2017. november 26., vasárnap

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 15. nap - november 27 - HÉTFŐ

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

15. nap

Megváltva a szentségre

Ma arról tanulunk, hogy szükségünk van naponta az isteni megváltásra, hogy szentté  lehessünk. Ezt a kijelentést minden bizonnyal hallottad már a lelki fejlődést elősegítő szeminárium  kezdetén.  Azért  említjük  itt  újra,  hogy  a  tanulási  időszak  végén  kapcsolatod  Istennel ne szakadjon meg, hanem továbbra is Vele járj. 
Ez egy alkalmazkodási időszak az új valósághoz az Istennel való kapcsolatodban, és ugyanakkor egy lehetőség is a lelki életed számára, hogy közösségre lépj Vele a nap első óráiban, s ezt a közösséget meghosszabbítsd a nap további részében, de egész életedre is. 
Ugyanez fog folytatódni az alkalmazkodási időszak után, mivel üdvösséget nyertél Krisztusban. Tűzd ki életed céljává ezt a névtelen írótól származó gondolatot: „Krisztussal kezdeni, Krisztussal befejezni – ilyen a keresztényi életvitel.” 

A Biblia és a Prófétaság Lelke írásai segítenek megérteni a következő tényezők fontosságát:
1. Üdvösség a hit gyakorlása által.
2. Isten keresése a nap első óráiban.
3. Naponkénti járás Istennel.

Elemezzünk néhány erre vonatkozó gondolatot: „Hinnünk kell, hogy Isten választottai vagyunk üdvösségre a hit gyakorlása, Krisztus kegyelme és a Szentlélek munkálkodása által; magasztalnunk és dicsőítenünk kell Istent irántunk kifejezett számtalan csodálatos előjogáért.”
"Isten szeretete az az erő, amely a lelket Krisztushoz vonzza, hogy gyöngéd befogadást nyerjen az Atya elött. A Lélek munkálkodása folytán helyreáll Isten és a bűnös közötti kapcsolat. Az Atya mondja: »Istenük leszek, ők pedig az Én népemlesznek. Megmutatom nekik megbocsátó szeretetemet, és örömömet árasztom rájuk. Értékesek számomra, mivel ez a nép, amelyet magamnak választottam dicsőíteni fogja az Én nevemet«.” (Értelem, jellem, egyéniség, 2. köt., 555–556. old.) 

Meglepett, hogy Isten milyen érdekes dolgokat tartogat számodra? Azért lettünk kiválasztva, hogy üdvösséget nyerjünk. Ezt a munkát a Szentlélek viszi véghez bennünk. Különleges nép leszünk, s az Úr örömében részesülünk. Az üdvösségre hívás lényegében meghívás az Úrban való örömteli életre. 
Ezt a lelki Isten-keresést, a lelki intimitást a nap első óráitól kezdődően magyarázza meg nekünk Jézus Krisztus tapasztalata. Az alábbi idézetek szolgáljanak ihletésként számunkra:
„Nem csoda, hogy Jézus gyerekkorában növekedett bölcsességben és mindig kedves volt Isten és az emberek előtt, mivel lényegében ez volt mennyei elhívatása. Nem a rabbik iskoláiban kereste a nevelést, mivel Isten maga volt a tanítómestere. S ahogy nőtt, fejlődött bölcsességben is. Szorgalmasan tanulmányozta az Írásokat, mert tudta, hogy tele vannak felbecsülhetetlen értékű tanítással. Jézus hűségesen végezte teendőit abban a családban, amelyhez tartozott, s a kora reggeli órákat nem az ágyban töltötte, hanem gyakran félrevonult, tanulmányozta az Írásokat és imádkozott mennyei Atyjához.” (Tanácsok szülőknek, tanítóknak és tanulóknak, 247. old.)

„Krisztus  folyamatosan  üzeneteket  kapott  Atyjától,  melyeket  aztán  közvetített  nekünk. »Az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem« (Jn 14:24) – mondta Jézus. »Valamint az embernek Fia nem azért jött,  hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon« (Mt 20:28). Ő nem csak magáért  élt, gondolkozott és imádkozott, hanem másokért is. Minden reggel úgy tért vissza az Istennel töltött közösség órájából, hogy elhozta az embereknek a mennyei  világosságot. Naponta a Szentlélek új keresztségében részesült. Minden új nap első  óráiban Isten ébresztette fel Őt álmából, lelke és ajkai áldást nyertek, hogy a kegyelmet felkínálhassa másoknak is.” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 105. old.) 

Micsoda tapasztalatban volt része! Az Istennel való közösségnek és a bizonyságtevéshez és tanításhoz szükséges erő keresésének alapján következett be naponkénti növekedése.  Nincs  is  szükségünk  jobb  példaképre,  nem  is  kell  ennél  nagyobb  biztosíték.  Ez a célja és életvitele a győzedelmes kereszténynek: találkozás Istennel minden reggel.
„A  város  még  mélyen  aludt,  még  sötétség  borított  mindent,  amikor  Jézus  felkelt,  kiment egy puszta helyre és imádkozott.”

„Isten előkészít minden munkást, aki Krisztus példáját követi, hogy befogadja és fel  használja azt az erőt, melyet Isten megígért egyházának a föld aratásának megér  lelésére. Ha az evangélium hírnökei megújítják odaszentelési fogadalmukat, az Úr  napról napra újra megajándékozza őket Lelke megelevenítő és megszentelő jelen  létével.  Mindennapi  kötelességük  teljesítését  azzal  a  biztos  tudattal  kezdik  meg, hogy a Szentlélek láthatatlan jelenléte Isten munkatársaivá teszi őket.” (Az apostolok története, 55–56. old.)

Végezetül pedig, a különleges keresztényi élethez vezető harmadik lépés az Istennel való naponkénti járást jelenti. Ezért tehát, meghívlak, figyeld meg Énok életét, mivel ő 300 évig járt Istennel. Gondolkozz el: ez nem három és nem is harminc évet jelent, hanem háromszázat! Hosszantartó tapasztalat. Ezért vette magához Isten.
„Énokról  azt  olvassuk,  hogy  miután  hatvanöt  évet  élt,  nemzett  egy  fiút.  Ezután  háromszáz  évig  Istennel  járt.  Korábbi  éveiben  is  szerette,  félte  Istent,  és  megtartotta parancsolatait. Ő volt a szent családfa egyik tagja, az igaz hit megőrzőinek,  a megígért mag őseinek egyike. Ádám ajkáról ismerte meg a bukás szomorú történetét, és azt a vigasztaló történetet, amely az ígéretben tükröződő isteni kegyelemről szól. Bízott az eljövendő Megváltóban. Első fia születése után Énok mélyebb  tapasztalatokat  szerzett;  szorosabb  közösségre  lépett  Istennel.  Még  jobban  felismerte, hogy Isten gyermekének mi a kötelessége és a felelőssége. Amint látta a  gyermek szeretetét atyja iránt, az atyai védelembe vetett egyszerű bizalmát; amint  érezte elsőszülött fia iránti mélységes, sóvárgó szeretetét, drága leckét tanult meg Isten ember iránti, Fia odaáldozásában megmutatkozó szeretetéről és arról a biza- lomról, amelyet Isten gyermekei mennyei Atyjukba helyezhetnek. Éjjel és nappal arról  a  végtelen,  megmérhetetlen  szeretetről  elmélkedett,  amelyet  Isten  Krisztus által fejezett ki; és lelkének egész melegével vágyott feltárni ezt a szeretetet annak a népnek, amely között élt.” (Pátriárkák és próféták, 84–85. old.)

„»Boldogok,  akiknek  szívük  tiszta:  mert  ők  az  Istent  meglátják«  (Mt  5:8).  Énok  háromszáz éven át törekedett szívének tisztaságára, hogy összhangban lehessen  a mennyel. Három évszázadon át Istennel járt. Nap mint nap arra vágyott, hogy  még nagyobb egységben lehessen vele. Egyre szorosabb lett a kapcsolat, mígnem  Isten magához vette. Már ott állt az örökkévaló világ küszöbén, csak egy lépésre  az üdvösség honától. És most a kapuk kinyíltak, az Istennel való járás, amely oly  sokáig tartott a földön, tovább folytatódott, és ő átlépett a Szent Város kapuin – elsőként az emberek közül.” (Pátriárkák és próféták, 87. old.)

Látod? Ugye, hogy követendő példa? Csak követned kell ezeket a lépéseket. A szeminárium pedig épp ebben szeretne segíteni. Ne feledd:
1. A hit gyakorlása által nyersz üdvösséget.
2. Keresd a nap első óráiban Istent. 
3. Járj naponta Istennel.

A befejezés előtt szeretnénk, ha megszívlelnéd Luther példáját:

„Az augsburgi küzdelem idején nem múlt el egy nap sem anélkül, hogy Luther ne  szentelt volna legalább három órát imára. Mégpedig az elmélyülésre legalkalma  sabb órákat választotta ki. Hallani lehetett, hogy cellájának magányában kiönti lelkét Isten előtt, „mint amikor az ember  a barátjával beszél.” (A nagy küzdelem, 209. old.)

„Különösen  fontos,  hogy  minden  ember  Krisztus  tanításainak  fényében  tanulmányozza a Szentírást, hogy megérthesse, kiben is összpontosul az örök élet reménysége számára. A Bibliát kellene minden időben a legnagyobb és legcsodálatosabb  tankönyvnek  tartanunk,  amely  az  élet  Igéjeként szállt  le hozzánk  a  mennyből.” (A nevelés alapelvei, 254. old.)

„Az egyházban vannak hívők és nem hívők is.  Krisztus e két csoportot  a szőlő és  a szőlőtőről szóló példázattal szemléltette. Így tanácsolta követőit: »Maradjatok én  bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt  magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha én bennem  maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig  ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek« (Jn 15:4-5).”

„Óriási különbség van a Krisztussal való vélt egység, és a valós hitkapcsolat között.  A  bizonyságtétel  az  egyházba  hozza  az  embereket,  ez  azonban  egyáltalán  nem  bizonyítja, hogy élő kapcsolatuk van a Szőlőtővel. Adott egy szabály, mely szerint  az igazi tanítványt meg lehet különböztetni azoktól, akik csak állítják, hogy Krisztus követői, ám nincs hitük. Az egyik csoport gyümölcsöt terem, a másik nem. Az  egyiken Isten gyakran végez tisztító metszést, hogy még több gyümölcsöt teremjen, a másik azonban hamarosan kivágásra kerül, mert elszáradt.” (Reavivamiento y sus Resultados, 43–44. old.)

„Ez a lelki kapcsolat csak a hit személyes gyakorlása által alakítható ki. Az ilyen hit  a mi részünkről egy magasabb rendű elvárást, tökéletes bizalmat és teljes odaszentelődést feltételez. Akaratunkat teljes mértékben a mennyei akaratnak kell alávetnünk, érzelmeinkkel, vágyainkkal, érdeklődési körünkkel azonosulnunk kell Krisztus országának elveivel s művének tisztességével, s akkor folyamatosan kegyelmet  kaphatunk Tőle, Krisztus pedig elfogadhatja hálánkat.”

„Amikor  kialakul  ez  a  szoros  közösség  és  kapcsolat,  akkor  bűneinket  Krisztusra  helyezzük,  s  elnyerjük  az  Ő  feddhetetlenségét.  Bűnné  lett  érettünk,  hogy  feddhetetlenekké  válhassunk  Őbenne  Isten  előtt.  Krisztus  által  van  bejárásunk  szerető Atyánkhoz, aki befogad.” (Testimony Treasures, 2. köt., 73. old.)

„Ezt a napot végül zárd a következő imával: „Uram, vedd a szívemet, mert én nem  vagyok képes átadni Neked. A szívem a Tiéd. Őrizd meg tisztán, mert én erre kép  telen vagyok. Adj üdvösséget annak ellenére, hogy gyenge énem van, amely nem  hasonlít Krisztushoz. Formálj, csiszolj, emelj föl tiszta és szent légkörödbe, ahol szereteted bő folyama beáramolhat a lelkembe.” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 124. old.) 

Haladj előre Jézus ígéretei által, s döntsd el ma, hogy az életed állandó Istennel járás lesz üdvösségre és szentségre. (Ramildo Becerra lelkész)
Észrevetted,  milyen  más  az,  ha  találkoztál  Istennel  és  a  nap  hátralevő  részében  is a kapott utasításokra gondolsz? Így növekedsz lelkileg. Így járt Énok is Istennel.

Isten azért teremtett, hogy Vele élj
„Krisztussal kezdeni, Krisztussal befejezni – ez a keresztényi életvitel.” (névtelen)

„Az Atya mondja: »Istenük leszek, ők pedig az Én népem lesznek. Megmutatom ne  kik megbocsátó szeretetemet, és örömömet árasztom rájuk. Értékesek számomra,  mivel ez a nép, amelyet magamnak választottam dicsőíteni fogja az Én nevemet«.” (Ellen G. White)

„Szorgalmasan  tanulmányozta  az  Írásokat,  mert  tudta,  hogy  felbecsülhetetlen  értékű tanítást tartalmaznak.” (Ellen G. White)

„Isten felkészít minden munkást, aki Krisztus példáját követi, hogy befogadja és felhasználja azt az erőt, melyet Isten megígért egyházának a föld aratásának megérlelésére.” (Ellen G. White)

A Szentlélek tesz képessé arra, hogy Isten munkatársai legyünk. „Énok háromszáz éven át kereste a lélek tisztaságát, hogy összhangban lehessen a mennyel. Három évszázadon át Istennel járt. Naponta vágyott szorosabb kapcsolatra Vele. Közelebb és egyre közelebb, míg Isten magához nem vette.” (Ellen G. White)

„Különösen  fontos,  hogy  minden  ember  Krisztus  tanításainak  fényében  tanulmányozza a Szentírást, hogy megérthesse, kiben is összpontosul az örök élet reménysége számára.” (Ellen G. White)

„Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet  gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha  én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad,  én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. (Jézus)
„Akik  azonban magukra öltik Isten  teljes  fegyverzetét,  s  naponta időt szentelnek  az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése