2017. november 21., kedd

Ez lehet a TE REFORMÁCIÓD - 40 Reggel Jézussal - 10. nap - november 22 - SZERDA

Itt találod a korábbi felolvasásokat: http://40reggeljezussal.blogspot.com/

10. nap

Sikeres ember vagy!

Általában a következő kérdést teszik fel a sikeres embereknek: Mi a sikered titka?
Ha pénzzel és javakkal rendelkezel, akkor ez teljes siker, vagy csupán pillanatnyi siker? Az Istennel való naponkénti közösség nélkül minden siker csupán egy illúzió.
Ma felfedezzük a sikeres élet kulcsát. Meg fogjuk látni, hogy egyesek lelki győzelmet arattak, és áldották az Urat életükkel. Tanuljunk ránk hagyott bizonyságtevésükből.
Az Isten Igéjéről való elmélkedés a keresztény ember mindennapi lelki növekedésének elengedhetetlen eszköze. Néhány lelki óriás életének tanulmányozása által arra akar bátorítani a Szentlélek, hogy lelki győzelmet arass, s hogy ezt a győzelmet keresd Istenben életed minden napján.

Dávid
A lelki győzelmet aratók közül ő az első személyiség. Ezt jelenti ki róla a Biblia: „Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghezviszi” (Csel 13:22).
Mi a kulcsa egy ilyen lelki magaslat elérésének? Erről maga Dávid beszélt: „Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!” (Zsolt 119:97).
Ez volt Dávid nagy titka, és ez legyen a tied is: a napot Isten jelenlétében az elmélkedéssel kezdeni és befejezni.
Legtöbb zsoltárában Dávid nyíltan beszél arról, hogy szenvedélyévé vált az Isten Igéjéről való elmélkedés. Amikor a „törvényt” emlegeti, akkor lényegében Mózes öt könyvére utal. Képzeld el, mit tenne Dávid ma, ha a Biblia ilyen sokféle fordítása állna a rendelkezésére. Mit tenne, ha az isteni Igéről szóló ilyen nagyszámú nyomtatvány állna a rendelkezésére. Minden bizonnyal azt mondaná, hogy előnyös helyzetben vagyunk, mivel ilyen nagy mennyiségű lelki táplálék áll a rendelkezésünkre.
A kereszténynek tanulmányoznia kell, és törekednie kell az értelmi fejlődésre, de mindenekelőtt a lelki fejlődésre. Amikor az Igéről elmélkedünk, elménk kapcsolatot teremt a végtelen Istennel. A Biblia ez által válik a legnagyobb erővé, amely befolyásolja a lelki természet fejlődését.
Mivel közösséget ápolt Istennel és kereste Őt, Dávid kitárta szívét Isten előtt, és egy igen magas lelki magaslatra jutott. A Biblia úgy beszél róla, mint aki mindenben sikeres ember volt. Ő volt „aki igen felmagasztaltaték”, „Jákob Istenének felkentje”, „Izráel dalainak kedvence”. „Ki kegyelmet talált az Isten előtt, és könyörgött, hogy hajlékot találhasson a Jákób Istenének.” „Szívem szerint való férfiú, ki minden akaratomat véghezviszi.” „Ki Dávidnak, a te szolgádnak…” (2Sám 23:1; Csel 7:46; 13:22; 4:25). Dávid győzött pásztorként, katonaként, királyként és zeneszerzőként. A gyakorlatban élte azt, amit leírt az első zsoltárban arról az emberről, aki komolyan veszi közösségét az Úrral, s az Ő Igéjén elmélkedik: „minden munkájában jó szerencsés lészen” (3. vers).
Lényegében éppen erre törekszik lelki növekedést célzó szemináriumunk is! Igen, szeretnénk, ha szokásoddá válna minden nap előbb Istent keresni. Utazásunk végéig még van 31 nap. A végén nem szeretnél egy újabb 41 napos utazáson részt venni, amely során minden nap áttanulmányozunk egy zsoltárt?

Ne feledd 
A  Szent  Könyvben  meg  van  írva  Isten  terve  minden  napodra  vonatkozóan.  Járulj azonnal ébredés után Isten elé. Lelked leghőbb vágya fölkelés után az legyen, hogy megismerd ezt a tervet. Dávidhoz hasonlóan meg fogod tapasztalni, hogy a Szentlélek csodálatos módon dolgozik minden nap az életedben. 
„Az a teremtő energia, amely létrehozta a világokat, Isten szavában van. Ez az Ige erőt ad; életet teremt. Minden parancsa ígéret, amelyet ha az akarat magáévá tesz, és a lélek elfogad, akkor a Végtelen életét viszi magával. Átformálja természetünket, és lelkünket Isten képmására újjáteremti.” (Előtted az élet, 126. old.)

Józsué 
Józsué egy másik vezető volt, aki megtanult erőt és bátorságot nyerni az Ige naponkénti  tanulmányozásából.  Izrael  vezetésének  feladata  egy  nagyon  nehéz  időszakban hárult rá, mivel a világ egyik legnagyobb vezető egyéniségének a helyébe kellett lépnie. 
Előtte óriások és hatalmas várfalak magasodtak, melyeket be kellett vennie. Közeledett az ütközet napja. Mindent alaposan, bölcsen, tisztánlátással kellett eltervezni. Emberileg lehetetlen küldetésnek tűnt.
Józsué tudta, hogy Isten nélkül sehová sem jut. Kereste Őt, mert tudta, hogy Isten győzelemre vezetheti. A Biblia azt mondja, hogy az Úr megjelent előtte és így szólt: „Csak légy  bátor  és  igen  erős,  hogy  vigyázz  és  mindent  ama  törvény  szerint  cselekedjél,  amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz! El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz” (Józs 1:7-8). Elmélkedj éjjel és nappal az Igéről: ez volt Józsué számára a mennyei akarat. 
Józsué engedelmes volt Isten iránt, és sikeresen bevezette Izrael népét a megígért földre. Isten szeretne téged is minden megtett lépésedben vezetni. Campbell McAlpine, az Alone With God: A Manual of Biblical Meditation című könyvében több személy tapasztalatát is megemlíti, akik megtanulták túltenni magukat a szorult helyzeteken úgy, hogy elkezdték  tanulmányozni  minden  nap  Isten  Igéjét.  Az  alábbiakban  bemutatunk  három esetet a könyvéből.

George Müller bizonyságtevése 
Az 1830-as évek elején George Müller szörnyülködve nézte kortársai hitetlenségét, s mindenképpen meg akart mutatni az embereknek – mint ahogyan ő említette – a „kézzel fogható bizonyítékát” annak, hogy Isten, a mi Atyánk hűséges és örök, aki szeretné bebizonyítani, hogy Ő, az élő Isten mindazok iránt hűséges, akik összhangban élnek mennyei elveivel. 
Az Úr megadta neki a kívánt alkalmat, s arra késztette, hogy az angliai Bristol városában árvaházakat alapítson. Müller az Úrtól kért mindent, amire szüksége volt. Semmit sem várt embertársaitól, csak egyedül Istenre hagyatkozott. Emberek ezreinek jelent ihletést az, ahogyan annak idején Müller megalapította és működtette ezeket az árvaházakat, de az élete, tevékenysége és szolgálata is példaértékű. A „Soul Food” (Lelki táplálék) című üzenetben tett bizonyságot arról, hogy milyen értéket nyújtott számára az elmélkedés. Íme: 
„Isten  irgalmas  volt  hozzám,  s  megtanított  egy  igazságra,  amelynek  jótékony  hatásait élvezem már tizennégy éve. Megértettem, hogy minden nap a legfőbb gondom az kell legyen, hogy lelkem örüljön az Úrban. Ezért nem az volt a legfontosabb feladatom, hogy észrevegyem, milyen sok teendőm van az Úr munkájában, hanem hogy mit kell tennem annak érdekében, hogy a lelkem épüljön és táplálkozzon az Úrban. Az Isten Igéjében található igazságot tanulmányozhatom, hogy bemutassam az elveszetteknek, hogy segíthessek a hívőknek, vigasztalást nyújtsak az elkeseredetteknek, s hogy Isten gyermekéhez méltóan viselkedjem. Ám, ha nem örültem volna Őbenne, nem erősödhettem volna meg minden nap lelkileg, és semmit sem tettem volna helyesen. 
Reggel általában csak imádkozni szoktam, de később megértettem, hogy a legfontosabb az Ige tanulmányozása és az elmélkedés. Ezáltal vigasztalást, ihletést és kiképzést nyertem. Isten vezetett és igazgatott, s így, az Ige által valós kapcsolatot alakítottam ki az Úrral. Ezért tehát minden nap tanulmányozni kezdtem az Újtestamentumot. Rövid imában kértem Isten áldását az Igére, s elmélkedtem, elemeztem minden egyes vers részleteit, próbáltam kivonni belőle egy áldást, ám nem a közösségért végzett szolgálatomra, nem a prédikálásomra, hanem saját lelkem táplálására. Minden reggel ugyanaz történt. Néhány  perc  elteltével  késztetést  éreztem,  hogy  megvalljam  egy  bűnömet,  vagy  hogy közbenjárjak,  hálát  adjak,  esetleg  áldást  kérjek.  Az  történt,  hogy  késztetést  éreztem  az imádkozásra. S néhány, imában eltöltött pillanat után visszaemlékeztem az olvasottakra, s  ezeket  személyes  vagy  másokért  mondott  kérésekké  változtattam,  de  mindig  az  volt a szemem előtt, hogy az elmélkedés legfőbb célja, hogy táplálékban részesüljön a lelkem. 
Ennek értelmében a jelenlegi és a korábbi gyakorlatom közötti különbség a következő: korábban azonnal imádkozni kezdtem felkelés után, s néha a reggeli elfogyasztásáig imádkoztam. Általában imádkozással kezdtem, kivéve azokat a napokat, amikor úgy éreztem, hogy kiszáradt a lelkem, s ilyenkor olvastam egy igeszakaszt a Szentírásból. És mi történt? Gyakran egy negyed, egy fél vagy akár egy egész órát töltöttem a térdeimen anélkül, hogy békét vagy tanítást kaptam volna, vagy éreztem volna azt, hogy összetört a lelkem. Némelykor fél órán át üres volt az elmém, s csak ez után kezdtem imádkozni igazából.  
Most pedig egyszerűen eltűntek ezek a problémák, mert valós közösségben vagyok Istennel, megbeszélem vele az Igében talált üzeneteit. Sokszor megborzadok azon, hogy miért nem jöttem korábban rá ezekre a dolgokra.” 
George  Müller  megtanulta,  hogy  a  bibliai  elmélkedés  olyan  áhítat,  amely  forradalmasítja az életünket.

Egy háziasszony 
„Rendszeresen  látogattam  a  gyülekezetet,  részt  vettem  minden  tevékenységben, mégis belül üresnek éreztem magam, mivel tudtam, hogy nincs személyes közösségem Istennel. Puszta egybeesésnek köszönhetően (vagy legalábbis akkor így képzeltem), a férjemmel egy lelkész tanításait hallgattuk az elmélkedésről. Miközben bemutatta a tanulmányt, megértettem, hogy ez jelenti a választ kereséseimre, mert így jobban megismerhetem Istent. A lelkész bemutatott néhány elmélkedési gyakorlatot, s még azon a héten megfogadtam Istennek, hogy naponta tanulmányozom Igéjét.
Néhány évnyi kutatás és tanulmányozás után, ma nem is tudom szavakban kifejezni azt, ami a szívemben és életemben van azért, hogy betartottam az Ige naponkénti tanulmányozásának fegyelmét, s megengedtem a Szentléleknek, hogy kinyilatkoztassa számomra Istent magát. Vannak napok, amikor érzem az Ő teljes magasztosságát és gyöngédségét, és vannak napok, amikor személyes és családomra vonatkozó ígéreteket és áldásokat kapok. Még feddése is szelíd és kellemes, mivel tudom, hogy szeret és közösségre törekszik velem. Bizakodó vagyok minden nap az Úrban, hogy még többet kinyilatkoztat Önmagáról az Ige által, s ezért áldom Őt. Vannak helyzetek, amikor úgy érzem, mármár fölrobbanok jelenlétének teljességétől.
Közel tizenöt éven át éltem különféle félelmek szorításában. Ezek abszurd és alaptalan félelmek voltak, de abban a pillanatban igencsak valóságosaknak tűntek. Ma szívem telve van hálával és dicsőítéssel Isten iránt, aki annyira személyesen ismer engem, hogy lényem minden szükségletéről gondoskodik.”

Egy üzletember
„Immár három éve, hogy Isten Igéjét tanulmányozom. Vágytam arra, hogy beszéljek néhány áldásról, melyeket az elmélkedés nyomán kaptam. Egy hónapon át tartó tanulmányozás után észrevettem, hogy már nincs szükségem a gyomorfekélyre kiírt gyógyszerre, sem a megszokott fájdalomcsillapítókra. Fél évvel később egy komoly üzleti kihívással szembesültem. Ám az aggodalom helyett mindent az Úr kezébe helyeztem és az Igében találtam erősítést. Egyetlen éjszakám sem telt el álmatlanul, és nem tápláltam negatív gondolatokat. Áldva legyen az Úr! Ő szabadított meg félelmeimtől és aggodalmaimtól!
Isten Igéjének tanulmányozása által sikerült nagyobb önfegyelmet gyakorolnom. Teljes mértékben megváltoztattam alvási, munkavégzési és táplálkozási szokásaimat. Reggel hatkor kelek és hét óráig elmélkedem. Reggeli előtt pedig szaladok öt és fél kilométert.
Néhány héttel ezelőtt futás közben Isten közölte, hogy visszaadta a fiatalságomat. Az elmúlt 25 évemhez képes sokkal jobb testi és lelki erőnlétben érzem magam.
Emellett megtanultam elmélkedni napközben is. Este, amikor nyugovóra térek, addig elmélkedem egy-két szövegen, mígnem elalszom. Ez az utolsó, amire gondolok. Ezután mélyen alszom. Amikor fölébredek, első gondolatom Isten Igéje.
Hálás vagyok azért a leckéért, amit kaptam az elmélkedésre vonatkozóan!”

Áldás a rendelkezésedre
Istennek minden napra van egy áldása számodra az Igében. Csak meg kell keresned.
„A mennyei béke és öröm forrásai felfakadnak a lélekhez az ihletett Ige által és hatalmas folyammá lesznek, hogy áldásul szolgáljanak mindazoknak, akik a közelében vannak.” (Előtted az élet, 192. old.)

Használd ki ezt az időszakot, s váljon szokásoddá, hogy a mindennapok első óráiban Isten elé járulsz. A 40 nap lejárta után észlelni fogod a változást. A Szentlélek naponta változtatja a törvénytelenséget feddhetetlenséggé, s e mindennapos folyamat következtében egyre jobban fogsz hasonlítani Krisztusra.
Olvasd el figyelmesen a következő kijelentést:

„A Biblia tanulója szemléli a Megváltót, és felébred lelkében a hit, az imádat és a szeretet  csodálatos  ereje.  Tekintetét  Krisztusra  irányítja,  és  a  szemlélő  átalakul Annak hasonlóságára, akit szemlél.” (Előtted az élet, 192. old.)

Ha békére és örömre törekszel, őrizd meg szívedben az alábbi üzenetet:

„Akik  azonban  magukra öltik Isten  teljes  fegyverzetét,  s  naponta  időt szentelnek  az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.).

Látod, mennyire egyszerű? Elég, ha kialakul a szokás, s máris könnyebben, különösebb erőfeszítés nélkül kezdünk járni minden nap Istennel. Ha továbbra is minden nap Istennel jársz, tanulmányozási időszakunk végén majd találkozót tartunk, ahol oklevelet is fogsz kapni!

Isten azért teremtett, hogy kapcsolatot ápolj Vele 
A keresztény naponkénti lelki növekedésének elengedhetetlen eszköze az Isten Igéjéről való elmélkedés. 
Képzeld  el,  mit  tenne  Dávid,  ha  a  Biblia  ilyen  sokféle  fordítása  állna  a  rendelkezésére. Mit tenne, ha az isteni Igéről szóló ilyen nagyszámú nyomtatvány állna a rendelkezésére. Minden bizonnyal azt mondaná, hogy előnyös helyzetben vagyunk, mert ilyen nagy mennyiségű lelki táplálék áll a rendelkezésünkre. Istennek terve van minden napra vonatkozóan, s ez a terv a Szent Könyvben van megírva. Lelked leghőbb vágya ébredés után az  legyen,  hogy megismerd   ezt  a  tervet.  Dávidhoz  hasonlóan  te  is  meg  fogod  tapasztalni, hogy a Szentlélek minden nap csodálatosan dolgozik az életedben. „El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz” (Józs 1:8). Éjjel és nappal elmélkedj az Igéről: ez volt a Józsuéval kapcsolatos mennyei akarat. Hasonlóképpen szeretné Isten, hogy téged is vezessen minden lépésedben. „Isten irgalmas volt hozzám, s megtanított egy igazságra, amelynek a jótékony hatásait élvezem már tizennégy éve. Megértettem, hogy minden nap a legfőbb gondom az kell legyen, hogy lelkemnek örülnie kell az Úrban.”

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése