2017. május 23., kedd

30. nap - május 23 - KEDD


30 . nap

A lelki befolyások  és az elme (2)

Sátán arra törekszik, hogy elkeserítsen, Krisztus pedig arra, hogy hitet és reménységet öntsön a szívbe.
„Egy pillanatra se higgyétek, hogy Sátán kísértései valamilyen módon a javatokat szolgálnák. Meneküljetek előle úgy, mintha magától az ellenségtől menekülnétek. Sátán arra törekszik, hogy elkeserítsen, Krisztus pedig arra, hogy hitet és reménységet öntsön a szívbe. Sátán azt sugallja, hogy bizalmunk hamis elvárásokon és ne Krisztus biztos és változhatatlan, igaz Igéjén alapuljon.” (Manuscript 31, 1911.; Our High Calling, 87. old.)

Van megoldás minden fajta kísértésre
„A kísértések minden egyes kategóriájára van sajátos megoldás. Az énünk és a bűnös természetünk elleni küzdelemben nem vagyunk magunkra hagyva, nem csak saját, korlátolt erőnkre támaszkodhatunk. Krisztus a hűséges és mindenható segítségünk. Tudva azt, hogy ilyen erő áll a rendelkezésünkre, senkinek sem kell elcsüggednie vagy elesnie.” (Review and Herald, 1884. április 8.; Our High Calling, 90. old.)

Krisztus vére az egyedüli megoldás
„Jehova törvénye mindent magában foglal. Jézus határozottan kijelentette tanítványainak, hogy Isten szent törvényét nem csak szavak és cselekedetek, hanem gondolatok, érzelmek és vágyak által is át lehet hágni. Az a szív, mely mindenekfelett Istent szereti, nem fog hajlani arra, hogy Isten törvényét felületesen vagy csak külső szabályként kezelje. Ha megérti a Törvény lelki erejét, az alávetett és hűséges lélek tökéletes engedelmességről tesz bizonyságot, s életének minden területén az isteni elveket tartja szem előtt. A parancsolatok igazi ereje csak ilyen engedelmesség által válik igazi lelki erővé. S akkor a bűn már visszataszítónak fog tűnni. Az önigazolás, önfelmagasztalás és a személyes érték hamis érzése megszűnik. Eltűnik a saját érdemeken alapuló biztonságérzet, s a lélekben helyet kap a mély meggyőződés a bűnről, valamint az egyén önmagával szembeni elégedetlensége. A méltatlanság érzésétől uralva a lélek elkeseredésében Isten Bárányának véréhez folyamodik, mert ez jelenti számára a gyógyulás egyedüli lehetőségét.” (Our High Calling, 142. old., 1888.)

Forduljunk szembe a kísértő kihívásával
„Sátán azt fogja sugallni, hogy bűnös vagy. Te azonban ne engedd, hogy befészkelje elmédbe magát az a gondolat, hogy mivel bűnös vagy, Isten elhagyott. Így válaszolj a kísértőnek: »Valóban bűnös vagyok, de éppen ezért van szükségem a Megváltóra. Megbocsátásra és megértésre van szükségem, és az Úr Jézus kijelentette, hogy nem veszek el, ha Hozzá megyek. Az van feljegyezve a levélben, amit írt, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja és megtisztít minden hamisságtól (1Jn 1:9). Én bízom Isten Igéjében, és engedek tanácsainak.« Amikor Sátán azt sugallja, hogy elveszett vagy, válaszolj neki: »Igaz, de Jézus eljött és megkeresett, hogy üdvösséget adjon az elveszetteknek. Minél nagyobb a bűnöm, annál nagyobb szükségem van a Megváltóra.«” (98b. levél, 1896.)

Fordítsuk figyelmünket a félreértésektől Isten keze munkájára
„Isten meghívja teremtményeit, hogy forduljanak el a félreértésektől és a bizonytalanságtól, mely körülveszi őket, s csodálják az Ő kezének munkáját. Az ég csillagait  érdemes csodálni. Isten alkotta azokat, hogy az ember áldására legyenek. Amikor az Ő műveit csodáljuk, angyalok csatlakoznak hozzánk, megvilágítják az elménket, s oltalmat nyújtanak a sátáni álnoksággal szemben.” (Manuscript 96,  1899; Adventista Bibliakommentár, 4. köt., 1167. old.)

A vallás befolyása
„Az igazi vallás nemesíti az elmét, finomítja az ízlést, megszenteli az ítélőképességet és birtoklóját a mennyei szentség és tisztaság részesévé fogadja. Elvezet az angyalok  közelségébe,  s  egyre  jobban  elszigetel  a  világ  lelkületétől  és  befolyásától.  Az igazi vallás minden tettünkre és társas kapcsolatunkra befolyással van, s az önuralom lelkületét nyújtja, melynek boldogság és békesség lesz az eredménye.” (Signs of the Times, 1884. október 23.; Egészségügyi tanácsok, 631. old.)

Az értelmi képességek fejlődése
„Ahogyan  Dániel  esetében  is  történt,  az  értelmi  képességek  fejlődése  egyenesen  arányos a lelki jellem fejlődésével.” (Review and Herald, 1898. március 22.; Adven  tista Bibliakommentár, 4. köt., 1189. old.)

A testi egészségi állapot javulása
„Amikor  az  elme  fejleszti  a  képességeit,  és  amikor  az  akarat  Isten  oldalára  van  állítva,  bekövetkezik  a  testi  egészségi  állapot  csodálatos  javulása.” (Medical  Mis  sionary, 1892. november–december; Egészségügyi tanácsok, 505. old.)

A helyes magatartástudat a legjobb gyógyszer
„Annak a tudata, hogy helyesen jártunk el, a legjobb gyógyszer a beteg test és elme  számára. Isten áldásainak érzülete egészséget és erőt nyújt. Akinek a lelke Istenben  nyugszik meg és hálás, a gyógyulás útjára lépett. Megalapozott elégtételt jelent az a  tudat, hogy az Úr szemei ránk tekintenek és fülei készek meghallgatni imáinkat. A tudat, hogy van egy barátunk, akiben sosem csalatkozunk, akire rábízhatjuk lelkünk  minden titkát, olyan boldogságot eredményez, amelyet szavakban nem lehet kifejezni.” (Signs of the Times, 1884. október 23.; Egészségügyi tanácsok, 629–630. old.)

Jézus szeretete kellemes légkörrel veszi körül a lelkeket
Kellemes  és  tiszta  légkör veszi körül azokat,  akik  Jézust szeretik. Vannak emberek, akik éheztetik saját lelküket. Őket nagymértékben segíteni fogja egy kedves szó vagy egy őszinte dicséret. Az Istentől ingyen és bőségesen áradó mennyei áldásokat fel kell kínálni mindazoknak, akik a befolyási körünkben  élnek. Ezáltal azt fogjuk igazolni, hogy a mennyei eredetű szeretet oly mértékben  növekszik, amilyen mértékben felhasználjuk mások áldására. Ezzel Istent dicsőítjük.” (Our High Calling, 233. old., 1899.)

Egyetlen meggondolatlan pillanat következményei
„A lelkiismeret egyetlen védőpajzsának eltávolítása, egyetlen rossz szokás dédelgetése, a kötelességek teljesítésére való magasabb rendű késztetések egyetlen elhanyagolása a hitetés ösvényének lehet a kezdete. Ez az ösvény pedig azok soraiba vezet, akik Sátánt szolgálják. Közben mégis azt vallhatod, hogy Istenért és az Ő ügyéért lángol a szíved. Pillanatnyi meggondolatlanság, egyetlen félrelépés egész életeket terelhet rossz irányba.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 397. old.)

Isten nem tesz csodát azért, hogy eltávolítsa  a hitetlenség gyümölcseit
„Isten  figyelmeztet,  tanácsol  és  dorgál,  felkínálja  a  lehetőséget,  hogy  jóvátegyük  tévedéseinket,  mielőtt  meggyökereznének  bennünk  és  második  természetünkké  válnának. Ám ha visszautasítjuk a helyreállítást, Isten nem lép közbe, s nem állít  meg  azon  az  úton,  amit  választottunk.  Nem  fog  csodát  tenni  annak  érdekében,  hogy leállítsa az általunk elvetett magvak növekedését és gyümölcstermését. Az az  ember, aki hitetlenségről vagy közönyről tesz bizonyságot a mennyei igazság iránt,  nem tesz mást, mint begyűjti azon magvak termését, amelyeket ő maga vetett el.  Sokan éltek már át ilyen tapasztalatot. A hanyagságot, közönyt és az igazsággal  szembeni  ellenállást  ápolva  eljutottak  oda,  hogy  érzéketlenül  hallgatják  azt  az  igazságot, amely valamikor megérintette a lelküket. Jéghideg ridegséggel, fémes  durvasággal,  áthatolhatatlan  és  kőkemény,  érzéketlen  lelkülettel  rendelkeznek  –  ilyenné válhat azon emberek jelleme, akik csak állítják, hogy keresztények. Így kell  érteni azt a kijelentést is, hogy az Úr megkeményítette a fáraó szívét. Isten szólt az  egyiptomi  uralkodóhoz  Mózes  által,  s  felkínálta  neki  mennyei  hatalmának  meggyőző bizonyítékait, a fáraó azonban megátalkodottan utasította el azt a világosságot, amely a megtéréshez vezette volna. Isten nem alkalmazott természetfölötti  befolyást a lázongó fáraó szíve megkeményítésére, de mivel ellenállt az igazságnak,  a Szentlélek elhagyta őt, s a saját maga választotta sötétségben és hitetlenségben  maradt. A Szentlélek folyamatos visszautasításának következményeként az emberek elszakadnak Istentől. Amikor az elme megvilágosodásának lehetőségei kimerülnek,  többé egyetlen mennyei kinyilatkoztatás sem tudja kiragadni a tévelygőt a hitetlenségből.” (Review and Herald, 1882. június 20.; Our High Calling, 162. old.)

Urald a körülményeket, hogy ne a körülmények uraljanak
„Vannak olyan bajok, amelyeket enyhíthetünk, de meg nem szüntethetünk. Ahelyett,  hogy a környezete alakítaná az embert, neki kell a környezetét alakítania, legyőzve  az akadályokat. Azzal fejlesztheti képességeit, hogy rendet és összhangot teremt a  zűrzavarban. Ebben a törekvésben számíthat Isten segítségére, ha igényli azt. Nincs  magára hagyva, hogy egyedül birkózzék meg a kísértésekkel, a saját erejével küzdjön a próbákban. Mindenható Lény siet a segítségünkre. Jézus otthagyta a menny királyi udvarait. Szenvedett és meghalt a bűn miatt lealjasodott világon, hogy megtaníthassa az embereket, miként álljanak meg életük próbáiban, s hogyan győzzék le a kísértéseket. Ő a mi példaképünk.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 312. old.)

Isten óhaja, hogy az elme teljes mértében megújuljon
„A bűnös gondolatok és szokások szennyét teljes mértékben el kell távolítani. Isten óhaja az, hogy az elménk teljes mértékben megújuljon, szívünk pedig megteljen az igazság kincseivel.” (Our High Calling, 108, 1901.)

Bölcsen kezeljük a különböző beállítottságú embereket
„Mindannyiunknak tanulmányoznunk kell a jellemet és a modort, hogy tudjuk, hogyan bánjunk okosan a különféle gondolkodású emberekkel, hogy legkitűnőbb törekvésünkkel segítsük őket Isten szavának megértésében és az igaz keresztény élet  megélésében.  Olvassuk  velük  a  Bibliát,  gondolataikat tereljük  a  világiakról  az  örökkévaló  dolgokra. Isten gyermekeinek kötelessége, hogy az Úr küldöttei legyenek,  s megismerjék azokat, akiknek segítségre van szükségük. Ha valaki kísértés terhe  alatt roskadozik, gondos óvatossággal karoljuk fel ügyét, és bánjunk vele bölcsen – hiszen örök élete forog kockán. Így az értük fáradozók szavai és tettei élet illata az életre vagy halál illata a halálra lehetnek.” (Bizonyságtételek, 4. köt., 69. old.)

Jézus tanítványait az elvhűség jellemzi
„Állhatatos és határozott elvek vezérlik azoknak az életét, akik Jézus lábainál időznek és Tőle tanulnak.” (Review and Herald, 1882. június 20.; Our High Calling, 162. old.; Értelem, jellem, egyéniség, 1. köt., 33–38. old.)

Mikor lesz a találkozó? 
A szeminárium végén. Ha elfelejtetted, vagy ha még nem tudsz róla, vedd fel a kapcsolatot  a  lelkészeddel  vagy  a  Sáfársági Szolgálatok Osztályának  vezetőjével, s érdeklődd meg az esemény pontos idejét és helyét. Mindenki jelen lehet, aki bekapcsolódott ebbe a programba. 
Sátán arra törekszik, hogy elkeserítsen, Krisztus pedig arra, hogy hitet és reménységet öntsön a szívbe.
„Egy pillanatra se higgyétek, hogy Sátán kísértései valamilyen módon a javatokat szolgálnák. Meneküljetek előle úgy, mintha magától az ellenségtől menekülnétek. Sátán arra törekszik, hogy elkeserítsen, Krisztus pedig arra, hogy hitet és reménységet öntsön a szívbe. Sátán azt sugallja, hogy bizalmunk hamis elvárásokon s ne Krisztus biztos és változhatatlan, igaz Igéjén alapuljon.” (Manuscript 31, 1911.; Our High Calling, 87. old.)

Isten arra teremtett, hogy elméd egészséges legyen 
Sátán  arra  törekszik,  hogy  elkeserítsen,  Krisztus  pedig  arra,  hogy  hitet  és  reménységet öntsön a szívbe. Az a szív, mely Istent mindenekfelett szereti, nem fog hajlani arra, hogy  Isten  törvényét  felületesen  vagy  csak  külső  szabályként  kezelje.  Valóban  bűnös vagyok, de éppen ezért van szükségem a Megváltóra. Megbocsátásra és megértésre van szükségem, és az Úr Jézus kijelentette, hogy nem veszek el, ha Hozzá megyek.
Minél nagyobb a bűnöm, annál nagyobb szükségem van a Megváltóra.  
Az értelmi képességek fejlődése egyenesen arányos a lelki jellem fejlődésével. Akinek a lelke megnyugszik Istenben, és hálás, a gyógyulás útjára lépett.
Kellemes és tiszta légkör veszi körül azokat az embereket, akik Jézust szeretik. 
Isten figyelmeztet, tanácsol és dorgál, felkínálja a lehetőséget, hogy jóvátegyük tévedéseinket,  mielőtt  meggyökereznének  bennünk  és  második  természetünkké  válnának. A Szentlélek folyamatos visszautasításának következményeként az emberek elszakadnak Istentől. Amikor az elme megvilágosodásának lehetőségei kimerülnek, többé egyetlen mennyei kinyilatkoztatás sem tudja kiragadni őket a hitetlenségből. 
Jézus  elhagyta  a  mennyei  udvarokat,  szenvedett  és  meghalt  a  bűntől  megrontott világban azért, hogy megtanítson, hogyan viseljük el az élet kihívásait, és hogyan győzzünk a kísértések felett. Az Ő élete tökéletes példa mindannyiunk számára

„Akik  azonban  magukra öltik Isten  teljes  fegyverzetét ,  s  naponta időt szentelnek az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre.  Gondolataik  emelkedettek,  törekvéseik  nemesek  lesznek.  Világosan  megértik  az  igazságot és Isten iránti kötelességeiket. Vágyakozni fognak az ártatlanságra, a világosságra, a szeretetre és a többi mennyei adományra.” (Bizonyságtételek, 5. köt., 112. old.)

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése