2017. december 20., szerda

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 39. nap - december 21 - CSÜTÖRTÖK

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

39 . nap

Az odaszentelődés hangja
  
„Ez  legyen  a  ti  szívetek  vágya  is:  »Megváltóm,  mindenem  a  tied.  Lefizetted  az  árat a lelkemért, és mindenem, amim van, a Tied. Segíts, hogy ne meggondolatlan tékozlás végett keressem a pénzt, ne büszkeségem kielégítésére, hanem azért, hogy nagy neved dicsőségére használjam fel«. Ez legyen mindenben a legfőbb gondolatotok: »Így járna el az Úr is? Meg lesz elégedve azzal, amit teszek? Ő életét adta értem, én azonban mit kínál- hatok fel Neki helyette?« Csak annyit mondhatok: »Ami a Tied, Uram, azt nagylelkűen fel- ajánlom Neked«. Ha Isten neve nincs a homlokotokra írva – mivel Istennek kell elfoglalnia gondolataitokat –, nem részesülhettek a dicsőség örökségéből. Maga a Teremtő kínálta fel az egész mennyet egy csodálatos ajándékban: egyszülött Fiában. 
Isten veszi a tizedet és az adományokat, s így szól: »Az Enyém. Amikor rád bíztam a javaimat, közöltem, hogy egy részt megtarthatsz magadnak szükségleteid kielégítésére, egy másikat pedig vissza kell adnod Nekem.« Amikor hombárokba gyűjtöttétek be a termést, tisztességesen visszaadtátok Istennek a tizedet? Elhoztátok adományaitokat, hogy az Ő műve ne szenvedjen hiányt? Gondoskodtatok az árváról és az özvegyről? Ez a missziómunkának egy olyan területe, amelyet semmiképp sem lenne szabad elhanyagolni. Nincsenek  közöttetek  szegények  vagy  szenvedők,  akiknek  melegebb  ruhára,  megfelelő ételre, vagy mindenek felett együttérzésre és szeretetre van szükségük? Mit tettetek az özvegyekért, az elkeseredettekért, akik hívnak, hogy támogassátok gyermekeik vagy unokáinak neveléséért folytatott erőfeszítéseiket? Hogyan oldottátok meg ezeket a helyzeteket? Próbáltatok segíteni az árvákon? Amikor arra kértek benneteket aggódó szülők vagy nagyszülők,  sőt,  valósággal  könyörögtek,  hogy  törődjetek  velük  is,  érzéketlen  és  durva módon  utasítottátok  vissza  őket?  Ha  igen,  akkor  az  Úr  irgalmazzon  nektek,  mivel  »amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek néktek«. S még meg kell lepődnünk azon, hogy az Úr nem küldi áldásait, miközben ajándékait helytelenül és önző módon használják fel? 
Isten  folyamatosan  az  élet  áldásaival  halmoz  el.  S  amikor  megkér  benneteket, hogy mondjatok le ajándékairól az Ő műve különböző területeinek támogatása érdekében, lényegében ezzel lelki javatokat szolgálja, mivel így elismeritek, hogy Isten minden áldás forrása. Isten, a legaktívabb Munkás együtt dolgozik az emberekkel, hogy a létfenntartásukhoz szükséges eszközöket biztosíthassa, de elvárja, hogy együtt dolgozzanak Vele a lelkek megmentése érdekében. Ő helyezte szolgái kezébe azokat az eszközöket, amellyel tovább vihetik a helyi és a külföldi missziómunkát. Ám ha az embereknek csupán fele végzi el feladatát, nem lesz elég anyagi fedezet, és a mű több helyen elvégezetlen marad.” (Review and Herald, 1890. december 23.)

Válasz Krisztus egységet kérő imájára
„Az egyház sosem fog eljutni az Isten által elvárt szintre, míg nem egyesül misszionáriusaival az együttérzésben. Az az egység, amelyért imádkozott Krisztus, sosem fog létrejönni, ha a missziómunkában nem mutatkozik meg a lelkiség, s ha az egyház nem válik missziót támogató tényezővé. A misszionáriusok erőfeszítései nem járnak sikerrel, s nem érik el a kívánt célt, ha a helyi gyülekezet tagjai nem bizonyítják – nem csak szavakkal, hanem tettekkel is – azt, hogy tudatában vannak a rájuk háruló kötelességnek, a misszionáriusok nagylelkű támogatásának. Isten munkásokat hív el. Ez személyes hozzáállást igényel. Ám elsősorban megtérésre, s csak az után másokért végzett megmentési munkára van szükség.” (Review and Herald, 1903. szeptember 10.)
 
Üresítsétek meg szíveteket az önzéstől
„Sajnálatos, hogy a mai egyház kevésbé kész kifejezni háláját azért, hogy az Úr kegyelemmel ruházta fel, s hogy a pénz talentumát bízta rá, hogy az Ő kincstárába helyezzék el azt. 
Az  Úr  szőlőskertjének  terméketlen  területei  Istenhez  kiáltanak:  »Az  emberek  nem szakítottak időt arra, hogy gondozzanak bennünket.« Amikor engedik, hogy embertársaik a szükségletek és a romlás rabszolgái maradjanak, a férfiak és nők lényegében megengedik Sátánnak, hogy megvádolja Istent: nem törődik azzal, hogy gyermekei szenvednek a létszükségletek hiányában. Istent bántja azoknak közönye, akikre áldásait bízta. A választott vezetők, akik nem hajlandók észrevenni a szenvedést, amelyet enyhíthetnének, ők maguk helyezik vád alá Istent. 
Senki  se  becsülje  alá  a  felelősségét.  Ha  nem  is  fektettek  be  dollárokat,  csupán néhány centet, ne feledjétek, hogy Isten megáldja a fáradhatatlan szorgalmat. Nem nézi le a gyenge kezdeteket. Az apró dolgok bölcs felhasználása csodálatos bőséget fog gerjeszteni. Egy bölcsen felhasznált talentum két talentumot hoz Isten számára. A felajánlott tőkével arányos kamat várható. Isten elfogadja azt, amivel rendelkezik az ember, és nem várja el azt, amivel nem rendelkezik. 
Isten  elhív,  hogy  adjátok oda  mindazt,  amivel  tartoztok  Neki  a  tized  és  az  adományok terén. Odaszentelődésre szólít fel a mű minden területén. Lelkiismeretesen végezzétek el azt, ami rátok hárul. Vegyétek komolyan, emlékezzetek arra, hogy Krisztus a ti oldalatokon áll, s érdeketekben munkálkodik. »Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.« Adakozzatok örömmel, jó lelkülettel és teljes szívvel, s legyetek hálásak azért, hogy  hozzájárulhattok  Isten  országának  terjedéséhez  ezen  a  földön.  Üresítsétek  meg  szíveiteket az önzéstől, s készítsétek elméteket a keresztény szolgálatra. Ha szoros kapcsolatban vagytok Istennel, vágyakozni fogtok arra, hogy minden áldozatot meghozzatok az elveszettek üdvössége érdekében.

A lelki jólét és a keresztényi adakozó lelkület 
Az Úr nevében, forrón kérlek testvéreim, hogy a világon átsöprő eme válságban álljatok az Úr oldalára, s forduljatok ellene a gonosz erőinek! Ha visszatartjuk, ami az Úré, átkot vonunk magunkra. A lelki jólét szorosan kapcsolódik a keresztényi adakozó lelkülethez. Csak egyedül arra vágyjatok, hogy a Megváltó mennyei jótékonyságának örömét akarjátok utánozni. Értékes ígéreteket kaptunk arra vonatkozóan, hogy ajándékaitok előttetek jutnak el a mennyei udvarokba. 
Szeretnétek biztosítást kötni javaitokra és ingatlanjaitokra? Helyezzétek Annak kezébe, akinek a tenyerei a keresztre feszítés jelét viselik. Tartsatok meg magatoknak mindent, amitek van, s örök kárhozat lesz a részetek. Adjatok részt Istennek, s akkor abban a pillanatban az adományozott rész az Ő kézjelét fogja viselni, és rápecsételi változhatatlan jellemét. Szeretnétek örülni javaitoknak? Akkor használjátok arra, hogy áldást szereztek a szenvedőknek. Szeretnétek gyarapítani anyagi javaitokat? »Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi« (Péld 3:9-10).”

Isten újra megtölti az adományozó kezét
„Ha mindenki elvégezné a rá eső részt, az Úr szőlőskertjében a gyümölcs hiánya nem hozna ítéletet azokra, akik Krisztus követőinek vallják magukat. Az orvosi missziómunkának kell megnyitnia az ajtót a jelenvaló igazság előtt. A harmadik angyal üzenete legyen hallható mindenütt. Takarékoskodjatok! Vetkőzzétek le a büszkeséget! Adjátok Istennek földi kincseiteket! Adományozzatok most, amit csak tudtok, s ha együtt munkálkodtok Krisztussal, kezeitek még nagyobb adakozásra fognak nyílni. És Isten újra megtölti ezt a kezet, hogy még sok lélekhez eljusson az igazság drága kincse. Ő fog nektek adni, hogy a magatok során adhassatok másoknak.” (Review and Herald, 1901. december 10.; Tanácsok a keresztény sáfársághoz, 50–54. old.)

Kiegészítés

Holnap zárul ez a szemináriumsorozat. Rohamosan közeledik a találkozó. Felkészültél? Isten még egyszer megszólítja a szívedet. Felejthetetlen találkozóban lesz részed. S ha végigtanulmányoztad a szemináriumot, bizonyítványt is kapsz. Várunk szeretettel!
Megváltóm, mindenem a tied. Te lefizetted az árat a lelkemért, s mindenem, amim van, a Tied.

„Isten folyamatosan az élet áldásaival halmoz el. S amikor megkér benneteket,  hogy mondjatok le ajándékairól az Ő műve különböző területeinek támogatására,  lényegében ezzel lelki javatokat szolgálja, mivel így elismeritek, hogy Isten minden áldás forrása.” (Ellen G. White)

„Isten munkásokat hív el. Ez személyes hozzáállást igényel. Ám elsősorban megtérésre, és csak az után a másokért végzett megmentési munkára van szükség.” (Ellen  G. White)

„Senki se becsülje alá a felelősségét. Ha nem is fektettek be dollárokat, csupán néhány centet, ne feledjétek, hogy Isten megáldja a fáradhatatlan szorgalmat. Ő nem nézi le a gyenge kezdeteket. (Ellen G. White)

„Az  apró  dolgok  bölcs  felhasználása  csodálatos  bőséget  fog  gerjeszteni.  Egy  bölcsen  felhasznált  talentum  két  talentumot  hoz  Isten  számára.  A  befektetett  tőkével  arányos kamat várható. Isten elfogadja azt, amivel rendelkezik az ember, és nem várja el azt, amivel nem rendelkezik.” (Ellen G. White) Szeretnétek örülni javaitoknak? Akkor használjátok arra, hogy áldást szereztek a szenvedőknek.

Szeretnétek gyarapítani anyagi javaitokat? „Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi” (Péld 3:9-10)

„Akik  azonban magukra öltik  Isten  teljes  fegyverzetét,  s  naponta időt szentelnek  az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre. Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése