2017. május 28., vasárnap

35. nap - május 28 - VASÁRNAP


35 . nap

A rostálás

Ámos 9:9 versére érdemes odafigyelni: „Mert ímé, én parancsolok és szétrázom Izráel házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak; de nem esik a földre egy szemecske sem.” 
Hírvivője által Isten arra figyelmeztetett, hogy abban az időben be fog következni a rostálás  Izrael házára, Isten választott népére, s akkor külön lesz választva a polyva a búzától. A rostálás gondolata a mezőgazdaságból származik. Learatták a búzát vagy az árpát, ám a termés tele volt konkollyal, szalmaszálakkal és más szeméttel. Egy bizonyos mennyiségű magot rostába helyeztek, és elkezdődött a rosta rázása előbb enyhébb, majd erőteljesebb mozdulatokkal. A magok végül a rostában maradtak, s minden más egyéb kihullott. Még ma is használatos ez a módszer. Falusi környezetben például szelelik a babot,  kukoricát és más magvakat. 
A búza szempontjából ez egy nehéz, de szükséges folyamat. A rostálást végzőnek úgy kell ráznia a rostát, hogy csak a polyva hulljon ki belőle. Végül csak a tiszta magvak maradnak. Ezt ne feledd el. A polyva kihull, a búza pedig a rostában marad. Amennyire egyszerű, annyira mélységes ez az elv, amit Isten közölt Ámossal annak érdekében, hogy akkoriban a nép megértse: nehéz időket fog átélni, ám a végeredmény csodálatos lesz. 
Isten prófétikus figyelmeztető üzenetet küldött Izrael népe rettenetes, de szükséges lelki rostálási folyamatára vonatkozóan, s ugyanazt az üzenetet küldi ma is maradék népének. Amikor a rostálásról tanulunk és elmélkedünk, kötelességünk odaadással figyelni erre az ünnepélyes üzenetre.

Tényleg be fog következni a rostálás? 
Ellen G. White, a Hetednapi Adventista Egyház isteni hírvivője határozottan kijelenti, hogy be fog következni:

„Egy  nagy  rostálás  következik.  A  polyvát  időben  külön  kell  választani  a  búzától. Sokakban a szeretet azért hűl ki, mert túl sok a konkoly. Most az ideje, hogy az igazi hívő megerősödjön.” (46. levél, 1887.)

„Az  Úr  hamarosan  eljön.  Minden  gyülekezetben  végbe  kell  mennie  egy  tisztulási, vizsgálati folyamatnak, mivel sorainkban vannak hitetlenek, akik nem szeretik az igazságot, és nem szereznek tisztességet Istennek.” (Review and Herald, 1895. március 19.)

„Isten  rostálja  népét.  Tiszta  és  szent  gyülekezetet  akar.  Nem  tudjuk,  mi  lakik  az emberek szívében. De az Úr eszközöket adott, melyekkel tisztán tarthatjuk gyülekezetét.” (Bizonyságtételek, 1. köt., 99. old.) 

Ma  reggel  Isten  megújította  jóságát  irántunk,  de  komolyan  kell  vennünk  ezeket  a figyelmeztetéseket:

„Ha valaha ideje volt annak, hogy megértsük felelősségünket, akkor az most van,  amikor  az  igazság  elakadt  és  a  feddhetetlenség  nem  tud  közeledni.  Sátán  nagy  erőkkel szállt alá, hogy minden álnoksággal és bűnnel dolgozzon azokban, akik a veszendő útra léptek, minden tétovázót megingat, de akik nem ingadoznak, azok meg fognak állni.” (Testimony Treasures, 3. köt., 312. old.) 

Az utolsó idézetben jól látható, hogy szükséges megérteni ezt az igen fontos témát: ismernünk kell Isten igazságát lelki megerősítésünkre vonatkozóan, s el kell döntenünk, hogy az Isten által kinyilatkoztatott jelenvaló igazság oldalára állunk.

A rostálás a jövőben fog bekövetkezni? 
Nem. Sokan gondolják, hogy a rostálás egy olyan esemény, amely a távoli jövőben fog  bekövetkezni.  Ám  a  rostálás  nem  egy  egyedi,  gyors,  elszigetelt,  jövőbeni  esemény. Hanem egy folyamat, amely már elkezdődött, és egyre nagyobb mértékű lesz, mivel célja  a végsőkig megpróbálni minden ember lelki fundamentumát, aki elfogadta Jézust Megváltójának,  és Isten népének soraiba lépett. 
A rostálás egy szükséges folyamat, mivel sajnos az ellenség rengeteg konkolyt hintett az Isten által vetett búza közé.

Olvasd el az alábbi kijelentéseket
„Isten most rostálja népét, most vizsgálja meg céljainkat és indítékainkat. Sokan  polyvának bizonyulnak – semmi búza, semmi érték nincs bennük.” (Bizonyságté  telek, 4. köt., 51. old.)

„A nagy rostálás már elkezdődött, és folyatódik, mígnem kirázatnak mindazok, akik nem hajlandók határozottan és bátran kiállni az igazságért, és nem áldozzák oda  magukat Istenért és ügyéért.” (Korai írások, 50. old.) 

A rostálás már elkezdődött. Sőt, egyre erőteljesebbé válik. Ezt nagyon jól meg kell értenünk, hiszen a Krisztussal és igazságával kapcsolatos indítékaink alapos vizsgálat alá esnek. 
Talán  felteszed  a  kérdést,  hogy  miért. „Az  életem  így  is  nehéz.  Elfogadtam  Jézust, hogy megoldjam a gondjaimat, s most egy nehéz próbát is ki kell állnom!”

A kereszténység első rostálása 
Tanulmányozzunk  egy  bibliai  esetet,  amely  Jézus  idejében  történt.  Egy  mai  napra szóló tanulságot vonhatsz le belőle. Olvasd el Jn 6. fejezetét. 
A szövegben le van írva, hogy Jézus a Galileai-tenger mellett, Názáretben, szülőfalujában járt. Akkoriban volt népszerűségének csúcspontján. János beszámol arról, hogy „Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a csodákat, amelyeket a betegeken tett” (Jn 6: 2). Említésre kerül a nagy tömeg, ugyanakkor az indítékaik is. A csodák,  a látható dolgok miatt követték Őt. Mindezek ellenére azonban Jézus gondoskodott lelki  és testi szükségletükről. Éhesek voltak, ennivalóra volt szükségük. 
És mit tett? Kisebb csoportokra osztotta a tömeget, és kérte, hogy üljenek le a földre. Vette az öt kenyeret és a két halat, mindenki szeme láttára hálát adott Istennek azért, ami a rendelkezésére állt, majd elkezdte az eledel szétosztását. A 10. versben azt olvashatjuk, hogy ötezer férfi volt jelen a nőkön és gyermekeken kívül. Ebből azt is   érthetjük, hogy 15.000-től 50.000-ig is lehettek. És mindannyian látták, hogy az öt kenyér és a két hal nem fogy el. Amikor Jézus áld, nem kicsiben teszi. A 11. vers határozottan mondja, hogy annyit adott nekik, amennyit kívántak. Ettek, sőt jól is laktak. Igazi lakoma volt. Örültek Jézus áldott jelenlétének, az ingyen kapott és bőséges eledelnek. 
Mivel Jézus szereti a bőséget, de nem szereti a pazarlást, azt kérte a tanítványoktól, hogy gyűjtsék össze a maradékot. Mennyi maradt? Tizenkét tele kosár. Ezek halászok által használt nagy kosarak voltak. S ezt is mindenki láthatta. 
A tömeg fellelkesedett: „Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő vala a világra” (Jn 6:14). Reakciójukat nem az üzenet váltotta ki, és az sem, hogy Ő volt a világ Megváltója, hanem a csoda. Azonnal királlyá akarták kiáltani. Vége a gürcölésnek, szenvedésnek és nehézségeknek. Ha megbetegszenek, Ő meggyógyíthatja őket. Ha éhesek, Ő majd enniük ad. 
Jézus észrevette anyagi számítgatásaikat. És mit tett? „Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában” (Jn 6:15). Bölcsességet  keresett,  hogy  azt  tehesse,  ami  helyes. Egy  dolgot  ne  feledj  el:  Isten országában a számbeli siker jó, ám nem feltétlenül az isteni hatalom kifejeződésének biztosítéka. Ha elfogadnak az emberek, az jó, ám nem feltétlenül annak a bizonyítéka, hogy Isten hatalma van jelen.  
A tanítványoknak sikerült eljutniuk Kapernaumba, a Galileai-tenger másik partjára. A hirtelen viharossá váló szél miatt veszélybe kerültek, de Jézus hozzájuk ment, s az éj közepén megmentette őket. Végül átjutottak a túlsó partra.
Amikor  Jézust  újból  hatalmas  tömeg  fogadta,  nyíltan  kijelentette: „Bizony,  bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok” (Jn 6:26). 
Más szóval, anyagi okokból kerestek engem. Amikor látták, hogy feltárta igazi indítékaikat, jelt követeltek, ám Jézus pontosan azt mondta, amire szükségük volt: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha” (Jn 6:35). Ez azonnali reakciót váltott ki az emberekből: „A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta: "Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le” (Jn 6: 41). Jézus azonban még nyomatékosabban szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van.” (Jn 6:53-54). Magyarázattal is szolgált, mivel jól értették, hogy mire utal: „Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: "Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt??” (Jn 6:60). És mi volt üzenetének az eredménye? „Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé” (Jn 6:66). 
A  tömegből  minden  egyes  személy  meg  lett  vizsgálva,  mindenkinek  próbára  lett téve a Krisztushoz és az Ő üzenetéhez viszonyított lelki alapja. Mindenkinek döntést kellett hoznia az igazsággal mellett vagy ellen. Az Őt követő tömeg kezdett eloszlani, sorra távolodtak  el,  mígnem  végül  csak  tizenketten  maradtak.  Nehéz  pillanat  volt,  mivel  csupán egy nappal korábban Jézust ezrek követték. Egyetlen nap alatt hagyták el tömegesen, s a tanítványok száma csupán tizenkettőre apadt. 
Jézus próbára akarta tenni a tizenkettőt is: „Vajon ti is el akartok-é menni?” (Jn 6:67). Ők már meg lettek rostálva a Jézus küldetéséről szóló igazság meghallásakor. Meg lettek rázva, amikor látták szétszéledni a tömeget. És most Jézus próbára teszi őket egy személyes kérdéssel, és alkalmat ad nekik, hogy elgondolkozzanak, maradnak-e vagy elhagyják Őt. Péter így válaszolt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia” (Jn 6:68-69). 
Figyelted Péter válaszát? Belefoglalta azt is, hogy elfogadta Jézust és azt az igazságot, amit Ő prédikál. És aki elfogadja Jézust és az Ő igazságát, nem mehet máshová. Korábban Jézus követése azt jelentette, hogy egy csodatevővel jártak. Mindeddig gyarapodott követőinek száma. Jézus követése a sikerrel, hírnévvel, bőséggel és anyagi jóléttel volt egyenlő. Az igazság elhangzásának pillanatában, valamint a rostálás eredményeként következett be a kereszténység első hitehagyása: kihullott a polyva, s csak a búzamagok maradtak. 
Te  kihez  mész?  Nem  könnyű  követni  Jézust,  ám  ez  az  egyedüli  út.  Jézus  igazságának engedelmeskedni ezekben az időkben nem könnyű, ám az igazság az egyedüli biztos dolog, ami létezik. Ma van az a nap, amikor meg vagyunk rázva és próbálva, de Péterhez hasonlóan maradjunk Jézus és az Ő igazsága oldalán. Mai döntéseink befolyásolják végső döntésünket arra vonatkozóan, hogy az igazság oldalán maradunk-e vagy sem. 
Egyetlen embernek sincs miért távoznia, aki elfogadta Jézust, és úgy dönt, hogy a jó oldalon marad. Isten nem határozta el előre, hogy ki legyen a konkoly és ki a búza, hanem minden  nap  felszólít,  hogy  döntsünk  az  igazság  mellett.  Naponta  keresnünk  kell  Istent a nap első óráiban, mielőtt bármit is tennénk. Ezek a pillanatok adnak erőt az ismeretlen próbák leküzdésére. Íme, a kulcs: kora reggel „engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek” (Jak 4:7). Nem vagyunk egyedül. Lehetséges a győzelem. Az ellenséget le lehet győzni, és a Jézus nevében le is győzzük!

„Így formálódik a jellem. Isten angyalai megvizsgálják az erkölcsi tartást. Isten megpróbálja népét. Angyal közölte velem a következőket: »Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által: Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk« (Zsid 3:12-14).” (Maranatha, 50. old.)

Isten áldjon meg téged ezen az új napon. Ha szeretnél többet olvasni erről a témáról, ajánlom figyelmedbe Ellen G. White Az utolsó napok eseményei című könyvét.

Isten azért teremtett, hogy győzz Krisztusban
„Mert ímé, én parancsolok és szétrázom Izráel házát.”
A búza számára ez egy nehéz, de szükséges folyamat.
A magok végül a rostában maradtak, s minden más egyéb kihullott.

Isten rostálja népét. Tiszta és szent egyházat akar. Nem tudjuk, mi lakik az emberek szívében. De az Úr eszközöket adott, melyek által tisztán tarthatjuk gyülekezetét. Sokan polyvának bizonyulnak – semmi búza, semmi érték nincs bennük. A rostálás már elkezdődött. Sőt, egyre erőteljesebbé válik. Ezt nagyon jól meg kell értenünk, hiszen a Krisztussal és igazságával kapcsolatos indítékaink alapos vizsgálat alá esnek. A nagy rostálás már elkezdődött, s folyatódik, mígnem kirázódnak mindazok, akik nem hajlandók határozottan és bátran kiállni az igazságért, s nem áldozzák oda magukat Istenért és ügyéért. Isten országában a számbeli siker jó, ám nem feltétlenül az isteni hatalom kifejeződésének a bizonyítéka. Ha elfogadnak az emberek, az jó, ám nem feltétlenül annak a bizonyítéka, hogy  Isten  hatalma  jelen  van. „Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.” „Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” Te kihez mész? Nem könnyű követni Jézust, ám ez az egyedüli  út. Jézus igazságának engedelmeskedni ezekben az időkben nem könnyű, ám az igazság  az egyetlen biztos dolog, ami létezik.

„Akik azonban magukra öltik Isten teljes fegyverzetét öltik , és naponta időt szentelnek az  elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a mennyel állnak  kapcsolatban,  és  megmentő,  átalakító  hatást  gyakorolnak  a  körülöttük  élőkre…

(FOLYTASD AZ IDÉZETET)
 ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Isten terve a mai napomra

Reggel: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Délben: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Este: Korábban térjek nyugovóra, _____________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Személyek, akikért imádkozom:
1.  _____________________________
2. _____________________________
3.  _____________________________
4.  _____________________________
5.  _____________________________
6.  _____________________________
7.  _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________


Jegyzetek ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése