2017. november 28., kedd

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 17. nap - november 29 - SZERDA

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

17 . nap

Önkéntes adományok

„Amit teszünk, teljes szívvel tegyük. Örömmel és hálával hozzuk adományainkat ezt  mondva: jó szívvel hozzuk Neked azt, ami a Tied. Az általunk hozható legdrágább  szolgálat is semmiség amellett az ajándék mellett, amit Isten ennek a világnak  adott. Krisztus egy ajándék minden nap. Isten a világnak adományozta Őt, s kedvesen fogadja az emberekre bízott ajándékokat a mű előrehaladása érdekében. Ezáltal elismerjük és elfogadjuk, hogy minden Istené.” (Manuscript 124, 1898)

„A szeretetteljes szívből fakadó ajándékot Isten örömmel megáldja, és a lehető leg  gyümölcsözőbbé teszi az Ő szolgálatában. Ha szívünket Jézusnak adtuk át, akkor  ajándékainkat is elhozzuk Neki. Aranyunkat, ezüstünket, legdrágább földi kincse  inket, legjobb szellemi és lelki képességeinket örömmel szenteljük annak, Aki szeretett minket, és önmagát adta érettünk.” (Jézus élete, 65. old.)

Hála- és engesztelési adományok
Hálatelt szívvel járuljatok az Úr elé múltbeli és jelenlegi irgalmáért, s fejezzétek ki hálátokat jótéteményeiért, hozzátok hálaadományaitokat, önkéntes adakozásaitokat bűnért való adományként.” (Review and Herald, 1881. január 4.)

Utálatosak Isten előtt a félszívvel hozott adományok.

„Isten sáfárává tette az embert.”

A tized és a lelkiség 
Ma számos vita a tizeddel kapcsolatosan általában egy korlátolt kérdéskör köré összpontosul.  Kell-e   tizedet adni?  És  hová  kell  adnunk?  Miért  kell  tizedet  adnunk?  A  való ságban azonban ez a vita figyelmen kívül hagyja az igazi kérdést: Miért rendelte el Isten  a tizedrendszert? Van a tizednek más rendeltetése is, mint az egyházi szolgálatok fenntartása?  Megérthetjük-e  a  tizeddel  kapcsolatos  kérdéseket  úgy,  hogy  az  elősegítse  az  Istennel való járásunkat? 
A tizedről szóló első leírás a Bibliában egy beszámoló Ábrahám Melkhisédekkel való találkozásáról (1Móz 14:20). A második pedig akkor jelenik meg, amikor Jákób megfogadja, hogy Isten áldásaira válaszként tizedet ad (1Móz 28:22). E két példa közül egyik sem válasz  Isten új parancsolatára vonatkozóan. Egyszerűen csak folytatása annak a természetes imádati formának, amit ők gyakoroltak. A tized által az emberek elismerték, hogy Isten keze  igazgatja életük anyagi oldalát. Ezek az emberek nem támogatták az egyházat, mert még  nem létezett egyház. Egyszerűen csak hódoltak Istennek. 
Később,  amikor  Isten  Izrael  népének  közvetlen  utasításokat  adott  a  tizeddel  kapcsolatosan,  ezek  az  utasítások  az  istentiszteleti  szolgálatra  vonatkozóan  hangoztak  el. A szentélybe kellett hozniuk a tizedet és az adományokat, mert ott lakozott Isten Neve (5Móz 12:5-6,11). Isten elfogadta a tizedet, és felhasználta a papok és léviták által végzett szolgálatok fenntartására.
A Bibliát tanulmányozva a továbbiakban az ébredésre való felszólítással találjuk társítva a tizedet (2Krón 31; Neh 12:13; Mal 3). Az igazi ok mindig a vallási szolgálat, egy olyan forma, mely által elismerjük Istennel mint Megváltónkkal való kapcsolatunkat. 
Mindezek  mellett,  a  tizedre  vonatkozó  isteni  terv  Mt  6:25-34  verseiben  van  leírva. Itt Jézus a pénzt és az anyagi javakat Istennel való közvetlen konkurenciának állítja be. A következő választások elé állít: Kinek szolgálunk? És hogyan szolgálunk? Érdemes meg- figyelnünk, hogy a szövegkörnyezetben az élet alapvető szükségleteiről, nem pedig fény- űzésről van szó. Az olyan életet, amely csak az étkezésre és a ruházkodásra összpontosít, Jézus „pogány” jelzővel illeti. Ehelyett egy kihívás elé állít: „Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, s ezek mind megadatnak néktek” (Mt 6:33). 
S még ha nem is jelenik meg közvetlenül Mt 6. fejezetében, a tized az egyik legfontosabb eszköz, amit Isten felhasznál tanítványi „gyakornokságunkban”, mivel segít Urunkra összpontosítanunk, miközben az anyagi világgal küzdünk. Amikor tizedet adunk, Istent helyezzük az első helyre. Elismerjük, hogy az Ő tulajdona vagyunk, és hogy mindenünk az Övé. Elismerjük, hogy sáfárok vagyunk. Ennek érdekében figyeljünk meg néhány mód- szert, amelyek segítenek abban, hogy a tizedfizetésben is helyes imádatot alkalmazzunk.
Íme, mit tehetünk, hogy javítsunk az imádaton:

Első lépés: Az Istennel való kapcsolat elfogadása 

El kell ismernünk, hogy az igazi imádat csak olyan szívből fakadhat, amely összhangban van Istennel. Ennek értelmében, első lépésként fogadjuk el a kapcsolatot Istennel. Ez a lépés úgy kezdődik, hogy beismerjük bűneinket, majd elfogadjuk a megbocsátás és az örök élet örömét. Ekkor kapcsolatot teremtünk Jézussal, és visszaszolgáltatjuk a tizedet, mellyel igazoljuk üdvösségünket Krisztusban, s együtt ünnepelhetjük meg a Megváltót. Ez a megváltás jogosítja fel Krisztust arra a pozícióra, amelyet fölvállalt életünkre vonatkozóan.

Második lépés: Isten mint a Teremtő elfogadása

A második lépés arra vonatkozóan, hogy a tizedünk imádat legyen, hogy fogadjuk el Istent mint Teremtőt. Ez által Ő újjáteremthet és új életet adhat nekünk. S mivel Ő a Teremtőnk, felel minden szükségletünkért. Ekkor elismerjük, hogy a tizeddel Őt imádjuk és Őt helyezzük az első helyre. Akkor választjuk az új életet, amikor elsősorban Isten országát és az Ő igazságát keressük. Ebben az értelemben a tized egy olyan eszköz, mely segít abban, hogy helyes fontossági sorrendet állítsunk fel.

Harmadik lépés: Lemondani önmagunkról és elfogadni az Ő uralmát

A tized imádati magatartást feltételez, mivel az adományozó elfogadja, hogy Isten mindennek a tulajdonosa. Ez a harmadik lépés. Elhatározzuk, hogy alávetjük magunkat Isten uralmának, és elfogadjuk vezetését. Elismerjük, hogy mindenünk az Övé. Mi csak egyszerű sáfárok vagyunk.
Tizedünkkel Istennek szolgálunk, s ennek az a célja, hogy emlékeztessen bennünket, hogy mindenünk az Övé. Segítséget kapunk, hogy javainkkal az Ő dicsőségére sáfárkodjunk. Ez által elfogadjuk azt a felelősséget, hogy vigyáznunk kell mindarra, amit ránk bízott.

Negyedik lépés: Isten gondviselésének, vezetésének és szeretetének elismerése

Ha elfogadjuk az Ő gondoskodását, vezetését és szeretetét irántunk, a tizedadást imádattá tesszük. A tized juttatja eszünkbe, hogy Ő visel gondot rólunk, és hogy törődik életünk minden apró részletével. Mielőtt tizedet adnánk, Ő már meghozta a szükséges lépéseket napi szükségleteink kielégítésére. Hálatelt szívvel mutatjuk be Neki a tizedet, elismerjük a kapott áldásokat, mivel nem is adhatnánk tizedet, ha nem kaptuk volna már meg az áldást.

Ötödik lépés: Annak elfogadása, hogy szentnek kell lennünk Isten előtt 

A  tized  mint  imádat  lehetőséget  ad,  hogy  elfogadjuk  a  parancsot,  miszerint  szentnek kell lennünk Isten előtt (lásd: 3Móz 20:26). S mivel az Ő tulajdona vagyunk, szentek is, vagyis elkülönítettek egy különleges célra. Amikor tizedet adunk, elismerjük, hogy teljes  mértékben az Övéi vagyunk. Így tizedünkkel bizonyítjuk, hogy Isten „elkülönített” gyermekei  vagyunk.

Hatodik lépés: Életünk újbóli odaszentelése Istennek

Ha  elfogadjuk,  hogy  a  tized  szent,  és  hogy  az  Istené,  lényegében  az  áldást  ismerjük el azzal, ahogy a szent dolgokhoz viszonyulunk. A helyes viszonyuláshoz pedig az kell, hogy az Istennel való naponkénti járásunk fényében hozzuk tizedünket az Úr elé. Ezáltal a tized egy lehetőség az odaszentelődésre. Örülhetünk üdvösségünk valóságának és az elfogadásnak Krisztus által. Elfogadhatjuk az új életet Őbenne. Megünnepelhetjük Isten jóságát, mellyel gondoskodik életünk anyagi oldaláról, és ugyanakkor elismerjük, hogy Ő visel gondot lelki téren is rólunk. A tized Istenről és a szívünkről tesz bizonyságot, valamint arról, hogy elfogadjuk és imádjuk Őt életünk minden napján. 
Egy Dél-Csendes-óceáni szigeten élő 13 éves gyerek esete jól szemlélteti ezt az imádati formát. Egy kifogott halat hozott, s azt mondta a gyülekezet presbiterének, hogy ez az ő tizedadománya. Majd megkérdezte, hogy miként kell eljárnia a hallal. A presbiter tanácsokkal látta el, majd gratulált neki, hogy sikerült tíz halat kifognia. A gyerek erre így válaszolt: „Még nem! Ez volt az első hal, amit fogtam. A többi még a vízben van. Most megyek, hogy kifogjam őket!” 
Valóban, a tized az Isten-imádat egyik eszköze, ha Őt helyezzünk életünk első helyére. A tized kézzelfogható hálánkat jelenti az Istennel egyre szorosabbá váló kapcsolatunkért.

Benjamin C. Maxson, igazgató,
Keresztény Sáfárság Osztály, Generál Konferencia
(Forrás: DYNAMIC, 2002. július–szeptember, 4–5. old.)

Isten azért teremtett, hogy naponta vele járj 
Ábrahám és Melkhisédek tizedeikkel nem az egyházat támogatták, mivel akkor még nem létezett szervezett egyház. Egyszerűen csak imádták Istent. 
A tized igazi oka mindig az imádat. Ezzel viszonyulunk Istenhez mint Megváltónkhoz. Amikor tizedet adunk, igazoljuk üdvösségünket Krisztusban, s együtt ünnepeljük a Megváltót. Mivel Ő a Teremtőnk, gondoskodik minden szükségletünkről. Ezt ismerjük el, amikor imádjuk Őt, s amikor a tizedadással Őt helyezzük az első helyre. A tizedet imádattá tesszük Isten előtt, amikor elismerjük gondviselését, vezetését és szeretetét irántunk.
Tizedadományunkkal elismerjük, hogy teljes mértékben Istenéi vagyunk.

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése