2017. május 9., kedd

16. nap - május 9 - KEDD


16. nap

Egy magasztosabb  tapasztalat

„Napról napra egyre többet kell megtanulnunk Krisztustól, hogy tanításaival összecsengő tapasztalatokat szerezzünk. Magasztos és szent célokat valósíthatunk meg. Isten azt akarja, hogy állandóan növekedjünk az ismeret és az erkölcs területén. Törvénye az Ő hangjának visszhangja, amely mindenkit hív: »Jöjjetek feljebb! Legyetek szentek, még szentebbek!« Keresztény jellemünk napról napra tökéletesedhet. 
Akik  a  Mester  szolgálatába  álltak,  azoknak  olyan  tapasztalatokra  van  szükségük, melyek sokkal magasabbak, mélyebbek és szélesebbek, mint ahogy azt sokan gondolnák. Isten nagy családjának tagjai közül sokan aligha tudják, mit jelent az Ő dicsőségét szemlélni, és dicsőségről dicsőségre jutni. Sokuknak már van némi fogalma Krisztus tökéletes voltáról, és szívükben túlárad az öröm. Vágynak jobban, mélyebben érzékelni a Megváltó szeretetét. Ezért lelkükben ápolják az Isten utáni vágyakozás minden szikráját! A Szentlélek  munkálkodik  azokban,  akik  ezt  akarják;  formálja  azokat,  akik  formálódni  akarnak, alakítja azokat, akik át akarnak alakulni. Gyakoroljátok a lelki gondolkodást, és ápoljátok a szent közösséget! Isten dicsőségének még csak a kora hajnali sugarait láttátok. Ha kitartóan törekedtek megismerni az Urat, meg fogtok győződni arról, hogy »az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes  délig« (Péld 4:18).”

Olvasd el Jn 15:11 versét. 

„Krisztus mindig maga előtt látta, mit fog eredményezni küldetése. Fáradozással és önfeláldozással  teli  földi  életét  megvidámította  az  a  gondolat,  hogy  mindez  a  gyötrelem  nem hiábavaló. Élete feláldozásával helyreállítja az emberiségben Isten képmását. Kiemel  bennünket  a  porból,  jellemünket újjáalakítja saját  jellemének  mintájára,  és  megszépíti  saját dicsőségével. Krisztus látta, hogy lelke miként gyötrődik majd, és elégedett volt. Megjelent szeme előtt a végtelenségbe nyúló örökkévalóság, és látta azok boldogságát, akik  az Ő megaláztatása árán bocsánatban és örök életben részesülnek. Vétkeik miatt kapott  sebeket, bűneik miatt törték Őt össze. Ő bűnhődött, hogy nekik békességük legyen, és az  Ő sebei árán gyógyulnak meg. Hallotta az üdvözültek ujjongását. Hallotta a megváltottakat Mózes és a Bárány énekét énekelni. Noha előbb vérrel kell megkeresztelkednie, noha  a  világ  bűnei  ártatlan  lelkére  súlyosodnak,  noha  kimondhatatlan  lelki  gyötrelem  árnya  borul reá, de az elé táruló örömért vállalta a keresztet, és nem gondolt annak szégyenével. 
Ebben az örömben minden követője osztozni fog. Bármilyen csodálatos és dicső is lesz az örökkévalóság, nem minden jutalom van a végső szabadulásig visszatartva. Hit által már itt osztozhatunk a Megváltó örömében. Mózeshez hasonlóan ki kell tartanunk, mint  akik látjuk a Láthatatlant. 
Az egyház most küzdő egyház. Most egy sötétségben veszteglő, majdnem teljesen bálványimádásba merült világgal állunk szemben. De közeleg a nap, amikor a harc véget ér. Az egyház győzni fog. Isten akarata lesz meg a földön, ahogy a mennyben is. Az üdvözültek a menny törvényén kívül más törvényt nem fognak ismerni. Mindnyájan boldog, eggyé vált család lesznek, magukra öltve Krisztus igazságának – a dicsőítésnek és hálaadásnak – palástját. Az egész természet a maga páratlan szépségében dicsőítéssel és imádattal adózik Istennek. A világ a menny fényességében fürdik majd. A hold fénye olyan lesz, mint a nap fénye, és a nap hétszerte fényesebb lesz, mint amilyen most. Az évek boldogságban peregnek majd. E kép felett a hajnalcsillagok együtt énekelnek, és Isten fiai örömükben kiáltoznak, miközben Isten és Krisztus együtt hirdeti ki: »Nem lesz többé bűn, és halál sem lesz többé.« 
Az eljövendő dicsőséget bemutató látomások, ezek az Isten kezével megrajzolt jelenetek legyenek drágák Isten gyermekeinek! 
Az örökkévalóság küszöbén állva halljátok meg a kedves üdvözlést, amely azokhoz szól, akik ebben az életben együttműködtek Krisztussal, és kiváltságnak és megtiszteltetésnek  tartották,  hogy  Érte  szenvedhetnek.  Az  angyalokkal  együtt  leteszik  koronájukat a Megváltó lábához, és így kiáltanak: »Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmat és tisztességet és dicsőséget és áldást… A királyiszék- ben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké« (Jel 5:12-13).” 

Olvasd el Jel 7:9,17 versét. „És a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 21:4). 

Istennel a hegyen. „Sohasem szabad szem elől veszítenünk a láthatatlan dolgokról kapott látomást. Így tudunk megfelelő értékrendet tartani az örökkévaló és az ideig való dolgok között. Ez ad erőt ahhoz, hogy másokat a magasabb rendű életre ösztönözzünk.  
»Jöjjetek  fel  énhozzám  a  hegyre«  –  szól  Isten  hozzánk.  Mózesnek,  mielőtt  Izrael megszabadításában Isten eszközévé lehetett, negyven évet kellett a puszta magányában elvonultan Istennel bensőséges közösségben töltenie. Mielőtt Isten üzenetét tolmácsolta a fáraónak, az égő csipkebokorban megszólaló angyallal beszélt. Mielőtt Isten népe képviselőjeként átvette a törvényt, fel kellett mennie a hegyre, és ott meglátta Isten dicsőségét. Mielőtt végrehajtotta az ítéletet a bálványimádókon, elrejtőzött a szikla hasadékában, és az Úr így szólt: »Kiáltom előtted az Úr nevét«: »irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú… de nem hagyja a bűnöst büntetlenül« (2Móz 33:19;  34:6-7). 
Mielőtt  életével  együtt  letette  Izraelért  hordozott  terhét,  Isten  felhívta a Piszga tetejére, és eléje tárta az Ígéret Földjének dicsőségét.  Mielőtt  a  tanítványok  elindultak  misszióútjukra,  Jézus  felvitte  őket  a  hegyre.  Pünkösd erejének és dicsőségének megnyilatkozása előtt volt a Megváltóval töltött éjszaka, az együttlét a galileai hegyen, a búcsújelenet az Olajfák hegyén, és az angyalok ígérete, valamint a napokig tartó imádkozás és bensőséges együttlét a felházban. 
Jézus, amikor valamilyen nagy próba vagy fontos feladat előtt állt, elvonult a hegyek magányába, és az éjszakát az Atyához való imádkozással töltötte. Egy éjszakai imádkozás előzte meg az apostolok elhívását, a Hegyibeszédet, a megdicsőülést; valamint a tárgyalótermi és a kereszten elszenvedett lelki gyötrelmet és a feltámadás dicsőségét.” 

Az imádkozás kiváltsága. „Nekünk is időt kell szakítanunk az elmélkedésre, imádkozásra  és  lelki  felüdülésre.  Nem  értékeljük  az  ima  erejét  és  hatékonyságát  úgy,  ahogy kellene. Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a földön semmilyen hatalom nem képes. Ritkán kerülünk minden vonatkozásban kétszer azonos helyzetbe. Folytonosan új dolgok történnek velünk, és új próbákkal küzdünk, amelyekben a régi tapasztalatok nem adhatnak elegendő eligazítást. Folyamatos világosságra van szükségünk, ami Istentől jön. 
Krisztusnak mindig van üzenete azok számára, akik figyelnek szavára. A Gecsemáné kerti  lelki  gyötrelem  éjszakáján  az  alvó  tanítványok  nem  hallották  Jézus  hangját.  Volt valami  homályos  képük  az  angyalok  jelenlétéről,  de  nem  érzékelték  a  jelenet  súlyát  és dicsőségét. Álmosságuk és kábultságuk miatt nem nyerték el azt a bizonyosságot, amely lélekben megerősítette volna őket a rájuk váró félelmetes eseményekre. Ugyanígy ma is pontosan azok az emberek, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a mennyei útmutatásra, sokszor maradnak anélkül, mert nem keresik a mennyel való bensőséges közösséget. 
A  kísértések,  amelyeknek  naponta  ki  vagyunk  téve,  szükségszerűvé  teszik  az  imát. Mindenfelől veszélyek leselkednek ránk. Különösen azok vannak kísértésnek kitéve, akik igyekeznek  másokat  az  erkölcsi  fertőből  kiemelni  és  a  pusztulástól  megmenteni.  Mivel folytonosan  testközelbe  kerülnek  a  gonoszsággal,  erősen  kell  kapaszkodniuk  Istenbe, különben ők maguk is megfertőződnek. Rövid és sorsdöntő az az út, amely a szentség magaslatáról a mélységbe visz. Egyetlen pillanat alatt megszülethetnek az ember sorsát örökre megpecsételő elhatározások. Egyetlen elvesztett csata elég ahhoz, hogy a lelkünk védtelen  maradjon.  Egyetlen  bűnös  szokás,  ha  nem  szállunk  határozottan  szembe  vele, acéllánccá szilárdul, és megkötözi az egész embert. 
Azért maradnak sokan magukra a kísértésekben, mert nem tekintenek szüntelen az Úrra. Ha engedjük, hogy Istennel való kapcsolatunk megszakadjon, védtelenek maradunk. Minden jó szándék és elhatározás kevés a bűn leküzdéséhez. Imádkozó embereknek kell lennetek.  Ne  erőtlenül,  csupán  alkalomszerűen,  rendszertelenül  imádkozzatok,  hanem buzgón, kitartóan, szüntelenül! Nem mindig kell az imádkozáshoz leborulni. Legyen szokásotok a Megváltóval beszélgetni, amikor egyedül vagytok, amikor az utcán jártok, és amikor mindennapi munkátokban szorgoskodtok! A szív szótlan fohásza szálljon fel folytonosan segítségért, világosságért, erőért, ismeretért! Legyen minden lélegzetvétel egy- egy imádság! 
Isten munkásaiként meg kell keresnünk az embereket ott, ahol vannak – sötétségben,  bűnbe  süllyedten  és  romlottsággal  beszennyezve.  De  amíg  Istenre  támaszkodunk, aki a mi napunk és pajzsunk, a bennünket körülvevő gonoszság egyetlen foltot sem fog ruhánkon ejteni. Amikor pusztulásba rohanó lelkek megmentésén fáradozunk, nem szégyenülünk meg, ha Istenben bízunk. Krisztus a szívünkben, Krisztus az életünkben – ez a mi védelmünk. A jelenlétéből áradó légkör minden bűnnel szemben iszonyattal tölti el szívünket. 
Lelkünk annyira azonosulhat az Ő lelkével, hogy gondolatban és szándékban egyek leszünk Vele. 
Hit és ima volt az, ami által Jákob, a gyenge, bűnös ember Istennel küzdve győzött. Így válhattok ti is szent és magasztos szándékú, nemes szívű férfiakká és nőkké, akiket semmi sem térít el attól, ami igaz, jó és igazságos. Ez súlyos gondokkal, terhekkel és fel- adatokkal jár, de minél nehezebb a helyzet és súlyosabbak a terhek, annál nagyobb szükség van Jézusra. 
Komoly hiba a közös istentiszteletek mellőzése. E gyülekezés kiváltságát nem szabad könnyen venni. A betegápolók sokszor nem élhetnek ezzel a kiváltsággal, de vigyázzanak arra, nehogy szükségtelenül maradjanak távol Isten házától.
A  betegek  szolgálatában  a  siker  inkább  múlik  az  odaszentelt  és  önfeláldozó  lelkületen,  mint  bármely,  pusztán  világi  foglalatosságban.  Azok,  akik  felelősségeket  hordoznak, teremtsenek olyan helyzetet maguknak, ahol Isten Lelke mélységesen tud hatni rájuk. Annyival  buzgóbban  kell  vágyódniuk  a  Szentlélek  segítségére  és  Isten  megismerésére, mint másoknak, amennyivel nagyobb felelősséggel jár az ő megbízatásuk, mint másoké. 
A mi munkánkban semmire sincs nagyobb szükség, mint az Istennel való kapcsolat gyakorlati eredményeire. Mindennapi életünkkel kell megmutatnunk, hogy Megváltónkban békét és nyugalmat találtunk. Az Ő békéje, amely szívünkben él, arcunkról sugárzik. Hangunknak meggyőző erőt ad. Az Istennel való közösség emelkedetté teszi a jellemet és az életet. Az emberek felismerik, mint az első tanítványok esetében, hogy Jézussal voltunk. Ez olyan erőt ad a szolgálattevőnek, amilyet semmi más nem adhat. Ne engedd, hogy bármi is elvegye tőled ezt az erőt. 
Kettős  életet  kell  élnünk  –  az  elmélkedés  és  a  cselekvés,  a  csendes  imádkozás  és a buzgó munka életét. Az Istennel töltött együttlétből merített erő az éberség és figyelmesség komoly, megfeszített gyakorlásával párosítva felkészíti az embert a mindennapi feladatokra, és a legnehezebb körülmények között is lelki békességet ad.” 

A mennyei tanácsadó. „Sok ember, ha bajba jut, azt hiszi, földi baráthoz kell problémáival fordulnia és segítségért folyamodnia. Nehéz helyzetekben kétely üli meg a lelküket, és az út sötétnek tűnik. Pedig az örök, a hatalmas tanácsadó szüntelenül mellettük áll, és bizalmukat kéri. Jézus, a nagy teherhordozó így szól: »Jöjjetek énhozzám… és én megnyugosztlak titeket«. Miért fordulnánk Krisztus helyett megbízhatatlan emberekhez, akik éppúgy Istentől függnek, mint mi magunk? 
Talán érzed, hogy milyen fogyatékos a jellemed és milyen gyengék a képességeid a munka nagyságához mérten. De ha olyan lángelméd volna is, amelynél nagyobb nem volt  még  senkinek,  az  sem  volna  elég  munkádhoz. »Nálam  nélkül  semmit  sem  cselekedhettek« (Jn 15:5) – mondja Urunk és Megváltónk. Minden ténykedésünk eredménye Isten kezében van. De bármi történjék is, kapaszkodjunk töretlen, kitartó bizalommal Istenbe! 
Minden kapcsolatodat, ami az üzleti életet vagy szabad idődet érinti, vagy ami egy egész életre szól, buzgó, alázatos imával építsd ki! Így mutatod meg, hogy tiszteled Istent, és  Isten  is  tisztelni  fog  téged.  Amikor  félsz  –  imádkozz!  Ha  elcsüggedtél,  szorítsd  össze ajkadat  az  emberek  előtt;  ne  vess  árnyat  mások  ösvényére,  hanem  mindent  mondj  el Jézusnak! Nyújts ki segítségért kezedet! Gyengeségedben ragadd meg azt az erőt, amely végtelen! Kérj alázatosságot, bölcsességet, bátorságot, több hitet, hogy meglásd a fényt Isten fényében, és örvendezz Isten szeretetében!” 

Odaszentelődés és bizalom. „Isten csak az alázatos és bűneit bánó embernek tudja és akarja kinyilatkoztatni önmagát. Örül, ha a múltban kapott jótéteményekkel és áldásokkal indokoljuk a még nagyobb áldásokra szóló igényünket. Isten többet ad a Benne teljes szívvel bízóknak, mint amennyit várnak Tőle. Az Úr Jézus tudja, mire van gyermekeinek szükségük; tudja, mennyi égi erőt fogunk az emberiség áldására igénybe venni; és mindent megad, amit mások áldására és a saját lelkünk nemesítésére használunk fel. 
Kevésbé  kellene  bíznunk  abban,  amit  mi  magunk  tudunk  tenni,  és  jobban  abban, amit az Úr tehet értünk és általunk. Hiszen nem a saját munkádat végzed, hanem Istenét. Minden fenntartás nélkül add át Neki akaratodat, hadd irányítsa Ő az utadat! Sose alkudozz a lelkiismereteddel! Tudd meg, mit jelent Krisztusban szabadnak lenni!
A  prédikációk  szombatról  szombatra  való  puszta  meghallgatása,  a  Biblia  ismételt átolvasása, vagy versről versre történő magyarázása, mit sem használ sem nekünk, sem azoknak, akik hallgatnak minket, ha a Biblia igazságait nem visszük bele személyes életünkbe. Az értelmi képességeket, az akaratot, az érzelmeket Isten Igéjének irányítása alá kell rendelni. S akkor a Szentlélek munkája nyomán az Ige szabályai az élet alapelveivé lesznek. 
Amikor az Úr segítségét kéred, tiszteld meg Megváltódat azzal, hogy áldásait hittel elfogadod. Minden erő, minden bölcsesség rendelkezésünkre áll. Csak kérnünk kell. 

Járj szüntelenül Isten világosságában! Elmélkedj jelleméről éjjel és nappal! Akkor meglátod dicsőségét, és jóságában örvendezni fogsz. Szíved átforrósodik szeretetétől; felemelkedsz, mint akit örökkévaló karok hordoznak. Istentől kapott erővel és világossággal többet értesz meg, és többet tudsz megvalósítani, mint amit valaha is lehetségesnek tartottál. 

„Maradjatok énbennem.” „Krisztus így kérlel bennünket: »Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok… Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek… Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben…«
»Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon: hogy akár- mit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek« (Jn 15:4-16). 
»Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem« (Jel 3:20). 
»A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja« (Jel 2:17). 
»Aki győz… adom annak a hajnalcsillagot«, »és felírom őreá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét… és az én új nevemet« (Jel 2:26-28; 3:12).” 

„Egyet cselekszem.” „Aki Istenben bízik, elmondhatja Pál apostollal: »Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít« (Fil  4:13).  Bármilyen  hibák  és  kudarcok  tapadnak is múltunkhoz, Isten segítségével le tudjuk győzni őket. Az apostollal mi is elmondhatjuk: »Egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára« (Fil 3:14).” (A nagy orvos lábnyomán, 503–516. old.)

Isten azért teremtett, hogy naponta Vele élj 
A Szentlélek munkálkodik azokban, akik ezt akarják; formálja azokat, akik formálódni akarnak, alakítja azokat, akik át akarnak alakulni. 
A mi munkánkban semmire sincs nagyobb szükség, mint az Istennel való kapcsolat gyakorlati eredményeire. Mindennapi életünkkel kell megmutatnunk, hogy Megváltónkban békét és nyugalmat találtunk. Az Ő békéje, amely szívünkben él, arcunkról sugárzik.
Jézus, a nagy Segítő mondja: „Jöjjetek énhozzám és megnyugosztalak titeket.” Eltávolodunk Tőle, hogy bűnnek alávetett emberi lényeket kövessünk, olyanokat, akiknek az élete hozzánk hasonlóan Istentől függ? Jézus jól ismeri gyermekei szükségleteit, és hogy menynyi mennyei erőt fogunk elsajátítani az emberiség áldására, ezért felajánlja mindazt, amit képesek vagyunk felhasználni mások javára és saját lelkünk nemesítésére. „Ha énbennem maradtok és az én Igém bennetek marad, kérjetek és adatik néktek. Ezáltal dicsőíttetik meg az én Atyám, sok gyümölcsöt teremtek és az én tanítványaim vagytok” – mondja.

„Akik azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét, s naponta időt szentelnek az  elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak  kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a körülöttük élőkre…”

Isten terve ma az életemben

A következő üzenetet kaptam Istentől a mai napra:
__________________________________________________________ ______ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mit vár el tőlem Isten:
________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________

Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése