2017. április 22., szombat

1. nap - április 24

1. NAP

Naponként megváltva

Ha gyakorlatba ülteted a mai üzenetet, akkor a 41 nap végén győztes lehetsz.
Isten áldjon meg ezen utazás minden egyes napján! Imádkozz és kezdd el! 
Isten minden nap megvált engem már a kora reggeli óráktól kezdődően, hogy szent lehessek egész napon át. Ha nem kapom meg minden nap az Ige erejét, nem sikerül Isten gyermekeként élnem, mert „akik ... befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek” (Jn  1:12).  Ha   nem az az első minden  egyes  nap, hogy megkapom  Isten  erejét,  akkor saját természetem ösztönei fognak vezérelni. 
Ezt a fontos célkitűzést fogjuk követni a 40 reggel során: Isten keresését a nap korai óráiban, hogy a keresztényi élet mindennapi teendői közben szentek lehessünk. 
Egy napra megváltva. Mit is tanít a Biblia erre vonatkozóan? Miként kellene befolyásolnia fontosabb napi teendőimet annak a ténynek, hogy a megváltás egy napra szól? Honnan ered az elv, miszerint a megváltást egy napnak nevezett mértékegységnyi időre kapom? 
Kezdetben Isten azért lépett közbe, hogy mindent rendbe tegyen: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet” (1Móz 1:1). Hasonlóképpen szeretne minden nap kezdetén közbe lépni, hogy az Ő akarata szerint tegyen rendet az életünkben. 
Meghívlak, tanulmányozzuk azokat az okokat, amelyekért keresnünk kell Istent a mindennapok első óráiban.

1. Ezt maga Jézus parancsolta meg
Ő parancsolta: „Hanem keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek” (Mt 6:33). A hívőnek úgy kell minden nap ébrednie, hogy Jézust lélegzi be. Isten Igéje iránti éhséggel és szomjúsággal kell fölkelnie. Mint ahogy a testnek is táplálékra van szüksége bármilyen tevékenység megkezdése előtt. 
Mi lelked leghőbb vágya reggel, amikor felébredsz? Ha elsődleges vágyad nem az, hogy Isten elé járulj imádkozni és a Szentírásból tanulmányozni, akkor valami nincs rendben az életedben. 
Jézus parancsa az, hogy Isten foglalja el az első helyet. Ezért, amint felkelsz az ágyból, mielőtt megmosakodnál, felöltöznél vagy bármi mást – még a legjelentéktelenebb dolgot is– tennél, előbb járulj Isten elé, hogy lelked erőt kapjon az aznapi megszentelődéshez. Ezen erő nélkül a napod minden téren kudarcot vall. 
Miért van szükség arra, hogy Isten foglalja el az első helyet? El fog árulni a szíved, ha reggel felébredsz, és bármilyen egyszerű dolgot is elvégzel. A szívünk természetünkből fakadóan arra törekszik, hogy Isten a második  helyre  kerüljön.  Ha így jársz el,  megcsal téged a szíved. Azt olvastuk 5Móz 11:16 versében, hogy vigyáznunk kell, nehogy megcsaljon bennünket a szívünk. Álnok és hamis a szív, ezért kell nagyon vigyáznunk rá, hiszen belőle árad naponta az élet. Amikor reggel felébredek, nem kell kibúvókat keresnem, nem kell más terveket szőnöm. Istennek kell elfoglalnia az első helyet, és kész.

2. Istennek napi programja van az életemre vonatkozóan 
„Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük” – olvassuk Zsolt 139:16 versében. 
Mit is jelent a „tervezés”?  A szó számos meghatározása közül figyeljük meg a következőt: A tervezés a kívánt tevékenységek előre meghatározását vagy leírását jelenti egy  meghatározott  időre  vonatkozóan. 
A felolvasott zsoltárból határozottan kitűnik, hogy Istennek napi terve van minden személyre vonatkozóan, aki szeretne szentségben élni. 
Amikor reggel felkelek, ez legyen első dolgom, hogy megkérdezzem: Milyen terve van mára Istennek az én életemmel? Hol van megírva ez a terv? Isten minden napra vonatkozó terve az Ő könyvében, a Bibliában található. Lapjain megtalálható az Ő teljes akarata  arra vonatkozóan, hogy a napod áldott legyen, és hogy szentül élj. 
Mit kell tennem, hogy felfedezzem az Isten által nekem szánt napi programot? Ami- kor reggel felébredek, minden más tevékenység előtt vennem kell a Bibliát, s minden előfeltételezéstől mentesen, Jézustól való teljes függőségben kell kérnem a Szentlelket, hogy értesse meg velem a Szentírásban kijelentett isteni akaratot. 
Engedd, hogy Isten szóljon hozzád, válaszoljon az imáidra, miközben feltárul előtted az Ő akarata. Tegyük fel, hogy a Szentlélek a 119. zsoltárhoz vezetett, s hirtelen felfedezel valamit a 105. vers olvasása közben. Mit kell tenned? Imában szólítsd meg Őt, mondd el, hogy szereted, dicsőítsd a nevét, adj hálát az Igéért, amely útmutatóul szolgál arra a napra. Mondd el, hogy a rendelkezésedre álló világosság nélkül szakadékba zuhannál, ámde hallod Őt, mivel aznapra határozott és érthető látást kaptál arra az útra vonatkozóan, amelyen járnod kell. Folytasd az olvasást, s miközben Isten szól hozzád a Biblia lapjain, te is beszélj Hozzá imában. Így a Szentlélek erőt fog adni, hogy szentségben élj egész nap. 
Sátánnak is van napi terve személyes életedre vonatkozóan. Azt olvassuk Mt 6: 34-ben, hogy „elég minden napnak a maga baja”. 
Isten tervének az a célja, hogy naponta semlegesítse életed ellenségének ténykedéseit. Szeretnéd keresni Istent minden nap, már az első órákban, hogy élhess, vagy inkább a Sátán által naponta felkínált gonoszság rabszolgája akarsz lenni? 
Az Istennel való naponkénti kapcsolat hiánya megrontja ítélőképességünket az élet minden területén, de különösen a lelkiekben.

3. Naponta meg kell újítani a belső embert
A Biblia határozott és világos tanítást ad erre vonatkozóan: a bűn hatalmától való szabadulás egy napra szól. Nem biblikus az „egyszer megváltva örökre megváltva " elmélet. A bűntől a Jézusban való hit által megváltott embereknek, akik az örök élet és a bűntől való szabadulás útjára lépnek (amikor majd eljön Jézus és átalakít bennünket), sosem szabad elfelejteniük, hogy a bűn hatalmától megszabadító üdvösség naponkénti, ezért minden nap „félelemmel és rettegéssel” kell véghezvinni.
Figyeljük meg, mint mond a Biblia:
2Kor 4:16 – „a belső emberünk megújul napról napra.”
1Kor 15:31 – „Naponként halál révén állok.”
 2Kor 7:1 – „Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket.”
Róm 12:2 ___________________________________________________
Zsid 3:13,15 _________________________________________________
2Kor 6:2 ____________________________________________________  
Józs 3 _______________________________________________________

4. Szívem öröme és boldogsága
„Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!” – olvassuk Jer 15:16 versében.
A szöveg három vetületére érdemes kitérnünk:
• „Ha szavaidat hallattad” (más fordításokban: „megtaláltam szavaidat”): Ahhoz, hogy valamit  megtaláljunk,  keresnünk  kell.  Ezért  tehát,  amikor  reggel  felébredek,  nem  várom, hogy az Ige keressen, hanem én keresem az Igét. Keresnem kell Istent a nap első óráiban, s ezt nem csak felületesen, hanem teljes szívből kell tennem. Jeremiás a következőkép- pen írja le ezt a fajta keresést: „És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek  engem”  (Jer  29:13).  A lelkemnek  minden  reggel  szüksége  van  az  Üdvözítőre. Nélküle üres, zavart és tévelygő marad a lélek.
• „Élveztem azokat” (más fordításokban: „megettem azokat”): Nem elég kijelentened, hogy az Ige fontos, jó, mennyei és üdvösséget ad. Fogyasztanod kell az Igét, a mennyei táplálé- kot a szívedbe kell raktároznod. Csak így juthatnak a vérkeringésedbe azok a tápanyagok, amelyek közvetlenül Istentől származnak.
• „A te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára”: Aki elhatározza, hogy a reggel első óráiban már keresni kezdi Istent, békességben és nyugalomban lesz része egész napon át.

Következtetés
Az Istennel járás és a Vele való kapcsolat elmélyítése hatással van az életünkre, a hosszú életre. A következőt olvassuk 5Móz 30:20 versében: „Hogy szeressed az Urat, a te Istene- det, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága”
A naponkénti Istennel járás segít abban, hogy igazi keresztényi életet éljünk. A Szentlélek  naponkénti  kenetének  elfogadása  magával  hozza  Krisztus  életét  és  erejét,  amely segít abban, hogy minden helyzetben győzedelmeskedjünk. 
A naponkénti Istennel járás egységben tart a mennyel, és általa közvetlenül Jézus  Krisztustól kapjuk meg az átalakító befolyást.

Kiegészítés 
Utazásunk  alatt  próbáld  minden  nap  feljegyezni  azt  a  napi  programot,  amit  Isten ajánl számodra. Leírhatod, hogy mit vár el tőled,  de azoknak neveit is, akikért imádkozol, továbbá az Istentől származó napi üzenetet. Alkalmad lesz ezt naponta megtenni, és akkor jobban megérted, hogy mennyire fontos megérezned és leírnod a rád vonatkozó isteni tervet.

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel:  ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

Délben:__________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1. _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________

1 megjegyzés: