mindent, hogy megáldja barátainkat, a kormányt és a nemzetet akár imádkozunk, akár nem? Meglehet, hogy Ő ennyire függ a mi imáinktól? Végül pedig, lehet, hogy az imáim mégis érnek valamit, vagy csak én érzem jobban magam, ha imádkozom?

Válaszok a közbenjáró imára és a nagy küzdelemre vonatkozóan 
A jó és a gonosz erői – Krisztus és Sátán – között dúló közdelem lényegében egy harc. A pokol és az igazság erőinek ütközete. 
Ebben  a  küzdelemben  Isten  szándékosan  korlátozza  magát.  Nem  lépi  át  a szabad  választásunkat. Egy időre megengedi, hogy elhatalmasodjon a küzdelem, s ezt azért teszi, hogy a világegyetem előtt világossá váljék, hogy a bűn halált szül. 
A hatalmas Isten úgy döntött, hogy a jó és gonosz között dúló nagy küzdelem alap- szabályai szerint jár el.
Akár imádkozom érettük, akár nem, Ő arra törekszik, hogy elérje családtagjaimat.
Akár imádkozom magamért, akár nem, Ő próbál megszólítani.
Akár imádkozom, akár nem, van egy bizonyos védelem, amelyet felkínál Isten az angyalok révén.
Ám amikor imádkozom és keresem Istent, az ima által új csatornákat nyitok meg, melyekkel megengedem, hogy a nagy küzdelem keretén belül olyan dolgokat tegyen, amit különben nem tenne. Isten nem csupán tiszteletben tartja a nem imádkozó személy választását, hanem az én választásomat is figyelembe veszi, ha imádkozom.
Amikor imádkozom, Isten a Szentlelkét kínálja fel. Ez a második csodálatos igazság: a közbenjáró imának ereje van. 
Van  a  Bibliában  egy  csodálatos  igeszakasz,  amely  megmutatja,  hogy  mi  történik, amikor közbenjárunk imában másokért: 1Jn 5. A Szentírásban számos szöveg bátorít az imádkozásra. Számos igeszakasz buzdít arra, hogy keressük Istent. Ámde ez több, mint felszólítás az imádkozásra. Elmondja, hogy mi történik, amikor imádkozunk. Közli, hogy miért annyira hatékony az ima: »És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket« (1Jn 5:14). 
Kihez van bizodalmunk? Istenhez! Nem magunkban és az imánkban bízunk. És a bizalmunk nem a hitünkre alapszik. Bizodalmunk Istenben van! 
Melyik az a bűn, amely halálra visz? A megbocsáthatatlan bűn. Ez az a pont, amikor az ember már túl sokat ellenkezett, s így megkeményedett a szíve. 
Figyeld meg a szöveget: »könyörögjön«. Ki könyörögjön? Aki közbenjár. »Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, (a közbenjáró) könyörögjön, és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.«

Micsoda igeszakasz! 
Te és én térdre borulva imádkozunk, s Istent keresve kapcsolatot teremtünk ég és föld között. Csatornákká válunk, melyeken át Isten kiárasztja az élet vizét. Isten hatalma  a közbenjárók által árad ki.

A közbenjáró ima változást eredményez az orvosi közösségekben

Van olyan orvos, aki arra a következtetésre jutott, hogy az imának fontos szerepe van a gyógyulás folyamatában. Több mint 200 közzétett tanulmány van a vallás és az egészség kapcsolatáról, s a legtöbb a közbenjáró ima és az egészség kapcsolatára összpontosít.
Dr. Randolph Byrd híres szívgyógyász San Franciscóban. Alaposan tanulmányozta az ima és az egészségi állapot kapcsolatát. Véletlenszerűen választott ki 393 beteget, akik szívkoszorúér műtéten estek át.
A betegeket két csoportra osztotta: az egyik csoportért senki sem imádkozott, a másik csoport tagjaiért pedig imádkoztak. Az előbbi csoport tagjai nem tudták, hogy senki sem imádkozik értük, mint ahogyan a második csoport tagjai sem tudták, hogy valaki könyörög érettük. Ezt nevezik »kettős vakpróbának«. Az elme nem befolyásolhatja a szervezetet pozitív gondolatokkal, mivel nem tudhatja, hogy valaki imádkozik érte.
Ezek után dr. Byrd odaszentelt életű keresztényeknek adta meg azon betegek neveit, akikért imádkozniuk kellett. Figyelemreméltó eredményekre jutott. Meglepő volt a két csoport közötti különbség.
Sokkal rövidebb idő alatt épültek fel azok, akikért imádkoztak. És kevesebb gyógyszerre is volt szükségük. A gyógyulási folyamatban ritkábbak voltak a szövődmények. Azok, akikért senki sem imádkozott, többször szorultak orvosi ellátásra. Többször léptek fel szövődmények is esetükben, és több gyógyszerre volt szükségük. Sőt, még sokkal több fertőzés is fellépett náluk.
Az Egyesült Államok egyik híres napilapja tette közzé ezt a tanulmányt, és az eredményeket kiválónak nevezte.

Következtetés
A közbenjáró ima biblikus. A közbenjáró imának ereje van. A közbenjáró imának van hatása. Amikor imádkozunk, Isten válaszol. Amikor imádkozunk, kitöltetik a Szentlélek. Amikor imádkozunk, Isten bölcsességet és erőt ad. Amikor keressük az Ő arcát s buzgón közbenjárunk másokért, angyalok jönnek válaszként imáinkra, hogy világosságot, igazságot, gyógyulást és védelmet hozzanak.
A jó és gonosz közötti küzdelemben az ima a hívő ember számára lelki fegyver, amellyel legyőzheti az ellenséget. Ebben a küzdelemben emberi erőnél többre van szükségünk. A gonosz számára jelentéktelen ellenfelek vagyunk. Önerőből nem fogjuk legyőzni őt. A közbenjáró ima erőteljes fegyvert képez.
– Én gyenge vagyok, de Ő erős.
– Én tudatlan vagyok, de Ő bölcs.
– Én törékeny vagyok, de Ő mindenható.
– Én képtelen vagyok, de Ő képes.
– Én nem tudom, hogyan érinthetem meg szeretteim szívét, de Ő tudja.  

Amikor közbenjáró imát mondok, bízok abban, hogy Ő megvalósítja célját az életemben, de azon személyek életében is, akikért imádkozom. Jézusba vetem hitemet most és mindenkoron.”

Isten azért teremtett, hogy kommunikálj Vele 
A  közbenjáró  ima-mozgalomnak  köszönhetően  változott  meg  gyökeresen  a  történelem menete. 
Férfiak, nők és gyerekek százai keresték fáradhatatlanul Istent. Közbenjártak, hogy az Úr tegyen csodát, s változtassa meg az emberiség történelmének menetét. „Egy régi közmondás szerint az ima változtatja meg a dolgokat. Nem tudjuk megmagyarázni az ima működését, ám azok a személyek, akik imádkoztak,  megváltoztatták a modern Európa történelmének menetét.” (New Republic Magazine). 
A hithősök évszázadokon át hittek a közbenjáró imában. Pál nem tartotta az imát amolyan pszichoterápiának, amelynek az a célja, hogy jobban érezze magát. Hitte, hogy ima által megérintheti Isten szívét. Meg volt győződve, hogy Isten az imák által visz véghez csodákat. Csatornákká válunk, melyeken keresztül Isten kiárasztja az élet vizét. A jó  és a gonosz erői – Krisztus és Sátán – között dúló közdelem lényegében a pokol és az igazság erőinek ütközete. 
Ám  amikor  imádkozom  és  keresem  Istent,  az  ima  által  új  csatornákat  nyitok  meg, melyekkel  megengedem,  hogy  a  nagy  küzdelem  keretén  belül  olyan  dolgokat  tegyen, amit különben nem tenne. 
Isten nem csupán tiszteletben tartja a nem imádkozó személy választását, hanem az én választásomat is figyelembe veszi, ha imádkozom. 
Te és én térdre borulva imádkozunk, s Istent keresve kapcsolatot teremtünk ég és föld között.
Isten hatalma a közbenjárók által árad ki.

„Akik  azonban magukra öltik  Isten  teljes  fegyverzetét ,  s  naponta időt  szentelnek  az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


1 megjegyzés:

  1. Kormos Erik egyik igehirdetése - Ámós (sáskajárásról való jövendölés) - Ámós 7:1-9-ről szól éppen ebben a témában, és a harmadik látomásban korunkról van szó, lépjünk be a próféta helyébe, mert ott ő már nem járt közben!!! Csak az első két látomásnál, amely az ő idejére vonatkozott, engesztelődött ki az Úr Ámós közbenjárói imájára. Fontos, hogy legyen ilyen imalistánk! A link: http://kormoserik.sda.hu/media/mp3/Kormos%20Erik_13-08-30/de.mp3

    VálaszTörlés